Kompetenceprofil for Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Erhvervssigte

Uddannelsen sigter primært mod job hos rådgivere, entreprenører, forsyningsvirksomheder, boligselskaber, råstofselskaber og offentlige forvaltninger i Grønland og andre arktiske egne samt virksomheder som ufører opgaver i arktiske eller andre egne med udfordrende klima og infrastruktur.

En arktisk ingeniørs arbejdsopgaver kan være meget forskelligartede: forundersøgelser, planlægning og projektering af bygninger, veje, havne, vandforsyning, kloakering, affaldshåndtering, vandkraftværker og råstofudvindingsanlæg, ledelse og tilsyn med byggeprojekter, drift og vedligehold af bygninger, miljøundersøgelser, by- og landsplanlægning samt teknisk sagsbehandling i offentlige forvaltninger.

Kompetenceprofil

Diplomingeniøruddannelsen er en erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret uddannelse. Det betyder, at uddannelsen er baseret på ny viden om centrale tendenser inden for det relevante erhverv og på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra relevante forskningsfelter. Uddannelsen kvalificerer diplomingeniøren til at varetage ingeniørfaglige stillinger i private og offentlige virksomheder – og under særlige forudsætninger til videre studier på kandidatniveau.

Diplomingeniøren kan selvstændigt omsætte naturvidenskabelig og teknisk viden til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer og kan herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsmodel. Diplomingeniøren kan arbejde med innovative processer og således anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder.

DTU’s diplomingeniøruddannelse er tilrettelagt ud fra det internationale koncept for udvikling og kvalitetssikring af ingeniøruddannelser, CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Diplomingeniøren er derfor i stand til at planlægge, designe og implementere tekniske processer, produkter og systemer. Diplomingeniøren er helhedsorienteret i løsningen af konkrete tekniske problemstillinger. Diplomingeniøren kan således anvende principper for bæredygtighed og inddrage etiske, økonomiske, samfunds- og miljømæssige konsekvenser.

Diplomingeniøren er desuden i stand til at løse ingeniørmæssige problemer i samarbejde med andre, da uddannelsen medvirker til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer.

Mål for læringsudbytte

Målene for læringsudbytte omfatter generelle mål for læringsudbytte, der er fælles for hele diplomingeniøruddannelsen på DTU, og retningsspecifikke mål for læringsudbytte, der gælder den enkelte diplomingeniørretning.

Generelle mål for læringsudbytte

Matematisk-naturvidenskabelig og teknisk-ingeniørfaglig viden

En diplomingeniør fra DTU

 • har en solid anvendelsesorienteret viden om og kan selvstændigt anvende grundlæggende naturvidenskabelige, matematiske, statistiske, IT-mæssige og teknologiske principper, teorier og metoder baseret på den nyeste udvikling og forskning til løsning af praktiske ingeniørmæssige problemer
 • forstår den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige fagområders teori i den praktiske udformning af teknologiske løsninger
 • kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og begrunde valg af løsningsmodel
 • kan med udgangspunkt i det teoretiske grundlag vælge og anvende relevante modellerings- og simuleringsmetoder og redegøre herfor
 • kan vælge og anvende relevante analysemetoder og redegøre herfor.

Personlige og professionelle kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • kan anvende ingeniøretiske principper og principper for bæredygtighed (people, planet og profit) i løsningen af teknologiske problemer
 • kan anvende fagrelevante informationskilder og udføre relevant og kritisk informationssøgning
 • kan tilegne sig ny viden gennem refleksion og kritisk tankegang med henblik på at forstå og beherske fagområder
 • behersker et teknisk fagsprog på dansk og en teknisk fagterminologi på engelsk og kan læse relevant teknisk litteratur på begge sprog
 • kan fremlægge og præsentere problemstillinger og løsningsmodeller både skriftligt og mundtligt for forskellige typer af interessenter
 • kan tage ansvar for egen læring og fortsatte kompetenceudvikling.

Sociale færdigheder

En diplomingeniør fra DTU

 • kan arbejde selvstændigt og i grupper og er i stand til at strukturere et større arbejde, herunder overholde tidsplaner, organisere og planlægge arbejdet
 • kan indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret grundlag sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Professionsrettede kompetencer

En diplomingeniør fra DTU

 • er helhedsorienteret i løsning af konkrete tekniske problemstillinger omfattende alle faser i CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) fra problemidentifikation, idéudvikling og kravspecifikation, over design, optimering og implementering til egentlig produktion og ibrugtagning
 • har kendskab til relevante industrielle procedurer og standarder
 • kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af ingeniørmæssige opgaver
 • kan anvende bæredygtighedsprincipper (people, planet og profit) med henblik på at vurdere og vælge en proces, et produkt eller et system
 • kan arbejde med innovative processer og kan inkludere grundlæggende forretningsøkonomi i praksis
 • kan anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af praktiske ingeniørmæssige problemstillinger, det være sig en ny eller forbedret proces, produkt eller system, som genererer en merværdi for opgavegiveren
 • har en grundlæggende virksomhedsforståelse.

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur fra DTU

 • Kan designe ingeniørtekniske løsninger under hensyntagen til den særlige arktiske kontekst i bred forstand, herunder i relation til natur, klima, geologi, kultur og samfundsforhold.
 • Kan anvende teknologisk viden, ingeniørmæssige færdigheder og professionelle holdninger til at identificere, analysere og løse arktiske problemstillinger inden for byggeri og infrastruktur på en bæredygtig måde.
 • Kan anvende tekniske kompetencer inden for byggeri, anlægskonstruktioner, infrastrukturudvikling og miljøteknologi.
 • Kan foretage undersøgelser i et arktisk miljø, analysere de særlige problemstillinger og vurdere en forsvarlig teknologisk og bæredygtig løsning inden for byggeri og infrastruktur.
 • Kan opstille kravspecifikationer inden for byggeri og infrastruktur ud fra den konkrete kontekst, herunder hensynet til brugerbehov, ressourcer, erhverv, logistik og øvrige samfundsforhold, sammenholdt med de specifikke tekniske muligheder.
 • Kan interagere med og inddrage såvel borgere som offentlige og private interessenter og udviser etisk ansvarlighed i forbindelse med løsning af ingeniørfaglige opgaver og processer i det multikulturelle arktiske miljø.

 

 • Har med specialisering inden for BYGGERI særlig kompetence mht. design og udførelse af bygningskonstruktioner i træ, beton og stål under hensyntagen til den særlige arktiske kontekst.
 • Har med specialisering inden for ENERGI & INDEKLIMA særlig kompetence mht. design og udførelse af energi- og indeklimamæssige installationer i byggerier og energiforsyning under hensyntagen til den særlige arktiske kontekst.
 • Har med specialisering inden for ANLÆG særlig kompetence mht. planlægning, udførelse og evaluering af forundersøgelser samt design af infrastrukturanlæg og større konstruktioner i beton og stål under hensyntagen til den arktiske kontekst.
 • Har med specialisering inden for PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR særlig kompetence mht. samfunds- og infrastrukturplanlægning i den særlige arktiske kontekst.
 • Har med specialisering inden for MILJØ særlig kompetence mht. design af miljøtekniske løsninger (vand, affald, spildevand) samt udførelse af miljøvurderinger og forureningsundersøgelser og forureningsundersøgelser i den særlige arktiske kontekst.