Kompetenceprofil for Proces og Innovation

Uddannelsen sigter mod at uddanne ingeniører, der med særlige kompetencer indenfor innovations-processer, kan håndtere den stigende kompleksitet indenfor de teknisk- naturvidenskabelige fagområder. Dimittender arbejder i etablerede såvel som opstartsvirksomheder indenfor både det private og det offentlige.

En proces og innovationsingeniør kan identificere og konceptualisere produktmuligheder på baggrund af sociokulturelle, teknologiske og politiske forandringer. De arbejder selvstændigt såvel som i teams med udviklingsprocesser fra ide til implementering af materielle såvel som immaterielle løsninger og agerer i et værdiskabende krydsfelt mellem behov og forretning.
Typiske arbejdsfunktioner er produktudvikling, udvikling af brugergrænseflader indenfor software, teknologiplatforme, projektledelse, forretningsudvikling, sourcing og udarbejdelse af kravspecifikationer.
 

Kompetenceprofil

Diplomingeniøruddannelsen er en erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret uddannelse. Det betyder, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser inden for det relevante erhverv og på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra relevante forskningsfelter. Uddannelsen kvalificerer diplomingeniøren til at varetage ingeniørfaglige stillinger i private og offentlige virksomheder – og under særlige forudsætninger til videre studier på kandidatniveau.

Diplomingeniøren kan selvstændigt omsætte naturvidenskabelig og teknisk viden til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer og kan herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsmodel. Diplomingeniøren kan arbejde med innovative processer og således anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder.

DTU’s diplomingeniøruddannelse er tilrettelagt ud fra det internationale koncept for udvikling og kvalitetssikring af ingeniøruddannelser, CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Diplomingeniøren er derfor i stand til at planlægge, designe og implementere tekniske processer, produkter og systemer. Diplomingeniøren er helhedsorienteret i løsningen af konkrete tekniske problemstillinger. Diplomingeniøren kan således anvende principper for bæredygtighed og inddrage etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige konsekvenser.

Diplomingeniøren er desuden i stand til at løse ingeniørmæssige problemer i samarbejde med andre, da uddannelsen medvirker til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele diplomingeniøruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte diplomingeniørretning.

Generelle mål for læringsudbytte

Matematisk-naturvidenskabelig og teknisk-ingeniørfaglig viden

En diplomingeniør fra DTU

 • har en solid anvendelsesorienteret viden om og kan selvstændigt anvende grundlæggende naturvidenskabelige, matematiske, statistiske, IT-mæssige og teknologiske principper, teorier og metoder baseret på den nyeste udvikling og forskning til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer
 • forstår den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige fagområders teori i den praktiske udformning af teknologiske løsninger
 • kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og begrunde valg af løsningsmodel
 • kan med udgangspunkt i det teoretiske grundlag vælge og anvende relevante modellerings- og simuleringsmetoder og redegøre herfor
 • kan vælge og anvende relevante analysemetoder og redegøre herfor.

Personlige og professionelle kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • kan anvende ingeniøretiske principper og principper for bæredygtighed (people, planet og profit) i løsningen af teknologiske problemer
 • kan anvende fagrelevante informationskilder og udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan tilegne sig ny viden gennem refleksion og kritisk tankegang med henblik på at forstå og beherske fagområder
 • behersker et teknisk fagsprog på dansk og en teknisk fagterminologi på engelsk og kan læse relevant teknisk litteratur på begge sprog
 • kan fremlægge og præsentere problemstillinger og løsningsmodeller både skriftligt og mundtligt for forskellige typer af interessenter
 • kan tage ansvar for egen læring og fortsatte kompetenceudvikling.

Sociale færdigheder

En diplomingeniør fra DTU

 • kan arbejde selvstændigt og i grupper og er i stand til at strukturere et større arbejde, herunder overholde tidsplaner, organisere og planlægge arbejdet
 • kan indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret grundlag sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Professionsrettede kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • er helhedsorienteret i løsning af konkrete tekniske problemstillinger omfattende alle faser i CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) fra problemidentifikation, idéudvikling og kravspecifikation, over design, optimering og implementering til egentlig produktion og ibrugtagning
 • har kendskab til relevante industrielle procedurer og standarder
 • kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af ingeniørmæssige opgaver
 • kan anvende bæredygtighedsprincipper (people, planet og profit) med henblik på at vurdere og vælge en proces, et produkt eller et system
 • kan arbejde med innovative processer og kan inkludere grundlæggende forretningsøkonomi i praksis
 • kan anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af praktiske ingeniørmæssige problemstillinger, det være sig en ny eller forbedret proces, produkt eller system, som genererer en merværdi for opgavegiveren
 • har en grundlæggende virksomhedsforståelse.

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En diplomingeniør i Proces og Innovation fra DTU

 • har en grundlæggende ingeniørfaglig viden om innovativ produktudvikling af henholdsvis fysiske og digitale produkter
 • kan afdække og vurdere bruger- og samfundsbehov og inddrage nye relevante teknologier, der skaber merværdi i produktets / løsningens livscyklus (LCA)
 • har et praktisk og bredt kendskab til anvendelsen af ny teknologi inden for 3D-modellering og 3D-prototyping, visualisering og dokumentation
 • kan operere og lede i krydsfeltet mellem teori, praksis, innovation og entreprenørskab
 • har en teoretisk og praktisk indsigt i og kan vurdere, udvælge og anvende kreative og innovative værktøjer og processer, der benyttes indenfor det teknisk-naturvidenskabelige område
 • kan arbejde analytisk og struktureret i krydsfeltet mellem det ukendte og det komplekse inden for udviklingsprojekter
 • kan reflektere over egne og andres processer og kan måle og vurdere egne og andres styrker og svagheder i forhold til at gennemføre succesfulde innovationsprojekter og entreprenante aktiviteter
 • har stor viden om og erfaring med at arbejde i og lede tværdisciplinære teams – både som teammedlem og som facilitator af teambaserede processer
 • har en professionel empatisk tilgang og kan sætte sig ind i brugeres og kunders livsverden og behov
 • har kendskab til metodiske værktøjer, der er tilgængelige via digitale platforme, og praktisk erfaring i brugen heraf inden for produktudvikling og sortimentsudvikling
 • har god teoretisk og praktisk indsigt i sourcing og make/buy-beslutninger inden for produktudvikling og er i stand til at inkludere en udvidet forretningsøkonomisk tilgang
 • har et bredt metodisk kendskab til og solid faglig viden om projektledelse og anvendelse af dokumentations- og visualiseringsværktøjer inden for innovativ produktudvikling
 • kan lede og perspektivere projekter/processer fra forundersøgelse (preject) til løsning under hensyntagen til konsekvenser i hele værdikæden
 • kan udføre og lede brugercentreret innovation, idegenerering og inkubation – i tæt samarbejde med brugere, kunder, leverandører og andre interessenter
 • har kendskab til arbejdsmiljø med hensyn til generel værkstedssikkerhed og omgang med materialer og maskiner i forbindelse med prototypefremstillinger.