Disciplinære foranstaltninger over for studerende

 

Nedenstående gælder for alle studerende på DTU, herunder for studerende på DTU's deltidsuddannelser og på DTU Adgangskursus. Reglerne gælder også for ph.d.-studerende, der overtræder reglerne for eksamen (eksamenssnyd/plagiat) i kandidat- eller ph.d.-kurser.

Studerende skal overholde gældende regler og forskrifter for opførsel og adfærd på DTU. Overtræder studerende reglerne, kan konsekvensen strække sig fra en påtale til permanent bortvisning fra studiet afhængig af, hvor alvorlig overtrædelsen er.

Studerende skal herudover efterleve overordnede etiske normer gældende for studerende og ansatte ved alle universiteter og højere læreanstalter. Normerne vil ikke i fuldt omfang være nedskrevet i faste regler. Hvis studerende bevidst handler i strid med normerne, kan konsekvensen også strække sig fra en påtale til permanent bortvisning fra studiet.

Studerende skal under deres studier optræde hensynsfuldt og ordentligt af hensyn til universitetets uforstyrrede funktion. De studerende har pligt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte. De studerede har også pligt til at tage hensyn til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på DTU’s campusser. Det betyder bl.a., at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer, rygning mv. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det generer andre. De studerende har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag mv. i laboratorier, biblioteker, undervisnings-, eksamens- og mødelokaler, på gange og i kantiner samt på de omkringliggende arealer.
Helt konkret er følgende ikke tilladt på DTU:
a) Krænkende adfærd  jf. DTU’s  retningslinjer ved krænkende adfærd.
b) Rygning indendørs eller i umiddelbar nærhed af bygningerne på DTU
c) Brug af euforiserende stoffer, herunder andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, f.eks. lattergas.
d) Indtagelse af alkohol i forbindelse med undervisning
e) Overnatning på DTU
f) Overtrædelse af DTU's alkoholpolitik for studiestarten.

Overtrædelse af straffelovgivningen, lov om euforiserende stoffer og anden lovgivning begået af studerende i forbindelse med aktiviteter på DTU indberettes til DTU’s studiechef (studiechef@dtu.dk), der beslutter, om der skal foretages en anmeldelse til politiet. Overtrædelse af lovgivning vil, ud over den politimæssige behandling, også blive behandlet som en disciplinærsag og sanktioneret af DTU.

Procedure ved overtrædelse af de disciplinære regler
Opstår der mistanke om overtrædelse af DTU's disciplinærregler skal dette indberettes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via AUS-Sekretariat@dtu.dk.

Sager om overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd) indberettes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via www.eksamenssnyd.dtu.dk. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler'/Eksamen'/'Snyd ved eksamen og anden bedømmelse’.

Efter partshøring af den/de indberettede studerende og eventuel inddragelse af andre relevante parter, træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerende afgørelse i sagen. Den studerende kan klage over afgørelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i henhold til universitetslovens § 34, hvis klagen omhandler retlige spørgsmål. Klagefristen er to uger fra afgørelsen er meddelt den studerende. Klage indgives via mail til AUS-Sekretariat@dtu.dk.

Sager om mindre overtrædelser
Sager om mindre overtrædelse af de disciplinære regler behandles normalt af den leder/underviser, der er ansvarlig for lokalet eller aktiviteten, som overtrædelsen vedrører. Det vil sige underviseren (ved problemer i forbindelse med undervisning), institutledelse (ved problemer i instituttets lokaler) eller en tilsynsførende ved særlige aktiviteter, f.eks. i databarer og værksteder.

Lederen/underviseren kan indkalde den studerende til en samtale om sagen og kan give den studerende en påtale eller om nødvendigt en mundtlig advarsel mod at gentage overtrædelsen. Lederen/underviseren kan ikke give andre sanktioner end en påtale eller en mundtlig advarsel. Lederen/underviseren skal overholde forvaltningsloven, herunder at den studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der gives en mundtlig advarsel.

Hvis lederen/underviseren vurderer, at overtrædelsen bør medføre en alvorligere sanktion end en mundtlig advarsel, skal lederen/underviseren indberette sagen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via AUS-Sekretariat@dtu.dk. Det gælder også, hvis den studerende ikke ændrer den adfærd, som har ført til en mundtlig advarsel.

Hvis sagen vedrører eksamenssnyd, henvises til reglerne på DTU Inside under ’Eksamen'/'Snyd ved eksamen og anden bedømmelse’

Disciplinære sanktioner
Der er følgende reaktions- og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af DTU's regler:

  1. Påtale
  2. Tildeling af mundtlig eller skriftlig advarsel mod gentagen overtrædelse af reglerne
  3. Bortvisning fra kursus, værksted mv. for maksimalt et semester
  4. Bortvisning fra eksamen
  5. Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent. 

Sanktionerne ovenfor kan kombineres. Ved valg af sanktion lægges blandt andet vægt på overtrædelsens grovhed, tidligere overtrædelser, risikoen for gentagelse, hensynet til at sikre universitetets uforstyrrede funktion og bevarelse af respekten for universitetets virke. Derudover lægges der vægt på, om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mildere sanktion.

Ad. 1.
En påtale er den mildeste form for reaktion i en disciplinærsag og betragtes ikke som en egentlig sanktion men en understregning af gældende regler på området. En påtale i sager om overtrædelse af eksamensreglerne skal betragtes som en pædagogisk tilrettevisning. Påtale kan også anvise den studerende, hvordan vedkommende i fremtiden bør agere i en tilsvarende situation. Ved en eventuel efterfølgende disciplinærsag vil det kunne blive tillagt vægt, at pågældende tidligere er blevet gjort særskilt opmærksom på reglerne og vigtigheden af, at de overholdes.

Ad. 2. 
En advarsel er en indskærpelse af de regler, der gælder på området, og en henstilling om ikke at gentage overtrædelsen. En advarsel betyder, at en senere overtrædelse af reglerne vil blive vurderet som en gentagelse. Gentagelse er en skærpende omstændighed, som kan føre til alvorligere konsekvenser/sanktioner for den studerende.

Ad. 3. 
Bortvisning fra et kursus, værksted mv. for et semester er en sanktion, som først kan bringes i anvendelse af Afdelingen for Uddannelse og Studerende, hvis den studerende tidligere har fået en eller flere mundtlige eller skriftlige advarsler på grund af sin adfærd i netop det kursus, værkstedsforløb mv. Der henvises til undervisers mulighed for straks-bortvisning fra et kursus mv. Se DTU Inside under ’Studieregler’ / ’Undervisning’ / ’Faglige forudsætninger for deltagelse i kurser’.

Ad. 4. 
Bortvisning fra eksamen kan ske både før, under og efter eksamen, og sanktionen anvendes kun ved overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd). En bortvisning fra eksamen betyder, at den studerende bruger et eksamensforsøg og ikke får bedømt sin eksamenspræstation. Hvis der allerede er givet en bedømmelse, vil bedømmelsen blive annulleret. Sanktionen omfatter et kursus som helhed, inkl. alle delprøver i kurset. Undtagelsesvist kan kun enkelte delprøver i et kursus annulleres. I sidstnævnte tilfælde kan den kursusansvarlige beslutte at give den studerende mulighed for at tage delprøven om i samme kursusforløb, således at den studerende kan fortsætte med kurset. Den studerende kan deltage i reeksamen i kurset efter DTU’s almindelige regler om reeksamen. Den studerende mister dog retten til hurtig reeksamen, jf. reglerne om hurtig reeksamen ved det afsluttende uddannelseselement i uddannelsen.

Ad. 5. 
Bortvisning fra universitetet kan finde sted, hvis der er tale om grov eller gentagen overtrædelse af de regler og normer, der er nævnt ovenfor, og hvor DTU finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre universitetets uforstyrrede funktion eller omverdenens tillid til DTU’s eksamener. Bortvisning fra DTU indebærer, at den studerende bliver udmeldt og er udelukket fra al deltagelse i undervisning eller eksamen. En bortvist studerende kan ikke få refunderet eller godskrevet en evt. studieafgift/tuition fee for bortvisningsperioden. Ved bortvisning for en begrænset periode genoptages den studerende automatisk, når bortvisningsperioden er udløbet. 

I tilfælde af bortvisning af en ph.d.-studerende, vil borvisningen altid være permanent og indskrivningen på DTU ophører.  Er den ph.d.-studerende ansat, ophører ansættelsen på DTU automatisk.