Forsikringsforhold for studerende

 

Studerende på DTU er ikke omfattet af de almindelige regler om arbejdsmiljø og er derfor heller ikke omfattet af nogen arbejdsskadeforsikring eller anden forsikring. Den studerende er selv ansvarlig for sine forsikringsforhold under ophold på DTU og ved studierelaterede aktiviteter uden for DTU.

Der er gennem studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF) tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der omfatter studerende under ophold på DTU og under studieaktiviteter uden for DTU (dog er transport mellem undervisningssteder ikke dækket), herunder studiearrangerede ekskursioner. Forsikringen fornys løbende. Se PF’s hjemmeside under 'Studieliv', 'Sekretariat' og ’Ulykkesforsikring’.

Studerende optaget på DTU’s diplomingeniørretninger Arktisk Teknologi og Fiskeriteknologi er ikke dækket af PF’s ulykkesforsikring under opholdet i Grønland. De studerende opfordres til at tegne de nødvendige forsikringer, der dækker under deres ophold i Grønland.

Forsikring under praktikophold (diplomingeniøruddannelsen)
Under praktikophold, der indgår som en obligatorisk del af diplomingeniøruddannelsen, er den studerende dækket af praktikstedets lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis praktikken finder sted i Danmark. Når den studerende indgår aftale om praktik, bør den studerende sikre sig, at arbejdsgiveren er klar over denne forpligtelse. Ved praktikophold uden for Danmark bør den studerende tegne en rejseforsikring med sygeforsikring, da hverken det gule eller blå sygesikringsbevis dækker i det tilfælde. Det er den studerendes ansvar at sikre sig, at den tegnede forsikring dækker de aktuelle forhold.

Forsikring under individuelle projekter, inkl. projektorienterede forløb (virksomhedsprojekter)
Den studerende er som hovedregel ikke forsikret under projekter, der udføres på en anden institution eller i en virksomhed. Den studerende skal selv afklare spørgsmålet med virksomheden og tegne de relevante forsikringer.

Forsikring under studieophold i udlandet
Ved studieophold i udlandet, der enten er støttet af rejsestipendier eller er selvfinansieret, er den studerende kun dækket af sine egne forsikringer. Det gælder også ved sygdom. Den studerende bør sikre sig, at den tegnede forsikring dækker de aktuelle forhold. Der kan tegnes forsikring gennem PF eller via eget forsikringsselskab. De danske universiteter har indgået en aftale om tilbud af rejseforsikringer, se www.studenterforsikring.dk