Orlov

Studerende har mulighed for at søge om orlov fra deres uddannelse for op til et år, hvis dette er begrundet i særlige omstændigheder. Orlov med særlig begrundelse kan f.eks. være begrundet i barsel, adoption, værnepligtstjeneste, elitesport eller længerevarende sygdom.

Hvis den studerende ønsker at forlænge en igangværende orlovsperiode ud over et år med samme begrundelse, skal den studerende ansøge dispensationsudvalget om dispensation til en forlængelse af orlovsperioden via www.dispensation.dtu.dk. Læs mere om indgivelse af dispensationsansøgning på DTU Inside under ’Studieregler’/'Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation'.

Barsel, adoption og værnepligt
Studerende der søger orlov med begrundelse i barsel, adoption eller aftjening af værnepligt vil altid blive meddelt orlov efter fremsendelse af den nødvendige dokumentation.

På DTU Inside under ’Studieregler’/'Dispensation, orlov og barsel'/'Barsel'  kan der læses mere om, hvilke muligheder den studerende har, hvis vedkommende bliver forælder under studiet.

Egen sygdom                                                    
Den studerende kan søge om orlov pga. egen, længerevarende sygdom. Det omfatter enhver sygdom, som gør den studerende ude af stand til at studere aktivt, herunder psykisk sygdom. Som dokumentation skal den studerende fremlægge en lægeerklæring, der angiver, at den studerende er ude af stand til at studere som følge af sygdom. Lægeerklæringen skal angive den periode, hvor den studerende er eller forventes at være syg.

Nærtståendes sygdom
Den studerende kan få orlov til f.eks. at varetage pasning eller lignende af en nærtstående person, som er handicappet, alvorligt syg eller døende. Forældre, bedsteforældre, børn samt ægtefælle/samlever bliver betragtet som nærtstående personer. Andre personer kan dog også blive betragtet som nærtstående. Den studerende skal beskrive, hvorfor denne person skal betragtes som en nærtstående person, og det skal dokumenteres med lægelig dokumentation, at denne person er alvorligt syg.

Elitesportsudøver
Den studerende kan få orlov efter fremlæggelse af dokumentation fra f.eks. Team Danmark. Ved en elitesportsudøver forstås en studerende, som deltager på højeste niveau i den internationale konkurrencestruktur inden for den pågældende sportsgren og derfor også er udpeget af Team Danmark eller tilsvarende. Studerende der dyrker sport på et lavere niveau, kan undtagelsesvist være omfattet af reglerne, hvis der er udsigt til, at han/hun senere bliver udøver på eliteniveau. Læs mere om at være studerende og elitesportsudøver på DTU Inside under 'Faglige tilbud og vejledning'/'Elitesport'.

Øvrige særlige forhold
Den studerende kan få orlov, hvis der er særlige forhold, der kan begrunde det. Ved særlige forhold forstås forhold, som gør, at den studerende ikke er eller vil være i stand til at studere aktivt. Der skal være tale om forhold, som ikke er selvvalgte, og de særlige forhold skal dokumenteres.

Orlov under det afsluttende projekt
Ved ansøgning om orlov under det afsluttende projekt skal ansøgningen vedlægges en udtalelse fra projektvejleder. Det er vejleder, der ud fra en faglig vurdering afgør, om afleveringsfristen kan udsættes svarende til orlovsperioden. Hvis vejleder ikke kan støtte en længerevarende udsættelse af projektet, har den studerende brugt et eksamensforsøg, medmindre den studerende kan fremlægge dokumentation for sygdom, i hvilket tilfælde den studerende får registreringen ’SYG’. Læs mere om denne registrering på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Bedømmelsesformer og karaktergivning’.

I den relevante studieordning findes en beskrivelse af, hvilke muligheder den studerende har for at søge om forlængelse af afleveringsfristen for det afsluttende projekt, f.eks. i tilfælde af sygdom. Se DTU Inside under ’Studieregler’/’Afsluttende projekter’.

Indgivelse af ansøgning 
Den studerende skal sende sin orlovsansøgning samt dokumentation til Afdelingen for Uddannelse og Studerende på studadm@adm.dtu.dk fra studentermailen. Ansøgningsblanket kan findes på DTU Inside under Studieregler’/’Dispensation, orlov og barsel'/Orlov’.

Ansøgningen skal sendes senest tre uger inde i den orlovsperiode, den studerende har søgt om at få bevilliget. En orlovsperiode kan godt ligge midt i et semester. Der kan ikke gives orlov med tilbagevirkende kraft ud over de tre uger.

Konsekvenser ved orlov
Tidsfrister i forbindelse med uddannelsen, herunder førsteårsprøve og maksimal studietid, forlænges med orlovsperioden, regnet i hele semestre.

Al studieaktivitet skal ophøre i orlovsperioden. Det indebærer deltagelse i kurser og aflevering af opgaver/projekter. Den studerende kan dog fortsat under orlovsperioden tilmelde sig og deltage i eksamen i eksamensperioden. 

Hvis den studerende ønsker at blive afmeldt eksamen under orlov, skal dette markeres i orlovsblanketten. Hvis den studerende ikke har bedt om at blive afmeldt eksamen under orlov, og den studerende efter endt orlov ikke har deltaget i eksamen i orlovsperioden, kan den studerende rette henvendelse til Studieadministrationen via studentermail til studadm@adm.dtu.dk hvorefter eksamensforsøget (EM) vil blive annulleret.

Under orlov stoppes eventuelle SU-udbetalinger. Spørgsmål om SU skal rettes til SU-kontoret i Afdelingen for Uddannelse og Studerende. Se kontaktinformation på DTU Inside under 'Faglige tilbud og vejledning'/'Vejledningstilbud'/'SU-kontoret'.

Studerende bør endvidere være opmærksom på, at der kan være særlige regler for studieaktivitetskrav for studiebolig/kollegier. Spørgsmål til dette skal rettes til den pågældende boligforening/kollegieselskab.

Studerende kan kun udøve deres stemmeret og bevare deres valgbarhed under orlov af mere end seks måneders varighed, hvis orlovsperioden udløber senest ved funktionsperiodens begyndelse.

Studerende skal i orlovsperioden holde sig orienteret om DTU's studiemeddelelser.

Afbrydelse af orlov før tid
Hvis den studerende ønsker at afbryde sin orlov før tid, skal den studerende kontakte Studieadministrationen via studentermail til studadm@adm.dtu.dk. Tidsfrister, der er blevet udsat (førsteårsprøve og maksimal studietid), påvirkes ikke af afbrydelsen regnet i hele semestre.

Studerende der er i konflikt med DTU's studieregler
Hvis den studerende er i konflikt med DTU’s studieregler, som f.eks. førsteårsprøven, maksimal studietid eller opbrugte eksamensforsøg, skal pågældende være opmærksom på, at der skal indgives dispensationsansøgning om dette forhold umiddelbart efter endt orlov. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation’.

Har den studerende inden sin orlov indgivet en dispensationsansøgning pga. konflikt med DTU's studieregler, kan denne ansøgning tilbagekaldes af den studerende, så længe der ikke er truffet en endelig dispensationsafgørelse, dvs. før sagen er færdigbehandlet af dispensationsudvalget. Når først der er truffet en dispensationsafgørelse, vil denne afgørelse (som evt. kan medføre udmeldelse af DTU) have forrang frem for en ansøgning om orlov. 

Særlige regler for ikke-EU/EØS-statsborgere med opholdstilladelse i Danmark
Studerende, der er statsborgere i et land uden for EU/EØS, eller som er ’waiver’-studerende og har en opholdstilladelse i Danmark, skal være opmærksomme på, at deres opholdstilladelse kan blive inddraget af udlændingemyndighederne (SIRI), selvom orlov er bevilget af DTU. I henhold til dansk lovgivning er DTU forpligtet til at informere SIRI, hvis der gives orlov til denne gruppe af studerende. Inddragelse af en opholdstilladelse vil betyde, at den studerende skal udrejse af Danmark med øjeblikkelig virkning. Efter endt orlov skal den studerende søge om ny opholdstilladelse fra sit hjemland.

Bachelorstuderende kan få mere information om dette ved at skrive til optagelse@adm.dtu.dk. Kandidatstuderende kan få mere information om dette ved at skrive til mscadmissions@adm.dtu.dk