Orlov

Studerende har mulighed for at søge om begrundet orlov fra deres uddannelse for op til et år. Orlov med særlig begrundelse kan fx være begrundet i barsel, adoption, værnepligtstjeneste eller sygdom.

Under orlov stoppes eventuelle SU-udbetalinger.
Tidsfrister i forbindelse med uddannelsen, herunder førsteårsprøve, studieaktivitet og maksimal studietid, forlænges med orlovsperioden (regnet i hele semestre).

Egen sygdom                                                    
Den studerende kan søge om orlov pga. egen sygdom. Det omfatter enhver sygdom, , som gør den studerende ude af stand til at studere aktivt, herunder psykisk sygdom. Som dokumentation skal den studerende fremlægge en lægeerklæring, der  angiver, at den studerende ude af stand til at studere som følge af sygdom. Erklæringen skal angive den periode, hvor den studerende er eller forventes at være syg.

Nærtståendes sygdom
Den studerende kan få orlov til f.eks. at varetage pasning eller lignende af en nærtstående person, som er alvorligt syg eller døende. Forældre, bedsteforældre, børn samt ægtefælle/samlever bliver betragtet som nærtstående personer. Andre personer kan dog også blive betragtet som nærtstående. Det skal dokumenteres, at der er tale om en nærtstående person, og at personen er alvorligt syg.

Øvrige særlige forhold
Den studerende kan få orlov, hvis der er særlige forhold, der kan begrunde det. Ved særlige forhold forstås forhold, som gør, at den studerende ikke er eller vil være i stand til at studere aktivt. Der skal være tale om forhold, som ikke er selvvalgte, og de særlige forhold skal dokumenteres.

Den studerende skal sende sin orlovsansøgning samt dokumentation til Afdelingen for Uddannelse og Studerende på studadm@adm.dtu.dk fra studentermailen. Ansøgningen skal senest sendes tre uger inde i den søgte orlovsperiode. Ansøgningsblanket kan findes på DTU Inside under ’Struktur og regler’/’Orlov’.

Hvis den studerende er i konflikt med DTU’s studieregler, kan den studerende først søge orlov, når den studerende har fået dispensation til at fortsætte studiet.

Al studieaktivitet ophører som udgangspunkt i orlovsperioden. Det indebærer deltagelse i kurser og aflevering af projekter. Den studerende kan dog fortsat tilmelde sig og deltage i eksamen under orlovsperioden. 

Studerende kan kun udøve deres stemmeret og bevare deres valgbarhed under orlov af mere end seks måneders varighed, hvis orlovsperioden udløber senest ved funktionsperiodens begyndelse.

Studerende skal i orlovsperioden holde sig orienteret om DTU's studiemeddelelser.

Hvis den studerende ønsker at afbryde sin orlov før tid, skal den studerende sende en mail til studadm@adm.dtu.dk med besked herom.

Hvis den studerende ønsker at forlænge sin orlovsperiode ud over et år med samme begrundelse, skal den studerende søge dispensation om yderligere orlov på www.dispensation.dtu.dk. Læs mere om indgivelse af dispensationsansøgning på DTU Inside under ’Struktur og regler’ /'Dispensation'.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/orlov-studieskift-gaestestuderende/orlov
22 NOVEMBER 2019