Studieskift og retningsskift

Studieskift og retningsskift på diplomingeniør- og bacheloruddannelsen

Hvis en studerende ønsker at skifte studie eller retning, og den studerende har bestået 60 ECTS-point eller derover på en videregående uddannelse, skal DTU vurdere, om den studerende kan foretage et studieskift eller retningsskift. Det gælder også, hvis den studerende vil skifte fra en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse på et andet universitet til en uddannelse på DTU.

Hvis DTU vurderer, at den studerende kan foretage et retningsskift eller studieskift, vil den studerende blive indskrevet på 2. studieår eller senere uden om kvote 1 og 2.

Hvis den studerende ikke kan foretage et studieskift eller retningsskift, vil det blive vurderet, om den studerende kan blive optaget på uddannelsen via den ordinære optagelse (kvote 1 og 2). Ansøgningsfrister kan findes på DTU.dk under ’Optagelse på bachelor- og diplomingeniøruddannelsen’.

Hvad er et retningsskift
Retningsskift betyder, at en studerende skifter studieretning inden for samme uddannelse, det vil sige fra en diplomingeniørretning til en anden diplomingeniørretning eller fra en bachelorretning til en anden bachelorretning

Hvad er et studieskift

 • Internt studieskift på DTU fra en bacheloruddannelse til en diplomingeniøruddannelse eller omvendt
 • Eksternt studieskift fra en uddannelse på et andet universitet til bacheloruddannelsen eller diplomingeniøruddannelsen på DTU
 • Studieskift, hvor ansøger på baggrund af kurser bestået både på DTU og et andet universitet har bestået min. 60 ECTS-point

Uanset om den studerende ønsker at ansøge om retningsskift eller studieskift, skal den studerende følge samme procedure og overholde de samme frister.

Ansøgning og ansøgningsfrister for retningsskift og studieskift

Studiestart 1. september
Bemærk , at ansøgere, som har bestået 60 ECTS-point eller mere på en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse, skal søge om retnings- eller studieskift senest 1. maj. Hvis fristen ikke overholdes, vil ansøger hverken kunne foretage retningsskift eller blive vurderet i kvote 1 og 2.

Hvis ansøgers adgangsgivende eksamen kun er adgangsgivende i kvote 2, eller hvis ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere, der ønsker at skifte retning eller studie, skal overholde samme ansøgningsfrister som andre ansøgere til DTU’s bachelor- og diplomingeniøruddannelser. Ansøgningsfrister findes på DTU.dk under ’Ansøgning og optagelse / Tidsfrister og datoer’

Der søges om retningsskift og studieskift via www.optagelse.dk. Ansøger har pligt til at oplyse, at vedkommende allerede er indskrevet på en uddannelse ved DTU.

Studiestart 1. februar
Bemærk at ansøgere, som har bestået 60 ECTS-point eller mere på en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse, skal søge om retnings- og studieskiftsenest 1. november. Hvis fristen ikke overholdes, vil ansøger hverken kunne foretage retnings- eller studieskift eller blive vurderet i kvote 1 og 2.

Hvis ansøgers adgangsgivende eksamen kun er adgangsgivende i kvote 2 eller hvis ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, er ansøgningsfristen den 15. oktober.

Ansøgere, der ønsker at skifte retning eller studie, skal overholde samme ansøgningsfrister som andre ansøgere til DTU’s bachelor- og diplomingeniøruddannelser. Ansøgningsfrister findes på DTU.dk under ’Ansøgning og optagelse / Tidsfrister og datoer’.

Der søges om retningsskift og studieskift via en ansøgningsblanket, som i ansøgningsperioden ligger på DTU’s hjemmeside under ’Særligt om vinteroptag’. Ansøger har pligt til at oplyse, at vedkommende allerede er indskrevet på en uddannelse ved DTU.

Behandling af ansøgningen
For at en ansøger kan foretage et retningsskift, skal følgende krav være opfyldt:

 • Ansøger skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede uddannelsesretning
 • Ansøger må ikke have afsluttet en videregående uddannelse på samme eller højere niveau inden for de seneste seks år (jf. lov om begrænsning af dobbeltuddannelse.
 • Ansøger skal til ansøgningsfristen (1. maj/1. november) have bestået, hvad der svarer til første studieår af den ønskede uddannelsesretning.

  Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på pågældende uddannelsesretning er bestået.

  Første studieår på bacheloruddannelsen er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper (Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag og Projekter og almene fag) er bestået.

   
 • Der skal være ledige studiepladser på netop det studietrin og på den ønskede uddannelsesretning. Sker det, at flere ansøgere  søger om retningsskift, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

De 60 ECTS-point, der svarer til første studieår på den ønskede uddannelsesretning, bliver meritoverført til den nye uddannelsesretning efter optagelse. Herudover gælder DTU’s regler om før-start-merit.

Bemærk, at i vurderingen indgår udelukkende kurser, der er bestået ved ansøgningsfristen (1. maj/1. november).

Kurser/uddannelseselementer, der er bestået mere end fem år før optagelsen på DTU, indgår i udgangspunktet ikke i vurderingen omkring retningsskift. Den relevante studieleder kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvorvidt der kan gives dispensation, vurderes af studieleder i forbindelse med den øvrige sagsbehandling af ansøgningen om retningsskift. Kurser, der er faldet for forældelsesfristen på fem år, vil kun blive inddraget i vurderingen omkring retnings- og studieskift, hvis den studerende ønsker dette.

Konsekvenser af studieskift og retningsskift for diplomingeniør- og bachelorstuderende

Tidsfrister for studieskift og retningsskift

 • Førsteårsprøven er bestået, når den studerende har bestået 30 ECTS-point svarende til første studieår på den nye retning/studie.
 • Studieaktivitetskravet er 45 ECTS-point pr. studieår. Studieåret regnes fra datoen for retningsskiftet/studieskiftet. Antallet af overførte ECTS-point bliver ikke fratrukket studieaktivitetskravet.
 • Maksimal studietid er normeret studietid + et år fra studiestart på den nye retning/studie, dog nedskrevet med et semester for hver 30 ECTS-point den studerende får overført til den nye retning/studie.

Bemærk særlige tidsfrister og eksamensforsøg for studerende, der har bestået ECTS-point, som ikke svarer til første studieår
Da der er tale om en ny, ordinær optagelse (kvote 1 og 2), gælder DTU’s regler for før-start-merit.

Bemærk særlige tidsfrister for studerende der har skiftet retning før 2017
For studerende, som har skiftet retning før vinteroptaget 2017, vil den oprindelige indskrivningsdato gælde for beregning af tidsfrister for uddannelsen, f.eks. vedrørende maksimal studietid, medmindre dette stiller dem dårligere end studerende, som er skiftet retning senere. I så fald gælder de almindelige regler for studie- og retningsskift.

Kurser og eksamensforsøg
Eksamensforsøg i ikke-beståede kurser på den gamle retning bliver kun overført, hvis disse kurser er obligatoriske på den nye retning eller har pointspærring med et kursus på den nye retning. Den studerende bliver løst fra ikke-beståede kurser, som udelukkende kan overføres som valgfrie kurser, medmindre den studerende ønsker at tage disse kurser på den nye retning.

Optages den studerende via et studieskift/retningsskift, får vedkommende et nyt eksamensforsøg i de ikke-beståede kurser, hvor alle forsøg er opbrugt.

Studerende, der foretager studieskift/retningsskift, skal herudover selv tilmelde sig de kurser, som vedkommende ønsker at følge på den nye uddannelsesretning.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/orlov-studieskift-gaestestuderende/studieskift-og-retningsskift
22 NOVEMBER 2019