Merit under uddannelsen (fra ind- og udland)

 

Kurser skal være bestået for at kunne meritoverføres i uddannelsen.

For diplomingeniøruddannelsen skal kurserne minimum være på professionsbachelor-/diplomingeniørniveau, dvs. fra ingeniørhøjskole, professionshøjskole eller universitet.

For civilbacheloruddannelsen skal kurserne være på universitetsniveau. Civilbachelorstuderende må dog have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

For kandidatuddannelsen skal kurserne være på kandidatniveau. Kandidatstuderende må dog have op til 10 ECTS-point på civilbachelorniveau som en del af de valgfrie kurser på deres kandidatuddannelse.

Studerende på diplomingeniøruddannelsen og bacheloruddannelsen skal som minimum bestå kurser og projekter på DTU svarende til 90 ECTS-point (Arktisk Byggeri og Infrastruktur samt Fiskeriteknologi dog minimum 105 ECTS-point, og Eksport og Teknologi minimum 120 ECTS-point) for at opnå diplom for en heltidsuddannelse på DTU. Denne regel gælder dog ikke ved før-start-merit.

Studerende på kandidatuddannelsen skal som minimum bestå kurser og projekter på DTU svarende til 60 ECTS-point for at opnå diplom for en heltidsuddannelse på DTU. Denne regel gælder ikke ved før-start-merit.

Studerede kan ikke få forhåndsgodkendt eller meritoverført kurser, som vil ligge ud over det antal ECTS-point, uddannelsen er normeret til (120, 180 eller 210/240/270 ECTS-point). Ved især udlandsophold kan det efter meritoverførsel ske, at det samlede antal opnåede ECTS-point for uddannelsen er blevet 'skævt' i forhold til kursusstørrelserne på DTU. I disse særlige tilfælde kan den studerende tilmelde sig et afsluttende kursus på 2,5 ECTS-point eller 5 ECTS-point. Den studerende skal altid forsøge at planlægge efter det normerede antal ECTS-point for uddannelsen.

Studerende kan ikke få forhåndsgodkendt eller meritoverført kurser, som skal erstatte et eller flere kurser, den studerende er bundet af. Denne regel kan studieleder ikke dispensere fra. Se reglerne om bindende kurser under Studieregler/Undervisning/Bindende kurser. 

Kursusvalg
Ved meritoverførsel til bachelor- og kandidatuddannelsen skelnes der mellem, om et kursus er specifikt ingeniørfagligt eller generelt ingeniørfaglig. Kurser, der ikke har et teknisk-naturvidenskabeligt indhold, men hvis indhold ligger inden for uddannelsesretningens læringsmål, kategoriseres som generelt ingeniørfagligt. Disse kan kun overføres som valgfrie point. Inden for kategorien generelt ingeniørfagligt må der tages følgende antal ECTS-point:

  • 15 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 10 ECTS-point på kandidatuddannelsen

I forbindelse med semesterophold har studerende mulighed for at få godkendt op til 5 ECTS-point inden for kategorien sprog og kultur. Der kan kun meritoverføres sprog- og kulturkurser, der er relateret til det land, den studerende er på udveksling i. Sprogkurser i engelsk kan ikke meritoverføres. Der kan ikke meritoverføres sprog- og kulturkurser i forbindelse med før-start merit. 

Sprog- og kulturkurser meritoverføres altid som bachelorpoint og indgår derfor i de maksimalt 10 ECTS-point på bachelorniveau, som kandidatstuderende kan tage på deres uddannelse. For studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen tæller disse kurser som en del af de generelt ingeniørfaglige kurser jf. ovenstående. For studerende på diplomingeniøruddannelsen regnes de som en del af tilvalgskurserne. 

Afsluttende projekter fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution kan ikke meritoverføres til en uddannelse på DTU. Regler for diplomingeniørprojekter, bachelorprojekter og kandidatspecialer, herunder mulighederne for udarbejdelse af afsluttende projekt i udlandet, fremgår af de respektive studieordninger (se studieordningerne).

På DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Tilmelding til kurser' kan der læses om den situation, hvor en kandidatstuderende på sin bachelor- eller diplomingeniøruddannelse har bestået et kursus, der ligger i gruppen af generelle retningskompetencer eller teknologisk specialisering på vedkommendes kandidatuddannelse, og hvad den studerende skal vælge af kursus i stedet. 

Forhåndsgodkendelse af merit
Den studerende er forpligtet til at få forhåndsgodkendt planlagte uddannelseselementer ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, inden den studerende påbegynder kurset/opholdet.

Hvis de forhåndsgodkendte kurser, den studerende tager på værtsuniversitetet, ændrer sig undervejs, skal den studerende sende en ny ansøgning om forhåndsmerit. Hver ansøgning skal indeholde det samlede aktuelle kursusvalg for opholdet. En ny afgørelse for samme periode og institution træder i stedet for eventuelle tidligere afgørelser.

Med sin ansøgning giver den studerende sit samtykke til, at DTU hos værtsinstitutionen kan indhente nødvendige oplysninger til ansøgningen, som den studerende ikke selv kan fremskaffe.

Forhåndsgodkendelsen registreres i det studieadministrative system som en kursustilmelding men vil ikke fremgå af Studieplanlæggeren, før den studerende har bestået kurserne og søgt om endelig merit.

Det er ikke muligt at forhåndsgodkende flere ECTS-point, end der er plads til i den studerendes ramme. 

Endelig merit
Den studerende er forpligtet til at søge endelig merit for alle beståede kurser og ECTS-point. Det er et krav, at alle beståede ECTS-point skal meritoverføres. Den studerende kan derfor ikke vælge kun at søge merit for nogle af de beståede kurser eller ECTS-point. Når et kursus først er bestået, skal der søges endelig merit, og meritten er bindende for den studerende.

Meritoverførte uddannelseselementer vil blive overført til den studerendes DTU-diplom med bedømmelsen 'Bestået'. Dette gælder både før-start-merit og merit under uddannelsen. 

Med sin ansøgning giver den studerende sit samtykke til, at DTU hos værtsinstitutionen kan indhente nødvendige oplysninger til ansøgningen, som den studerende ikke selv kan fremskaffe.

Indgivelse af ansøgning
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af merit og endelig meritoverførsel skal indgives elektronisk via www.merit.dtu.dk. Anden henvendelse vedr. merit sendes til merit@adm.dtu.dk via studentermailen.

Ansøgninger skal indeholde følgende informationer om de ønskede kurser:

  • Kursusbeskrivelse
  • Dokumentation for niveau
  • Dokumentation for arbejdsbelastning (antal ECTS/credits)
  • Ved ansøgning om endelig merit: dokumentation for, hvorvidt kurserne er beståede eller ikke beståede, samt en officiel beskrivelse af den karakterskala, kurset er bedømt efter.

Beslutningskompetence
Civilingeniøruddannelsens dispensationsudvalg (CMDU) og diplomingeniøruddannelsens dispensationsudvalg (DMDU) har uddelegeret bemyndigelsen til afgørelse af meritsager til studielederne og Afdelingen for Uddannelse og Studerende. 

En afgørelse om merit er først gældende, når der foreligger en skriftlig afgørelse fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) pr. e-mail eller via www.merit.dtu.dk.

Klage over meritafgørelse
Hvis den studerende ikke får imødekommet sin meritansøgning, kan den studerende klage over afgørelsen via mail til merit@adm.dtu.dk.

Vedrører klagen den faglige vurdering af endelig merit for danske uddannelseselementer (herunder før-startmerit) eller forhåndsgodkendelse af merit for såvel danske som udenlandske uddannelseselementer, behandles klagen af et meritankenævn, såfremt afgørelsen vedrører en bachelor- eller kandidatstuderende. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Vedrører klagen den faglige vurdering af endelig merit for udenlandske uddannelseselementer (herunder før-startmerit) for en bachelor- eller kandidatstuderende, eller den faglige vurdering af forhåndsmerit eller endelig merit for en diplomingeniørstuderende, behandles klagen af Kvalifikationsnævnet. Fristen for indgivelse af klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Vedrører klagen retlige spørgsmål, behandles den af dekanen. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Retlige spørgsmål handler om overholdelse af gældende ret ved behandling af en sag herunder om, hvorvidt de uddannelsesregler, der gælder for uddannelsen, er overholdt, og om anden lovgivning (f.eks. forvaltningsloven) og de almindelige forvaltningsretlige principper er overholdt.