Kompetenceprofil for Bygningsdesign

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab er en forskningsbaseret, ingeniørfaglig grunduddannelse, der kvalificerer til videre studier på kandidatniveau. Bacheloren skal have en solid grundfaglighed inden for teknisk videnskab, IT og naturvidenskab og være i stand til at forstå og anvende matematiske og fysiske principper og metoder.

Bacheloren skal have forståelse for et specifikt teknologisk områdes teoretiske grundlag, begreber og modeller, kunne arbejde med abstrakte formuleringer og problemstillinger samt anskue en kompleks sammenhæng ud fra forskellige synsvinkler. Bacheloren skal have et solidt kendskab til grundlæggende standardmetoder til at løse idealiserede problemstillinger inden for det matematiske og naturvidenskabelige stof, og bacheloren skal kunne benytte det til at løse delproblemer i en ingeniørmæssig sammenhæng.

Bacheloren skal kunne kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, stille forslag om implementering af dem og foretage en overordnet vurdering af deres brugbarhed under hensyntagen til etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige forhold. Bacheloren skal have indsigt i de typer af viden og kompetencer, som ingeniørfagene bygger på, og kunne anskue teknologiske løsninger i et bredt, samfundsmæssigt perspektiv.
 
Uddannelsen medvirker desuden til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer, så bacheloren bliver i stand til at udnytte den faglige viden i samarbejde med andre.

Det primære formål med bacheloruddannelsen er at kvalificere den studerende til at gennemføre en kandidatuddannelse enten på DTU eller på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele bacheloruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte bacheorretning.

Generelle mål for læringsudbytte 

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU

 • kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, og se dem i en samfundsmæssig kontekst
 • har et solidt kendskab til grundlæggende matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder, der kan bruges til at vurdere og løse idealiserede tekniske problemstillinger
 • besidder generel viden om teknologiens rolle i forhold til bæredygtighed og dens betydning for fremtidens ingeniørfaglige løsninger
 • har viden om basale begreber for programmeringssprog og kan løse og dokumentere mindre programmeringsopgaver
 • har en basal forståelse af ingeniørfagets videnskabsteori og identificerer problemstillinger, der indgår i moderne ingeniørarbejde
 • har kendskab til fagets informationsstrukturer og fagrelevante informationskilder og kan udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan formidle teknisk information, teorier og resultater både grafisk, skriftligt og mundtligt og er i stand til at fremlægge det for forskellige grupper af interessenter
 • er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden og forholde sig kritisk til tilegnet viden
 • behersker en teknisk fagterminologi på både dansk og engelsk og kan benytte denne i et formidlingsperspektiv på begge sprog
 • kan ud fra en selvstændig faglig tilgang bidrage til teknisk problemløsning gennem projektarbejde på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Bygningsdesign

 • har indsigt i arkitekt-, ingeniørrådgiver-, og entreprenørverdenen og forstår områdets fagsprog
 • har bred indsigt i bæredygtighedsbegrebet og byggeriets miljøpåvirkninger LCA
 • kan forstå og anvende ingeniør- og arkitektdisciplinernes faglige specialer og bringe dem sammen i en bæredygtig helhed
 • har kendskab til byggeprogrammers anvendelse og udformning
 • har kendskab til geometrisk bestemte former og kan anvende denne viden kreativt i forbindelse med bestemmelse af konstruktionernes form
 • kan medvirke til at integrere en bygnings æstetik og funktion med en hensigtsmæssig klimaskærm, teknisk installation og bærende konstruktion med fokus på energi, indeklima, sikkerhed, ressource og miljømæssig sammenhæng, herunder livscyklus, samt sammenhæng med by og landskab
 • har en god forståelse for byggematerialer og strukturer erhvervet gennem bl.a. litteraturstudier, analyser, projektarbejde og eksperimenter
 • kan anvende viden om sammensatte konstruktioner og installationers virkemåde med henblik på kvalificeret at stille forslag til disses udformning
 • har forståelse for bygningers statiske, varme-, fugt-, og indeklimamæssige forhold
 • forstår teorien bag, baggrunden for og kan anvende gængse teknikker i forbindelse med beregning, projektering og dimensionering af alment forekommende bygningskonstruktioner
 • forstår teorien bag, baggrunden for og kan anvende gængse metoder til beregning af energiforbrug og indeklima i bygninger, og projektering af klimaskærm og installationer
 • kan anvende systematiske designmetoder indenfor integreret design
 • kan perspektivere arkitektonisk og teknisk-videnskabelig viden i forhold til kultur og historie, og er dermed i stand til at udøve Architectural Engineering
 • kan formidle skriftlig samt grafisk visuel kommunikation af designforslag og teknisk videnskabelig viden til andre fagfolk
 • kan anvende gængse teknikker i forbindelse med visualisering og skitsering herunder via BIM og CAD
 • kan integrere teknisk-videnskabelig viden i de tidlige design faser