Specialkurser

Indholdet af et specialkursus aftales mellem den/de studerende og en DTU-vejleder, og specialkurset registreres af DTU-vejlederen i Projektindberetningssystemet.

Vejleder for diplomingeniørstuderende skal være en fastansat medarbejder; adjunkter er dog undtaget.

Vejleder for bachelor- og kandidatstuderende skal være en fastansat (adjunkter undtaget), videnskabelig medarbejder med forskningsforpligtelse. Den relevante bachelor- eller kandidatstudieleder kan dispensere for kravet om forskningsforpligtelse. 

Pointstørrelsen for et specialkursus kan være 5-30 ECTS-point med spring på 2½ point. 5 point svarer til tre ugers fuldtidsstudium. Et specialkursus på 2,5 ECTS-point er muligt i særlige tilfælde, eksempelvis hvis det er det afsluttende element i uddannelsen. Underviser skal i så fald kontakte Studieadministrationen med henblik på at få kurset registreret. 

Den studerende skal altid være opmærksom på, om der i studieordningen for den studerendes uddannelsesretning er begrænsninger for, hvor mange ECTS-point man må/kan bruge på specialkurser.

Projektperioden for et specialkursus kan maksimalt være et halvt år. Den indgåede aftale om et specialkursus er bindende for begge parter, men kan ændres efter aftale parterne imellem. Specialkurset/projektet afsluttes i en rapport eller lignende.

Hvis en studerende ikke består et specialkursus, kan der udbydes en reeksamen i kurset. Dette aftales mellem vejleder og den studerende. Ved uenighed om, hvorvidt der skal afholdes reeksamen, er det institutstudienævnet, som skal afgøre sagen efter henvendelse fra den studerende eller vejleder. Den studerende kan altid påberåbe sig retten til tre eksamensforsøg.

Projekter i samarbejde med en virksomhed - projektorienterede forløb
Et specialkursus eller projekt kan udføres helt eller delvist i en virksomhed i Danmark eller i udlandet (kaldet projektorienterede forløb, jf. § 23 i uddannelsesbekendtgørelsen). Det faglige indhold, læringsmål for projektet samt evaluerings- og bedømmelsesform skal aftales med en DTU-vejleder. Det er vejlederens ansvar at sikre et tilstrækkeligt fagligt/teoretisk niveau i projektet. Ved fastlæggelsen af pointtallet skal der kun tages hensyn til den forventede arbejdsbelastning ved projektet, hvilket betyder, at længden af et eventuelt ophold i virksomheden ikke i sig selv er pointudløsende.

Den studerende har selv ansvar for at finde en virksomhed, men mange institutter har kontakter til en række virksomheder. Endvidere kan studerende besøge DTU Career Hub, som er et matchmaking-website, der gør det nemmere for virksomheder, studerende og DTU-medarbejdere at komme i kontakt med hinanden. 

I forbindelse med et ulønnet projektorienteret forløb kan bachelor- og kandidatstuderende modtage en erkendtlighed fra virksomheden på maksimalt 3.286 kr. om måneden (2022-niveau). Det er frivilligt for virksomheden at give en erkendtlighed. Erkendtligheden ydes ikke som en på forhånd fastsat indkomst, som den studerende kan regne med at modtage i lighed med løn. Den studerende må ikke indgå som en arbejdskraft under opholdet i virksomheden.

Projektoplæg
I forbindelse med virksomhedsprojekter anbefaler DTU, at der udarbejdes et projektoplæg, som underskrives af den studerende, vejleder og virksomheden, da alle tre parter skal være enige om projektet.

Projektoplægget skal beskrive de vigtigste forhold omkring projektet: projekttitel, konkrete projektopgaver, forventet arbejdsindsats og mødetid, længden af opholdet i virksomheden, om den studerende får kontorplads, hvilket udstyr der stilles til rådighed etc. Hvis virksomheden stiller krav om fortrolighed og adgang til at bruge rettigheder fra projektet, kan virksomheden skrive separate aftaler med hhv. den studerende og DTU.

På hvert institut er der en kontraktansvarlig, som projektvejleder kan kontakte. Projektvejleder kan se en oversigt over kontraktansvarlige på de forskellige institutter på medarbejdersiderne på DTU Inside under https://www.inside.dtu.dk/da/medarbejder/forskning-innovation-og-raadgivning/forskningssamarbejde-jura-og-kontraktforhold/for-forskere. De kontraktansvarlige på institutterne kan på DTU Inside downloade de hyppigst anvendte templates for forskellige kontrakttyper, bl.a. en samarbejdsaftale for eksamensprojekter og en erklæring fra studerende ved deltagelse i forskningsprojekt.  

Forsikring
Under ophold i en virksomhed i forbindelse med et projekt dækker den af Polyteknisk Forening tegnede forsikring ikke (se ’Forsikringsforhold for studerende’).