Kompetenceprofil for Eksport og Teknologi

Uddannelsen sigter mod en karriere i internationale virksomheder, her eller i udlandet, og inden for en bred vifte af brancher, som fx procesindustri, informations- og kommunikationsteknologi, medicinal- og elektronikbranchen. En eksportingeniør arbejder typisk med innovation, projektledelse, markedsføring og salg af tekniske produkter og services, bl.a. som salgsingeniør eller marketingchef

Kompetenceprofil

Diplomingeniøruddannelsen er en erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret uddannelse. Det betyder, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser inden for det relevante erhverv og på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra relevante forskningsfelter. Uddannelsen kvalificerer diplomingeniøren til at varetage ingeniørfaglige stillinger i private og offentlige virksomheder – og under særlige forudsætninger til videre studier på kandidatniveau.

Diplomingeniøren kan selvstændigt omsætte naturvidenskabelig og teknisk viden til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer og kan herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsmodel. Diplomingeniøren kan arbejde med innovative processer og således anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder.

DTU’s diplomingeniøruddannelse er tilrettelagt ud fra det internationale koncept for udvikling og kvalitetssikring af ingeniøruddannelser, CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Diplomingeniøren er derfor i stand til at planlægge, designe og implementere tekniske processer, produkter og systemer. Diplomingeniøren er helhedsorienteret i løsningen af konkrete tekniske problemstillinger. Diplomingeniøren kan således anvende principper for bæredygtighed og inddrage etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige konsekvenser.

Diplomingeniøren er desuden i stand til at løse ingeniørmæssige problemer i samarbejde med andre, da uddannelsen medvirker til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele diplomingeniøruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte diplomingeniørretning.

Generelle mål for læringsudbytte

Matematisk-naturvidenskabelig og teknisk-ingeniørfaglig viden

En diplomingeniør fra DTU

 • har en solid anvendelsesorienteret viden om og kan selvstændigt anvende grundlæggende naturvidenskabelige, matematiske, statistiske, IT-mæssige og teknologiske principper, teorier og metoder baseret på den nyeste udvikling og forskning til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer
 • forstår den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige fagområders teori i den praktiske udformning af teknologiske løsninger
 • kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og begrunde valg af løsningsmodel
 • kan med udgangspunkt i det teoretiske grundlag vælge og anvende relevante modellerings- og simuleringsmetoder og redegøre herfor
 • kan vælge og anvende relevante analysemetoder og redegøre herfor.

Personlige og professionelle kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • kan anvende ingeniøretiske principper og principper for bæredygtighed (people, planet og profit) i løsningen af teknologiske problemer
 • kan anvende fagrelevante informationskilder og udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan tilegne sig ny viden gennem refleksion og kritisk tankegang med henblik på at forstå og beherske fagområder
 • behersker et teknisk fagsprog på dansk og en teknisk fagterminologi på engelsk og kan læse relevant teknisk litteratur på begge sprog
 • kan fremlægge og præsentere problemstillinger og løsningsmodeller både skriftligt og mundtligt for forskellige typer af interessenter
 • kan tage ansvar for egen læring og fortsatte kompetenceudvikling.

Sociale færdigheder

En diplomingeniør fra DTU

 • kan arbejde selvstændigt og i grupper og er i stand til at strukturere et større arbejde, herunder overholde tidsplaner, organisere og planlægge arbejdet
 • kan indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret grundlag sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Professionsrettede kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • er helhedsorienteret i løsning af konkrete tekniske problemstillinger omfattende alle faser i CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) fra problemidentifikation, idéudvikling og kravspecifikation, over design, optimering og implementering til egentlig produktion og ibrugtagning
 • har kendskab til relevante industrielle procedurer og standarder
 • kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af ingeniørmæssige opgaver
 • kan anvende bæredygtighedsprincipper (people, planet og profit) med henblik på at vurdere og vælge en proces, et produkt eller et system
 • kan arbejde med innovative processer og kan inkludere grundlæggende forretningsøkonomi i praksis
 • kan anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af praktiske ingeniørmæssige problemstillinger, det være sig en ny eller forbedret proces, produkt eller system, som genererer en merværdi for opgavegiveren
 • har en grundlæggende virksomhedsforståelse.

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En diplomingeniør i Eksport og Teknologi fra DTU

 • kan anvende grundlæggende discipliner som matematik, fysik, statistik, miljølære og it i en kompleks opgaveløsning

 • kan anvende ingeniørfaglig viden som, innovation, produktudvikling, produktionsplanlægning, netværksteknologier, database, objektorienteret programmering og indlejrede teknologier ved teknisk problemløsning

 • kan anvende projektledelsesværktøjer til at skabe fremdrift, struktur og overblik i projektet
 • kan arbejde tværfagligt, individuelt og i teams med sammensatte og komplekse problemstillinger af teknisk, merkantil og kulturel karakter og herunder anvende eksisterende metoder til problemløsning
 • kan grundet uddannelsens tværfaglighed fungere som projektleder og dermed være bindeled mellem en virksomheds forskellige specialiserede fagkulturer
 • har gode kommunikationsevner og behersker præsentationsteknik i en professionel kontekst, såvel mundtligt som skriftligt på engelsk, som muliggør afsætning af produkter på udenlandske markeder

 • besidder innovationsevne og kan anvende denne til idégenerering i kombination med udvidet forretningsøkonomi til udvikling af nye produkter til afsætning på forskellige markeder

 • kan ud fra sine kommunikative og interkulturelle kompetencer skabe kontakter og netværk samt vedligeholde disse til gavn for virksomheden

 • kan skabe overblik og forståelse for ingeniørmæssige problemstillinger i forhold til en kommerciel kontekst

 • kan fastholde og styrke virksomhedens kunderelationer
 • kan beskrive og vurdere markedsmæssige og økonomiske konsekvenser af produktionsvirksomheders aktiviteter på det nationale, internationale og globale marked samt diskutere og vurdere løsningsforslag
 • kan arbejde effektivt med udvikling af forretningskoncepter (entreprenørskab og intraprenørskab)
 • kan med anvendelse af et varieret og præcist ordforråd kommunikere nuanceret og ubesværet på engelsk, såvel mundtligt som skriftligt, herunder forfatte tekniske/kommercielle rapporter på korrekt engelsk og i den sammenhæng analysere og vurdere argumenter under forhandlinger

 • kan med anvendelse af juridisk, økonomisk og markedsmæssig forståelse indgå i tilbudsgivning

 • kan diskutere og anvende praktisk og teoretisk viden om kultur, kulturmønstre og interkulturelle forhold samt indgå i forhandlinger i interkulturelle sammenhænge

 • Kan analysere forhold og udvikling i den globale økonomi og vurdere eksportpotentiale, investeringer og eksportfinansiering