Dispensation

 

Hvis en studerende ikke overholder DTU’s regler for den studerendes uddannelse, kan den studerende kun fortsætte studiet, hvis der opnås en dispensation. DTU's dispensationsudvalg kan dispensere fra reglerne i studieordninger, kursusbeskrivelser og DTU's regler, hvor det ikke strider mod love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Studerende, der har indgivet en ansøgning om dispensation for førsteårsprøven, 5 ECTS-point studieaktivitetskravet, maksimal studietid og ekstra eksamensforsøg, kan fortsætte deres studie under behandlingen af deres ansøgning.

Ansøgningen
Dispensationsansøgninger skal indgives elektronisk via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk og bliver behandlet på udvalgsmøder, der finder sted ca. en gang om måneden. Der kan læses mere om formalia, krav til dokumentation og gode råd til en dispensationsansøgning i Studievejledningens guide 'Jeg skal søge dispensation', som findes på DTU Inside under 'Studieregler'/'Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation'.

Mødedatoer for dispensationsudvalgsmøderne og ansøgningsfrister kan ses på DTU Inside under ’Studieregler'/'Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation'/'Datoer for dispensationsmøder'.

Studerende, der indsender deres ansøgning inden for de angivne frister, kan forvente at modtage en afgørelse senest 8-10 uger efter, at dispensationsudvalget har behandlet ansøgningen på det efterfølgende møde under forudsætning af, at ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger. Behandlingstiden vil derfor blive forlænget, hvis der er mangelfuld dokumentation, eller hvis dispensationsudvalget beder om supplerende oplysninger. Spørgsmål til dispensation kan stilles til Studievejledningen eller, hvis det handler om en konkret dispensationsansøgning, til studiedispensation@adm.dtu.dk

Krav til ansøgningen
En dispensationsansøgning skal være begrundet. Den studerende skal altid vedlægge relevant dokumentation – f.eks. skal en ansøgning, der handler om sygdom, altid vedlægges lægelig dokumentation. Den studerende skal selv betale udgiften til lægeerklæringen. Derudover skal ansøgningen altid være vedlagt en realistisk studieplan (udformet i Studieplanlæggeren) samt et karakterudskrift, hvor alle eksamensforsøg fremgår.

Forhold der kan begrunde en dispensation
Dispensationsudvalgets afgørelse er altid baseret på en konkret, individuel vurdering af den studerendes oplysninger i ansøgningen sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder. En ansøgning om dispensation kan f.eks. være begrundet i følgende:

 1. Usædvanlige forhold, som den studerende er uden skyld i. Det kan  f.eks. være egen sygdom, alvorlig sygdom/dødsfald hos nærmeste familie, borgerligt ombud som domsmand eller nævning, værnepligtstjeneste eller andre udsædvanlige, udefrakommende forhold, som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende typisk er uden skyld i.

  En lægeerklæring på såvel fysisk som psykisk sygdom bør indeholde lægens vurdering af, hvordan sygdommen påvirker den studerendes evne til at studere, herunder en prognose for varigheden af sygdommen, hvis muligt, og om den studerende er i behandling/bedring. Psykologudtalelse og anden lægefaglig dokumentation, der opfylder ovenstående krav, kan også anvendes. Lægeerklæring mv. i forbindelse med ansøgning om ekstra eksamensforsøg skal alene forholde sig til, om der ved et eller flere forudgående eksamensforsøg har været tale om usædvanlige forhold i form af sygdom og lignende.
   
 2. Den studerede har en funktionsnedsættelse, hvor evt. specialpædagogisk støtte ikke kompenserer tilstrækkeligt for funktionsnedsættelsen. Der skal vedlægges  dokumentation for funktionsnedsættelsen, herunder hvordan den studerende evt. er kompenseret i form af specialpædagogisk støtte.
   
 3. Den studerende er elitesportsudøver. Den studerende skal vedlægge en udtalelse fra det relevante idrætsforbund, der dokumenterer, at den studerende er på eliteniveau. Læs mere om at søge om dispensation som elitesportsudøver på DTU Inside under 'Faglige tilbud og vejledning'/'Elitesport'. Der er også mulighed for at søge om orlov. Læs mere på DTU Inside under 'Studie regler'/'Dispensation, orlov og barsel'/'Orlov'.
   
 4. Den studerende er iværksætter. Den studerende skal dokumentere at have selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter (SE-nummer, årsregnskab og en beskrivelse af virksomheden bør fremlægges). Det forventes at den studerendes virksomhed er ingeniørfaglig relevant. Alternativt skal den studerende være en del af et iværksættermiljø, f.eks. et inkubator- eller iværksættermiljø på DTU eller regionale vækstmiljøer. 
   
 5. Den studerende er formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), medlem af bestyrelsen for Polyteknisk Forening (PF) eller lignende organisationer. Det skal dokumenteres, at hvervet har et så betydeligt omfang, at det ikke er muligt at være fuldtidsstuderende.

Ved ansøgning om at blive løst fra et bindende kursus er kravene til at kunne dokumentere usædvanlige forhold meget skærpet. Læs mere nedenfor i afsnittet ’Ansøgning om at blive løst fra et bindende kursus’.

Forhold der som udgangspunkt ikke kan begrunde en dispensation
Dispensationsudvalgene betragter som udgangspunkt ikke følgende forhold som dispensationsgivende:

 • Tid brugt på erhvervsarbejde og frivilligt arbejde
 • Deltagelse i udvalgs- og nævnsarbejde som f.eks. institutstudienævn, CUU og DUU
 • Manglende kendskab til reglerne for uddannelsen
 • Forhold som f.eks. boligproblemer eller økonomiske problemer

Ansøgning om annullering af eksamenstilmelding
En studerende kan søge om at få annulleret en eksamenstilmelding i et kursus, men kun hvis vedkommende ikke planlægger at deltage i eksamen eller, hvis eksamen er afholdt, ikke har deltaget i eksamen. Hvis eksamen er afholdt, skal den studerende have en af følgende registreringer: ’Ej mødt’, ’Syg’ eller ’Ikke godkendt’.

Har den studerende først deltaget i eksamen og fået et resultat (karakter eller bestået/ikke bestået), kan en ansøgning om annullering af eksamenstilmeldingen aldrig blive imødekommet. Den studerende henvises til i stedet at søge om at blive løst fra kurset. Læs om bindende kurser på DTU Inside under ’Studieregler’/’Undervisning’/’Bindende kurser’ samt nedenfor i afsnittet ’Ansøgning om at blive løst fra et bindende kursus’.

Er der tale om den studerendes første eksamensforsøg i kurset, skal den studerende i sin ansøgning om annullering af eksamenstilmelding redegøre for, hvorfor vedkommende ikke fik afmeldt sig eksamen inden for den gældende frist, og hvorfor vedkommende nu ikke ønsker at gennemføre kurset, hvis dette er tilfældet. Det skal også angives, hvilket kursus man ønsker at tage i stedet for. Ved obligatoriske kurser eller kurser, som er en del af en obligatorisk gruppe i den studerendes studieordning, skal ansøgningen altid vedlægges en studielederudtalelse med angivelse af, hvilket kursus den studerende skal tage i stedet for. En imødekommelse af ansøgningen medfører, at den studerende bliver afmeldt eksamen, og at den studerende derfor ikke længere har brugt et forsøg i kurset. En afledt konsekvens af dette vil være, at kurset ikke længere er en del af den studerendes studieplan, medmindre der er tale om et obligatorisk kursus.

Har den studerende brugt flere eksamensforsøg i et kursus, men aldrig deltaget i nogen af eksamenerne, kan der i særlige tilfælde gives dispensation til at få annulleret alle eksamenstilmeldinger. Den studerende skal i sin ansøgning redegøre for, hvorfor vedkommende ønsker at få annulleret alle eksamenstilmeldinger og dermed ikke gennemføre kurset. Det skal også angives, hvilket kursus man ønsker at tage i stedet for. Ved obligatoriske kurser eller kurser, som er en del af en obligatorisk gruppe i den studerendes studieordning, skal ansøgningen altid vedlægges en studielederudtalelse med angivelse af, hvilket kursus den studerende skal tage i stedet for. Den afledte konsekvens af en imødekommelse af en sådan ansøgning vil være, at alle eksamenstilmeldinger annulleres, og den studerende har derfor ikke længere brugt nogen eksamensforsøg i kurset.

Søger den studerende om at få annulleret en eksamenstilmelding i forbindelse med et 2., 3. eller senere eksamensforsøg i kurset, kan der gives dispensation, hvis den studerende kan dokumentere usædvanlige forhold for, hvorfor vedkommende ikke fik afmeldt sig eksamen inden for fristen. Læs om ’usædvanlige forhold’ ovenfor i afsnittet ’Forhold der kan begrunde en dispensation’.

Ansøgning om at blive løst fra et bindende kursus
Når den studerende først har deltaget i eksamen i et kursus, er muligheden for at blive løst fra kurset yderst begrænset. 

Læs om bindende kurser på DTU Inside under Studieregler'/Undervisning/Bindende kurser. Her fremgår bl.a., at man automatisk bliver løst fra et kursus, som ikke udbydes længere. Den studerende kan løses fra kurset, straks efter kurset er udgået, uanset hvor mange forsøg den studerende har brugt i kurset. Den studerende har dog altid krav på sine tre eksamensforsøg, jf. reglen om, at hvis et kursus ophører, skal der udbydes yderligere to gange reeksamen i kurset i overensstemmelse med reglerne for placering af reeksamen. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen'/Afholdelse af reeksamen’.

Bachelor- og kandidatstuderende
Bachelor- og kandidatstuderende skal søge dispensation via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk.

En dispensation om at blive løst fra et kursus kan kun gives helt undtagelsesvist, hvis der foreligger usædvanlige forhold af mere langvarig karakter, som er direkte knyttet til kurset, og som over længere tid forhindrer den studerende i at gennemføre kurset. Eksempelvis kan studerende med specialpædagogiske behov være omfattet af denne snævre dispensationsadgang.

Hvis den studerende søger om dispensation for at blive løst fra et bindende kursus alene med begrundelse i studietidsforlængelse, faglige udfordringer med kurset eller ønsker til ændring af den faglige sammensætning af uddannelsen, kan dette ikke indgå i vurderingen, og ansøgningen vil dermed som udgangspunkt blive afvist.

Diplomingeniørstuderede
For diplomingeniørstuderede skal en dispensationsansøgning om at blive løst fra et kursus behandles af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og ikke DTU. Det er kun styrelsen, der har kompetencen til at afgøre, om der skal gives dispensation. Muligheden for at få dispensation og dermed blive løst fra et kursus er yderst begrænset og gives kun, hvis der foreligger forhold af usædvanlig karakter, som knytter sig direkte til kurset og forhindrer den studerende i at gennemføre kurset. Sagsbehandlingstiden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er for denne sagstype omkring 2 måneder. Ansøgning vedlagt evt. dokumentation indgives via e-mail til studiedispensation@adm.dtu.dk, hvorefter DTU videresender ansøgningen til styrelsen vedlagt en sagsfremstilling.

Klage over dispensationsafgørelse
Hvis den studerende ikke får imødekommet sin dispensationsansøgning, kan den studerende klage over afgørelsen til bachelordekanen, som af rektor har fået tildelt kompetencen til at behandle klager over dispensationsudvalgets afgørelser. Fristen for indgivelse af en klage er to uger fra den dag, udvalgets afgørelse er meddelt den studerende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives via Dispensationssystemet www.dispensation.dtu.dk. I Dispensationssystemet vælges dispensationstypen ’Klage over dispensationsafgørelse’, og den studerende skal i fritekstfeltet skrive sagsnummeret på den afgørelse, der klages over. Sagsbehandlingstiden på klager til dekanen er ca. 3 måneder.