Kompetenceprofil for Bæredygtigt Energidesign

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab er en forskningsbaseret, ingeniørfaglig grunduddannelse, der kvalificerer til videre studier på kandidatniveau. Bacheloren skal have en solid grundfaglighed inden for teknisk videnskab, IT og naturvidenskab og være i stand til at forstå og anvende matematiske og fysiske principper og metoder.

Bacheloren skal have forståelse for et specifikt teknologisk områdes teoretiske grundlag, begreber og modeller, kunne arbejde med abstrakte formuleringer og problemstillinger samt anskue en kompleks sammenhæng ud fra forskellige synsvinkler. Bacheloren skal have et solidt kendskab til grundlæggende standardmetoder til at løse idealiserede problemstillinger inden for det matematiske og naturvidenskabelige stof, og bacheloren skal kunne benytte det til at løse delproblemer i en ingeniørmæssig sammenhæng.

Bacheloren skal kunne kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, stille forslag om implementering af dem og foretage en overordnet vurdering af deres brugbarhed under hensyntagen til etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige forhold. Bacheloren skal have indsigt i de typer af viden og kompetencer, som ingeniørfagene bygger på, og kunne anskue teknologiske løsninger i et bredt, samfundsmæssigt perspektiv.
 
Uddannelsen medvirker desuden til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer, så bacheloren bliver i stand til at udnytte den faglige viden i samarbejde med andre.

Det primære formål med bacheloruddannelsen er at kvalificere den studerende til at gennemføre en kandidatuddannelse enten på DTU eller på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele bacheloruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte bacheorretning.

Generelle mål for læringsudbytte 

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU

 • kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, og se dem i en samfundsmæssig kontekst
 • har et solidt kendskab til grundlæggende matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder, der kan bruges til at vurdere og løse idealiserede tekniske problemstillinger
 • besidder generel viden om teknologiens rolle i forhold til bæredygtighed og dens betydning for fremtidens ingeniørfaglige løsninger
 • har viden om basale begreber for programmeringssprog og kan løse og dokumentere mindre programmeringsopgaver
 • har en basal forståelse af ingeniørfagets videnskabsteori og identificerer problemstillinger, der indgår i moderne ingeniørarbejde
 • har kendskab til fagets informationsstrukturer og fagrelevante informationskilder og kan udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan formidle teknisk information, teorier og resultater både grafisk, skriftligt og mundtligt og er i stand til at fremlægge det for forskellige grupper af interessenter
 • er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden og forholde sig kritisk til tilegnet viden
 • behersker en teknisk fagterminologi på både dansk og engelsk og kan benytte denne i et formidlingsperspektiv på begge sprog
 • kan ud fra en selvstændig faglig tilgang bidrage til teknisk problemløsning gennem projektarbejde på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i ’Bæredygtigt Energidesign’ fra DTU har tilegnet sig en solid og bred basis for fortsatte studier inden for energisystemer på kandidatniveau.

En bachelor i ’Bæredygtigt Energidesign’ har kompetencer indenfor 4 kategorier og kan:

Grundlæggende færdigheder

 • kan bruge sin grundlæggende faglig viden indenfor matematik, fysik, kemi, biologi og programmering som grundlag for forståelse af energiteknologiske løsninger.

Elektriske og energitekniske grundkompetencer

 • forstå de elementære sammenhænge vedrørende energiressourcer, -konvertering,
  -transport og -lagring
 • forstå, anvende og sammenligne teknologierne, som indgår i den samlede energiinfrastruktur
 • modellere og analysere centrale elementer af energitekniske komponenter
 • anvende elektriske grundprincipper som kredsløbsteori, elektromagnetisme, automation af energisystemer og apparater.
 • anvende elektroniske interfaces som bindeleddet mellem apparat og det intelligente net
 • designe styringsalgoritmer til optimal energiflow på komponent- og systemniveau
 • vurdere energiressourcer i forhold til miljø og klima.

Digitale kompetencer

 • anvende IT og programmering, som muliggør anvendelse af matematiske modeller og simuleringsværktøjer i forbindelse med digitale løsninger i energisystemer.
 • forstå økonomiske sammenhænge, markedsmodeller og styringsmæssige redskaber, fra slutbruger til systemniveau.
 • analysere store datamængder bl.a. ved hjælp af statistiske metoder som grundlag for udvikling af styringsalgoritmer i distribuerede systemer
 • designe løsninger, som indgår i energisamfundets digitalisering, såsom information, kommunikation, programmering og den understøttende hardware, som digitale systemer med interfaces til fysiske anlæg.

Innovationskompetencer

 • identificere fremtidens energimæssige udfordringer og anvise løsninger i tæt interaktion mellem forskellige fagområder
 • forstå innovationsprocessen og anvende innovationsprincipper
 • arbejde innovativt og tværfagligt med elektrisk energi i centrum
 • vurdere relevante hensyn ved design af nye tekniske løsninger med henblik på bæredygtighed (ressourcer-miljø-økonomi) plus aspekter som anvendelighed, driftsforhold og pålidelighed.
 • opnå forretningsforståelse for succesfuld opstart af nye initiativer
 • kunne formidle energimæssige sammenhænge, udfordringer og tekniske løsningsforslag på dansk og på engelsk overfor såvel teknisk eksperter som partnere fra relaterede fagområder.