Specialkurser

Indholdet af et specialkursus aftales mellem den/de studerende og en DTU-vejleder, og specialkurset registreres af DTU-vejlederen i Projektindberetningssystemet.

Særligt for bachelor- og kandidatstuderende gælder, at vejleder for et specialkursus skal være en fastansat, videnskabelig medarbejder med forskningsforpligtelse. Den relevante bachelor- eller kandidatstudieleder kan dispensere fra denne regel.

Pointstørrelsen for et specialkursus kan være 5 - 30 ECTS-point med spring på 2½ point. 5 point svarer til ca. tre ugers fuldtidsstudium. Et specialkursus på 2,5 ECTS-point er muligt i særlige tilfælde, eksempelvis hvis det er det afsluttende element i uddannelsen. Underviser skal i så fald kontakte Studieadminstrationen med henblik på at få kurset registreret.

Projektperioden for et specialkursus kan maksimalt være et halvt år. Den indgåede aftale om et specialkursus er bindende for begge parter, men kan ændres efter aftale parterne imellem. Specialkurset/projektet afsluttes i en rapport eller lignende.

Hvis en studerende ikke består et specialkursus, kan der udbydes en reeksamen i kurset. Det er vejleder på specialkurset, der træffer den beslutning baseret på en faglig vurdering. Hvis vejleder og den studerende er uenige, er det institutstudienævnet, som skal afgøre sagen. Den studerende kan altid påberåbe sig retten til tre eksamensforsøg.

Projekter i samarbejde med en virksomhed - projektorienterede forløb
Et specialkursus eller projekt kan udføres helt eller delvist i en virksomhed i Danmark eller i udlandet (projektorienterede forløb). Det faglige indhold, læringsmål for projektet samt evaluerings- og bedømmelsesform skal aftales med en DTU-vejleder. Det er vejlederens ansvar at sikre et tilstrækkeligt fagligt/teoretisk niveau i projektet. Ved fastlæggelsen af pointtallet skal der kun tages hensyn til den forventede arbejdsbelastning ved projektet, hvilket betyder, at længden af opholdet i virksomheden ikke i sig selv er pointudløsende.

Den studerende har selv ansvar for at finde en virksomhed, men mange institutter har kontakter til en række virksomheder. DTU har en Praktik- og projektbank, hvor bl.a. opslåede virksomhedsprojekter kan findes. DTU’s Praktik- og Projektbank findes på Projektbank.dtu.dk

Det anbefales, at projekter i samarbejde med virksomheder først gennemføres i den sidste del af studiet. 

I forbindelse med et ulønnet projektorienteret forløb kan den studerende under særlige omstændigheder modtage en erkendtlighed fra virksomheden på maksimalt 3.000 kr. om måneden. Beløbet må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst i lighed med løn.

Projektoplæg
I forbindelse med virksomhedsprojekter anbefaler DTU, at der udarbejdes et projektoplæg, som underskrives af den studerende, vejleder og virksomheden, da alle tre parter skal være enige om projektet.

Indholdet af projektoplægget skal beskrive de vigtigste forhold omkring projektet: projekttitel, konkrete arbejdsopgaver, forventet arbejds- og mødetid, længden af opholdet i virksomheden etc. Hvis virksomheden stiller krav om fortrolighed og adgang til at bruge rettigheder fra projektet, kan der skrives to separate aftaler med hhv. den studerende og DTU.

På hvert institut er der en kontraktansvarlig, som projektleder kan henvise den studerende til. Projektvejleder kan se en oversigt over kontraktansvarlige på medarbejdersiderne på DTU Inside under ’Forskningssamarbejde, jura og kontraktforhold’, 'Kontraktnetværket'. 'Kontrakttyper' og 'Samarbejdskontrakter'.

Forsikring
Under ophold i en virksomhed i forbindelse med et projekt dækker den af Polyteknisk Forening tegnede forsikring ikke (se ’Forsikringsforhold for studerende’).

Portfolio Credit-kurser
Reglerne vedr. portfolio credit-kurser ophæves med virkning fra 1. februar 2020, og det er herefter ikke muligt at tilmelde sig portfolio credit-kurser.

Civilbachelor- og kandidatstuderende har mulighed for at opnå op til 10 ECTS-point i gruppen af valgfrie kurser for kompetencer erhvervet efter optagelse på den pågældende uddannelse gennem erhvervsarbejde, opstart af egen virksomhed, online kurser eller lignende ved at tilmelde sig et Portfolio Credit-kursus. De studerende tilmelder sig typisk Portfolio Credit-kurset, efter de erhvervede kompetencer er opnået.

I Portfolio Credit-kurset redegøres for de opnåede faglige kompetencer i en rapport. Kompetencerne skal have samme niveau eller højere end det niveau, den studerende ellers ville opnå gennem uddannelsen. Et Portfolio Credit-kursus kan udgøre 5, 7½ eller 10 ECTS-point. Tilmelding til et Portfolio Credit-kursus foregår på et institut, og den studerende skal være tilknyttet en DTU-vejleder, der fastlægger evaluerings- og bedømmelsesformen.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/specialkurser
22 NOVEMBER 2019