Overgang til kandidatuddannelsen (Overgangsordningen)

Studerende, der mangler 55 ECTS-point eller mindre af deres diplomingeniør- eller bacheloruddannelse på DTU, kan søge om at tage kandidatkurser på samlet op til 30 ECTS-point, forudsat at den studerende efter endt diplomingeniør-/bacheloruddannelse vil søge optagelse på en kandidatuddannelse på DTU samt opfylder adgangskrav og faglige forudsætninger for optagelse på den pågældende kandidatuddannelse. Den studerende kan ikke få dispensation til at tage flere end 30 ECTS-point.

De ønskede kandidatkurser kan godt være  specialkurser. Så skal den studerende oplyse i ansøgningen, hvilket institut specialkurset laves i samarbejde med, og hvor mange ECTS-point kursuset udgør.

På overgangsordningen skal der som udgangspunkt gennemføres kurser på den nuværende diplomingeniør-/bacheloruddannelse samtidig med, at der gennemføres kurser på den kommende kandidatuddannelse. Overgangsordningen må ikke medføre studietidsforlængelse af diplomingeniør-/bacheloruddannelsen.

DTU vil ved ansøgningen lægge vægt på, om den studerende skønnes at have faglige forudsætninger for at gennemføre kurser på kandidatuddannelsen samtidig med færdiggørelsen af diplomingeniør-/bacheloruddannelsen.

Den studerende skal stadig søge om optagelse på kandidatuddannelsen, når diplomingeniør-/bacheloruddannelsen er ved at være afsluttet.

En digital ansøgningsblanket ligger på DTU Inside under ’Struktur og regler’ / 'Overgang til kandidatuddannelsen (overgangsordningen)'. Ansøgningen skal udfyldes og sendes fra studentermailen til kandidatopt@adm.dtu.dk. Den studerende vil modtage afgørelsen om godkendelse af overgangssemesteret på sin studentermail.

Ansøgningsfrister:

  • For 13-ugers-perioderne: Senest en uge inde i semesteret
  • For 3-ugers-perioderne juni, juli og august: 1. maj
  • For 3-ugers-perioden januar: 15. november

Man kan maksimalt søge for et semester ad gangen. Efterårssemesteret løber fra september til og med januar, og forårssemesteret løber fra februar til og med august.

Når den studerende får tilladelse til at følge kurser på overgangsordningen, tages der ikke samtidig stilling til den studerendes eventuelle overskridelse af tidsfrister for studiet, ekstra eksamensforsøg mv. og dispensation herfor.

Studerende, der har taget kandidatkurser på overgangsordningen, skal stadig leve op til studieaktivitetskravet, når den studerende er optaget på kandidatuddannelsen. Antallet af overførte ECTS-point vil ikke indgå i opgørelsen af studieaktiviteten.

Gældende fra studieåret 2018/2019 vil den maksimale studietid blive nedskrevet med et semester, hvis den studerende har bestået 30 ECTS-point kandidatkurser på overgangsordningen.

Kandidatkurser bestået på overgangsordningen
De kandidatkurser, den studerende har bestået på overgangsordningen, vil automatisk blive overført til kandidatuddannelsen, når den studerende bliver endeligt optaget.

Hvis den studerende vælger en anden kandidatretning end den oprindeligt planlagte, vil kun beståede kandidatkurser, der er en del af de obligatoriske grupper på den nye retning, blive overført. Den studerende kan dog altid efter eget valg bede om at få overført beståede valgfrie kurser. Hermed gælder der det samme som ved retningsskift.

Ikke-beståede kandidatkurser på overgangsordningen
For et kandidatkursus, den studerende ikke består på overgangsordningen, gælder reglen om bindende kurser. Se DTU Inside under 'Struktur og regler'/'Undervisning'/'Bindende kurser'. 

Søger den studerende ind på en anden kandidatretning end den oprindeligt planlagte, vil bindingen på et ikke-bestået kursus blive løst, medmindre kurset er en del af de obligatoriske grupper på den nye retning.

SU ved afslutning af diplomingeniør-/bacheloruddannelsen
Diplomingeniør/bacheloruddannelsen er afsluttet, når karakteren i det sidste kursus/projekt på uddannelsen er registreret. Det gælder også, selvom det er midt i semesteret, og selvom kurserne på overgangssemesteret endnu ikke er afsluttede.

Når diplomingeniør-/bacheloruddannelsen afsluttes, bortfalder retten til at modtage SU/slutlån. Det betyder, at når den studerende afslutter sin diplomingeniør-/bacheloruddannelse, er han/hun ikke indskrevet på en uddannelse og har derfor ikke ret til SU, selvom den studerende stadig er i gang med kurser på overgangssemesteret.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/orlov-studieskift-gaestestuderende/overgang-til-kandidatuddannelsen
22 NOVEMBER 2019