Bachelorprojekter

Oversigten nedenfor viser alle bachelorprojekter skrevet af studerende på bacheloruddannelsen Geofysik og Rumteknologi. 

De fleste af bachelorprojekterne kan fremsøges og downloades på findit.dtu.dk.

Projekttitel Institut År
Piratjagt i Guinea Bugten DTU Space 2022
Havne detektioni satellit billeder ved brug af machine learning DTU Space 2022
Undersøgelse af smeltedamme på den arktiske havis mod forbedring af det arktiske havniveau DTU Space 2022
Udvikling af metode til lokalisering samt kategorisering af iskælvinger i Grønland. DTU Space 2021
Temperaturer ogradier af ’tidal disruption events’ DTU Space 2021
Havis drift bestemt udfra gentagne flybårne laserscanner observationer DTU Space 2021
Design og verifikation af reguleringssystem til justering af en fokuserbar Laue linses krystaller DTU Space 2021
Ship Tracking using Machine Learning Models on AIS Data DTU Space 2021
Grafkonvolutionsnetværk til design af batterimateriale DTU Energikonvertering 2021
Kapasitive mikrofremstillede ultralyds transducere med silicid elektroder DTU Sundhedsteknologi 2021
Afsløring af skaleringslovene for galakseevolution gennem kosmisk tid DTU Space 2021
Tomografisk processing af isradar data DTU Space 2021
Temperaturudviklingen af Grønlands sne DTU Space 2021
Feature-tracking af havis drift ved Grønlands kyst DTU Space 2021
Kortlægning af bundtopografien af ishylder ved hjælp af fly- og satellitbåren radar DTU Space 2021
Design en elektromagnetisk sensor til at bestemme konduktiviteten af jordiske omrader DTU Space 2021
Højdeændringer på lokale iskapper i Grønland DTU Space 2021
Bestemmelse af havniveau og bølgehøjde fra radar og laser satellitter DTU Space 2021
Is tykkelser fra sammenfaldende ICESat-2 og CryoSat-2 (CRYO2ICE) satellit baner over arktis DTU Space 2021
Røntgen simuleringer af støvpartiklers betydning for ATHENA teleskopets optik. DTU Fysik 2021
Måling og kalibrering af beregningsmodeller for laboratoriebaseredde Røntgenkilder. DTU Fysik 2021
Radar Interference in SAR satellite images DTU Space 2021
RC-indeks til monitorering af den magnetosfæriske ringstrøm DTU Space 2021
Multi-Sensor Attitude Control and Determination System for Small Satellites DTU Space 2021
2-fluid plasma dynamik i 1-dimension DTU Fysik 2021
Højopløsningsmodellering af tidlig magnetisk satellit data DTU Space 2021
Forudsigelser og mapping af havneaktivitet og anløb for skibe ud fra AIS data DTU Space 2021
Forudsigelse afjordskælv i Grønland forårsaget af masse tab fra indlandsisen DTU Space 2021
Vurdering af GNSS forstyrrelser ved hjælp af mobiltelefoner DTU Space 2021
Automatisk styring af Helmholtz spoler for at korrigere for naturlige variationer i det lokale magnetfelt DTU Space 2021
Design og topologi optimering af MEMS baseret magnetometer til rumapplikationer. DTU Space 2021
Måling af radartilbagespredningsdiagram for indlandsis DTU Space 2020
Hav-niveau ændring. elastisk og visko elastisk landhævning i Skandinavien DTU Space 2020
Ændringsudpegning med Sentinel data DTU Space 2020
Design og optimering af et alsidigt kontekstkamera til overvågning af on-board raket- og rumfartøjsaktiviteter DTU Space 2020
Speckle filtrering i SAR billeder DTU Space 2020
Analyse af lyn observeret af ASIM DTU Space 2020
Seismisk struktur af Mars baseret på Mars InSight sonden DTU Byg 2020
Detektering af lysspredning fra sedimentering på glasflader, lokaliseret i tunnelen under Storebælt DTU Fotonik 2020
Mikro-Doppler-baseret drone detektion og klassification DTU Space 2020
Variationelle metoder til billed-deblurring DTU Compute 2020
Detektering af løs is på Storebæltsbroen DTU Fotonik 2020
Design af en klassifikations model til brug i en Brain-Computer Interface til styring af et fjernstyret køretøj DTU Sundhedsteknologi 2020
Ballistisk Missil Reentry i Atmosfæren DTU Space 2020
2D thermodynamic modelling of heat diffusion from a melt-tip in MATLAB DTU Space 2020
Hyperspektral remote sensing af funktionel biodiversitet fra UAV i Palo Verde vådområder (Costa Rica) DTU Miljø 2020
Undersøgelse affælles røntgenobservationer med NuSTAR og NICER DTU Space 2020
Karakteriseringog kvalifikation af front end elektronik til attitudekontrolsystem til DTUsat-3 DTU Space 2020
Visuelt navigationssystem for robotter DTU Space 2020
Systemoptimering, integration og test af strømforsyning til DTUsat-3 DTU Space 2020
Havniveau fingeraftryk af en opvarmende Jord DTU Space 2020
Rumlig distribution af gas og støv i fjerne stjernedannende galakser med Atacama Large Milimeter/Submilimeter Array DTU Space 2020
Optisk Globalt Timestamp System for spredte stratosfæriske missioner DTU Space 2020
Avancerede antennematerialer til Cubesats DTU Space 2020
Design af en CubeSat Antenne: Anvendelse i Singulær og Flersidede Arrays DTU Space 2020
Analyse af strålingsfølsomhed for en ADC i forbindelse med "Worst Case" Analyse DTU Space 2020
Ferskvandsbidrag til den globale gennemsnitlige havniveaustigning DTU Space 2020
Analyse af GPR data fra Weddell Sea Antarktis 2017-18 DTU Space 2020
Forudsigelse afeffekten af soludbrud på geomagnetisk aktivitet. DTU Space 2020
Magnetiske monopoler i to tidsdimensioner DTU Space 2020
Undersøgelse afdroner til in-situ måling af tordensky parametre DTU Space 2020
Undersøgelse af røntgenkilden 4U 1636-536 med NICER data DTU Space 2020
Et sammenlignings-studie af havis tykkelser fra CICE modellen og CryoSat-2 satellit observationer DTU Space 2020
Estimering af snedybder i det Arktiske Ocean ved hjælp af passive mikrobølge målinger fra satellit DTU Space 2020
Gamle radardatakan give ny viden om Grønlands firn akviferer. DTU Space 2019
Anvendelse af BCI i styring af droner DTU Space 2019
Detektering af is og rim ved depolarisering af lys. DTU Fotonik 2019
Kildedetektion gennem inversion af total-felt magnetometer data DTU Space 2019
Computerberegninger af den magnetoelektriske effekt - Udforskning af nye materialer til magnetiske sensorer. DTU Fysik 2019
Aftryk af isflydelinjer i Grønland DTU Space 2019
Monopuls tracking radar til målinger på militært isenkram DTU Space 2019
Drone kontrol i3D-rum ved hjælp af Brain-Computer Interface DTU Elektro 2019
Analyse, optimering og design af et fremdriftsmodul til en CubeSat platform DTU Space 2019
Jordens magnetosfære og vekselvirkning med solvinden DTU Space 2019
Bundforhold forHagen isbræ i nordgrønland DTU Space 2019
Anvendelse af neurale netværk til identificering og optælling af marine arter fra undervandsoptagelser DTU Aqua 2019
Development andtest of modular satellite backbone for cubesats DTU Space 2019
Observationer af Grønlands indlandsis’ overflade med flybårne forskellige sensorer DTU Space 2019
Undersøgelse af tilbagevendende termonukleare bursts i MINBAR DTU Space 2019
Optimering af software til droner DTU Elektro 2019
Havis ved Arktis undersøgt ved anvendelse af luftbåren radar altimetri og satellit altimetri DTU Space 2019
Undersøgelse afaf røntgenkilden SLX 1744-299 observeret med Swift og INTEGRAL DTU Space 2019
Integrering af nye datasæt fra forskellige kilder i Danmarks højdemodel. DTU Space 2019
Styring af markrobot i rækkeafgrøder DTU Elektro 2019
Dybe neurale netværk til automatisk detection af atrieflimren DTU Sundhedsteknologi 2019
Knurhår sensor for autonome robotter DTU Elektro 2019
Autonom styringaf UGV ved brug af Computer Vision DTU Space 2019
Anti-aliasing filter til kohærent flybåren radar DTU Space 2018
Diskriminering af istyper i Arktis fra satellit altimetri – filtreringog klassificering DTU Space 2018
Validering af målte vindhastigheder ved overfladen fra ASCAT og metrologiske målemaster DTU Vindenergi 2018
Design af Arduino baseret datalogningssystem med ADC til brug ved geo-magnetometre i Grønland og Danmark DTU Space 2018
Modellering af hurtige ændringer i jordens magnetfelt DTU Space 2018
Undertrykkelse af interferenspulser og gendannelse af radarsignal DTU Space 2018
FMCW clutter reduktion i MTI radar DTU Space 2018
Undersøgelse afJEM-X sensitivitet DTU Space 2018
Undersøgelse afMars’ elektriske konduktivitet baseret på modelleraf magnetisk inducerede felter DTU Space 2018
Design, optimering og karakterisering af en kunstig sol til simulering af satellitkredsløb DTU Space 2018
Hurtigt net til dataoverførsel mellem ADC og GPU DTU Fotonik 2018
Udvikling og test af kontrol software og interface til en satellitkredsløbssimulator DTU Space 2018
Analyse af kontrolmålinger i højden fra de permanente danske GNSS stationer DTU Space 2018
Kosmisk mikrobølgebaggrundsstråling uddraget fra mm/submm-observationer DTU Space 2018
Anvendelighed af saltsmeltereaktorer til rumfart DTU Space 2018
Test og kvalifikation af DTUsat-3 2,4 GHz transceiver DTU Space 2018
Fjernbetjening og databehandling for et ASIM-lignende jordbaseret optisk system DTU Space 2018
Test og kvalifikation af DTUsat-3 868 MHz transceiver DTU Space 2018
Ændringer i grønlandske gletschere fra optisk satellitdata DTU Space 2018
Analyse af globale tyngdedata fra GRACE satellitterne DTU Compute 2018
MoS2 transistorer med korte kanaler og grafen kontakter DTU Nanotech 2018
Design og implementering af en autonom måleplatform til studier af solen DTU Space 2018
Modellering af metanhydrater på havbunden DTU Space 2018
Udforskning af sammenhængen mellem termosfærens densitet ogfield aligned currents (FAC) baseret på Swarm satellit observationer DTU Space 2018
Simulering af Bloch-beamlinien ved MaxIV-synchrotronen DTU Fysik 2018
Virtuelle målinger af multilagscoatings ved DTU Space's 8 keV Røntgenreflektometer. DTU Fysik 2018
Transistorer baseret på overgangs-metal dichalcogenider og fluor-functionaliserede grafen kontakter DTU Nanotech 2018
Præliminært design af Jupiter ballonmission DTU Space 2018
Automatiske undersøgelser af sejladsundersøgelser i Danmark: Behandling af gravitationsundersøgelser i 2015 DTU Space 2018
Undersøgelse og karakterisering af diodelaser belysning DTU Fotonik 2017
Røgnten masse af en massiv galaksehob DTU Space 2017
Design af spejlbelægning til røngtenteleskober DTU Space 2017
Undersøgelse afen neutronstjerne i en lav masse binært system observeret i udbrud af NuSTAR og INTEGRAL i 2015 DTU Space 2017
Systematisk analyse af alle termonukleare bursts observeret af NuSTAR DTU Space 2017
Kortlægning af gammastråling med UAV'ere DTU Space 2017
Langtidsændringer i Jordens skydække DTU Space 2017
Modellering af magnetfeltet i Jordens skorpe med kredsløbs-analyse af satellit data DTU Space 2017
Karakteriseringog filtrering af ionosfæreforstyrrelser i radarbaserede ishastighedskort DTU Space 2017
MSG og Metop satellitmålinger til forudsigelse af tordenstorme DTU Space 2017
Månens indflydelse på Jordens magnetfelt DTU Space 2017
Validering af vind og bølgehøjde fra satellit altimetri indenfor vindenergi DTU Vindenergi 2017
Modellering af magnetfeltet for Jordens kerne DTU Space 2017
Kortlægning af den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling ud fra mm/submm observationer DTU Space 2017
Laserscanning med droner DTU Space 2017
Gravimetri til kortlægning af begravede dale DTU Space 2017
Anti-aliasingfilter til kohærent flybåren radar DTU Space 2017
Teori og modellering af polymerbaserede akustofluidiske apparater DTU Fysik 2017
Hydrodynamisk karakterisering af hudtænder fra en pighaj DTU Fysik 2017
Optimal fortolkning og dekomponering af XRF spektre DTU Space 2017
Højspændingsforsyning til en Hall effect ionmotor i CubeSat størrelse DTU Space 2017
Utvetydig attitudebestemmelse af rumskib ud fra SunMagMEMS sensordata DTU Space 2017
Højdemålingner af Flade Isblink, NØ-Grønland med CryoSat-2 og Altikadata DTU Space 2017
McXtrace simulering af røntgenteleskop-spejldeformation DTU Space 2017
modellering af vandstrømning nær boringer i et geotermisk reservoir DTU Byg 2017
Anvendelse af satellit observationer til beregning af havis fluxen gennem Fram Strædet DTU Space 2017
Extern drone styring DTU Space 2017
Stress and Thermal Stability of X-Ray Mirror Coatings for the ATHENA Mission DTU Space 2017
Unambigious Attitude Determination using Kalman Filtering on SunMag MEMS Sensors DTU Space 2017
Havstrømme DTU Space 2016
Spredningsstudier af Ni/C og Co/C multilag DTU Space 2016
Studie af  Ni- og Co baserede multilag til fokuserende højenergiteleskoper DTU Space 2016
Forbedring af geologisk modellering i Danmark ved brug af gravimetriske data. DTU Space 2016
GPU implementering af satellitbaseret ishastighedskortlægning DTU Space 2016
Analyse af CI API-ToF massespektrometerdata fra et atmosfærisk reaktionskammer DTU Space 2016
Globale havniveændringer fra Altimetri, GRACE og ARGO. DTU Space 2016
Undersøgelse afet nyt, slæbbart TEM-systems sensitivitet i den nære overflade DTU Miljø 2016
Loosly coupled KF GNSS og INS analyse DTU Space 2016
Globale havniveauændringer fra Altimetri, GRACE og ARGO. DTU Space 2016
Volumenændring af Aral-søen fra 1992-2015 fra satellite DTU Space 2016
Stress studier af Ir/B4C film til Athena-missionen DTU Space 2016
Flow dynamik nær hudtænder fra den småplettede rødhaj DTU Fysik 2016
Stjernesystemermed exoplaneter DTU Space 2016
Virkningen af soludbrud på GBAS/GPS systemer DTU Space 2016
Teori for akustisk levitation af mikrodråber DTU Fysik 2016
Geofysisk signatur af Brandegraven, Jylland – Profile 1. DTU Space 2016
Geofysisk signatur af Brandegraven, Jylland – Profile 2. DTU Space 2016
Observationer og undersøgelse af røntgen dobbeltsjerne 4U 0614+091 DTU Space 2016
Back-end til CW/FMCW-radar DTU Space 2016
Gravitationsbølger i FRW rumtider DTU Compute 2016
Eftersøgning afJEM-X observationer for opdagelsen af nye X-ray bursters DTU Space 2016
Masseændringer af Grønlandsindlandsis ud fra forskellige geofysiske metoder. DTU Space 2016
Analog og digital back-end til Ku-båndsradiometer DTU Space 2016
Kalibrering af Jason-3 iforhold til forgænger Jason-2 DTU Space 2016
Modellering af litosfærens magnetfelt ved brug af Swarm satellite data DTU Space 2016
Bondstrukturer for moderne to-dimentionale materialer DTU Nanotech 2016
Detektion af RFI ved hjælp af spektral kurtosis DTU Space 2016
3DCZT-detektor karakterisering ved hjælp af fotonstråler DTU Space 2016
Studier af multilag til fokusering af blød gammastråling DTU Space 2016
CW-radar til hastigheds- og afstandsmålinger DTU Space 2015
Attitude model for DTUsat-2 DTU Space 2015
Måling af gletscherhastigheder med TOPS radar data. DTU Space 2015
Udledning af nyt index af geomagnetiske forstyrrelser med en opløsningpå et minut DTU Space 2015
Vurdering af indexer af geomagnetiske forstyrrelser fra satellit konstellationen Swarm DTU Space 2015
Mars' magnetfelt DTU Space 2015
Undersøgelse af galaktiske kompakte objekter ved anvendelse af røntgenstrålingsdata fra INTEGRAL. DTU Space 2015
Payload til måling af magnetfeltsvektoren DTU Space 2015
Tomografi i hastighedsrum baseret på syntetisk diagnostik af hurtige ioner i fusionsplasmaer DTU Fysik 2015
Processering og modellering af magnetiske data i Nordatlanten DTU Space 2015
Validering af PostGlacial Rebound modeller over Greenland vha. GPS målinger DTU Space 2015
Payload for måling magnetfelt vektor DTU Space 2015