Disciplinære foranstaltninger over for studerende

DTU har fastsat regler om disciplinære foranstaltninger. Disse regler er for bachelor-, kandidat- og masterstuderende fastsat i henhold til universitetslovens § 14, stk. 9. For diplomingeniør- og diplomstuderende er reglerne fastsat i medfør af anstaltsforhold

DTU's disciplinære regler gælder for alle studerende på DTU, herunder enkelfags- og gæstetsuderende samt studerende på DTU's deltidsuddannelser og på DTU Adgangskursus. Reglerne gælder også for ph.d.-studerende, der overtræder reglerne for eksamen (eksamenssnyd/plagiat) i kandidat- eller ph.d.-kurser.

Studerende skal overholde gældende regler og forskrifter for opførsel og adfærd på DTU. Overtræder studerende reglerne, kan konsekvensen strække sig fra en påtale til permanent bortvisning fra studiet afhængig af, hvor alvorlig overtrædelsen er.

Studerende skal herudover efterleve overordnede etiske normer gældende for studerende og ansatte ved alle universiteter og højere læreanstalter. Normerne vil ikke i fuldt omfang være nedskrevet i faste regler. Hvis studerende bevidst handler i strid med normerne, kan konsekvensen også strække sig fra en påtale til permanent bortvisning fra studiet.

Studerende skal under deres studier optræde hensynsfuldt og ordentligt af hensyn til universitetets uforstyrrede funktion. De studerende har pligt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte. De studerede har også pligt til at tage hensyn til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på DTU’s campusser. Det betyder bl.a., at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer, rygning mv. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det generer andre. De studerende har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag mv. i laboratorier, biblioteker, undervisnings-, eksamens- og mødelokaler, på gange og i kantiner samt på de omkringliggende arealer.
Helt konkret er følgende ikke tilladt på DTU:
a) Krænkende adfærd, jf. DTU’s  retningslinjer ved krænkende adfærd.
b) Rygning indendørs eller i umiddelbar nærhed af bygningerne på DTU
c) Brug af euforiserende stoffer, herunder andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, f.eks. lattergas
d) Indtagelse af alkohol i forbindelse med undervisning
e) Overnatning på DTU
f) Overtrædelse af DTU's alkoholpolitik for studiestarten

Studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte, herunder vagter der udfører opgaver for DTU om overholdelse af de ovenstående regler og forskrifter for opførsel og adfærd på DTU. Studerende har tillige pligt til, efter anmodning fra universitetets ansatte og de ovenstående nævnte vagter at identificere sig selv og fremvise gyldigt studiekort. 

Overtrædelse af straffelovgivningen, lov om euforiserende stoffer og anden lovgivning begået af studerende i forbindelse med aktiviteter på DTU indberettes til DTU’s studiechef (studiechef@dtu.dk), der beslutter, om der skal foretages en anmeldelse til politiet. Overtrædelse af lovgivning vil, ud over den politimæssige behandling, også blive behandlet som en disciplinærsag og sanktioneret af DTU.

Procedure ved overtrædelse af de disciplinære regler
Opstår der mistanke om overtrædelse af DTU's disciplinærregler skal dette indberettes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via AUS-Sekretariat@dtu.dk.

Sager om overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd) indberettes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via www.eksamenssnyd.dtu.dk. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler'/Eksamen'/'Snyd ved eksamen og anden bedømmelse’.

Efter partshøring af den/de indberettede studerende og eventuel inddragelse af andre relevante parter, træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerende afgørelse i sagen.

Klagevejledning
Den studerende kan klage over afgørelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen omhandler retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan f.eks. være manglende overholdelse af de uddannelsesregler, der gælder for uddannelsen, og om anden lovgivning (f.eks. forvaltningsloven) og de almindelige forvaltningsretlige principper er overholdt. Styrelsen behandler således ikke faglige spørgsmål, da universiteterne har fagligt selvstyre. Klage indgives jf. den klagevejledning der er givet i afgørelsen, via mail til AUS-Sekretariat@dtu.dk. . 

Når DTU modtager en klage over en afgørelse, foretages en revurdering af afgørelsen på baggrund af de oplysninger, den studerende er kommet med i sin klage. DTU kan i den forbindelse beslutte at genoptage sagen, hvis der i klagen foreligger oplysninger, som har væsentlig betydning for sagen, eller hvis der i den oprindelige behandling af sagen er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl.  

Hvis DTU vælger at fastholde den oprindelige afgørelse, vil DTU udarbejde en udtalelse om afgørelsen og klagen. Udtalelsen vil blive sendt til den studerende, der får lejlighed til at kommentere den. Afslutningsvist vil den samlede sag blive sendt til behandling i styrelsen. Sagsbehandlingstiden i styrelsen er i øjeblikket ca. seks måneder fra det tidspunkt, DTU sender klagen til styrelsen.  

En klage til styrelsen har normalt ikke opsættende virkning mht. den sanktion, den studerende har fået. En eventuel bortvisning vil derfor fortsat være gældende. 

Sager om mindre overtrædelser
Sager om mindre overtrædelse af de disciplinære regler behandles normalt af den leder/underviser, der er ansvarlig for lokalet eller aktiviteten, som overtrædelsen vedrører. Det vil sige underviseren (ved problemer i forbindelse med undervisning), institutledelse (ved problemer i instituttets lokaler) eller en tilsynsførende ved særlige aktiviteter, f.eks. i databarer og værksteder.

Lederen/underviseren kan indkalde den studerende til en samtale om sagen og kan give den studerende en påtale eller om nødvendigt en mundtlig advarsel mod at gentage overtrædelsen. Lederen/underviseren kan ikke give andre sanktioner end en påtale eller en mundtlig advarsel. Lederen/underviseren skal overholde forvaltningsloven, herunder at den studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der gives en mundtlig advarsel.

Hvis lederen/underviseren vurderer, at overtrædelsen bør medføre en alvorligere sanktion end en mundtlig advarsel, skal lederen/underviseren indberette sagen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via AUS-Sekretariat@dtu.dk. Det gælder også, hvis den studerende ikke ændrer den adfærd, som har ført til en mundtlig advarsel.

Hvis sagen vedrører eksamenssnyd, henvises til reglerne på DTU Inside under ’Eksamen'/'Snyd ved eksamen og anden bedømmelse’

Disciplinære sanktioner
Der er følgende reaktions- og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af DTU's regler:

  1. Påtale
  2. Tildeling af mundtlig eller skriftlig advarsel mod gentagen overtrædelse af reglerne
  3. Bortvisning fra kursus, værksted mv. for maksimalt et semester
  4. Bortvisning fra eksamen
  5. Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent. 

Sanktionerne ovenfor kan kombineres. Ved valg af sanktion lægges blandt andet vægt på overtrædelsens grovhed, tidligere overtrædelser, risikoen for gentagelse, hensynet til at sikre universitetets uforstyrrede funktion og bevarelse af respekten for universitetets virke. Derudover lægges der vægt på, om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mildere sanktion.

Ad. 1.
En påtale er den mildeste form for reaktion i en disciplinærsag og betragtes ikke som en egentlig sanktion men en understregning af gældende regler på området. En påtale i sager om overtrædelse af eksamensreglerne skal betragtes som en pædagogisk tilrettevisning. Påtale kan også anvise den studerende, hvordan vedkommende i fremtiden bør agere i en tilsvarende situation. Ved en eventuel efterfølgende disciplinærsag vil det kunne blive tillagt vægt, at pågældende tidligere er blevet gjort særskilt opmærksom på reglerne og vigtigheden af, at de overholdes.

Ad. 2. 
En advarsel er en indskærpelse af de regler, der gælder på området, og en henstilling om ikke at gentage overtrædelsen. En advarsel betyder, at en senere overtrædelse af reglerne vil blive vurderet som en gentagelse. Gentagelse er en skærpende omstændighed, som kan føre til alvorligere konsekvenser/sanktioner for den studerende.

Ad. 3. 
Bortvisning fra et kursus, værksted mv. for et semester er en sanktion, som først kan bringes i anvendelse af Afdelingen for Uddannelse og Studerende, hvis den studerende tidligere har fået en eller flere mundtlige eller skriftlige advarsler på grund af sin adfærd i netop det kursus, værkstedsforløb mv. Der henvises til undervisers mulighed for straks-bortvisning fra et kursus mv. Se DTU Inside under ’Studieregler’ / ’Undervisning’ / ’Faglige forudsætninger for deltagelse i kurser’. Underviser kan også i medfør af disciplinærreglerne straks-bortvise en studerende pga. dennes opførsel eller forstyrrende adfærd. 

Ad. 4. 
Bortvisning fra eksamen kan ske både før, under og efter eksamen, og sanktionen anvendes kun ved overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd). En bortvisning fra eksamen betyder, at den studerende bruger et eksamensforsøg og ikke får bedømt sin eksamenspræstation. Hvis der allerede er givet en bedømmelse, vil bedømmelsen blive annulleret. Sanktionen omfatter et kursus som helhed, inkl. alle delprøver i kurset. Undtagelsesvist kan kun enkelte delprøver i et kursus annulleres. I sidstnævnte tilfælde kan den kursusansvarlige beslutte at give den studerende mulighed for at tage delprøven om i samme kursusforløb, således at den studerende kan fortsætte med kurset. Den studerende kan deltage i reeksamen i kurset efter DTU’s almindelige regler om reeksamen. Den studerende mister dog retten til hurtig reeksamen, jf. reglerne om hurtig reeksamen ved det afsluttende uddannelseselement i uddannelsen.

Ad. 5. 
Bortvisning fra universitetet kan finde sted, hvis der er tale om grov eller gentagen overtrædelse af de regler og normer, der er nævnt ovenfor, og hvor DTU finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre universitetets uforstyrrede funktion eller omverdenens tillid til DTU’s eksamener. Bortvisning fra DTU indebærer, at den studerende bliver udmeldt og er udelukket fra al deltagelse i undervisning eller eksamen. En bortvist studerende kan ikke få refunderet eller godskrevet en evt. studieafgift/tuition fee for bortvisningsperioden. Ved bortvisning for en begrænset periode genoptages den studerende automatisk, når bortvisningsperioden er udløbet. 

I tilfælde af bortvisning af en ph.d.-studerende, vil bortvisningen altid være permanent og indskrivningen på DTU ophører.  Er den ph.d.-studerende ansat, ophører ansættelsen på DTU automatisk.