Dispensation

 

Hvis en studerende ikke overholder DTU’s regler for den studerendes uddannelse, må den studerende kun fortsætte studiet, hvis der opnås en dispensation. DTU's dispensationsudvalg kan dispensere fra reglerne i studieordninger, kursusbeskrivelser og DTU's regler, hvor det ikke strider mod love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Studerende, der har indgivet en ansøgning om dispensation, også selvom det er for førsteårsprøven, 5 ECTS-point studieaktivitetskravet, maksimal studietid og ekstra eksamensforsøg, kan fortsætte deres studie under behandlingen af deres ansøgning.

Ansøgningen
Dispensationsansøgninger skal indgives elektronisk via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk og bliver behandlet på udvalgsmøder, der finder sted ca. en gang om måneden. Der kan findes gode råd til en dispensationsansøgning via Studievejledningens links i den grå boks på denne side. Har du ikke adgang til DTU Inside kan du finde kontaktinformation til Studievejledningen på DTU's hjemmeside her.

Mødedatoer for dispensationsudvalgsmøderne og ansøgningsfrister kan ses på DTU Inside under ’Studieregler'/'Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation'/'Datoer for dispensationsmøder'.

Studerende, der indsender deres ansøgning inden for de angivne frister, kan forvente at modtage en afgørelse senest 8-10 uger efter, at dispensationsudvalget har behandlet ansøgningen på det efterfølgende møde under forudsætning af, at ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger. Dog vil udvalget og udvalgssekretariatet altid prioritere ansøgninger vedrørende eksamensforsøg og udsættelse af afleveringsfrist for et afsluttende projekt. Her vil sagsbehandlingstiden oftest være langt kortere.

Generelt vil sagsbehandlingstiden for en ansøgning blive forlænget, hvis der er mangelfuld dokumentation, eller hvis dispensationsudvalget beder om supplerende oplysninger. Spørgsmål til dispensation kan stilles til Studievejledningen eller, hvis det handler om en konkret dispensationsansøgning, til studiedispensation@adm.dtu.dk

Studerende indskrevet på en af DTU's nationale samarbejdsuddannelser skal søge ekstra eksamensforsøg i et kursus på den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er indskrevet; dette gælder også, når kurset udbydes på f.eks. KU og CBS. Ansøgning skal da indgives via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk

Krav til ansøgningen
En dispensationsansøgning skal være begrundet. Den studerende skal altid vedlægge relevant dokumentation – f.eks. skal en ansøgning, der handler om sygdom, altid vedlægges lægelig dokumentation. Den studerende skal selv betale udgiften til lægeerklæringen. Derudover skal ansøgningen altid være vedlagt en realistisk studieplan (udformet i Studieplanlæggeren). Dokumentation skal uploades som pdf-fil, idet filen ellers ikke kan åbnes. 

Studielederudtalelse
Der skal vedlægges en udtalelse fra studieleder i følgende situationer: 

 • Påbegyndelse af afsluttende projekt før forudsætningerne er opfyldt
 • Udsættelse af afleveringsfrist for afsluttende projekt
 • Hvis den medsendte studieplan har et eller flere semestre, hvor den studerende planlægger at tage mere end 30 ECTS-point
 • Ændring af studieplan i forhold til den studerendes studieordning

Det er normalt ikke nødvendigt at vedlægge en studielederudtalelse i andre typer af tilfælde. 

Forhold der kan begrunde en dispensation
Dispensationsudvalgets afgørelse er altid baseret på en konkret, individuel vurdering af den studerendes oplysninger i ansøgningen sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder. En ansøgning om dispensation kan f.eks. være begrundet i følgende:

 1. Usædvanlige forhold, som den studerende er uden skyld i. Det kan  f.eks. være egen sygdom, alvorlig sygdom/dødsfald hos nærmeste familie, borgerligt ombud som domsmand eller nævning, værnepligtstjeneste eller andre usædvanlige, udefrakommende forhold, som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende typisk er uden skyld i.

  En lægeerklæring på såvel fysisk som psykisk sygdom bør indeholde lægens vurdering af, hvordan sygdommen påvirker den studerendes evne til at studere, herunder en prognose for varigheden af sygdommen, hvis muligt, og om den studerende er i behandling/bedring. Psykologudtalelse og anden lægefaglig dokumentation, der opfylder ovenstående krav, kan også anvendes. Lægeerklæring mv. i forbindelse med ansøgning om ekstra eksamensforsøg skal alene forholde sig til, om der ved et eller flere forudgående eksamensforsøg har været tale om usædvanlige forhold i form af sygdom og lignende.
   
 2. Den studerede har en funktionsnedsættelse, hvor evt. specialpædagogisk støtte ikke kompenserer tilstrækkeligt for funktionsnedsættelsen. Der skal vedlægges dokumentation for funktionsnedsættelsen, herunder hvordan den studerende evt. er kompenseret i form af specialpædagogisk støtte.
   
 3. Den studerende er elitesportsudøver. Den studerende skal vedlægge en udtalelse fra det relevante idrætsforbund, der dokumenterer, at den studerende er på eliteniveau. Læs mere om at søge om dispensation som elitesportsudøver på DTU Inside under 'Faglige tilbud og vejledning'/'Elitesport'. Der er også mulighed for at søge om orlov. Læs mere på DTU Inside under 'Studie regler'/'Dispensation, orlov og barsel'/'Orlov'.
   
 4. Den studerende er iværksætter. Den studerende skal dokumentere at have selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter (SE-nummer, årsregnskab og en beskrivelse af virksomheden bør fremlægges). Det forventes at den studerendes virksomhed er ingeniørfaglig relevant. Alternativt skal den studerende være en del af et iværksættermiljø, f.eks. et inkubator- eller iværksættermiljø på DTU eller regionale vækstmiljøer. 
   
 5. Den studerende er formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), medlem af bestyrelsen for Polyteknisk Forening (PF) eller lignende organisationer. Det skal dokumenteres, at hvervet har et så betydeligt omfang, at det ikke er muligt at være fuldtidsstuderende.

Ved ansøgning om at blive løst fra et bindende kursus er kravene til at kunne dokumentere usædvanlige forhold anderledes og meget skærpet. Læs mere nedenfor i afsnittet ’Ansøgning om at blive løst fra et bindende kursus’.

Forhold der som udgangspunkt ikke kan begrunde en dispensation
Dispensationsudvalgene betragter som udgangspunkt ikke følgende forhold som dispensationsgivende:

 • Tid brugt på erhvervsarbejde og frivilligt arbejde
 • Deltagelse i udvalgs- og nævnsarbejde som f.eks. institutstudienævn, CUU og DUU
 • Manglende kendskab til reglerne for uddannelsen
 • Forhold som f.eks. boligproblemer eller økonomiske problemer

Ansøgning om annullering af eksamenstilmelding efter afmeldingsfristens udløb
En studerende kan søge om at få annulleret en eksamenstilmelding i et kursus, men kun hvis vedkommende ikke planlægger at deltage i eksamen eller ikke har deltaget i eksamen. Hvis eksamen er afholdt, skal den studerende have en af følgende registreringer: ’Ej mødt’ (EM), ’Syg’ (S) eller ’Ikke godkendt' (IG).

I en ansøgning om at få annulleret en eksamenstilmelding i et kursus skal den studerende redegøre for, hvorfor vedkommende ikke fik afmeldt sig eksamen inden for afmeldingsfristen. Hvis den studerende ikke ønsker at gennemføre kurset, kan eksamenstilmeldingen annulleres, hvis der kun er brugt ét eksamensforsøg, og forsøget har en af registreringerne nævnt ovenfor. Det er en fordel at oplyse, hvilket kursus man ønsker at tage i stedet for. Ved obligatoriske kurser skal ansøgningen altid vedlægges en studielederudtalelse med angivelse af, hvilket kursus den studerende skal tage i stedet for.

Har den studerende brugt flere eksamensforsøg i et kursus, men aldrig deltaget i nogen af eksamenerne, kan der i særlige tilfælde gives dispensation til at få annulleret alle eksamenstilmeldinger.

Annullering af eksamenstilmelding i et kursus, hvor der tidligere, en eller flere gange, er deltaget i eksamen
Søger den studerende om at få annulleret en eksamenstilmelding, hvor registreringen er ’EM’, ’S’ eller ’IG’, og den studerende er bundet af kurset (pga. tidligere  deltagelse i eksamen), kan der gives dispensation til annullering af en eksamenstilmelding. Det er en forudsætning, at den studerende kan beskrive og som udgangspunkt dokumentere usædvanlige forhold for, hvorfor vedkommende ikke fik afmeldt sig eksamen inden for fristen. Se ovenfor under 'Forhold der kan begrunde en dispensation'. Den studerende er fortsat bundet af kurset. 

Ansøgning om at blive løst fra et bindende kursus
Når den studerende først har deltaget i eksamen i et kursus, er muligheden for at blive løst fra kurset yderst begrænset. 

Læs om bindende kurser på DTU Inside under Studieregler'/Undervisning/Bindende kurser. Her fremgår forskellige situationer, hvor den studerende kan blive løst fra et kursus, f.eks. hvis kurset ikke udbydes længere. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen'/Afholdelse af reeksamen’.

Bachelor- og kandidatstuderende
Bachelor- og kandidatstuderende skal søge dispensation via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk

Bachelorstuderende indskrevet på en studieordning gældende før september 2023, der ønsker at blive løst fra et kursus på kandidatniveau, skal dog i stedet sende en mail til studiedispensation@adm.dtu.dk. Læs mere på DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Bindende kurser'.

En dispensation om at blive løst fra et kursus kan kun gives helt undtagelsesvist, hvis der foreligger usædvanlige forhold af mere langvarig karakter, som er direkte knyttet til kurset, og som over længere tid forhindrer den studerende i at gennemføre kurset. Eksempelvis kan studerende med specialpædagogiske behov være omfattet af denne snævre dispensationsadgang.

Hvis den studerende søger om dispensation for at blive løst fra et bindende kursus alene med begrundelse i studietidsforlængelse, faglige udfordringer med kurset eller ønsker til ændring af den faglige sammensætning af uddannelsen, kan dette ikke indgå i vurderingen, og ansøgningen vil dermed som udgangspunkt blive afvist.

Diplomingeniørstuderede
Diplomingeniørstuderende indskrevet på en studieordning gældende før september 2023, der ønsker at blive løst fra et kursus på kandidatniveau, skal sende en mail til studiedispensation@adm.dtu.dk. Læs mere på DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Bindende kurser'.

Ansøgning om at blive løst fra et obligatorisk kursus behandles af dispensationsudvalget. Ansøgning indgives via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk

Alle andre dispensationsansøgninger om at blive løst fra et kursus behandles af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og ikke DTU. Det er kun styrelsen, der har kompetencen til at afgøre, om der skal gives dispensation. Styrelsen vurderer i den forbindelse bl.a., om der foreligger forhold af usædvanlig karakter, som knytter sig direkte til kurset og som forhindrer den studerende i at gennemføre kurset. Sagsbehandlingstiden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er for denne sagstype omkring 2 måneder. Ansøgning vedlagt evt. dokumentation indgives via e-mail til studiedispensation@adm.dtu.dk, hvorefter DTU videresender ansøgningen til styrelsen vedlagt en sagsfremstilling.

Klage over dispensationsafgørelse
Den studerende kan klage over afgørelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan f.eks. være manglende overholdelse af de uddannelsesregler, der gælder for uddannelsen, og om anden lovgivning (f.eks. forvaltningsloven) og de almindelige forvaltningsretlige principper er overholdt. Styrelsen behandler således ikke faglige spørgsmål, da universiteterne har fagligt selvstyre. Klagefristen er to uger fra afgørelsen er meddelt den studerende. Klagen indgives til DTU, Afdelingen for Uddannelse og Studerende via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk

Når DTU modtager en klage over en afgørelse, foretages en revurdering af afgørelsen på baggrund af de oplysninger, den studerende er kommet med i sin klage. DTU kan i den forbindelse beslutte at genoptage sagen, hvis der i klagen foreligger oplysninger, som har væsentlig betydning for sagen, eller hvis der i den oprindelige behandling af sagen er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl. 

Hvis DTU vælger at fastholde den oprindelige afgørelse, vil DTU udarbejde en udtalelse om afgørelsen og klagen. Udtalelsen vil blive sendt til den studerende, der får lejlighed til at kommentere den. Afslutningsvist vil den samlede sag blive sendt til behandling i styrelsen. Sagsbehandlingstiden i styrelsen er i øjeblikket ca. seks måneder fra det tidspunkt, DTU sender klagen til styrelsen.

En klage til styrelsen har normalt ikke opsættende virkning mht. den afgørelse, der er truffet. Et eventuelt afslag på dispensation, som har den konsekvens, at den studerende bliver udskrevet af universitetet, vil derfor fortsat være gældende.