Afholdelse af reeksamen

En studerende kan deltage i en udbudt reeksamen uden at have deltaget i den forudgående ordinære eksamen i et kursus, såfremt pågældende opfylder forudsætningerne for deltagelse i den ordinære eksamen. Se nedenfor under ’Kurser med obligatoriske opgaver som forudsætning for at deltage i eksamen'.

Den studerende skal i kurser med delprøver være opmærksom på, at reeksamen alene er en gentagelse af den afsluttende delprøve i kurset. Se nedenfor under ’Kurser med delprøver’.

Studerende, der ikke har bestået et kursus ved 1. eksamensforsøg, skal selv tilmelde sig det efterfølgende eksamensforsøg i kurset.

Hvornår reeksamen ligger afhænger af, hvornår kurset udbydes:

  • For kurser udbudt i efterårets 13-ugers periode med ordinær eksamen i december, er der reeksamensperiode i maj
  • For kurser udbudt i forårets 13-ugers periode med ordinær eksamen i maj, er der reeksamensperiode i august
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioden januar med ordinær eksamen i januar, er der reeksamensperiode i maj
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioderne juni og juli med ordinær eksamen i juni og juli, er der reeksamensperiode i august
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioden august med ordinær eksamen i august, er der reeksamensperiode i december

Kurser, der udbydes i flere af ovenstående undervisningsperioder, har tilsvarende flere reeksamensperioder.

Hvis et kursus ophører, skal der udbydes yderligere to gange reeksamen i kurset. Placering af reeksamen følger reglerne ovenfor.

Hvis et kursus undtagelsesvist, ud fra en sikkerhedsmæssig eller faglig vurdering, ikke egner sig til at blive udbudt til reeksamen, skal studerende, der ikke har bestået kurset, følge undervisningen i kurset igen. Det relevante institutstudienævn skal godkende, at kurset ikke egner sig til at blive udbudt til reeksamen. Dette skal fremgå af kursusbeskrivelsen under ’Evalueringsform’.

En oversigt over eksamensdatoer kan findes på DTU Inside (se ’Eksamensdatoer’ under ’Eksamen’).

Til- og afmelding til reeksamen skal ske inden for gældende frister (se ’Til- og afmeldingsfrister’ under ’Eksamen’).

Den kursusansvarlige kan beslutte, at evalueringsform ved reeksamen kan være en anden end ved den ordinære eksamen. Evalueringsform ved reeksamen i august skal være meddelt de studerende af den kursusansvarlige senest en uge efter reeksamenstilmeldingsfristen. Evalueringsformen ved reeksamen i maj og december skal senest være meddelt de studerende af den kursusansvarlige en uge efter eksamenstilmeldingsfristen.

For regler om reeksamen i specialkurser, se ’Specialkurser' under 'Undervisning'.

Kurser med obligatoriske opgaver som forudsætning for at deltage i eksamen
En studerende, der ikke har fået godkendt sine obligatoriske opgaver og dermed ikke kan deltage i den ordinære eksamen, kan heller ikke deltage i reeksamen i kurset, medmindre den kursusansvarlige inden da har givet den studerende en ny mulighed for at opfylde forudsætningen. Det er den studerendes ansvar at kontakte den kursusansvarlige og afklare dette spørgsmål. Studerende, der ikke får mulighed for at opfylde forudsætningerne, skal følge kurset igen.

Studerende, der opfylder forudsætningen for at deltage i eksamen i et kursus, men ikke består eksamen, kan gå til reeksamen i kurset i den førstkommende reeksamenstermin uden at skulle aflevere de obligatoriske opgaver mv. igen.

Vælger den studerende at vente med sin reeksamen, eller består den studerende ikke sin reeksamen jf. ovenfor, har den studerende ikke krav på at kunne gå til (endnu en) reeksamen på baggrund af tidligere godkendte obligatoriske opgaver mv. Dette gælder også, hvis den studerende ikke deltager i reeksamen på grund af dokumenteret sygdom. Den kursusansvarlige kan dog ud fra en faglig vurdering godkende, at den studerende igen tilmelder sig reeksamen uden at skulle aflevere opgaverne igen.

Læs mere på DTU Inside under ’Obligatorisk deltagelse i undervisning og obligatoriske opgaver’.

Kurser med delprøver
I et kursus med delprøver er reeksamen alene en gentagelse af den afsluttende delprøve i kurset. Delprøver, der ligger i undervisningsperioden, vil således ikke blive udbudt til reeksamen eller bedømt i perioden mellem den ordinære eksamen og reeksamen i kurset. Den kursusansvarlige kan dog fravige dette.

Som hovedregel indgår allerede gennemførte delprøver i den førstkommende reeksamenstermin. Ved reeksamen har studerende ikke krav på at tage en gennemført delprøve om. Der kan foreligge særlige omstændigheder som gør, at den studerende i forbindelse med reeksamen skal tage en gennemført delprøve om. Det er den kursusansvarlige, der træffer beslutningen baseret på en faglig vurdering. Institutstudienævnet træffer afgørelse, hvis der opstår uenighed mellem en studerende og en kursusansvarlig med hensyn til, om en delprøve skal tages om eller ej i forbindelse med reeksamen

Den kursusansvarlige kan godkende, at beståede/godkendte delprøver indgår i senere reeksamener, men dette skal være efter opfordring fra den studerende.

Læs mere om delprøver på DTU Inside under ’Beståkrav og delprøver’ under ’Eksamen’

Særlige forhold ved afsluttende eksamener
Hvis en studerende har været syg ved (re)eksamen i den eksamenstermin, hvor uddannelsen skulle have været afsluttet, har den studerende ret til reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Dette gælder også en studerende, der ikke består (bedømmelsen -3, 00 eller Ikke bestået) en enkelt (re)eksamen i den eksamenstermin, hvor uddannelsen skulle have været afsluttet. Studerende, der er udeblevet fra eksamen (bedømmelsen Ej Mødt) har ikke krav på hurtig reeksamen. 

Hvis den studerende ønsker hurtig reeksamen efter ovenstående regler, skal den studerende henvende sig personligt i Afdelingen for Uddannelse og Studerende, Studieinformationen senest 14 dage efter offentliggørelse af karakteren. Afdelingen for Uddannelse og Studerende informerer underviser og den studerende om, hvorvidt den studerende opfylder kravet om hurtig reeksamen. Afholdelse af eksamen aftales mellem underviser og den studerende.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/afholdelse-af-reeksamen
22 NOVEMBER 2019