Kompetenceprofil for Sundhedsteknologi

Uddannelsen sigter primært mod job i sundhedssektoren eller i virksomheder, der leverer
produkter, systemer, services, rådgivning, drift og vedligeholdelse til
sundhedssystemet.

Det gælder fx private og offentlige virksomheder indenfor drift
eller innovation af sundhedsteknologiske eller velfærdsteknologiske produkter, services
eller processer for eksisterende og nye brugergrupper af patienter og
sundhedsprofessionelle, der involverer anvendelse af it, brugergrænseflader,
opsamling og analyse af patientdata.

 

Kompetenceprofil

Diplomingeniøruddannelsen er en erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret uddannelse. Det betyder, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser inden for det relevante erhverv og på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra relevante forskningsfelter. Uddannelsen kvalificerer diplomingeniøren til at varetage ingeniørfaglige stillinger i private og offentlige virksomheder – og under særlige forudsætninger til videre studier på kandidatniveau.

Diplomingeniøren kan selvstændigt omsætte naturvidenskabelig og teknisk viden til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer og kan herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsmodel. Diplomingeniøren kan arbejde med innovative processer og således anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder.

DTU’s diplomingeniøruddannelse er tilrettelagt ud fra det internationale koncept for udvikling og kvalitetssikring af ingeniøruddannelser, CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Diplomingeniøren er derfor i stand til at planlægge, designe og implementere tekniske processer, produkter og systemer. Diplomingeniøren er helhedsorienteret i løsningen af konkrete tekniske problemstillinger. Diplomingeniøren kan således anvende principper for bæredygtighed og inddrage etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige konsekvenser.

Diplomingeniøren er desuden i stand til at løse ingeniørmæssige problemer i samarbejde med andre, da uddannelsen medvirker til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele diplomingeniøruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte diplomingeniørretning.

Generelle mål for læringsudbytte

Matematisk-naturvidenskabelig og teknisk-ingeniørfaglig viden

En diplomingeniør fra DTU

 • har en solid anvendelsesorienteret viden om og kan selvstændigt anvende grundlæggende naturvidenskabelige, matematiske, statistiske, IT-mæssige og teknologiske principper, teorier og metoder baseret på den nyeste udvikling og forskning til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer
 • forstår den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige fagområders teori i den praktiske udformning af teknologiske løsninger
 • kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og begrunde valg af løsningsmodel
 • kan med udgangspunkt i det teoretiske grundlag vælge og anvende relevante modellerings- og simuleringsmetoder og redegøre herfor
 • kan vælge og anvende relevante analysemetoder og redegøre herfor.

Personlige og professionelle kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • kan anvende ingeniøretiske principper og principper for bæredygtighed (people, planet og profit) i løsningen af teknologiske problemer
 • kan anvende fagrelevante informationskilder og udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan tilegne sig ny viden gennem refleksion og kritisk tankegang med henblik på at forstå og beherske fagområder
 • behersker et teknisk fagsprog på dansk og en teknisk fagterminologi på engelsk og kan læse relevant teknisk litteratur på begge sprog
 • kan fremlægge og præsentere problemstillinger og løsningsmodeller både skriftligt og mundtligt for forskellige typer af interessenter
 • kan tage ansvar for egen læring og fortsatte kompetenceudvikling.

Sociale færdigheder

En diplomingeniør fra DTU

 • kan arbejde selvstændigt og i grupper og er i stand til at strukturere et større arbejde, herunder overholde tidsplaner, organisere og planlægge arbejdet
 • kan indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret grundlag sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Professionsrettede kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • er helhedsorienteret i løsning af konkrete tekniske problemstillinger omfattende alle faser i CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) fra problemidentifikation, idéudvikling og kravspecifikation, over design, optimering og implementering til egentlig produktion og ibrugtagning
 • har kendskab til relevante industrielle procedurer og standarder
 • kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af ingeniørmæssige opgaver
 • kan anvende bæredygtighedsprincipper (people, planet og profit) med henblik på at vurdere og vælge en proces, et produkt eller et system
 • kan arbejde med innovative processer og kan inkludere grundlæggende forretningsøkonomi i praksis
 • kan anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af praktiske ingeniørmæssige problemstillinger, det være sig en ny eller forbedret proces, produkt eller system, som genererer en merværdi for opgavegiveren
 • har en grundlæggende virksomhedsforståelse.

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En diplomingeniør i Sundhedsteknologi fra DTU

 • besidder en grundlæggende og specialiseret ingeniørfaglig viden inden for sundhedsteknologi baseret på den nyeste udvikling og forskning
 • kan planlægge og dimensionere sundhedsteknologiske it-løsninger til anvendelse ved opsamling af fysiologiske målinger fra patient
 • kan planlægge og dimensionere anvendelse af sundhedsteknologisk apparatur mht. brugergrænseflade for patient og sundhedsprofessionelle
 • kan planlægge strukturen for et typisk medicoteknisk apparat med sensorer for fysiologiske målinger, herunder signal konditionering, digitalisering af målesignaler, indlejret computersystem, computeranalyse og behandling af fysiologiske signaler
 • kan planlægge, designe, programmere og afprøve objektorienteret og distribueret program med web grænseflade, der anvender datakommunikation
 • har et indgående kendskab til human fysiologi, anatomi og sygdomslære
 • kan udføre statistiske analyser, herunder stikprøveudtagning, opstille lineære modeller, udføre test samt anvende open source software til statistisk analyse
 • har et grundlæggende kendskab til medicinske billedsystemer
 • kan foretage overordnede betragtninger vedrørende sundhedsteknologiske systemer og kan foretage overslagsberegninger vedr. kapacitetsbehov for telemedicinsk system
 • kan vurdere interaktionen mellem borger/patient og teknologi og kan vurdere menneskers reaktioner på belastninger og sygdom: stress og krisetilstande og copingstrategier
 • kan indgå i formidlings-, kommunikations- og samarbejdsprocesser på individ-, gruppe- og organisationsniveau
 • kan anvende it-standarder i den danske it sundhedsinfrastruktur
 • kan deltage i planlægning og gennemførsel af et CE mærkningsforløb for medicinsk udstyr
 • kan anvende projektledelse og projektstyringsværktøj ved planlægning, realisering og styring af et sundhedsteknologisk projekt på det operative niveau
 • har kendskab til arbejdsmiljø indenfor sundhedsteknologi.