Overgang til kandidatuddannelsen (Overgangsordningen)

 

Studerende, der mangler 55 ECTS-point eller mindre af deres diplomingeniør- eller bacheloruddannelse på DTU, kan søge om at tage kandidatkurser svarende til maksimalt 30 ECTS-point, forudsat at den studerende efter endt diplomingeniør-/bacheloruddannelse vil søge optagelse på en kandidatuddannelse på DTU samt opfylder adgangskrav og faglige forudsætninger for optagelse på den pågældende kandidatuddannelse. Den studerende kan ikke få dispensation til at tage flere end i alt 30 ECTS-point, uanset hvor mange semestre den studerende følger overgangsordning.

De ønskede kandidatkurser kan godt være specialkurser. I så fald skal den studerende oplyse i ansøgningen, hvilket institut specialkurset laves i samarbejde med, og hvor mange ECTS-point kurset udgør.

På overgangsordningen gennemføres som udgangspunkt kurser på den nuværende diplomingeniør-/bacheloruddannelse samtidig med, at der gennemføres kurser på den kommende kandidatuddannelse. Overgangsordningen må ikke medføre studietidsforlængelse ud over den maksimale studietid for diplomingeniør-/bacheloruddannelsen.

Den studerende skal søge om overgangsordning via en digital ansøgningsblanket, som findes på DTU Inside under ’Studieregler’/'Overgang til kandidatuddannelsen (overgangsordningen)'. Ansøgningen skal udfyldes og sendes fra studentermailen til kandidatopt@adm.dtu.dk. Den studerende vil modtage afgørelsen om godkendelse af overgangssemesteret på sin studentermail.

DTU lægger ved ansøgningen vægt på, om den studerende skønnes at have faglige forudsætninger for at gennemføre kurser på kandidatuddannelsen samtidig med færdiggørelsen af diplomingeniør-/bacheloruddannelsen.

Frister for ansøgning om overgangsordning:

  • For 13-ugers-perioderne: Senest tre uger inde i semesteret
  • For 3-ugers-perioderne juni, juli og august: 1. maj
  • For 3-ugers-perioden januar: 15. november

Der kan maksimalt søges for et semester ad gangen. Efterårssemesteret løber fra september til og med januar, og forårssemesteret løber fra februar til og med august.

Når den studerende får tilladelse til at følge kurser på overgangsordningen, tages der ikke samtidig stilling til den studerendes eventuelle overskridelse af tidsfrister for studiet, ekstra eksamensforsøg mv. og dispensation herfor.

Studerende, der har taget kandidatkurser på overgangsordningen, skal stadig leve op til studieaktivitetskravet, når den studerende er optaget på kandidatuddannelsen. Antallet af overførte ECTS-point vil ikke indgå i opgørelsen af studieaktiviteten.

Den maksimale studietid vil blive nedskrevet med et semester, hvis den studerende har bestået 30 ECTS-point kandidatkurser på overgangsordningen.

Tilmelding til kurser på overgangsordning
Tilmelding til kurser på overgangsordning kan kun ske via ansøgningsskemaet. Ønsker den studerende at ændre sine kursusvalg på overgangsordningen, kan dette kun ske ved at kontakte Studieadministrationen via deres kontaktformular eller for eksterne interessenter via studadm@adm.dtu.dk.

Afmelding af kurser kan ske i Studieplanlæggeren.

Ansøgning til kandidatuddannelse efter overgangsordning
Den studerende skal selv søge om optagelse på kandidatuddannelsen, når diplomingeniør-/bacheloruddannelsen er ved at være afsluttet. Se mere om ansøgning til kandidatuddannelserne på dtu.dk under ’Kandidat’/Sådan søger du optagelse’.

Kandidatkurser bestået på overgangsordningen
De kandidatkurser, den studerende har bestået på overgangsordningen, vil automatisk blive overført til kandidatuddannelsen, når den studerende bliver endeligt optaget.

Hvis den studerende vælger en anden kandidatretning end den oprindeligt planlagte, vil kun beståede kandidatkurser, der er en del af de obligatoriske grupper på den nye retning, blive overført. Den studerende kan derudover bede om at få overført beståede valgfrie kurser. Hermed gælder der de samme regler som ved retningsskift.

Ikke-beståede kandidatkurser på overgangsordningen
Ikke-beståede kandidatkurser taget på overgangsordningen er bindende for den studerende, jf. reglerne om bindende kurser. Dette gælder også valgfrie kurser, hvis den studerende søger om optagelse på den kandidatuddannelse, som pågældende har gennemført en overgangsordning til. Se DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Bindende kurser'. Ikke-beståede kurser vil således blive overført til kandidatuddannelsen, når den studerende bliver endeligt optaget.

Søger den studerende ind på en anden kandidatretning end den oprindeligt planlagte, vil bindingen på et ikke-bestået kursus blive løst, medmindre kurset er en del af de obligatoriske grupper på den nye retning.

SU ved afslutning af diplomingeniør-/bacheloruddannelsen
Diplomingeniør/bacheloruddannelsen er afsluttet, når karakteren i det sidste kursus/projekt på uddannelsen er registreret. Det gælder også, selvom det er midt i semesteret, og selvom kurserne på overgangssemesteret endnu ikke er afsluttede.

Når diplomingeniør-/bacheloruddannelsen afsluttes, bortfalder retten til at modtage SU/slutlån, da den studerende i dette tilfælde ikke er indskrevet på en uddannelse, selvom den studerende stadig er i gang med kurser på overgangssemesteret.