Dispensation

Hvis en studerende ikke overholder DTU’s regler for den studerendes uddannelse, kan den studerende  kun fortsætte studiet, hvis der opnås en dispensation. DTU's dispensationsudvalg kan dispensere fra reglerne i studieordninger, kursusbeskrivelser og DTU's regelsamling, hvor det ikke strider mod love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Dispensationsudvalgets afgørelse er altid baseret på en konkret, individuel vurdering af den studerendes argumenter sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder.

Ansøgningen
Dispensationsansøgninger skal indgives elektronisk via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk og bliver behandlet på udvalgsmøder, der finder sted ca. en gang om måneden. Der kan læses mere om indgivelse af dispensationsansøgning  i Studievejledningens guide ’Jeg skal søge dispensation’.

Mødedatoer for dispensationsudvalgsmøderne og ansøgningsfrister kan ses på DTU Inside under ’Datoer for dispensationsmøder’ under ’Dispensation’.

Studerende, der indsender deres ansøgning inden for de angivne frister, kan forvente at modtage en afgørelse senest 6-8 uger efter, at dispensationsudvalget har behandlet ansøgningen på det efterfølgende møde. Spørgsmål til dispensation kan stilles til Studievejledningen eller studiedispensation@adm.dtu.dk

Krav til ansøgningen
En dispensationsansøgning skal være begrundet. Den studerende skal altid vedlægge relevant dokumentation – f.eks. skal ansøgning, der handler om sygdom, altid vedlægges lægelig dokumentaion. Den studerende skal selv betale udgiften til lægeerklæringen. Derudover skal ansøgningen altid være vedlagt en realistisk studieplan (udformet i Studieplanlæggeren) samt et karakterudskrift inkl. alle forsøg.

Forhold der kan begrunde en dispensation
Ansøgning om dispensation kan f.eks. være begrundet i følgende:

 1. Usædvanlige forhold, som den studerende er uden skyld i. Det kan  f.eks. være egen sygdom, alvorlig sygdom/dødsfald hos nærmeste familie, borgerligt ombud som domsmand eller nævning, værnepligtstjeneste eller andre udsædvanlige, udefrakommende forhold, som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende typisk er uden skyld i.

  En lægeerklæring på såvel fysisk som psykisk sygdom bør indeholde lægens vurdering af, hvordan sygdommen påvirker den studerendes evne til at studere, herunder en prognose for varigheden af sygdommen, hvis muligt.
   
 2. Den studerede har en funktionsnedsættelse, hvor evt. specialpædagogisk støtte ikke kompenserer tilstrækkeligt for funktionsnedsættelsen. Der skal vedlægges  dokumentation for funktionsnedsættelsen, herunder hvordan den studerende evt. er kompenseret i form af specialpædagogisk støtte.
   
 3. Den studerende er eliteidrætsudøver. Ansøger skal vedlægge en udtalelse fra det relevante idrætsforbund, der dokumenterer, at den studerende er på eliteniveau.
   
 4. Den studerende er iværksætter. Den studerende skal dokumentere at have selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter (SE-nummer, årsregnskab og en beskrivelse af virksomheden bør fremlægges). Det forventes at den studerendes virksomhed er ingeniørfaglig relevant. Alternativt skal den studerende være en del af et iværksættermiljø, f.eks. et inkubator- eller iværksættermiljø på DTU eller regionale vækstmiljøer. 
   
 5. Den studerende er formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), medlem af bestyrelsen for Polyteknisk Forening (PF) eller lignende organisationer. Det skal dokumenteres, at hvervet har et så betydeligt omfang, at det ikke er muligt at være fuldtidsstuderende.

Dispensation i forbindelse med barsel
Studieaktivitetskravet bliver efter ansøgning nedskrevet med 45 ECTS-point for fødende forældre. Samtidig udsættes maksimal studietid med et år. Evt. førsteårsprøve udsættes tilsvarende.
Studieaktivitetskravet bliver efter ansøgning nedskrevet med 22,5 ECTS-point for med-forældre. Samtidig udsættes maksimal studietid med et halvt år. Evt. førsteårsprøve udsættes tilsvarende.

For studerende på erhvervskandidatuddannelsen bliver studieaktivitetskravet efter ansøgning nedskrevet med 25 ECTS-point for fødende forældre, og maksimal studietid udsættes med 1 år. For med-forældre bliver studieaktivitetskravet efter ansøgning nedskrevet med 12,5 ECTS-point, og maksimal studietid udsættes med ½ år.

Ansøgning om nedsættelse af studieaktivitetskravet på baggrund af barsel indgives ved, at den studerende sender en mail fra sin studentermail vedlagt fornøden dokumentation til studadm@adm.dtu.dk. Ansøgning skal indgives, inden barnet fylder et år.

Forhold der som udgangspunkt ikke er dispensationsgivende
Dispensationsudvalgene betragter som udgangspunkt ikke følgende forhold som dispensationsgivende:

 • Erhvervsarbejde og frivilligt arbejde
 • Deltagelse i udvalgs- og nævnsarbejde som f.eks. institutstudienævn, CUU og DUU
 • Manglende kendskab til regler for uddannelsen
 • Personlige forhold som f.eks. økonomiske problemer

Ansøgningen
Dispensationsansøgninger skal indgives elektronisk via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk. Der kan læses mere om indgivelse af dispensationsansøgning  i Studievejledningens guide ’Jeg skal søge dispensation’. Mødedatoer for dispensationsudvalgene og ansøgningsfrister kan ses på DTU Inside under ’Datoer for dispensationsmøder’ under ’Dispensation’.

Klage over dispensationsafgørelse
Hvis den studerende ikke får imødekommet sin dispensationsansøgning, kan den studerende klage over afgørelsen til bachelordekanen, som af rektor har fået tildelt kompetencen til at behandle klager over dispensationsafgørelser. Fristen for indgivelse af en klage er to uger fra den dag, udvalgets afgørelse er meddelt den studerende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk. Sagsbehandlingstiden på klager til dekanen er ca. 3 måneder.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/orlov-studieskift-gaestestuderende/dispensation
22 NOVEMBER 2019