Deltidsuddannelse og anden efteruddannelse

 

Regler for studerende på DTU efteruddannelser eller enkeltfag
Generelt gælder der de samme regler for studerende på en efteruddannelse som for de øvrige studerende på DTU, medmindre der er fastsat særlige regler for den enkelte efteruddannelse. Eksempler på regler, der er fælles for alle uddannelser på DTU, er reglerne om klager over eksamen, reglerne om snyd ved eksamen og anden bedømmelse og disciplinære foranstaltninger over for de studerende.

Når man tager en efteruddannelse, et kursus, modul eller andet ved DTU, har man selv ansvar for at holde sig orienteret om de regler, der gælder for ens uddannelse eller fag.

De love og bekendtgørelser samt de regler, der er fastlagt af DTU og som regulerer den efteruddannelse, man er optaget på, kan findes i studieordningen for den enkelte uddannelse. Studieordningen består dels af nogle generelle regler for den samme type af efteruddannelse (diplomuddannelsen eller masteruddannelsen), dels af et katalog, som beskriver hvilke fagelementer uddannelsen indeholder, og hvordan eksamen i de enkelte fag skal afvikles.

Se studieordninger for deltidsdiplomuddannelserne.

Se studieordningerne for deltidsmasteruddannelserne under de enkelte masteruddannelser.

Man kan holde sig orienteret om DTU’s regler via DTU’s hjemmeside på studieinformation.dtu.dk eller via DTU Inside under ’Studieregler’.

Har man som studerende på en efteruddannelse brug for hjælp eller vejledning i forhold til DTU's regler, kan man skrive til DTU Learn for Life på til learnforlife@dtu.dk eller ringe på telefon 4525 2525.

Regler for DTU’s masteruddannelser
DTU's deltidsmasteruddannelser er et kompetencegivende uddannelsesforløb på kandidatniveau.

Adgangskrav
Ansøgere skal have en relevant teknisk eller naturvidenskabelig baggrund samt to års relevant erhvervserfaring. DTU’s Executive MBA/MMT forudsætter en baggrund som bachelor samt fem års relevant erhvervserfaring. Der kan forekomme forskellige adgangskrav alt efter hvilken uddannelse, du ønsker optagelse på. Dette vil fremgå af den enkelte uddannelses studieordning.

Der kan stilles krav om dansk- eller engelskkundskaber for optag på en af DTU’s deltidsmasteruddannelser. Dette vil fremgå af den enkelte uddannelses studieordning.

Ansøgere fra et land uden for EU/EØS skal have permanent opholdstilladelse for at søge optagelse på en deltidsuddannelse i Danmark. For yderligere information henvises til https://www.nyidanmark.dk

Tilmelding og priser
Tilmelding til DTU’s deltidsmasteruddannelse kan variere og fremgår af hjemmesiden for den pågældende uddannelse:
DTU Fleksibel Master
DTU Master i Brandsikkerhed
DTU’s Executive Master in Management of Technology (MMT)
DTU Online Master in Wind Energy

Kurser
På masteruddannelsen skal minimum 45 ECTS-point af kurserne tages på kandidatniveau. Der kan dog heraf tages ét 5 ECTS-point kursus på bachelorniveau.

Eksamen
Regler for eksamen fremgår af DTU’s hjemmeside eller på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’.

For at gå til eksamen skal man være tilmeldt det pågældende kursus og have betalt for undervisningen. Når man bliver tilmeldt et kursus, tilmeldes man samtidig den første eksamen i kurset. Det er muligt at afmelde sig eksamen inden for fastlagte frister. De efterfølgende eventuelle eksamensforsøg skal man selv tilmelde sig.

Man har op til tre eksamensforsøg til at bestå et kursus. Deltagerafgiften dækker disse tre eksamensforsøg. Består man ikke det 3. eksamensforsøg, kan man søge dispensation om et 4. forsøg. Det er gratis at søge dispensation. Man skal først betale for det 4. eksamensforsøg, hvis man får dispensation. Læs om ansøgning om dispensation på DTU Inside under 'Studieregler'/'Dispensation.'

Afmelding
Ønskes man at afmelde sig et kursus, skal afmelding finde sted inden undervisningen er påbegyndt, da tilmelding til undervisning herefter er bindende, og deltagerbetaling derfor ikke refunderes.

Man skal kontakte DTU Learn for Life for at afmelde sig et kursus på learnforlife@dtu.dk eller telefon 4525 2525

Merit
Man kan få merit for kurser eller prøver, der tidligere er bestået ved DTU eller en anden uddannelsesinstitution. Der kan maksimalt meritoverføres 15 ECTS-point til en masteruddannelse.

Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny masteruddannelse.

Merit søges i forbindelse med tilmelding til masteruddannelsen.

Regler for enkeltfag på DTU
Ledige pladser på hovedparten af DTU’s ordinære kurser for bachelor- og kandidatstuderende udbydes som enkeltfag.

Oversigt over DTU’s enkeltfag findes i DTU’s Kursuskatalog

Find mere information om enkelfagskurser på DTU's hjemmeside her.

Her finder du information om enkeltfag og tilmelding

Adgangskrav
Ved optagelse på enkeltfag skal man opfylde de almindelige adgangskrav til ingeniøruddannelserne på DTU.

Der stilles ikke krav til specielle dansk- eller engelskkundskaber for optag på enkeltfag. Såfremt en studerende hæmmer undervisningen på grund af manglende sprogkundskaber, kan underviseren dog bortvise den studerende.

Er man fra et land uden for EU/EØS, skal man have permanent opholdstilladelse i Danmark for at kunne søge optagelse på enkeltfag. For yderligere information henvises til https://www.nyidanmark.dk.

Man kan ikke følge undervisning eller deltage i eksamen på enkeltfag, hvis:

  • man ikke opfylder adgangskravene, jf. ovenfor
  • man ikke har betalt for kurset
  • kurset er optaget af DTU's heltidsstuderende
  • man er indskrevet på en ordinær heltidsuddannelse på DTU, og kurset, man ønsker at følge, er en del af ens heltidsuddannelse
  • man på et tidligere tidspunkt har opbrugt sine tre eksamensforsøg i det konkrete fag/kursus og ikke kan fremlægge dokumentation for, at man har fået dispensation til et ekstra eksamensforsøg.

Tilmelding
For tilmelding til enkeltfag udfyldes en tilmeldingsformular.

I tilfælde af lodtrækning på kurser med deltagerbegrænsning prioriteres rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende før studerende på enkeltfag og deltidsuddannelse. Ligesom deltagelsen kan variere alt efter, om den studerende er fra et EU/EØS land eller ej.

Tilmelding er muligt til og med 2. undervisningsgang.

Eksamen
For at gå til eksamen, skal man være tilmeldt det pågældende enkeltfag og have betalt for undervisningen. Når man tilmeldes et enkeltfag, tilmeldes man samtidig den første eksamen. Det er muligt at afmelde sig eksamen inden for fastlagte frister. De efterfølgende eventuelle eksamensforsøg skal man selv tilmelde sig.

Man har op til tre eksamensforsøg til at bestå et enkeltfag. Deltagerafgiften dækker disse tre eksamensforsøg, og enkeltfaget skal bestås inden for to år.

Der kan læses mere om tilmelding til eksamen på DTU's hjemmeside.

DTU’s regler for eksamen findes på DTU’s hjemmeside eller på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’.

Afmelding
Ønskes man at afmelde sig et enkeltfag, skal afmelding finde sted, inden undervisningen er påbegyndt, da tilmelding til undervisning er bindende og deltagerbetaling derfor ikke kan refunderes.

For afmelding af enkeltfag kontaktes DTU Learn for Life på learnforlife@dtu.dk eller telefon 4525 2525

Der kan læses mere om afmelding af enkeltfag på DTU's hjemmeside.

Regler for DTU’s diplomuddannelser

For at blive optaget på en deltidsdiplomsuddannelse skal man opfylde følgende to adgangskrav:

  • Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), og 
  • have gennemført mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering
Hvis man ikke opfylder de formelle adgangskrav til diplomuddannelsen eller et modul, men har stor erfaring og kompetencer, som kan sidestilles hermed, tilbyder DTU en realkompetencevurdering. Det betyder, at man kan søge om en vurdering af, hvorvidt ens kompetencer kan sidestilles med det adgangsgivende niveau.

Man kan også søge realkompetencevurdering både med henblik på at få et kompetencebevis for enkelte moduler eller en hel uddannelse.

Læs mere om realkompetencevurdering på DTU's hjemmeside.

Eksamen og reeksamen
For at gå til eksamen, skal man være tilmeldt det pågældende modul og have betalt for undervisningen. Når man tilmeldes et modul, tilmeldes man samtidig den første eksamen. Det er muligt at afmelde sig eksamen inden for fastlagte frister. De efterfølgende eventuelle eksamensforsøg skal man selv tilmelde sig.

Man har op til tre eksamensforsøg til at bestå et modul. Deltagerafgiften dækker tre eksamensforsøg.

Læs mere om de formelle krav til eksamen i eksamensbekendtgørelsen.

Reeksamen
Betalingen for et modul giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man har betalt for et modul, og ikke består denne prøve, har man således ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Deltagerafgiften giver ret til i alt 3 eksamensforsøg. De 3 eksamensforsøg er dog kun indeholdt i deltagerafgiften, hvis de benyttes inden for et år (to normale eksamensterminer) efter modulets afslutning.

Ønske om at tage enkelte diplommoduler i stedet for en hel diplomuddannelse
Når man tilmelder sig et modul, er man ikke bundet til resten af uddannelsen. Man tilmelder sig udelukkende til det/de moduler, som man ønsker at deltage på pr. semester/halvår. Der afregnes som udgangspunkt pr. modul, og betaling er bindende. Der er ikke mødepligt på uddannelsen. 

Tilmelding er mulig til og med 2. undervisningsgang på de hold, som er blevet oprettet, så længe der er ledige pladser.
For hvert enkelt modul vil man modtage et modulbevis efter bestået eksamen.

Der kan søges tilskud til efteruddannelse via forskellige fonde. Kontakt DTU Learn for Life for at høre nærmere om disse muligheder.

Afmelding
Ønsker man at afmelde et modul, skal afmeldingen finde sted inden første undervisningsgang, da tilmelding til undervisning er bindende, og deltagerbetaling derfor ikke kan refunderes.

Afmelding kan ske ved at kontakte DTU Learn for Life på learnforlife@dtu.dk eller telefon 4525 2525.