Merit fra tidligere uddannelse på samme niveau (før-start-merit)

Merit fra tidligere uddannelse på samme niveau (før-start-merit)

 

Ved optagelse på DTU's diplomingeniøruddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse har den studerende pligt til at søge merit for beståede uddannelseselementer (fag, kurser eller lign.) fra alle tidligere uafsluttede ordinære uddannelsesforløb på samme niveau. Det kan f.eks. være, hvis en ansøger til bacheloruddannelsen tidligere har været optaget på en anden diplomingeniør- eller bacheloruddannelse uden at afslutte denne. 

Ansøgning om før-start-merit skal udfyldes på www.merit.dtu.dk. Information om processen vil fremgå af optagelsesbrevet fra DTU. 

Hvis den studerende ikke indgiver meritansøgning om tidligere beståede uddannelseselementer fra et uafsluttet uddannelsesforløb på samme niveau, eller hvis meritansøgningen indeholder urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan DTU trække den tilbudte studieplads tilbage.

Hvis studielederen vurderer, at uddannelseselementer kan meritoverføres til de obligatoriske dele af uddannelsen, vil den studerende få merit.

Hvis det vurderes, at uddannelseselementer kan give delvis merit for et obligatorisk kursus/projekt, er det op til den studerende at beslutte, hvorvidt pågældende vil have denne merit. Når den studerende har brugt et eksamensforsøg i kurset/projektet, er den studerendes beslutning om ikke at få merit bindende. Delvis merit er kun muligt, hvis den delvise merit udgør minimum 5 ECTS-point og minimum halvdelen af kursets ECTS-omfang.

Hvis det vurderes, at uddannelseselementer kan meritoverføres til gruppen af valgfrie kurser/tilvalgskurser, skal den studerende selv beslutte, hvorvidt han/hun vil have denne merit. Hvis den studerende ønsker at meritoverføre ECTS-point fra et eller flere godkendte valgfri kurser, skal der ansøges herom gennem www.merit.dtu.dk. Det er helt op til den studerende, hvor meget af den valgfrie merit den studerende ønsker at benytte sig af og hvornår.

Når et kursus først er blevet meritoverført til den studerendes uddannelse som et obligatorisk eller valgfrit uddannelseselement, er denne merit bindende for den studerende.

Det er muligt for den studerende efter eget valg at søge om merit for beståede uddannelseselementer fra tidligere afsluttede uddannelsesforløb på samme niveau eller beståede uddannelseselementer fra tidligere afsluttede eller uafsluttede uddannelsesforløb på højere niveau.

For diplomingeniøruddannelsen og civilbacheloruddannelsen skal kurserne minimum være på professionsbachelor-/diplomingeniørniveau.
For kandidatuddannelsen skal kurserne minimum være på kandidatniveau. Kandidatstuderende må dog have op til 10 ECTS-point på civilbachelorniveau som en del af de valgfrie kurser på deres uddannelse.

Diplomingeniørstuderende, der før optagelsen har gennemført en erhvervsakademiuddannelse, kan søge om at få dele af denne uddannelse meritoverført, hvis der foreligger en fast meritaftale. Information omkring nuværende faste meritaftaler kan fås ved at sende en mail til merit@adm.dtu.dk.

Ved før-start-merit kan der stadig opnås et diplom fra DTU, selvom der gives merit for mere end halvdelen af uddannelsen.

Eksamensforsøg i DTU-kurser
Eksamensforsøg i ikke-beståede DTU-kurser på den gamle retning/uddannelse bliver kun overført, hvis disse kurser er obligatoriske på den nye retning/uddannelse eller har pointspærring med et kursus på den nye retning/uddannelse. Den studerende bliver løst fra ikke-beståede kurser, der udelukkende kan overføres som semi-obligatoriske eller valgfrie kurser, medmindre den studerende ønsker at tage disse kurser på den nye retning/uddannelse.

Studerende, som optages på DTU via kvote 1 eller 2, og som har brugt eksamensforsøg i ikke-beståede kurser, de tidligere har fulgt på DTU på en anden retning/uddannelse, får automatisk tildelt tre nye eksamensforsøg i de pågældende kurser, hvis kurserne kan indgå i den nye retning/uddannelse.

Uddannelseselementer der ikke kan meritoverføres
Uddannelseselementer fra det adgangsgivende grundlag/den adgangsgivende eksamen kan ikke meritoverføres.

Et afsluttende projekt fra en tidligere uddannelse kan ikke meriteres som det afsluttende projekt på den studerendes nuværende uddannelse. Elementer af projektet kan udelukkende og efter studieleders vurdering overføres som erstatning for andre uddannelseselementer på den studerendes uddannelse.

Der kan i udgangspunktet ikke gives merit for kurser/uddannelseselementer, der er bestået mere end fem år før optagelsen på DTU. Dette omfatter både tidligere uddannelse på DTU og fra en anden uddannelsesinstitution. Den relevante studieleder kan dog dispensere fra denne regel på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvorvidt der kan gives dispensation, vurderes af studieleder i forbindelse med den øvrige sagsbehandling af meritansøgningen. Kurser, der er faldet for forældelsesfristen på fem år, vil kun blive meritoverført, hvis den studerende ønsker dette.

Tidsfrister for studiet ved før-start-merit
Den maksimale studietid nedskrives med et semester for hver 30 ECTS-point, den studerende får som før-start-merit. På erhvervskandidatuddannelsen vil den maksimale studietid blive nedskrevet med et semester for hver 15 ECTS-point, den studerende allerede har bestået. 

Hvis den studerende har fået meritoverført kurser, som indgår i førsteårsprøven, skal den studerende kun bestå de resterende kurser for at have bestået førsteårsprøven.

Beslutningskompetence
Civilingeniøruddannelsens Dispensationsudvalg (CMDU) og Diplomingeniøruddannelsens Dispensationsudvalg (DMDU) har uddelegeret bemyndigelsen til afgørelse af meritsager til studielederne og Afdelingen for Uddannelse og Studerende. 

En afgørelse om merit er først gældende, når der foreligger en skriftlig afgørelse fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) pr. e-mail eller via www.merit.dtu.dk

Klage over meritafgørelse
Hvis den studerende ikke får imødekommet sin meritansøgning, kan den studerende klage over afgørelsen via mail til merit@adm.dtu.dk.

Vedrører klagen den faglige vurdering af endelig merit for danske uddannelseselementer (herunder før-startmerit) eller forhåndsgodkendelse af merit for såvel danske som udenlandske uddannelseselementer, behandles klagen af et meritankenævn, såfremt afgørelsen vedrører en bachelor- eller kandidatstuderende. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Vedrører klagen den faglige vurdering af endelig merit for udenlandske uddannelseselementer (herunder før-startmerit) for en bachelor- eller kandidatstuderende, eller den faglige vurdering af forhåndsmerit eller endelig merit for en diplomingeniørstuderende, behandles klagen af Kvalifikationsnævnet. Fristen for indgivelse af klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Vedrører klagen retlige spørgsmål, behandles den af dekanen. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Retlige spørgsmål handler om overholdelse af gældende ret ved behandling af en sag herunder om, hvorvidt de uddannelsesregler, der gælder for uddannelsen, er overholdt, og om anden lovgivning (f.eks. forvaltningsloven) og de almindelige forvaltningsretlige principper er overholdt.