Studieophold i udlandet

En grundig beskrivelse af studiemuligheder i udlandet og ansøgningsfrister findes på Studyabroad.dtu.dk og Beyondborders.dtu.dk

For at komme i betragtning til en udvekslingsplads skal man opfylde følgende kriterier:

  • Studerende på bachelor- eller diplomingeniøruddannelsen skal have færdiggjort mindst 2 års studier (minimum 110 ECTS-point) før opholdets begyndelse, medmindre der er tale om et ophold ved en sommerskole i udlandet.
  • Studerende skal være indskrevet på en ordinær fuldtidsuddannelse på DTU ved ansøgningstidspunktet og under hele udvekslingsopholdet. 
  • Studerende skal have plads til at overføre minimum 20 ECTS-point fra udlandsopholdet.

Studerende forventes at være fuldtidsstuderende (30 ECTS-point per semester). Studerende skal have plads til at få forhåndsgodkendt og meritoverført minimum 20 ECTS-point fra udlandsopholdet. Studerende, der ikke overholder dette, kan blive mødt med et krav om tilbagebetaling af eventuelle stipendier udbetalt af DTU. Alle forhåndsgodkendte kurser, der er bestået, skal meritoverføres.

Studerende skal til enhver tid leve op til øvrige studieaktivitetskrav og tidsfrister fremsat af DTU, værtsuniversitetet og andre relevante instanser. Find studieaktivitetskrav og tidsfrister for DTU's uddannelser på DTU Inside under 'Studieregler'/'Krav og tidsfrister'.

Den studerende er forpligtet til at få forhåndsgodkendt planlagte uddannelseselementer ved en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, inden kurset/opholdet påbegyndes, med mindre der er tale om sprogkurser og/eller sommerskoleophold. Se DTU Inside under 'Studieregler/'Merit'/'Merit under uddannelsen' for yderligere information.