Genoptagelse

Genoptagelse på bachelor- og diplomingeniøruddannelsen

Hvis en tidligere indskrevet studerende ønsker at studere på DTU igen, kan vedkommende søge om genoptagelse.

Reglerne om genoptagelse gælder kun, hvis man søger ind på samme uddannelse igen. Alle bachelorretninger betragtes som samme uddannelse, og alle diplomingeniørretninger betragtes som samme uddannelse. Hvis en ansøger tidligere har læst en type uddannelse og nu ønsker at læse en anden type uddannelse, skal vedkommende i stedet søge om optagelse eller studieskift.

Hvis  ansøger selv har udmeldt sig af uddannelsen, kan ansøger tidligst blive genoptaget (forstået som datoen for studiestart) på samme uddannelsesretning inden for den samme uddannelsestype (bachelor- eller diplomingeniøruddannelse) 5 måneder efter, at indskrivningen er lukket. 

Hvis ansøger er blevet udmeldt fra sin uddannelse af DTU pga. studiemæssige forhold, eller ansøger er i konflikt med DTU's studieregler på tidspunktet for ansøgning om genoptagelse, skal ansøger først søge om dispensation, når DTU giver besked om det. Der skal søges om dispensation, uanset om ansøger søger ind på en anden uddannelsesretning end den, vedkommende tidligere var indskrevet på. Hvis DTU imødekommer dispensationsansøgningen, vil det blive vurderet, om ansøger kan genoptages. Hvis DTU ikke imødekommer dispensationsansøgningen, vil ansøger få afslag på sin ansøgning om genoptagelse.

Hvis ansøger søger om genoptagelse og allerede har en afsluttet videregående uddannelse på samme niveau, vil ansøger være omfattet af loven om begrænsning af dobbeltuddannelse.

Kurser/uddannelseselementer, der er bestået mere end fem år før optagelsen på DTU, kan som udgangspunkt ikke overføres til den studerendes nye indskrivning. Den relevante studieleder kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvorvidt der kan gives dispensation, vurderes af studieleder i forbindelse med den øvrige sagsbehandling af ansøgningen om genoptagelse. Kurser, der er faldet for forældelsesfristen på fem år, vil kun blive overført til den studerendes nye indskrivning, hvis den studerende ønsker dette.

Ansøgning og ansøgningsfrister

Genoptagelse med studiestart 1. september
Ansøgere om genoptagelse skal overholde samme ansøgningsfrister som andre ansøgere til DTU’s bachelor- og diplomingeniøruddannelser. Ansøgningsfristerne  findes på DTU.dk under ’Ansøgning og optagelse’ / ’Tidsfrister og datoer’.

Bemærk at ansøgere, som tidligere har bestået 60 ECTS-point eller mere på en videregående uddannelse, skal søge om genoptagelse senest 1. maj.

Man skal søge om genoptagelse via www.optagelse.dk.

Genoptagelse med studiestart 1. februar
Ansøgere om genoptagelse skal overholde samme ansøgningsfrister som andre ansøgere til DTU’s bachelor- og diplomingeniøruddannelser. Ansøgningsfristerne findes på DTU.dk under ’Ansøgning og optagelse’ / ’Tidsfrister og datoer’.

Bemærk at ansøgere, som tidligere har bestået 60 ECTS-point eller mere på en videregående uddannelse, skal søge om genoptagelse senest 1. november.

Der søges om genoptagelse via en ansøgningsblanket, som i ansøgningsperioden ligger på DTU’s hjemmeside under ’Vinteroptag.

Behandling af ansøgningen
En ansøger kan genoptages enten uden om den ordinære optagelse eller gennem den ordinære optagelse.

En ansøger vil blive genoptaget udenom den ordinære optagelse (kvote 1 og 2), hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Ansøger opfylder de gældende adgangskrav til uddannelsesretningen.
 • Ansøger får imødekommet en evt. ansøgning om dispensation.
 • Ansøger har bestået, hvad der svarer til første studieår af den uddannelsesretning, ansøger søger om genoptagelse på.
  Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på uddannelsesretningen er bestået.
  Første studieår på bacheloruddannelsen er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper (Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag og Projekter og almene fag) er bestået.
 • Der er ledige studiepladser på netop det studietrin og på den uddannelsesretning, ansøger søger ind på. Sker det, at flere studerende søger om genoptagelse, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

En ansøger vil blive genoptaget gennem den ordinære optagelse (kvote 1 og 2), hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Ansøger opfylder adgangskravene til uddannelsesretningen.
 • Ansøger får imødekommet en evt. ansøgning om dispensation.
 • Ansøger har ikke bestået, hvad der svarer til første studieår af den uddannelsesretning, ansøger søger om genoptagelse på.
  Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på  uddannelsesretningen er bestået.
  Første studieår på bacheloruddannelsen er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper (Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag og Projekter og almene fag) er bestået.
 • Ansøgers kvotient er høj nok til at blive optaget gennem kvote 1, eller ansøger bliver prioriteret højt nok til at blive optaget gennem kvote 2.

Tidsfrister og eksamensforsøg for studerende der bliver genoptaget på bachelor- og diplomingeniøruddannelsen

Tidsfrister
Studieaktivitetskravet for studerende, der bliver genoptaget gennem den ordinære optagelse, er minimum 30 ECTS-point første studieår og minimum 45 ECTS-point pr. efterfølgende studieår akkumuleret. Studieåret regnes fra genindskrivningsdatoen.

Studieaktivitetskravet for studerende, der bliver genoptaget uden om den ordinære optagelse, er minimum 45 ECTS-point pr. studieår akkumuleret. Studieåret regnes fra genindskrivningsdatoen.

Maksimal studietid for studerende, der bliver genoptaget, er normeret studietid + et år fra genindskrivningsdatoen. Den maksimale studietid bliver dog nedskrevet med et semester for hver 30 ECTS-point, den studerende allerede har bestået.

Eksamensforsøg 

 • Genoptagelse på samme uddannelsesretning:
  Den studerende tildeles ét nyt eksamensforsøg i kurser, hvor alle eksamensforsøg er opbrugt, hvis kurset indgår i uddannelsesretningen.
   
 • Genoptagelse på ny uddannelsesretning gennem den ordinære optagelse (kvote 1 og 2): 
  Den studerende får nulstillet antallet af brugte eksamensforsøg i ikke-beståede kurser, som den studerende tidligere har fulgt på DTU. Den studerende får tildelt tre nye eksamensforsøg i de pågældende kurser, hvis kurserne kan indgå i den uddannelse, den studerende bliver genoptaget på.
   
 • Genoptagelse på ny uddannelsesretning uden om den ordinære optagelse (kvote 1 og 2)
  Den studerende tildeles ét nyt eksamensforsøg i kurser, hvor alle eksamensforsøg er opbrugt, hvis kurset indgår i uddannelsesretningen.

Genoptagelse på kandidatuddannelsen

Hvis en tidligere indskrevet studerende ønsker at studere på DTU igen, kan vedkommende søge om genoptagelse.

Hvis ansøger selv har udmeldt sig af uddannelsen, kan ansøger tidligst blive genoptaget på samme uddannelsesretning (bachelor-, diplomingeniøruddannelse eller kandidatuddannelse) 5 måneder efter, at indskrivningen er lukket.

Hvis ansøger er blevet udmeldt fra sin uddannelse af DTU pga. studiemæssige forhold, eller ansøger er i konflikt med DTU's studieregler på tidspunktet for ansøgning om genoptagelse,skal ansøger først søge om dispensation, når DTU giver besked om det. Der skal søges om dispensation, uanset om ansøger søger ind på en anden uddannelsesretning end den, vedkommende tidligere var indskrevet på. Hvis DTU imødekommer dispensationsansøgningen, vil det blive vurderet, om ansøger kan genoptages. Hvis DTU ikke imødekommer dispensationsansøgningen, vil ansøger få afslag på sin ansøgning om genoptagelse.

Hvis ansøger søger om genoptagelse og allerede har en afsluttet videregående kandidatuddannelse, vil ansøger være omfattet af loven om begrænsning af dobbeltuddannelse.

Bliver den studerende genoptaget på samme kandidatretning, vil alle kurser, både obligatoriske og valgfrie som den studerende tidligere har bestået eller ikke bestået på denne retning, automatisk blive overført til den nye indskrivning og vil derfor stadig være en del af den studerendes nye studieplan.

Kurser/uddannelseselementer, der er bestået mere end fem år før optagelsen på DTU, kan i udgangspunktet ikke overføres til den studerendes nye indskrivning. Den relevante studieleder kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvorvidt der kan gives dispensation, vurderes af studieleder i forbindelse med den øvrige sagsbehandling af ansøgningen om genoptagelse. Kurser, der er faldet for forældelsesfristen på fem år, vil kun blive overført til den studerendes nye indskrivning, hvis den studerende ønsker dette.

Ansøgning og ansøgningsfrister
Ansøgning om genoptagelse på kandidatuddannelsen sker gennem DTU’s ordinære optagelse til kandidatuddannelsen efter de gældende frister og adgangskrav.

Se mere på DTU’s hjemmeside under ’Optagelse på kandidatuddannelsen’.

Behandling af ansøgningen
En ansøger vil blive genoptaget, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Ansøger opfylder adgangskravene til uddannelsesretningen på optagelsestidspunktet.
 • Ansøger får imødekommet en eventuel ansøgning om dispensation.

Tidsfrister for studerende der bliver genoptaget på kandidatuddannelsen
Studieaktivitetskravet for studerende, der bliver genoptaget på en kandidatuddannelse, er minimum 30 ECTS-point første studieår og minimum  45 ECTS-point pr. efterfølgende studieår akkumuleret. Studieåret regnes fra genindskrivningsdatoen.

Maksimal studietid for studerende, der bliver genoptaget, er normeret studietid + et år fra genindskrivningsdatoen. Den maksimale studietid bliver nedskrevet med et semester for hver 30 ECTS-point, den studerende allerede har bestået.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/orlov-studieskift-gaestestuderende/genoptagelse
22 NOVEMBER 2019