Overgang til kandidatuddannelsen (Overgangsordningen)

Overgang til kandidatuddannelsen (overgangsordningen)

Studerende, der mangler 55 ECTS-point eller mindre af deres diplomingeniør- eller bacheloruddannelse på DTU, kan søge om at tage kandidatkurser svarende til maksimalt 30 ECTS-point, forudsat at den studerende efter endt diplomingeniør-/bacheloruddannelse vil søge optagelse på en kandidatuddannelse på DTU samt opfylder adgangskrav og faglige forudsætninger for optagelse på den pågældende kandidatuddannelse. Den studerende kan ikke få dispensation til at tage flere end i alt 30 ECTS-point, uanset hvor mange semestre den studerende følger overgangsordning.

De ønskede kandidatkurser kan godt være specialkurser. I så fald skal den studerende oplyse i ansøgningen, hvilket institut specialkurset laves i samarbejde med, og hvor mange ECTS-point kurset udgør.

På overgangsordningen gennemføres kurser eller afsluttende projekt på den nuværende diplomingeniør-/bacheloruddannelse samtidig med, at der gennemføres kurser på den kommende kandidatuddannelse. Denne regel kan dog fraviges, hvis der foreligger særlige forhold. Overgangsordningen må ikke medføre studietidsforlængelse ud over den maksimale studietid for diplomingeniør-/bacheloruddannelsen.

Den studerende skal søge om overgangsordning via en digital ansøgningsblanket, som findes på DTU Inside under ’Studieregler’/'Overgang til kandidatuddannelsen (overgangsordningen)'. Ansøgningen skal udfyldes og sendes fra studentermailen til kandidatopt@adm.dtu.dk. Den studerende vil modtage afgørelsen om godkendelse af overgangssemesteret på sin studentermail.

DTU lægger ved ansøgningen vægt på, om den studerende skønnes at have faglige forudsætninger for at gennemføre kurser på kandidatuddannelsen samtidig med færdiggørelsen af diplomingeniør-/bacheloruddannelsen.

Frister for ansøgning om overgangsordning:

  • For 13-ugers-perioderne: Senest tre uger inde i semesteret
  • For 3-ugers-perioderne juni, juli og august: 1. maj
  • For 3-ugers-perioden januar: 15. november

Der kan maksimalt søges for et semester ad gangen. Efterårssemesteret løber fra september til og med januar, og forårssemesteret løber fra februar til og med august.

Studerende, der har taget kandidatkurser på overgangsordningen, skal stadig leve op til studieaktivitetskravet, når den studerende er optaget på kandidatuddannelsen. Antallet af overførte ECTS-point vil ikke indgå i opgørelsen af studieaktiviteten.

Den maksimale studietid vil blive nedskrevet med et semester, hvis den studerende har bestået 30 ECTS-point kandidatkurser på overgangsordningen.

Tilmelding til kurser på overgangsordning
Tilmelding til kurser på overgangsordning skal ske via den digitale ansøgningsblanket. Ønsker den studerende at ændre sine kursusvalg på overgangsordningen, herunder afmelding af kurser, skal dette ske ved at indsende en ny, opdateret ansøgningsblanket til Studieadministrationen via studentermail til studadm@adm.dtu.dk

Ansøgning til kandidatuddannelse efter overgangsordning
Den studerende skal selv søge om optagelse på kandidatuddannelsen, når diplomingeniør-/bacheloruddannelsen er ved at være afsluttet. Se mere om ansøgning til kandidatuddannelserne på dtu.dk under ’Kandidat’/Sådan søger du optagelse'.

Kandidatkurser bestået på overgangsordningen
De kandidatkurser, den studerende har bestået på overgangsordningen, vil automatisk blive overført til kandidatuddannelsen, når den studerende bliver endeligt optaget.

Hvis den studerende vælger en anden kandidatretning end den oprindeligt planlagte, vil kun beståede kandidatkurser, der er en del af de obligatoriske grupper på den nye retning, blive overført. Den studerende kan derudover bede om at få overført beståede valgfrie kurser. Hermed gælder der de samme regler som ved retningsskift. Læs mere i reglerne for studieskift og retningsskift på kandidatuddannelsen.

Ikke-beståede kandidatkurser på overgangsordningen
Ikke-beståede kandidatkurser taget på overgangsordningen er bindende for den studerende, jf. reglerne om bindende kurser. Dette gælder også valgfrie kurser, hvis den studerende søger om optagelse på den kandidatuddannelse, som pågældende har gennemført en overgangsordning til. Se DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Bindende kurser'. Ikke-beståede kurser vil således blive overført til kandidatuddannelsen, når den studerende bliver endeligt optaget.

Søger den studerende ind på en anden kandidatretning end den oprindeligt planlagte, vil bindingen på et ikke-bestået kursus blive løst, medmindre kurset er en del af de obligatoriske grupper på den nye retning.

SU ved afslutning af diplomingeniør-/bacheloruddannelsen
Diplomingeniør/bacheloruddannelsen er afsluttet, når karakteren i det sidste kursus/projekt på uddannelsen er registreret. Det gælder også, selvom det er midt i semesteret, og selvom kurserne på overgangssemesteret endnu ikke er afsluttede.

Når diplomingeniør-/bacheloruddannelsen afsluttes, bortfalder retten til at modtage SU/slutlån, da den studerende i dette tilfælde ikke er indskrevet på en uddannelse, selvom den studerende stadig er i gang med kurser på overgangssemesteret.

Tidlig studiestart på kandidatuddannelsen

Når en studerende er blevet endeligt optaget på kandidatuddannelsen og dermed også har bestået evt. suppleringskurser, er det muligt at tage kurser fra kandidatuddannelsen i 3-ugers perioderne op til studiestart. Hvis man starter på kandidatuddannelsen 1. februar kan man derfor tage et kursus i januar, og hvis man starter på kandidatuddannelsen 1. september, kan man tage kurser i juli og august.

Hvis en studerende gerne vil ansøge om at tage kurser, før den formelle studiestart på kandidatuddannelsen, skal vedkommende skrive fra sin studentermail til kandidatopt@adm.dtu.dk og med kursusnumre oplyse, hvilket/hvilke kurser, man ønsker at følge. Dette fremgår også af ens optagelsesbrev.

Oplysninger om mulighed for SU ved tidlig studiestart finder du på DTU Inside under ‘Faglige tilbud og vejledning/Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Når man får svar tilbage, at det kan lade sig gøre at tage kurset, skal den studerende selv tilmelde sig kurset på Studieplan.dtu.dk. Tilmelding skal ske inden for til- og afmeldingsfristerne for den pågældende undervisningsperiode. Se til- og afmeldingsfrister på DTU Inside under ’Studieregler’/’Undervisning’/Til- og afmeldingsfrister’.