Kompetenceprofil for Mobilitet, Transport og Logistik

En diplomingeniør fra DTU’s diplomingeniøruddannelse i Mobilitet, Transport og Logistik er i stand til at løse komplekse planlægningsproblemer ved hjælp af teoretisk funderede planlægningsmetoder og avanceret planlægningssoftware. 

Diplomingeniøren har et bredt kendskab til den anvendte terminologi og metoder inden for trafik- og transportsektoren og et indgående kendskab til fagområder som mobilitet, intelligente transportsystemer, byplanlægning, beslutningsstøttemodeller, logistik, vejtrafik, kollektiv trafik, godstransport jernbanetrafik og trafiksikkerhed.
 
Diplomingeniørerne varetager desuden vigtige funktioner inden for transportområdet og er bl.a. med til at udvikle innovative og bæredygtige løsninger på problemer og udfordringer indenfor trafik- og transportområdet. Typiske ansættelsessteder er rådgivende ingeniørfirmaer, transportvirksomheder, trafikselskaber, statslige institutioner som Trafikstyrelsen og Transportministeriet eller Vejdirektoratet og Banedanmark samt kommuner og regioner. 

Kompetenceprofil

Diplomingeniøruddannelsen er en erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret uddannelse. Det betyder, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser inden for det relevante erhverv og på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra relevante forskningsfelter. Uddannelsen kvalificerer diplomingeniøren til at varetage ingeniørfaglige stillinger i private og offentlige virksomheder – og under særlige forudsætninger til videre studier på kandidatniveau.

Diplomingeniøren kan selvstændigt omsætte naturvidenskabelig og teknisk viden til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer og kan herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsmodel. Diplomingeniøren kan arbejde med innovative processer og således anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder.

DTU’s diplomingeniøruddannelse er tilrettelagt ud fra det internationale koncept for udvikling og kvalitetssikring af ingeniøruddannelser, CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Diplomingeniøren er derfor i stand til at planlægge, designe og implementere tekniske processer, produkter og systemer. Diplomingeniøren er helhedsorienteret i løsningen af konkrete tekniske problemstillinger. Diplomingeniøren kan således anvende principper for bæredygtighed og inddrage etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige konsekvenser.

Diplomingeniøren er desuden i stand til at løse ingeniørmæssige problemer i samarbejde med andre, da uddannelsen medvirker til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele diplomingeniøruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte diplomingeniørretning.

Generelle mål for læringsudbytte

Matematisk-naturvidenskabelig og teknisk-ingeniørfaglig viden

En diplomingeniør fra DTU

 • har en solid anvendelsesorienteret viden om og kan selvstændigt anvende grundlæggende naturvidenskabelige, matematiske, statistiske, IT-mæssige og teknologiske principper, teorier og metoder baseret på den nyeste udvikling og forskning til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer
 • forstår den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige fagområders teori i den praktiske udformning af teknologiske løsninger
 • kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og begrunde valg af løsningsmodel
 • kan med udgangspunkt i det teoretiske grundlag vælge og anvende relevante modellerings- og simuleringsmetoder og redegøre herfor
 • kan vælge og anvende relevante analysemetoder og redegøre herfor.

Personlige og professionelle kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • kan anvende ingeniøretiske principper og principper for bæredygtighed (people, planet og profit) i løsningen af teknologiske problemer
 • kan anvende fagrelevante informationskilder og udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan tilegne sig ny viden gennem refleksion og kritisk tankegang med henblik på at forstå og beherske fagområder
 • behersker et teknisk fagsprog på dansk og en teknisk fagterminologi på engelsk og kan læse relevant teknisk litteratur på begge sprog
 • kan fremlægge og præsentere problemstillinger og løsningsmodeller både skriftligt og mundtligt for forskellige typer af interessenter
 • kan tage ansvar for egen læring og fortsatte kompetenceudvikling.

Sociale færdigheder

En diplomingeniør fra DTU

 • kan arbejde selvstændigt og i grupper og er i stand til at strukturere et større arbejde, herunder overholde tidsplaner, organisere og planlægge arbejdet
 • kan indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret grundlag sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Professionsrettede kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • er helhedsorienteret i løsning af konkrete tekniske problemstillinger omfattende alle faser i CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) fra problemidentifikation, idéudvikling og kravspecifikation, over design, optimering og implementering til egentlig produktion og ibrugtagning
 • har kendskab til relevante industrielle procedurer og standarder
 • kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af ingeniørmæssige opgaver
 • kan anvende bæredygtighedsprincipper (people, planet og profit) med henblik på at vurdere og vælge en proces, et produkt eller et system
 • kan arbejde med innovative processer og kan inkludere grundlæggende forretningsøkonomi i praksis
 • kan anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af praktiske ingeniørmæssige problemstillinger, det være sig en ny eller forbedret proces, produkt eller system, som genererer en merværdi for opgavegiveren
 • har en grundlæggende virksomhedsforståelse.

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik fra DTU

 • kan identificere og vurdere tekniske løsninger der er relevante ved planlægning af byer, bebyggelser og infrastruktur
 • kan forstå betydningen af intelligente transportsystemer (ITS) og benytte ITS-teknologier til at opnå en effektiv udnyttelse af infrastrukturen
 • kan vurdere og analysere behov for trafik og transport samt vurdere konsekvenser af ændringer i transportinfrastrukturen ud fra et kendskab til geografiske informationssystemer (GIS)
 • kan behandle data og anvende statistiske metoder til at løse problemstillinger indenfor transportområdet
 • kan identificere, analysere og løse teknisk økonomiske problemstillinger samt evaluere de frembragte løsninger
 • kan deltage og/eller lede mindre udviklingsprojekter ud fra et kendskab til væsentlige begreber og værktøjer i projektledelse
 • kan vurdere og evaluere et transportinfrastrukturprojekt ud fra både en samfundsøkonomisk og en multikriterie analyse samt redegøre og diskutere baggrunden for de(t) valgte projektalternativ(er)
 • kan modellere, implementere og løse simple transportoptimeringsproblemer ved brug af et matematisk modelleringsværktøj
 • kan formulere, løse og analysere simple matematiske lineære optimeringsmodeller
 • kan analysere og vurdere logistiske problemstillinger ud fra en grundlæggende viden om ledelse af forsyningskæder i en virksomhed
 • kan anvende sit grundlæggende kendskab til vejtrafiktekniske emner ved beskrivelse af vejtrafik og vejes dimensionering og konstruktion
 • kan køre, kalibrere og validere et mikrosimuleringsprogrammel for vejtrafik for de mest almindelige vejtyper
 • kan planlægge linjeføring for individuel som kollektiv transport ud fra samfundets behov under hensyntagen til trafikale effekter og konsekvenser
 • kan planlægge linjebåren kollektiv transport under hensyntagen til lokale og regionale behov for mobilitet, sammenhæng i nettet samt drifts- og samfundsøkonomiske forhold
 • kan planlægge og analysere køreplansbunden skinnebåren transport samt diskutere hvilke elementer der har betydning for driften af en jernbane
 • kan anvende og diskutere centrale begreber inden for faget trafiksikkerhed og forklare trafiksikkerhedens samfundsmæssige relevans og benytte kvalitative såvel som kvantitative metoder til at udføre trafiksikkerhedsanalyser
 • kan projektere forskellige typer veje og vejkryds