Kompetenceprofil for Softwareteknologi

Diplomingeniøruddannelsen som softwareingeniør sigter mod job hvor man arbejder med design og udvikling af softwareteknologi, ofte netværksbaseret eller i samspil med apparater. DTUs diplomingeniøruddannelse som softwareingeniør er unik i at den er baseret på en systematisk model-baseret tilgang.

Softwareteknologi findes i dag i næsten alle områder af vores dagligdag. Eksempler omfatter administrative og tekniske informationssystemer, web-baserede informationssystemer og -applikationer, database systemer og Enterprise Resource Planning.

Softwareingeniøren beskæftiger sig med planlægning, design og udvikling, implementering, projektledelse og teknisk salg af softwarebaserede systemer. I dag findes der mange virksomheder i forskellige størrelser i mange brancher som arbejder med udvikling af tekniske softwareløsninger.

Kompetenceprofil

Diplomingeniøruddannelsen er en erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret uddannelse. Det betyder, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser inden for det relevante erhverv og på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra relevante forskningsfelter. Uddannelsen kvalificerer diplomingeniøren til at varetage ingeniørfaglige stillinger i private og offentlige virksomheder – og under særlige forudsætninger til videre studier på kandidatniveau.

Diplomingeniøren kan selvstændigt omsætte naturvidenskabelig og teknisk viden til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer og kan herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsmodel. Diplomingeniøren kan arbejde med innovative processer og således anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder.

DTU’s diplomingeniøruddannelse er tilrettelagt ud fra det internationale koncept for udvikling og kvalitetssikring af ingeniøruddannelser, CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Diplomingeniøren er derfor i stand til at planlægge, designe og implementere tekniske processer, produkter og systemer. Diplomingeniøren er helhedsorienteret i løsningen af konkrete tekniske problemstillinger. Diplomingeniøren kan således anvende principper for bæredygtighed og inddrage etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige konsekvenser.

Diplomingeniøren er desuden i stand til at løse ingeniørmæssige problemer i samarbejde med andre, da uddannelsen medvirker til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele diplomingeniøruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte diplomingeniørretning.

Generelle mål for læringsudbytte

Matematisk-naturvidenskabelig og teknisk-ingeniørfaglig viden

En diplomingeniør fra DTU

 • har en solid anvendelsesorienteret viden om og kan selvstændigt anvende grundlæggende naturvidenskabelige, matematiske, statistiske, IT-mæssige og teknologiske principper, teorier og metoder baseret på den nyeste udvikling og forskning til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer
 • forstår den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige fagområders teori i den praktiske udformning af teknologiske løsninger
 • kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og begrunde valg af løsningsmodel
 • kan med udgangspunkt i det teoretiske grundlag vælge og anvende relevante modellerings- og simuleringsmetoder og redegøre herfor
 • kan vælge og anvende relevante analysemetoder og redegøre herfor.

Personlige og professionelle kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • kan anvende ingeniøretiske principper og principper for bæredygtighed (people, planet og profit) i løsningen af teknologiske problemer
 • kan anvende fagrelevante informationskilder og udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan tilegne sig ny viden gennem refleksion og kritisk tankegang med henblik på at forstå og beherske fagområder
 • behersker et teknisk fagsprog på dansk og en teknisk fagterminologi på engelsk og kan læse relevant teknisk litteratur på begge sprog
 • kan fremlægge og præsentere problemstillinger og løsningsmodeller både skriftligt og mundtligt for forskellige typer af interessenter
 • kan tage ansvar for egen læring og fortsatte kompetenceudvikling.

Sociale færdigheder

En diplomingeniør fra DTU

 • kan arbejde selvstændigt og i grupper og er i stand til at strukturere et større arbejde, herunder overholde tidsplaner, organisere og planlægge arbejdet
 • kan indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret grundlag sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Professionsrettede kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • er helhedsorienteret i løsning af konkrete tekniske problemstillinger omfattende alle faser i CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) fra problemidentifikation, idéudvikling og kravspecifikation, over design, optimering og implementering til egentlig produktion og ibrugtagning
 • har kendskab til relevante industrielle procedurer og standarder
 • kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af ingeniørmæssige opgaver
 • kan anvende bæredygtighedsprincipper (people, planet og profit) med henblik på at vurdere og vælge en proces, et produkt eller et system
 • kan arbejde med innovative processer og kan inkludere grundlæggende forretningsøkonomi i praksis
 • kan anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af praktiske ingeniørmæssige problemstillinger, det være sig en ny eller forbedret proces, produkt eller system, som genererer en merværdi for opgavegiveren
 • har en grundlæggende virksomhedsforståelse.

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En diplomingeniør i Softwareteknologi fra DTU

 • kan ny- og videreudvikle softwaresystemer fra ide, over kravspecifikation, analyse, design og programmering, til afprøvning, implementering og drift
 • har grundlæggende kendskab til testmanagement og kan opstille testscenarier og gennemføre test på basis af disse
 • kan specificere og opstille relevante modeller af softwaresystemer på forskellige lag, f.eks.
  • datastruktur og -layout og mapping til databaser
  • objektorienterede systemer i henhold til gængse standarder såsom UML
  • systemarkitektur med anvendelse af relevante design patterns/mønstre
 • har kendskab til gængse komponentbaserede software- og databasesystemer og kan foretage et kvalificeret valg heraf baseret på en problemanalyse
 • kan designe og implementere netværksbaserede og mobile applikationer
 • kan designe og implementere flertrådede og distribuerede systemer
 • kan designe og implementere netværk og har en viden om valg og konstruktion af netværksprotokoller, baseret på f.eks. internet eller trådløse teknologier
 • kan designe og afprøve brugergrænseflader under hensyntagen til useability
 • forstår brugen af teknikker såsom kryptering til at sikre softwaresystemer og netværk
 • kan designe og implementere grundlæggende datastrukturer og algoritmer og analysere deres ressourceforbrug
 • behersker et udvalg af gængse programmeringssprog (imperative og objektorienterede) og databasesprog samt relevante udviklingsmetoder, såsom Unified Process
 • kan anvende “state of the art” web markup og scripting teknologier
 • er fortrolig med brug af moderne udviklingsværktøjer svarende til dem, der anvendes i industrien
 • har grundlæggende kendskab til versions- og konfigurationsstyring i forbindelse med udviklingsarbejde