Kompetenceprofil for Life Science og Teknologi

Denne kompetenceprofil gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at kompetenceprofilen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU 

1. kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger og se dem i en samfundsmæssig, bæredygtig og etisk kontekst

2. har viden om matematik, statistik og programmering og kan anvende dette til fagspecifik opgaveløsning

3. har viden om centrale naturvidenskabelige emner inden for fysik, kemi og bioteknologi, kan anvende dette til opgaveløsning og har kendskab til den naturvidenskabelige metode

4. har eksperimentelle og digitale kompetencer og kan opstille simple modeller samt opsamle, analysere og fortolke data

5. er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden, kan anvende fagrelevante informationskilder, herunder på engelsk, og kan forholde sig kritisk hertil

6. kan formidle og målrette ingeniørfaglige information, teorier og resultater til fagfæller og ikke-specialister

7. kan ud fra en faglig tilgang analysere problemstillinger og løsninger på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Life Science og Teknologi

  • kan redegøre for principperne for opbygning, reproduktion og funktion af en levende celle, både på DNA-, RNA- og protein-niveau samt på det kemiske niveau.
  • kan redegøre for struktur og funktion af de cellulære makromolekyler, DNA, RNA, proteiner, lipider og polysakkarider
  • kan beskrive typiske organisk kemiske og biokemiske reaktionsmekanismer, redegøre for non-kovalente interaktioner og deres betydning for molekylers gensidige interaktion samt angive den relative stabilitet af de mest gængse bindinger i biologiske makromolekyler
  • kan redegøre for hvordan bioinformatik kan anvendes til forudsigelser om ukendte gener og genprodukters struktur og funktion
  • kan diskutere principperne for hvordan rekombinant DNA-teknologi kan anvendes til at modificere produktion af primære og sekundære metabolitter
  • har erfaring med eksperimentelt arbejde med enzymer, isolerede cellebestanddele og sterile kulturer af mikroorganismer
  • kan anvende computerbaserede metoder til beregning, behandling, visualisering og analyse af biologiske data, inklusiv store datasæt
  • kan vurdere konsekvenser af bioteknologiske løsning for bæredygtighed og miljø, samt foretage en livscyklusanalyse
  • kan designe fra ide til bæredygtigt, innovativt produkt
  • kan formulere en hypotese for et biovidenskabelig teknisk problem og undersøge hypotesens validitet