Kompetenceprofill for Fysik og Ingeniørvidenskab

Denne kompetenceprofil gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at kompetenceprofilen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU 

1. kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger og se dem i en samfundsmæssig, bæredygtig og etisk kontekst

2. har viden om matematik, statistik og programmering og kan anvende dette til fagspecifik opgaveløsning

3. har viden om centrale naturvidenskabelige emner inden for fysik, kemi og bioteknologi, kan anvende dette til opgaveløsning og har kendskab til den naturvidenskabelige metode

4. har eksperimentelle og digitale kompetencer og kan opstille simple modeller samt opsamle, analysere og fortolke data

5. er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden, kan anvende fagrelevante informationskilder, herunder på engelsk, og kan forholde sig kritisk hertil

6. kan formidle og målrette ingeniørfaglige information, teorier og resultater til fagfæller og ikke-specialister

7. kan ud fra en faglig tilgang analysere problemstillinger og løsninger på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Fysik og Ingeniørvidenskab

 • kan udvælge, videreudvikle og anvende praktiske teknologiske løsninger på baggrund af analyser af fysiske problemstillinger samt fortolke resultaterne i forhold til problemstillingerne
 • har praktisk erfaring med forskellige måletekniske metoder og analyse af målinger fra eksperimentelt udstyr samt kan vurdere usikkerheden af måleresultaterne
 • har praktisk erfaring med opstilling og analyse af fysiske modeller af teknologiske og fysiske problemstillinger
 • kan anvende grundlæggende matematiske og numeriske metoder til løsning af problemer indenfor fysik og en række moderne banebrydende teknologier
 • har kendskab til den mekaniske fysiks grundprincipper og kan anvende disse til analytisk og numerisk behandling af simple fysiske systemer
 • har grundlæggende indsigt i termodynamik og dens statistiske grundlag
 • kan forklare elektromagnetiske begreber, love og metoder, herunder egenskaber af vektorfelterne og deres sammenhæng som beskrevet i Maxwell-ligningerne, og kan anvende disse til at løse simple tekniske problemer
 • kan analysere simple elektriske kredsløb opbygget af resistorer, kapacitorer og induktorer samt forklare virkemåden af dioder og operationsforstærkere
 • kan forklare grundlæggende kvantemekaniske begreber og anvende operatorer, bølgefunktioner, kvantemekaniske middelværdier og tidsudvikling til løsning af simple kvantemekaniske problemer
 • kan kombinere begreber og metoder fra termodynamik, statistisk fysik, elektromagnetisme og kvantemekanik på materialer til at løse simple problemer indenfor faststoffysik og en række moderne banebrydende teknologier
 • har grundlæggende indsigt i optik og kan anvende denne til analyse af simple lyskilder og optiske komponenter