Tidligere kompetenceprofill for Fysik og Ingeniørvidenskab - gælder kun studerende optaget før 2023

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab er en forskningsbaseret, ingeniørfaglig grunduddannelse, der kvalificerer til videre studier på kandidatniveau. Bacheloren skal have en solid grundfaglighed inden for teknisk videnskab, IT og naturvidenskab og være i stand til at forstå og anvende matematiske og fysiske principper og metoder.

Bacheloren skal have forståelse for et specifikt teknologisk områdes teoretiske grundlag, begreber og modeller, kunne arbejde med abstrakte formuleringer og problemstillinger samt anskue en kompleks sammenhæng ud fra forskellige synsvinkler. Bacheloren skal have et solidt kendskab til grundlæggende standardmetoder til at løse idealiserede problemstillinger inden for det matematiske og naturvidenskabelige stof, og bacheloren skal kunne benytte det til at løse delproblemer i en ingeniørmæssig sammenhæng.

Bacheloren skal kunne kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, stille forslag om implementering af dem og foretage en overordnet vurdering af deres brugbarhed under hensyntagen til etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige forhold. Bacheloren skal have indsigt i de typer af viden og kompetencer, som ingeniørfagene bygger på, og kunne anskue teknologiske løsninger i et bredt, samfundsmæssigt perspektiv.
 
Uddannelsen medvirker desuden til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer, så bacheloren bliver i stand til at udnytte den faglige viden i samarbejde med andre.

Det primære formål med bacheloruddannelsen er at kvalificere den studerende til at gennemføre en kandidatuddannelse enten på DTU eller på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele bacheloruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte bacheorretning.

Generelle mål for læringsudbytte 

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU

 • kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, og se dem i en samfundsmæssig kontekst
 • har et solidt kendskab til grundlæggende matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder, der kan bruges til at vurdere og løse idealiserede tekniske problemstillinger
 • besidder generel viden om teknologiens rolle i forhold til bæredygtighed og dens betydning for fremtidens ingeniørfaglige løsninger
 • har viden om basale begreber for programmeringssprog og kan løse og dokumentere mindre programmeringsopgaver
 • har en basal forståelse af ingeniørfagets videnskabsteori og identificerer problemstillinger, der indgår i moderne ingeniørarbejde
 • har kendskab til fagets informationsstrukturer og fagrelevante informationskilder og kan udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan formidle teknisk information, teorier og resultater både grafisk, skriftligt og mundtligt og er i stand til at fremlægge det for forskellige grupper af interessenter
 • er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden og forholde sig kritisk til tilegnet viden
 • behersker en teknisk fagterminologi på både dansk og engelsk og kan benytte denne i et formidlingsperspektiv på begge sprog
 • kan ud fra en selvstændig faglig tilgang bidrage til teknisk problemløsning gennem projektarbejde på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Fysik og Ingeniørvidenskab

 • kan udvælge, videreudvikle og anvende praktiske teknologiske løsninger på baggrund af analyser af fysiske problemstillinger samt fortolke resultaterne i forhold til problemstillingerne
 • har kendskab til den mekaniske fysiks grundprincipper og kan anvende disse til analytisk og numerisk behandling af simple fysiske systemer
 • har praktisk erfaring med forskellige måletekniske metoder og analyse af målinger fra eksperimentelt udstyr samt kan vurdere usikkerheden af måleresultaterne
 • kan anvende grundlæggende matematiske metoder til løsning af problemer indenfor fysik og en række moderne banebrydende teknologier
 • har grundlæggende indsigt i termodynamik og dens statistiske grundlag
 • kan forklare elektromagnetiske begreber, love og metoder, herunder egenskaber af vektorfelterne og deres sammenhæng som beskrevet i Maxwell-ligningerne, og kan anvende disse til at løse simple tekniske problemer
 • kan analysere simple elektriske kredsløb opbygget af resistorer, kapacitorer og induktorer samt forklare virkemåden af dioder og operationsforstærkere
 • kan forklare grundlæggende kvantemekaniske begreber og anvende operatorer, bølgefunktioner, kvantemekaniske middelværdier og tidsudvikling til løsning af simple kvantemekaniske problemer
 • kan kombinere begreber og metoder fra termodynamik, statistisk fysik, elektromagnetisme og kvantemekanik på materialer til at løse simple problemer indenfor faststoffysik og en række moderne banebrydende teknologier
 • har grundlæggende indsigt i optik og kan anvende denne til analyse af simple lyskilder og optiske komponenter