Anbefalede studieforløb på Elektroteknologi

Som udgangspunkt kan du selv sammensætte hele dit studie, så længe du opfylder studieordningen, men studieleder har sammensat nogle anbefalede studieforløb. Disse studieforløb er hovedretninger indenfor området elektroteknologi.

Lyd og akustik

Det akustiske fagområde dækker over alle former for systemer der gengiver musik og tale, i f.eks. hi-fi anlæg, mobil telefoner, mp3 afspillere, samt akustikken i de rum som tilhørerne befinder sig i, f.eks. undervisningslokaler og koncertsale. Derudover dækkes også den menneskelige hørelses egenskaber og ikke mindst de vanskeligheder som folk med høretab oplever, bl.a. nedsat taleforståelighed i støjfyldte omgivelser.

Hørelsen beskrives dels ud fra den subjektive oplevelse den enkelte person har af lyden men også ved brug af computermodeller af f.eks. det indre øre.
Uønsket lyd som støj fra vibrerende maskiner og trafik støj og deres indflydelse på helbredet, samt metoder til at mindske lydudstrålingen fra kilden eller hindre transmission til omgivelserne er også en del af akustikken.

Denne studielinje giver en introduktion til det akustiske fagområde med hovedvægten på lydfelter og den menneskelige hørelse, og giver mulighed for at vælge videregående fag inden for fagområdet samt fag fra tilstødende fagområder som f.eks. signalbehandling og forstærker teknik.

Kernekurser:

 • 34840 Grundkursus i akustik og støj
 • 22000 Akustisk Kommunikation

 

Indlejrede systemer og programmering

Et indlejret system er et computerbaseret system – realiseret som en kombination af hardware og software – som er designet til at udføre en dedikeret funktion. Nogle få eksempler er: høreapparater, mobiltelefoner, kontrolenheder i vaskemaskiner og autopiloter i flyvemaskiner.

Systemerne har ofte en kompleks funktionalitet og vekselvirker ofte med den fysiske omverden via sensorer og aktuatorer. I mange tilfælde stilles der krav til energiforbrug, f.eks. af hensyn til batterilevetid. Systemerne kan også være sikkerhedskritiske, hvor fejl f.eks. kan føre til personskade.

Som elektroingeniørstuderende har du en god faglig ballast, og de følgende kernekurser styrker din baggrund inden for computerbaserede systemer og programmering, og kurserne giver en god forståelse for parallelisme, som er nøglen til at udvikle hardware og software med høj ydeevne.

Kernekurser:

 • 02155 Computerarkitektur
 • 02105 Algoritmer og datastrukturer

 

Energi

Elektrisk energi spiller en stadigt større rolle i vores samfund, og det elektriske energisystem spiller en væsentlig rolle i målsætningen om øget anvendelse af vedvarende energi og løsning af den globale klimaudfordring. I dette anbefalede studieforløb rustes den studerende til at forfølge en videre uddannelse inden for dette område.

Forløbet lægger en tværfaglig basis som kan munde ud i kandidatspecialiseringer inden for en lang række områder som f.eks. vedvarende energi, energisystemer, elektriske komponenter, vindmølleteknik eller intelligent styring og overvågning.

De centrale kurser i forløbet behandler kerneområderne konvertering, transport og fordeling af elektrisk energi og gør de studerende i stand til at analysere såvel de involverede komponenter som det elektriske netværk der binder komponenterne sammen til et system. Herudover kan suppleres med emner inden for f.eks. termisk energi, effektelektronik eller højspændingsteknik, eller der kan sammensættes en mere tværfaglig profil med tilvalg af emner inden for f.eks. matematisk analyse, energiressourcer eller informations- og kommunikationsteknologi.

Kernekurser:

 • 46700 Introduktion til Elforsyningssystemer
 • 46740 Distribuerede energiteknologier, modellering og kontrol

 

Elektroniske og elektromagnetiske systemer

Dette studieforløb er for dig der vil designe og udvikle analog elektronik, effektelektronik, mikrobølgekomponenter og antenner, samt kunne anvende disse komponenter i elektroniske og elektromagnetiske systemer. Eksempler på sådanne systemer er digitale audioforstærkere, systemer til energikonvertering med switch mode teknik, mobiltelefoner og -systemer, og elektromagnetiske målesystemer, såsom medicinske skannere, skannere til sikkerhedskontrol og radarsystemer til overvågning. Dette er meget efterspurgte kompetencer både fra dansk industri og forskning.

I bachelorforløbet lægges vægt på at give et bredt fundament inden for effektelektronik, trådløs kommunikation, højfrekvens elektronik, integreret analog elektronik, mikrobølgeteknik og antenner. Kurserne tilstræber at give en fysisk forståelse for komponenternes og systemernes virkemåde, samtidig med at kurserne indeholder praktiske projekter. Dette giver en introduktion både til designværktøjer og til avancerede måleinstrumenter og metoder, som er vigtige i en enhver udviklingscyklus. Der benyttes både en kredsløbsmæssig og en elektromagnetisk tilgang, som ofte skal kombineres i moderne elektronik, fx. på grund af udstråling, elektromagnetisk kompabilitet (EMC) eller fordi systemernes størrelse bliver sammenlignelig med bølgelængden ved den givne frekvens.

Kernekurser:

 • 34620 Grundlæggende effektelektronik I energisystemer
 • 30405 Introduktion til trådløse teknologier

 

Automation og instrumentering

Automation og instrumenterings området dækker over et meget bredt spektrum af forskellige anvendelser. Eksempler som f.eks. styring af temperaturen i et rum, regulering af brændstofforbruget i en bilmotor, styring af en satellit, styring af et kemisk procesanlæg, volumenstyring i et høreapparat, styring af el-produktion fra en vindmølle, planlægning og styring af forsyningsnet, styring af ruteplanlægning for en autonom robot. Pålidelighed og sikkerhed er nøgleparametre når sådanne systemer skal konstrueres.

Automation er et helt centralt element i udviklingen af nye og effektive produktions metoder, effektive og energi optimale komponenter. En forudsætning for at der kan laves gode automations løsninger er at det er muligt at måle centrale parameter i et givent system som f.eks. temperatur, position, hastighed, koncentration, etc. Dette opnås gennem en god instrumentering
af systemet.

Denne studielinie giver en introduktion til automation og instrumentering med hovedvægten langt på centrale og grundlæggende principper og indenfor området. Både analyse og syntese metoder vil blive introduceret. Området kombinerer elektronik og programmering og tilstødende fagområder er signalbehandling samt indlejrede systemer.

Kernekurser:

 • 30020 Elektronisk måling og instrumentering

 

Trådløse systemer

Mange systemer er i dag trådløse, og flere og flere kommer til, f.eks. inden for kommunikation, overvågning og måleteknikker. Anvendelsesområderne spænder meget vidt, fx inden for trådløs kommunikation, herunder mobiltelefoni, W-LAN, blue tooth og satellitkommunikation, og inden for billeddannende mikrobølge- og Terahertz systemer, herunder avancerede radar- og radiometersystemer, til medicinske anvendelser samt til overvågnings- og sikkerhedssystemer, og her specielt behandling, præsentation, fortolkning og modellering af data fra sådanne systemer.

Dette anbefalede studieforløb fokuserer på de signaler der indgår i ovennævnte systemer, de beregningsmetoder og modeller der er nødvendige til at designe systemerne, samt behandling og fortolkning af data fra dem. Hvis man vil fokusere på modeller og metoder, og deres samspil med elektroniske og elektromagnetiske systemer, så er dette anbefalede studieforløb et godt valg.

Kernekurser:

 • 30405 Introduktion til trådløse teknologier
 • 30020 Elektronisk måling og instrumentering