Kompetenceprofil for Softwareteknologi

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab er en forskningsbaseret, ingeniørfaglig grunduddannelse, der kvalificerer til videre studier på kandidatniveau. Bacheloren skal have en solid grundfaglighed inden for teknisk videnskab, IT og naturvidenskab og være i stand til at forstå og anvende matematiske og fysiske principper og metoder.

Bacheloren skal have forståelse for et specifikt teknologisk områdes teoretiske grundlag, begreber og modeller, kunne arbejde med abstrakte formuleringer og problemstillinger samt anskue en kompleks sammenhæng ud fra forskellige synsvinkler. Bacheloren skal have et solidt kendskab til grundlæggende standardmetoder til at løse idealiserede problemstillinger inden for det matematiske og naturvidenskabelige stof, og bacheloren skal kunne benytte det til at løse delproblemer i en ingeniørmæssig sammenhæng.

Bacheloren skal kunne kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, stille forslag om implementering af dem og foretage en overordnet vurdering af deres brugbarhed under hensyntagen til etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige forhold. Bacheloren skal have indsigt i de typer af viden og kompetencer, som ingeniørfagene bygger på, og kunne anskue teknologiske løsninger i et bredt, samfundsmæssigt perspektiv.
 
Uddannelsen medvirker desuden til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer, så bacheloren bliver i stand til at udnytte den faglige viden i samarbejde med andre.

Det primære formål med bacheloruddannelsen er at kvalificere den studerende til at gennemføre en kandidatuddannelse enten på DTU eller på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele bacheloruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte bacheorretning.

Generelle mål for læringsudbytte 

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU

 • kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, og se dem i en samfundsmæssig kontekst
 • har et solidt kendskab til grundlæggende matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder, der kan bruges til at vurdere og løse idealiserede tekniske problemstillinger
 • besidder generel viden om teknologiens rolle i forhold til bæredygtighed og dens betydning for fremtidens ingeniørfaglige løsninger
 • har viden om basale begreber for programmeringssprog og kan løse og dokumentere mindre programmeringsopgaver
 • har en basal forståelse af ingeniørfagets videnskabsteori og identificerer problemstillinger, der indgår i moderne ingeniørarbejde
 • har kendskab til fagets informationsstrukturer og fagrelevante informationskilder og kan udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan formidle teknisk information, teorier og resultater både grafisk, skriftligt og mundtligt og er i stand til at fremlægge det for forskellige grupper af interessenter
 • er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden og forholde sig kritisk til tilegnet viden
 • behersker en teknisk fagterminologi på både dansk og engelsk og kan benytte denne i et formidlingsperspektiv på begge sprog
 • kan ud fra en selvstændig faglig tilgang bidrage til teknisk problemløsning gennem projektarbejde på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Softwareteknologi

 • kan udvikle mindre, selvstændige programmer samt programkomponenter til brug i større systemer under brug af imperative og objektorienterede programmeringssprog
 • kan anvende deklarative programmerings-paradigmer til relevante problemstillinger
 • kan benytte viden om konkrete kompleksitetsmål og grundlæggende datastrukturer til valg og realisering af effektive algoritmer
 • har viden om relationsdatabaser, forespørgselssprog og disses matematiske grundlag
 • kan anvende gængse programværktøjer til behandling af syntaktiske strukturer
 • kan opbygge grafiske brugergrænseflader og har kendskab til basale principper for brugbarhed af disse
 • har forståelse for faser og roller i softwareudvikling
 • har erfaring med at gennemføre softwareudviklingsprojekter under brug af typiske udviklingsmiljøer og dokumentere det færdige produkts bestanddele på passende abstraktionsniveauer
 • har et grundlæggende kendskab til den software- og hardwaremæssige opbygning af computersystemer (herunder digitale systemer, maskinarkitektur, netværk, operativsystemer, programmeringsplatforme og oversættere) og er bevidst om et effektivt samspil mellem systemets komponenter
 • har viden om implementering af ønsket funktionalitet gennem kombination af software og specialiseret hardware, typisk i forbindelse med indlejrede systemer
 • kan identificere klassiske problemstillinger relateret til brug af parallelle systemkomponenter samt benytte typiske teknikker til løsning af disse
 • har en grundlæggede viden om internet-protokoller samt erfaring med brug af forskellige teknologier til realisering af client-server baserede distribuerede systemer
 • har viden om basale, teoretiske, datalogiske begrebsdannelser (såsom formelle sprog, automater, grammatikker og semantik) samt anvendelser af disse
 • kan benytte såvel formelle som uformelle sprog til modellering af strukturelle og dynamiske aspekter af systemer på forskellige abstraktionsniveauer.