Merit fra tidligere uddannelse på samme niveau (før-start-merit)

Merit fra tidligere uddannelse på samme niveau (før-start-merit)

Ved merit forstås, at kurser eller prøver bestået tidligere ved DTU eller ved en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution erstatter uddannelseselementer, som indgår i den studerendes uddannelse på DTU. DTU kan på baggrund af konkrete ansøgninger give merit.

Ved optagelse på DTU's diplomingeniøruddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse har den studerende pligt til at søge merit for beståede uddannelseselementer (fag, kurser eller lign.) fra alle tidligere uafsluttede ordinære uddannelsesforløb på samme niveau. Det kan f.eks. være, hvis en ansøger til bacheloruddannelsen tidligere har været optaget på en anden bacheloruddannelse uden at afslutte denne. 

Hvis den studerende ikke indgiver meritansøgning om tidligere beståede uddannelseselementer fra et uafsluttet uddannelsesforløb på samme niveau, eller hvis meritansøgningen indeholder urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan DTU trække den tilbudte studieplads tilbage.

Hvis studielederen vurderer, at uddannelseselementer kan meritoverføres til de obligatoriske dele af uddannelsen, vil den studerende få merit.

Hvis det vurderes, at uddannelseselementer kan give delvis merit for et obligatorisk kursus/projekt, er det op til den studerende at beslutte, hvorvidt pågældende vil have denne merit. Når den studerende har brugt et eksamensforsøg i kurset/projektet, er den studerendes beslutning om ikke at få merit bindende. Delvis merit er kun muligt, hvis den delvise merit udgør minimum 5 ECTS-point og minimum halvdelen af kursets ECTS-omfang.

Hvis det vurderes, at uddannelseselementer kan meritoverføres til gruppen af valgfrie kurser/tilvalgskurser, skal den studerende selv beslutte, hvorvidt han/hun vil have denne merit.

Når et kursus først er blevet meritoverført til den studerendes uddannelse som et obligatorisk eller valgfrit uddannelseselement, er denne merit bindende for den studerende.

Det er muligt for den studerende efter eget valg at søge om merit for beståede uddannelseselementer fra tidligere afsluttede uddannelsesforløb på samme niveau.

For studerende optaget fra sommeroptaget 2017 gælder det på diplomingeniøruddannelsen og civilbacheloruddannelsen, at kurserne skal være på minimum professionsbachelor-/diplomingeniørniveau. For kandidatuddannelsen skal kurserne minimum være på kandidatniveau.

Diplomingeniørstuderende, der før optagelsen har gennemført en videregående teknikeruddannelse, kan søge om at få dele af denne uddannelse meritoverført, hvis der foreligger en fast meritaftale. Information omkring nuværende faste meritaftaler kan fås ved at sende en mail til merit@adm.dtu.dk.

Ved før-start-merit kan der stadig opnås et diplom fra DTU, selvom der gives merit for mere end halvdelen af uddannelsen.

Eksamensforsøg
Studerende, som optages på DTU via kvote 1 eller 2, og som har brugt eksamensforsøg i ikke-beståede kurser, de tidligere har fulgt på DTU på en anden uddannelsesretning/uddannelse, får automatisk tildelt tre nye eksamensforsøg i de pågældende kurser, hvis kurserne kan indgå i den nye uddannelse.

Uddannelseselementer der ikke kan meritoverføres
Uddannelseselementer fra det adgangsgivende grundlag/den adgangsgivende eksamen kan ikke meritoverføres.

Et afsluttende projekt fra en tidligere uddannelse kan ikke meriteres som det afsluttende projekt på den studerendes nuværende uddannelse. Elementer af projektet kan udelukkende og efter studieleders vurdering overføres som erstatning for andre uddannelseselementer på den studerendes uddannelse.

Der kan i udgangspunktet ikke gives merit for kurser/uddannelseselementer, der er bestået mere end fem år før optagelsen på DTU. Dette omfatter både tidligere uddannelse på DTU og fra en anden uddannelsesinstitution. Den relevante studieleder kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvorvidt der kan gives dispensation, vurderes af studieleder i forbindelse med den øvrige sagsbehandling af meritansøgning. Kurser, der er faldet for forældelsesfristen på fem år, vil kun blive meritoverført, hvis den studerende ønsker dette.

Tidsfrister for studiet ved før-start-merit
Studerende, der har fået før-start-merit, skal stadig leve op til studieaktivitetskravet (30 ECTS-point på 1. studieår og 45 ECTS-point på efterfølgende studieår). Meritoverførte ECTS-point  bliver ikke fratrukket studieaktivitetskravet. 

Den maksimale studietid nedskrives med et semester for hver 30 ECTS-point, den studerende får som før-start-merit.

Hvis den studerende har fået meritoverført kurser, som indgår i førsteårsprøven, skal den studerende kun bestå de resterende kurser for at have bestået førsteårsprøven.

Beslutningskompetence
Civilingeniøruddannelsens Dispensationsudvalg (CMDU) og Diplomingeniøruddannelsens Dispensationsudvalg (DMDU) har uddelegeret bemyndigelsen til afgørelse af meritsager til studielederne og Afdelingen for Uddannelse og Studerende. 

En afgørelse om merit er først gældende, når der foreligger en skriftlig afgørelse fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) pr. e-mail eller via www.merit.dtu.dk

https://studieinformation.dtu.dk/regler/merit-og-studieophold-i-udlandet/merit-fra-tidligere-uddannelse
22 NOVEMBER 2019