Disciplinære foranstaltninger over for studerende

Nedenstående gælder for alle studerende på DTU, herunder for studerende på DTU's deltidsuddannelser og på DTU Adgangskursus. Reglerne gælder også for ph.d.-studerende, der overtræder reglerne for eksamen (eksamenssnyd/plagiat) i kandidat- eller ph.d.-kurser.

 1. Studerende skal overholde gældende regler og forskrifter for opførsel og adfærd på DTU. Overtræder studerende reglerne, kan konsekvensen strække sig fra en påtale til permanent bortvisning fra studiet afhængig af, hvor alvorlig overtrædelsen er.
   
 2. Studerende skal herudover efterleve overordnede etiske normer gældende for studerende og ansatte ved alle universiteter og højere læreanstalter. Normerne vil ikke i fuldt omfang være nedskrevet i faste regler. Hvis studerende bevidst handler i strid med  normerne, kan konsekvensen også strække sig fra en påtale til permanent bortvisning fra studiet.
   
 3. Studerende skal under deres studier optræde hensynsfuldt og ordentligt af hensyn til universitetets uforstyrrede funktion. De studerende har pligt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte. De studerede har også pligt til at tage hensyn til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på DTU’s campusser. Det betyder bl.a., at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer, rygning mv. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det generer andre. De studerende har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag mv. i laboratorier, biblioteker, undervisnings, eksamens og mødelokaler, på gange og i kantiner samt på de omkringliggende arealer.
  Helt konkret er følgende ikke tilladt på DTU:
  a) Krænkende adfærd  jf. DTU’s  retningslinjer ved krænkende adfærd.
  b) Rygning indendørs eller i umiddelbar nærhed af bygningerne på DTU
  c) Brug af euforiserende stoffer, herunder andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, f.eks. lattergas.
  d) Indtagelse af alkohol i forbindelse med undervisning
  e) Overnatning på DTU
   
 4. Sager om mindre overtrædelse af de disciplinære regler (undtagen sager om overtrædelser af reglerne for eksamen) behandles normalt af den leder/underviser, der er ansvarlig for lokalet eller aktiviteten, som overtrædelsen vedrører. Det vil sige underviseren (ved problemer i forbindelse med undervisning), institutledelse (ved problemer i instituttets lokaler) eller en tilsynsførende ved særlige aktiviteter, f.eks. i databarer og værksteder. Lederen/underviseren kan indkalde den studerende til en samtale om sagen og kan give den studerende en påtale eller om nødvendigt en mundtlig advarsel mod at gentage en overtrædelse.
  Lederen/underviseren kan ikke give andre sanktioner end en påtale eller en mundtlig advarsel. Lederen/underviseren skal overholde forvaltningsloven. herunder at den studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der gives en mundtlig advarsel. Hvis lederen/underviseren vurderer, at overtrædelsen bør medføre alvorligere sanktioner end en mundtlig advarsel, skal lederen/underviseren indberette sagen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via aus-sekretariat@dtu.dk. Det gælder også, hvis den studerende ikke ændrer den adfærd, som har ført til en mundtlig advarsel. Afdelingen for Uddannelse og Studerende vil partshøre den studerende og vil derefter træffe en afgørelse.
   
 5. Sager om overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd) indberettes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende (se ’Snyd ved eksamen og anden bedømmelse’ under ’Eksamen’).
   
 6. Overtrædelse af straffelovgivningen, lov om euforiserende stoffer og anden lovgivning begået af studerende i forbindelse med aktiviteter på DTU indberettes   - til DTU’s studiechef, der beslutter, om der skal foretages en anmeldelse til politiet. Overtrædelse af lovgivning vil, ud over den politimæssige behandling, også blive behandlet som en disciplinærsag og sanktioneret af DTU.
   
 7. Der er følgende sanktionsmuligheder ved overtrædelse af DTU's regler:
  a) Påtale
  b)Tildeling af mundtlig eller skriftlig advarsel mod gentagen overtrædelse af reglerne
  c) Bortvisning fra kursus, værksted mv. for maksimalt et semester
  d) Bortvisning fra eksamen, manglende bedømmelse eller annullering af bedømmelse af eksamenspræstation
  e) Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent. 
  I tilfælde af bortvisning af en ph.d.-studerende, vil borvisningen altid være permanent og indskrivningen på DTU ophører.  Er den ph.d.-studerende ansat, ophører ansættelsen på DTU automatisk.
   
 8. Sanktionerne ovenfor kan kombineres. Ved valg af sanktion lægges blandt andet vægt på overtrædelsens grovhed, tidligere overtrædelser, risikoen for gentagelse, hensynet til at sikre universitetets uforstyrrede funktion og bevarelse af respekten for universitetets virke. Derudover lægges der vægt på, om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mildere sanktion.

  Ad. a) En påtale er den mildeste form for reaktion i en disciplinærsag og er ikke en egentlig sanktion.

  Ad b) En advarsel vil betyde, at en senere overtrædelse af reglerne vil blive vurderet som en gentagelse. Gentagelse er en skærpende omstændighed.

  Ad. c) Bortvisning fra et kursus, værksted mv. for et semester er en sanktion, som først kan bringes i anvendelse af Afdelingen for Uddannelse og Studerende, hvis den studerende tidligere har fået en eller flere mundtlige eller skriftlige advarsler på grund af sin adfærd i netop det kursus, værkstedsforløb mv. Der henvisestil undervisers mulighed for straks-bortvisning fra et kursus mv. Se DTU Inside under ’Struktur og regler’ / ’Undervisning’ / ’Faglige forudsætninger for deltagelse i kurser’.

  Ad d) Bortvisning fra eksamen, manglende bedømmelse af en eksamenspræstation eller annullering af en bedømmelse er sanktioner, som kun anvendes ved overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd). Sanktionen kan omfatte et kursus som helhed, inkl. alle delprøver, eller helt undtagelsesvist enkelte delprøver i et kursus. I sidstnævnte tilfælde kan den kursusansvarlige beslutte at give den studerende mulighed for at tage delprøven om i samme kursusforløb, således at den studerende kan fortsætte med kurset. Sanktionen medfører altid, at der er brugt et eksamensforsøg i det berørte kursus. Den studerende kan deltage i reeksamen i kurset efter DTU’s almindelige regler om reeksamen. Den studerende mister dog retten til hurtig reeksamen, jf. reglerne om hurtig reeksamen ved det afsluttende uddannelseselement i uddannelsen.

  Ad e) Bortvisning fra universitetet kan finde sted, hvis der er tale om grov eller gentagen overtrædelse af de regler og normer, der er nævnt ovenfor. og hvor DTU finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre universitetets uforstyrrede funktion eller omverdenens tillid til DTU’s eksamener. Bortvisning fra DTU indebærer, at den studerende bliver udmeldt og er udelukket fra al deltagelse i undervisning eller eksamen. En bortvist studerende kan ikke få refunderet eller godskrevet en evt. studieafgift/tuition fee for bortvisningsperioden. Ved bortvisning for en begrænset periode genoptages den studerende automatisk, når bortvisningsperioden er udløbet. Ph.d.-studerende kan ikke bortvises for en begrænset periode men vil blive bortvist permanent, såfremt denne sanktionsmulighed anvendes.

Den studerende kan klage over disciplinærafgørelsen til dekanen for den pågældende uddannelse. Dekanens afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse i henhold til universitetslovens § 34.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/orlov-studieskift-gaestestuderende/disciplinaere-foranstaltninger
22 NOVEMBER 2019