Merit under uddannelsen (fra ind- og udland)

Kurser skal være bestået for at kunne meritoverføres i uddannelsen.

For diplomingeniøruddannelsen skal kurserne minimum være på diplomingeniørniveau, dvs. fra ingeniørhøjskole, professionshøjskole eller universitet.

For bacheloruddannelsen skal kurserne være på universitetsniveau.

For kandidatuddannelsen skal kurserne være på kandidatniveau. Kandidatstuderende må dog have op til 10 ECTS-point på civilbachelorniveau som en del af deres kandidatuddannelse. Kurserne på bachelorniveau vil altid indgå som en del af de valgfrie kurser. 

Studerende på diplomingeniøruddannelsen og bacheloruddannelsen skal som minimum bestå kurser og projekter på DTU svarende til 90 ECTS-point (Arktisk Byggeri og Infrastruktur og Fiskeriteknologi: 105 ECTS-point samt Eksport og Teknologi: 120 ECTS-point) for at opnå diplom for en heltidsuddannelse på DTU. Denne regel gælder dog ikke ved før-start-merit.

Studerende på kandidatuddannelsen skal som minimum bestå kurser og projekter på DTU svarende til 60 ECTS-point for at opnå diplom for en heltidsuddannelse på DTU. Denne regel gælder  ikke ved før-start-merit.

Studerede kan  som udgangspunkt ikke få forhåndsgodkendt eller meritoverført kurser, som vil ligge ud over det antal ECTS-point, uddannelsen er normeret til. I forbindelse med merit kan det ske, at pointtallet bliver 'skævt' i forhold til kursusstørrelserne på DTU.  I de tilfælde kan den studerende tilmelde sig et afsluttende kursus på 5 ECTS-point - også selvom den studerende herved kommer til at overskride det normerede pointtal for uddannelsen.

Kursusvalg
Ved meritoverførsel til bachelor- og kandidatuddannelsen skelnes der mellem, om et kursus er specifikt ingeniørfagligt eller generelt ingeniørfaglig. Kurser, der ikke har et teknisk-naturvidenskabeligt indhold, men hvis indhold ligger inden for uddannelsesretningens læringsmål, kategoriseres som generelt ingeniørfagligt. Inden for kategorien generelt ingeniørfagligt må der tages følgende antal ECTS-point:

  • 15 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 10 ECTS-point på kandidatuddannelsen

Sprog- og kulturkurser godkendes kun i forbindelse med udlandsophold over et semester og kan maksimalt udgøre 5 ECTS-point. Denne type kurser meritoverføres altid som bachelorpoint og indgår derfor i de maksimalt 10 ECTS-point på bachelorniveau, som kandidatstuderende kan tage på deres uddannelse. For studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen tæller disse kurser som en del af de generelt ingeniørfaglige kurser jf. ovenstående. For studerende på diplomingeniøruddannelsen regnes de som en del af tilvalgskurserne. Der kan kun meritoverføres sprog- og kulturkurser, der er relateret til det land, den studerende er på udveksling i. Sprogkurser i engelsk kan ikke meritoverføres. Der kan ikke meritoverføres sprog- og kulturkurser i forbindelse med før-start merit. 

Afsluttende projekter fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution kan ikke meritoverføres til en uddannelse på DTU. Nærmere bestemmelser for diplomingeniørprojekter, bachelorprojekter og kandidatspecialer, herunder mulighederne for udarbejdelse af afsluttende projekt i udlandet, fremgår af de respektive studieordninger (se studieordningerne)

Forhåndsgodkendelse af merit
Den studerende er forpligtet til at få forhåndsgodkendt planlagte uddannelseselementer ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet inden den studerende begynder kurset/opholdet.

Hvis de forhåndsgodkendte kurser, den studerende tager på værtsuniversitetet, ændrer sig undervejs, skal sende en ny ansøgning om forhåndsmerit. Hver ansøgning skal indeholde det samlede aktuelle kursusvalg for opholdet.

Med sin ansøgning giver den studerende sit samtykke til, at DTU kan indhente nødvendige oplysninger om (forhånds)meritten, som den studerende ikke selv kan fremskaffe, hos værtsinstitutionen.

Forhåndsgodkendelsen registreres som en kursustilmelding og sikrer, at den studerende er registreret studieaktiv i det semester, hvor den studeremde på grund af studieophold eventuelt ikke er tilmeldt undervisning på DTU. 

Endelig merit
Alle beståede kurser og ECTS-point skal meritoverføres. Den studerende kan ikke søge om kun at få nogle af de beståede kurser eller ECTS-point meritoverført. Når et kursus først er blevet meritoverført, er meritten bindende for den studerende.

Meritoverførte uddannelseselementer vil blive overført til den studerendes DTU-diplom med bedømmelsen 'Bestået'.

Indgivelse af ansøgning
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af merit og endelig meritoverførsel skal indgives elektronisk via www.merit.dtu.dk. Anden henvendelse vedr. merit sendes til merit@adm.dtu.dk via studentermailen.

Ansøgninger skal indeholde følgende informationer om de ønskede kurser:

  • Kursusbeskrivelse
  • Dokumentation for niveau
  • Dokumentation for arbejdsbelastning
  • En officiel beskrivelse af den karakterskala, kurset er bedømt efter
  • Ved ansøgning om endelig merit: dokumentation for, hvorvidt kurserne er beståede eller ikke beståede.

Beslutningskompetence
Civilingeniøruddannelsens dispensationsudvalg (CMDU) og diplomingeniøruddannelsens dispensationsudvalg (DMDU) har uddelegeret bemyndigelsen til afgørelse af meritsager til studielederne og Afdelingen for Uddannelse og Studerende. 

En afgørelse om merit er først gældende, når der foreligger en skriftlig afgørelse fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) via www.merit.dtu.dk.

Hvis man har taget kandidatkurser på sin bacheloruddannelse
Kandidatstuderende, der på den adgangsgivende eksamen har bestået et kursus svarende til kurser i enten gruppen af generelle retningskompetencer eller teknologisk specialisering på kandidatuddannelsen, skal tage et andet kursus, som bidrager til retningens samlede læringsmål. Det gælder også, hvor den studerende på anden vis har opnået tilsvarende faglig viden eller kompetencer.

DTU-kurser
Hvis kurset ligger i gruppen af generelle retningskompetencer, skal den studerende vælge et andet kursus i gruppen af generelle retningskompetencer eller i gruppen af teknologisk specialisering. I sidstnævnte tilfælde skal den studerende kontakte Studieadministrationen på studadm@adm.dtu.dk.

Hvis kursuet ligger i gruppen af teknologisk specialisering, skal den studerende vælge et andet kursus i gruppen af teknologisk specialisering.

Kurser fra andre uddannelsesinstitutioner
Hvis der ikke er tale om et DTU-kursus, eller hvis det ikke er muligt at vælge et andet kursus efter ovenstående regler, skal studieleder godkende at den studerende tager et andet kursus, som understøtter retningens faglige profil. Studieleder skal kontakte Studieadministrationen. Ved tvivl om uddannelsesniveau eller konvertering af udenlandske point til ECTS-point kan studieleder eller den studerende kontakte merit@adm.dtu.dk

https://studieinformation.dtu.dk/regler/merit-og-studieophold-i-udlandet/merit-under-uddannelsen
22 NOVEMBER 2019