Deltidsuddannelse og anden efteruddannelse

Nedenfor fremgår reglerne for adgangskrav, tilmelding og eksamen for studerende, der følger en af DTU’s deltidsuddannelser eller enkeltfag.

Regler for DTU masteruddannelse
DTU's deltidsmasteruddannelser er kompetencegivende uddannelsesforløb på kandidatniveau.

Adgangskrav
Ansøgere skal have en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund samt to års relevant erhvervserfaring.

DTU’s Executive MBA forudsætter en baggrund som bachelor samt fem års erhvervserfaring.

Der kan stilles krav om specielle dansk- eller engelskkundskaber for optag på en af DTU’s deltidsmasteruddannelser. Dette vil fremgå af den enkelte uddannelse.

Ansøgere fra et land uden for EU/ØES, skal have permanent opholdstilladelse for at søge optagelse på en deltidsuddannelse i Danmark. For yderligere information henvises til https://www.nyidanmark.dk

Tilmelding og priser
Tilmelding til DTU’s deltidsmasteruddannelse kan variere og fremgår af hjemmesiden for den pågældende uddannelse:

DTU Fleksibel Master:
https://www.dtu.dk/uddannelse/efteruddannelse/masteruddannelser/fleksibel-master/ansoegning

DTU Master i Brandsikkerhed:
http://www.brand.dtu.dk/om-mib

DTU’s Executive Master in Management of Technology:
http://www.executive.dtu.dk/executive-MBA?gclid=Cj0KCQjwjpjkBRDRARIsAKv-0O25bvQeGA_zYgtj1VafVK2-7JEqh0YwjbatPpzDW9hUdipmVUhmxxoaAo-PEALw_wcB

DTU Online Master in Wind Energy:
http://www.wem.dtu.dk/

Prisen for DTU deltidsmasteruddannelser varierer alt efter, hvilken masteruddannelse der er tale om. DTU tager forbehold for prisstigninger. 

Eksamen
For at gå til eksamen, skal den studerende være tilmeldt det pågældende fag og have betalt for undervisningen. Når den studerende tilmelder sig til undervisning, tilmeldes pågældende samtidig til eksamen.

Reeksamen
Består den studerende ikke en eksamen, har pågældende som deltidsstuderende samme rettigheder til reeksamen og sygeeksamen som de ordinære studerende. Du kan læse om reglerne for eksamen på DTU Inside under ’Struktur og regler’/’Eksamen’.

Består den studerende ikke sit 1. eksamensforsøg, skal vedkommende tilmeldes det 2. eksamensforsøg i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Et eventuelt 3. eksamensforsøg skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende eksamen igen afholdes.

Består den studerende ikke eksamen efter 3. forsøg, kan pågældende søge om dispensation til et 4. eksamensforsøg. Reglerne om dispensation fremgår af DTU Inside under 'Struktur og regler'/'Dispensation'

Den studerende skal være opmærksom på, at pågældende skal betale for det 4. eksamensforsøg (svarende til kursusafgiften). 

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er påbegyndt uddannelsen.

Afmelding
Ønskes du at afmelde et kursus, skal afmelding finde sted inden undervisningen er påbegyndt, da tilmelding til undervisning er bindende og deltagerbetaling derfor ikke kan refunderes.

Studerende på Den Fleksible Masteruddannelse kan selv afmelde sig kurser via CampusNet.

Studerende på DTU’s øvrige deltidsmasteruddannelser skal kontakte DTU Learn for Life for at afmelde sig et kursus.

Regler for enkeltfag på DTU
Ledige pladser på hovedparten af DTU’s ordinære kurser for bachelor- og kandidatstuderende udbydes som enkeltfag.

Du finder en oversigt over DTU’s enkeltfag i DTU’s Kursuskatalog: https://www.dtu.dk/Uddannelse/Efteruddannelse/Kurser/Enkeltfagskurser

Adgangskrav
Ved optagelse på enkeltfag skal du  opfylde de almindelige adgangskrav til ingeniøruddannelserne:
http://www.dtu.dk/Uddannelse/Ansoegning-og-optagelse/Optagelse-bachelor-diplomingenioer/Adgangskrav)

Der stilles ikke krav til specielle dansk- eller engelskkundskaber for optag på enkeltfag. Såfremt en studerende hæmmer undervisningen på grund af manglende sprogkundskaber, kan underviseren bortvise den studerende.

Er du fra et land uden for EU/ØES, skal du have permanent opholdstilladelse for at kunne søge optagelse på enkeltfag. For yderligere information henvises til https://www.nyidanmark.dk.

Tilmelding
For tilmelding til enkeltfag udfyldes en tilmeldingsformular:  https://www.dtu.dk/Uddannelse/Efteruddannelse/Kurser/Enkeltfagskurser/Tilmelding/Tilmeldingsformular

I tilfælde af lodtrækning på kurser med deltagerbegrænsning prioriteres rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende før studerende på enkeltfag og deltidsuddannelse. Ligesom deltagelsen kan variere alt efter om den studerende er fra et EU/EØS land eller ej.

Datoer for tilmelding til enkeltfag på DTU:

Eksamenstermin

13-ugers-kurser

3-ugers-kurser

Forår’s kursus

1. oktober - 1. januar

 

Sommerkurser

 

1. marts - 15. maj

Efterår’s kursus

1. marts - 1. august

 

Vinterkurser

 

1. oktober - 1. december

Tilmelding er muligt til og med 2. undervisningsgang.

Eksamen
For at gå til eksamen, skal du være tilmeldt det pågældende fag og have betalt for undervisningen. Når du tilmelder dig til undervisning tilmeldes du samtidig til eksamen. Du betaler således både for undervisning og eksamen.   

Består du ikke en eksamen, har du som deltidsstuderende samme rettigheder til reeksamen og sygeeksamen som de ordinære studer ende. Du kan læse om reglerne for eksamen på Inside: ’Struktur og regler’ under ’Eksamen’.

Du skal have bestået eksamen inden for 2 år fra kursusstart.

Reeksamen
Består du ikke det 1. eksamensforsøg skal du tilmeldes det 2. eksamensforsøg i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Et eventuelt 3. eksamensforsøg skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende eksamen igen afholdes.

Består du ikke eksamen efter 3. forsøg, kan du ved særlige omstændigheder søge om dispensation til et 4. eksamensforsøg: https://sdb.dtu.dk/2018/rules/116

Du skal være opmærksom på, at du skal betale for det 4. eksamensforsøg (svarende til kursusafgiften). 

Afmelding
Ønskes du at afmelde et enkeltfag, skal afmelding finde sted inden undervisningen er påbegyndt, da tilmelding til undervisning er bindende og deltagerbetaling derfor ikke kan refunderes.

For afmelding af enkeltfag kontaktes DTU Learn for Life.

Regler for DTU’s deltidsdiplomuddannelser

For at blive optaget på en deltidsdiplomsuddannelse skal du opfylde begge adgangskrav:

 • Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). 
 • Have gennemført mindst to års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Realkompetencevurdering
Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav til uddannelsen eller et modul, men har du stor erfaring og kompetencer, som kan sidestilles hermed, tilbyder vi realkompetencevurdering. Det betyder, at du kan søge om en vurdering af hvorvidt dine kompetencer kan sidestilles med det adgangsgivende niveau

Du kan også søge realkompetencevurdering med henblik på at få et kompetencebevis for enkelte moduler eller en hel uddannelse.

Link til realkompetencevurdering

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Information/Praktisk/Eksamen

Eksamen og reeksamen

Eksamensperioden ligger i de 3 første uger i januar og de 3 sidste uger i juni. Ved forløb på 5 ECTS afvikles eksamen midt i semestret.

Forhindret i at gå til eksamen eller aflevere opgave?

Hvis du ikke har mulighed for at gå til eksamen eller aflevere opgave til den fastsatte dato, har du mulighed for at søge om udsættelse. Udsættelse bevilges kun ved særligt tungtvejende grunde. Der afholdes ikke sygeeksamen på deltidsdiplomuddannelserne. Se i stedet punktet om reeksamen.

Reeksamen
Betalingen for et modul giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man har betalt for et modul, og ikke består denne prøve, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Deltagerafgiften giver ret til i alt 3 eksamensforsøg. De 3 eksamensforsøg er dog kun indeholdt i deltagerafgiften, hvis de benyttes inden for et år (to normale eksamensterminer) efter modulets afslutning.

Eksamensbekendtgørelsen

Læs mere om de formelle krav til eksamen i eksamensbekendtgørelsen.

https://www.cv.diplom.dtu.dk/information/tilmelding

Tilmelding

For dig, der ikke har planer om en hel diplomuddannelse, men påtænker at tage enkelte diplommoduler:

Tilmeldingsfrister publiceres på hjemmesiden. Hold oprettes på baggrund af tilmeldinger modtaget inden fristens udløb. Tilmelding er mulig til og med 2. undervisningsgang på de hold, som er blevet oprettet, så længe der er ledige pladser.

Når du tilmelder dig et modul, er du ikke bundet til resten af uddannelsen. Du tilmelder dig udelukkende til det/de moduler, som du ønsker at deltage på pr. semester/halvår. Der afregnes som udgangspunkt pr. modul, og betaling er bindende. Der er ikke mødepligt på uddannelsen. 

Når du har bestået eksamen på samtlige moduler/valgmoduler samt afgangsprojektet på en specifik deltidsdiplomuddannelse, modtager du et samlet diplom for uddannelsen.

For hvert enkelt modul vil du modtage et modulbevis efter bestået eksamen.

Afmelding

Ønsker du at afmelde et kursus, skal afmelding finde sted inden første undervisningsgang. da tilmelding til undervisning er bindende, og deltagerbetaling derfor ikke kan refunderes. Afmelding kan ske ved at kontakte uddannelseskoordinatore

https://www.cv.diplom.dtu.dk/information/praktisk/realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering på Deltidsdiplomuddannelser

Du har mulighed for at blive optaget eller få godskrevet moduler gennem en realkompetencevurdering.

Du står måske i den situation, at du ikke opfylder de formelle adgangskrav for at blive optaget på vores diplomuddannelser eller enkelte diplommoduler, men har du andre kvalifikationer, tilbyder vi at vurdere dine muligheder i form af en realkompetencevurdering,

Hvad er realkompetencevurdering?

Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

Det betyder, at du har mulighed for at få anerkendt kompetencer, som du har fået uden for det ordinære uddannelsessystem, f.eks. gennem din erhvervskarriere eller frivilligt arbejde i foreningslivet.

En realkompetencevurdering vurderer altid dine kompetencer op mod den givne diplomuddannelses mål og krav. 

Se bekendtgørelse om realkompetencevurdering>>

Hvad kan en realkompetencevurdering bruges til og hvordan søger jeg?

 • Adgangsbevis
  Du kan søge om at få vurderet, om dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den diplomuddannelse, du søger optagelse på.

           For ansøgning om realkompetencevurdering til adgangsbevis klik her        

 • Kompetencebevis
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en diplomuddannelse. 

           For ansøgning om realkompetencevurdering til kompetencebevis klik her

 • Uddannelsesbevis
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel diplomuddannelse.

Hvad koster det?  

 • Adgangsbevis til en deltidsdiplomuddannelse/-modul: Uden beregning
 • Kompetencebevis til deltidsdiplommodul 5 ECTS-point: kr. 2200,-
 • Kompetencebevis til deltidsdiplommodul 10 ECTS-point: kr. 3000,-
 • Uddannelsesbevis til deltidsdiplomuddannelse: kr. 9000,-

  Henvendelse vedrørende realkompetencevurdering til efter- og videreuddannelsesområdet skal rettes til: Lotte Blaabjerg Dahl, Institutkoordinator, lbda@dtu.dk, tlf. 9351 1951 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/information/praktisk/tilskud-til-videreuddannels

Tilskud til videreuddannelse

Tilskud fra VEU-Omstillingsfond kan søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser, der giver mulighed for et kvalifikationsløft i form af ECTS-point.

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt fra efteråret 2018 til 2021. Omstillingsfondens midler er fordelt mellem de danske uddannelsesinstitutioner. Det vil sige, at DTU har et begrænset beløb per år, og derfor uddeles midlerne efter først til mølle-princippet. 

Hvem kan søge om tilskud fra omstillingsfonden?

Den konkrete målgruppe er faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, som tilmelder sig uddannelsesmoduler på akademi- og diplomuddannelser.

 • Uddannelsesniveau som faglært:

- har gennemført en uddannelse fra en handelsskole eller en håndværksuddannelse, dvs. maksimalt uddannelsestrin 4.

 • Uddannelsesniveau som ufaglært:

- ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, htx, hf eller lignende), dvs. maksimalt uddannelsestrin 4.

Tilskuddet gives til dig personligt. Det vil sige, at det er dig - og ikke din arbejdsgiver - der skal stå som betaler af uddannelsen
 

Læs mere om målgruppen for Omstillingsfonden >>

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

 • Personer, som har gennemført en dansk videregående uddannelse – det vil sige gennemført en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau
 • Selvstændige betragtes ikke som ansatte.
 • Studiejobs anerkendes ikke som deltidsbeskæftigelse
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud til deres medarbejderes uddannelse
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud

Sådan søger du

Når du tilmelder dig, skal du udfylde tro- og loveerklæringen, og vedhæft den til din online tilmelding. Derudover skal du skrive følgende i kommentarfeltet:

”Jeg søger om midler via VEU-Omstillingsfonden”

Hent tro- & loveerklæring her >>

Om omstillingsfonden

Læs pressemeddelsen om Omstillingsfonden fra Uddannelses- og Forskningsministeriet>>

https://studieinformation.dtu.dk/regler/orlov-studieskift-gaestestuderende/deltidsuddannelse-og-efteruddannelse
22 NOVEMBER 2019