Eksamensformer

Eksamen i et kursus kan være skriftlig, praktisk eller mundtlig eller en kombination af disse, f.eks. som forskellige delprøver i kursusforløbet.

Når Institutstudienævnet godkender kursusbeskrivelsen beslutter de også, hvilken eksamensform, der skal benyttes i kurset, herunder hvilke delprøver der skal benyttes.

Forskellige regler for de væsentligste evalueringsformer er beskrevet nedenfor. Andre evalueringsformer kan godkendes af det relevante institutstudienævn.

Ændring af evalueringsform
Studerende skal kontakte Kontoret for Studieadministration (studadm@adm.dtu.dk) for at søge om at få ændret eksamensformen (f.eks. fra skriftlig til mundtlig) på baggrund af særlige omstændigheder, feks. en dokumenteret varig funktionsnedsættelse. ’Studieadministration’ tager derefter kontakt til institutstudienævnet/kursusansvarlige som vurderer, om det er fagligt forsvarligt og praktisk muligt. SPS-medarbejderne (aus-sps@adm.dtu.dk) i Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan bistå i denne vurdering efter behov. Det er en forudsætning, at der med ændringen af eksamensform ikke sker en sænkning af prøvens faglige niveau.

Praktisk prøve udført som en del af undervisningen eller som en afsluttende prøve
Kurser bestående af øvelser (laboratoriekurser, værkstedskurser mv.) kan løbende bedømmes, eller der kan udføres en praktisk prøve i slutningen af kurset. De studerende skal kende godkendelseskriterierne fra undervisningens start, hvis prøverne skal bedømmes løbende. De enkelte studerendes indsats skal klart fremgå af arbejdet, så de kan bedømmes individuelt.

Mundtlig eksamen
Som udgangspunkt er alle mundtlige eksamener offentlige. En eksamen kan lukkes for offentligheden på baggrund af særlige omstændigheder, herunder hvis hensynet til den studerende taler for det. Projekter, der helt eller delvist gennemføres i private virksomheder, kan også lukkes for offentligheden af hensyn til oplysninger om virksomhedshemmeligheder, knowhow og lign.

Mundtlige eksamener kan afholdes over flere dage. Det aftales med de studerende, hvilke dage der benyttes ud over den fastsatte eksamensdag. Studerende, der er forhindret i at deltage i eksamen på disse ekstra dage, har krav på at deltage i eksamen på eksamensdatoen i henhold til skemaplaceringen eller en anden dag efter aftale med underviser.

Mundtlige eksamener skal være afholdt inden eksamensperiodens udløb, medmindre andet aftales mellem den kursusansvarlige og de studerende.

Gældende fra 1. september 2019 skal der af retssikkerhedsmæssige grunde altid deltage to bedømmere til en mundtlig eksamen, eller hvor evalueringsformen indeholder et mundtligt element. Ud over eksaminator skal der således deltage en ekstern censor eller en intern medbedømmer fra DTU.

Mundtlig gruppeeksamen
En mundtlig eksamen kan tilrettelægges som en gruppeeksamen. Denne eksamensform benyttes typisk i forbindelse med en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende (gruppeprojekt).

Ved en mundtlig gruppeeksamen skal den enkelte studerende eksamineres, så det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeeksamen skal den kursusansvarlige sikre, at den tid, der er afsat til eksamenen, tilpasses antallet af studerende, der deltager i eksamenen. Hele projektgruppen er til stede under hele eksaminationsforløbet.

Det er vigtigt, at bedømmerne sørger for at notere den enkelte studerendes niveau af deltagelse, og hvad kvaliteten af deltagelsen er. Bedømmerne skal samtidigt sikre, at alle studerende deltager i eksamen, således at bedømmerne kan give individuelle bedømmelser.

Den studerende har ret til at få oplyst sin karakter i enrum.

Hvis der afholdes en individuel mundtlig eksamen som opfølgning på et gruppeprojekt og som opfølgning på en eventuel mundtlig gruppeeksamen, må andre gruppemedlemmer ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres i den individuelle mundtlige eksamen.

Hvis den studerende har dokumenterede specialpædagogiske behov, kan det være muligt at få en individuel eksamen i stedet for en gruppeeksamen. Se ovenfor under 'Ændring af evalueringsform'.

Der gælder  særlige regler for de afsluttende projekter. Læs mere på DTU Inside under ’Afsluttende projekter’ under ’Struktur og regler’ eller i studieordningen for uddannelsen.

Skriftlige afleveringer i løbet af kurset
Aflevering af opgavebesvarelser, rapporter, posters mv. kan være

Skriftlige afleveringer kan udarbejdes individuelt eller som gruppeprojekter. Hvis det afleveres som gruppeprojekt, skal den kursusansvarlige oplyse om projektet skal individualiseres. Skal det ikke individualiseres, skal der holdes en efterfølgende mundtlig eksamen, enten som en gruppeeksamen eller enkeltmands. Se mere ovenfor under ’Mundtlig gruppeeksamen’ og nedenfor under ’Gruppeprojekter’.

Den studerende kan kun forvente at få rettet/bedømt hjemmeopgaver, rapporter mv., der er afleveret til tiden.

Gruppeprojekter
DTU anbefaler, at antallet af studerende på gruppeprojekter ikke overstiger seks. Den kursusansvarlige kan beslutte et lavere eller højere maksimumantal end seks, hvis kursets læringsmål taler for det.

Der gælder særlige regler om gruppestørrelse ved diplomingeniørprojekt, bachelorprojekt og kandidatspeciale (se DTU Inside under ’Afsluttende projekter’ under ’Struktur og regler’).

Gruppeprojekter kan udarbejdes på to forskellige måder. Det har stor betydning for eksamensformen, om projektet er individualiseret eller ej, jf. nedenfor.

Inden påbegyndelse af et gruppeprojekt skal den kursusansvarlige oplyse de studerende om, hvorvidt de skal individualisere deres gruppeprojekt eller ej. Hvis et gruppeprojekt ikke opfylder krav om individualisering eller andre formkrav, kan opgavebesvarelsen afvises, og projektet vil ikke blive bedømt.

Gruppeprojekter uden individualisering
Ved en gruppeopgave/et gruppeprojekt kan der kun gives en selvstændig karakter eller anden bedømmelse, hvis den enkelte studerendes bidrag til projektet kan konstateres (individualisering). Et gruppeprojekt, hvor de studerendes individuelle bidrag ikke fremgår, skal derfor ifølge eksamensbekendtgørelsen altid efterfølges af en mundtlig eksamen, da det ikke er muligt at foretage en individuel bedømmelse på baggrund af gruppeprojektet. Der gives en samlet karakter eller anden bedømmelse baseret på projektet og den efterfølgende mundtlige eksamen. Den mundtlige eksamen kan enten være en individuel eksamen (dvs. én studerende ad gangen) eller en gruppeeksamen, jf. ovenfor.

Gruppeprojekter med individualisering
Ved gruppeopgaver/gruppeprojekter, hvor der er stillet krav om individualisering, skal det tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for de forskellige kapitler/afsnit i opgaven. Ved større gruppeprojekter kan generelle, beskrivende afsnit som indledning, problemformulering, afgrænsning konklusion og lignende udarbejdes i fællesskab af gruppen og behøver ikke være individualiseret.

Et gruppeaflevering anses ikke for at være individualiseret, hvis det af afleveringen blot fremgår, at de studerende har deltaget ligeligt i arbejdet eller lignende.

Ved individualiserede gruppeopgaver/gruppeprojekter er der ikke krav om en efterfølgende mundtlig eksamen, og opgaven/projektet kan bedømmes selvstændigt.

Skriftlig eksamen (skriftlig stedprøve)
En skriftlig eksamen/stedprøve er altid individuel. Varigheden af eksamen angives i kursusbeskrivelsen. 

Hvis der til en skriftlig eksamen tilmelder sig færre end 10 studerende, har underviseren ret til at ændre evalueringsformen til mundtlig eksamen frem til en uge efter eksamenstilmeldingsfristen. Denne tilrettelægges under passende hensyntagen til, at de studerende har forventet en skriftlig eksamen. Ved en eventuel ændring af evalueringsformen skal underviseren underrette de studerende. Hvis underviseren og alle de tilmeldte studerende er enige, kan der vælges en anden godkendt evalueringsform end mundtlig eksamen.

Eksamensopgaven skal foreligge på undervisningssproget. Ved kurser, hvor al undervisning og alt undervisningsmateriale er på engelsk, skal eksamensopgaven kun findes på engelsk. Den studerendes opgavebesvarelse skal være på undervisningssproget. Ved prøver på dansk kan studerende også svare på svensk og norsk. Bedømmerne kan tillade, at besvarelser afleveres på andre sprog end undervisningssproget. Der gælder særlige regler for kandidatspecialer. Se studieordning for kandidatuddannelsen.

Den studerende bør møde til en skriftlig eksamen 15 minutter før eksamenen begynder for at være klar til eksamensstart. Hvis den studerende møder op, efter eksamen er startet, vil vedkommende ikke få adgang til at deltage i eksamen. Den studerende vil få bedømmelsen ’Ej Mødt’.

Mobiltelefoner, musikafspillere, høreværn, herunder elektroniske ørepropper, eller lignende må ikke medbringes til eksamen. Brug af almindelige ørepropper er tilladt men sker på eget ansvar for så vidt angår eventuelle fællesmeddelelser under eksamen. Medbragte mobiltelefoner vil blive indsamlet inden eksamen og opbevaret af eksamenstilsynet under eksamenen. Opbevaring sker på eget ansvar.

Læs om hjælpemidler ved skriftlig eksamen på DTU Inside under 'Brug af hjælpemidler ved skriftlig eksamen' under 'Eksamen'.

Erstatningseksamen for en aflyst skriftlig eksamen (stedprøve)
Der er i hver eksamensperiode indlagt særlige dage til afholdelse af eventuelle erstatningseksamener. Erstatningseksamen bliver kun anvendt som en absolut undtagelse, hvis en skriftlig eksamen (stedprøve) på et kursus helt undtagelsesvist ikke kan gennemføres som planlagt, efter at alle muligheder for at afholde eksamen som planlagt er udtømt.

Erstatningseksamen er et tilbud til de studerende, som de mister, hvis de ikke benytter sig af det. Hvis de studerende ikke benytter sig af tilbuddet om erstatningseksamen, har de ikke brugt et eksamensforsøg. De studerende kan tidligst deltage i en ny eksamen, næste gang der udbydes en (re)eksamen i kurset.

På DTU Inside under ’Struktur og regler’ / Eksamensdatoer’ findes en oversigt over placering af erstatningseksamener to og et halvt år frem i tiden.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/eksamensformer
22 NOVEMBER 2019