Regler for studieskift og retningsskift på diplomingeniør- og bacheloruddannelsen

Studieskift og retningsskift på diplomingeniør- og bacheloruddannelsen

 

Ansøgere, der har bestået kurser svarende til første studieår på den ansøgte uddannelsesretning, kan blive indskrevet på uddannelsen via et retnings- eller studieskift. Dermed vil ansøger blive indskrevet på uddannelsens andet studieår eller senere, uden om kvote 1 og 2. De 60 ECTS-point, der svarer til første studieår, bliver meritoverført til den nye uddannelsesretning. Herudover gælder DTU’s regler om før-start-merit.

Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på pågældende uddannelsesretning er bestået.
Første studieår på bacheloruddannelsen er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper (Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag og Projekter og almene fag) er bestået.

Hvis det vurderes, at en ansøger ikke kan lave et studie- eller retningsskift, vil det blive vurderet, om ansøger kan optages på uddannelsen via kvote 1 eller 2. Dette gælder også, hvis ansøger har kurser fra et andet universitet og dermed betragtes som en ekstern studieskifter, men vælger ikke at få foretaget en vurdering af ekstern studieskift.

Hvis den studerende optages via kvote 1 eller 2 (via den ordinære optagelse), gælder DTU’s regler om før-start-merit.

Ansøgere fra DTU
Retningsskift betyder, at ansøger skifter uddannelsesretning inden for samme uddannelse på DTU, det vil sige fra en diplomingeniørretning til en anden diplomingeniørretning eller fra en bachelorretning til en anden bachelorretning.

Internt studieskift betyder, at ansøger skifter fra en bacheloruddannelse til en diplomingeniøruddannelse eller omvendt på DTU.

Ansøgere, der har bestået 60 ECTS-point eller mere på DTU og dermed søger om retningsskift eller internt studieskift, vil få foretaget en vurdering af, hvorvidt de har bestået kurser svarende til første studieår på den ansøgte uddannelsesretning.

Ansøgning og ansøgningsfrister
Fristerne for at søge i kvote 1 er:

 • 1. maj (ved studiestart 1. september)
 • 1. november (ved studiestart 1. februar)

Hvis den studerende inden 1. maj (sommeroptag) eller 1. november (vinteroptag) har bestået 60 eller flere ECTS-point på en tidligere uafsluttet diplomingeniør- eller civilingeniørretning på DTU, og hvis ansøgers adgangsgivende eksamen er adgangsgivende i kvote 1, skal vedkommende søge om retningsskift eller studieskift i stedet for almindelig optagelse. Kurser bestået efter 1. maj og 1. november kan ikke tælle med i vurderingen af de 60 ECTS-point. 

Hvis ansøgers adgangsgivende eksamen kun er adgangsgivende i kvote 2, eller hvis ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, er ansøgningsfristen

 • 15. marts kl. 12.00 ved studiestart 1. september og
 • 15. oktober ved studiestart 1. februar.

Hvis ovenstående frister ikke overholdes, vil ansøger hverken kunne foretage retnings- eller studieskift, og ansøger vil heller ikke blive vurderet i kvote 1 og 2, da ansøgningen vil blive afvist.

Ved studiestart 1. september skal der søges om retningsskift og studieskift via www.optagelse.dk.

Ved studiestart 1. februar skal der søges om retningsskift og studieskift via en ansøgningsblanket, som i ansøgningsperioden ligger på DTU’s hjemmeside under ’Vinteroptag’.

Ansøger har pligt til at informere om beståede fag/kurser/uddannelseselementer fra tidligere, videregående uddannelsesforløb. Læs om før-start-merit på DTU Inside under 'Studieregler'/'Merit'/'Før-start-merit'.

Ansøgere fra andre universiteter
Eksternt studieskift betyder, at ansøger skifter fra en uddannelse på et andet universitet til bacheloruddannelsen eller diplomingeniøruddannelsen på DTU.

Ansøgere, der har bestået 60 ECTS-point eller mere fra en teknisk videnskabelig eller naturvidenskabelig uddannelse på et andet universitet og dermed søger om eksternt studieskift, vælger selv, om de ønsker en vurdering af, hvorvidt de har bestået kurser svarende til første studieår på den ansøgte uddannelsesretning.

Ansøgning og ansøgningsfrister

Ansøgere, som har bestået 60 ECTS-point eller mere på en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse, skal søge om studieskift senest

 • 1. maj (ved studiestart 1. september)
 • 1. november (ved studiestart 1. februar).

Indgives ansøgningen inden 1. maj (sommerstart) og 1. september (vinterstart), vil der automatisk blive foretaget en vurdering om eksternt studieskift. Hvis fristen ikke overholdes, vil det udelukkende blive vurderet, om ansøger kan blive optaget via den ordinære optagelse (kvote 1 eller 2). Hvis ansøger optages via den ordinære optagelse, gælder DTU’s regler om før-start-merit.

Hvis ansøgers adgangsgivende eksamen kun er adgangsgivende i kvote 2, eller hvis ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, er ansøgningsfristen

 • 15. marts kl. 12.00 ved studiestart 1. september
 • 15. oktober ved studiestart 1. februar.

Ved studiestart 1. september skal der søges om retningsskift og studieskift via www.optagelse.dk.

Ved studiestart 1. februar skal der søges om retningsskift og studieskift via en ansøgningsblanket, som i ansøgningsperioden ligger på DTU’s hjemmeside under ’Vinteroptag’.

Ansøger har pligt til at informere om beståede fag/kurser/uddannelseselementer fra tidligere, videregående uddannelsesforløb. Læs om før-start-merit på DTU Inside under 'Studieregler'/'Merit'/'Før-start-merit'.

Behandling af ansøgningen
For at en ansøger kan foretage et retnings- eller studieskift, skal følgende krav være opfyldt:

 • Ansøger skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede uddannelsesretning
   
 • Ansøger skal til ansøgningsfristen (1. maj/1. november) have bestået, hvad der svarer til første studieår af den ønskede uddannelsesretning. Se indledningsvist i reglerne hvad første studieår svarer til på henholdsvis diplomingeniøruddannelsen og bacheloruddannelsen.

  I vurderingen indgår udelukkende kurser, der er bestået ved ansøgningsfristen (1. maj/1. november).

  Kurser/uddannelseselementer, der er bestået mere end fem år før optagelsen på DTU, indgår i udgangspunktet ikke i vurderingen omkring retnings- eller studieskift. Den relevante studieleder kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvorvidt der kan gives dispensation, vurderes af studieleder i forbindelse med den øvrige sagsbehandling af ansøgningen om retnings- eller studieskift. Kurser, der er faldet for forældelsesfristen på fem år, vil kun blive inddraget i vurderingen omkring retnings- og studieskift, hvis den studerende ønsker dette.
   
 • Ansøger skal søge om retnings- eller studieskift inden for ansøgningsfristen (1. maj/1. november)
 • Der skal være ledige studiepladser på netop det studietrin og på den ønskede uddannelsesretning. Sker det, at flere ansøgere søger om retningsskift, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.


Konsekvenser af studieskift og retningsskift for diplomingeniør- og bachelorstuderende

Tidsfrister for studieskift og retningsskift

 • Førsteårsprøven er bestået, når den diplomingeniørstuderende har bestået 30 ECTS-point blandt de kurser, den studerende ifølge studieordningen skal deltage i på første studieår på den nye retning/det nyt studie, eller når den bachelorstuderende har bestået 30 ECTS-point blandt de tre obligatoriske grupper ’naturvidenskabelige grundfag’, ’teknologiske linjefag’ og ’projekter og almene fag’ på første studieår på den nye retning/det nye studie. 
 • Maksimal studietid er normeret studietid + et år fra studiestart på den nye retning/studie, dog nedskrevet med et semester for hver 30 ECTS-point den studerende får overført til den nye uddannelsesretning/studie.

Bemærk særlige tidsfrister og eksamensforsøg for studerende, der har bestået ECTS-point, som ikke svarer til første studieår
Da der er tale om en ny, ordinær optagelse (kvote 1 og 2), gælder DTU’s regler for før-start-merit.

Bemærk særlige tidsfrister for studerende der har skiftet retning før 2017
For studerende, som har skiftet retning før vinteroptaget 2017, vil den oprindelige indskrivningsdato gælde for beregning af tidsfrister for uddannelsen, f.eks. vedrørende maksimal studietid, medmindre dette stiller dem dårligere end studerende, som er skiftet retning senere. I så fald gælder de almindelige regler for studie- og retningsskift.

Kurser og eksamensforsøg
Eksamensforsøg i ikke-beståede kurser på den gamle retning bliver kun overført, hvis disse kurser er obligatoriske på den nye retning eller har pointspærring med et kursus på den nye retning. Den studerende bliver løst fra ikke-beståede kurser, der er valgfrie kurser, eller som alene er et kursus blandt flere under de obligatoriske grupper, medmindre den studerende selv ønsker at tage disse kurser på den nye retning.

Optages den studerende via et studieskift/retningsskift, får vedkommende et nyt eksamensforsøg i de ikke-beståede kurser, hvor alle forsøg er opbrugt, hvis kurset indgår i den nye retning.

Hvis det vurderes, at den studerende ikke kan lave et studieskift eller retningsskift, men skal optages via kvote 1 eller 2, vil den studerende få nulstillet antallet af brugte eksamensforsøg i ikke-beståede kurser, som den studerende tidligere har fulgt på DTU. Den studerende får tildelt tre nye eksamensforsøg i de pågældende kurser, hvis kurserne kan indgå i den uddannelse, den studerende bliver optaget på.

Studerende, der foretager studieskift/retningsskift, skal herudover selv tilmelde sig de kurser, som vedkommende ønsker at følge på den nye uddannelsesretning.