Genoptagelse

Genoptagelse på bachelor- og diplomingeniøruddannelsen

Hvis en tidligere indskrevet studerende ønsker at studere på DTU igen, kan vedkommende søge om genoptagelse.

Reglerne om genoptagelse gælder kun, hvis man søger ind på samme type uddannelse igen. Alle bachelorretninger betragtes som samme type uddannelse, og alle diplomingeniørretninger betragtes som samme type uddannelse. Hvis en ansøger tidligere har læst én type uddannelse (fx diplomingeniør) og nu ønsker at læse en anden type uddannelse (fx civilbachelor), skal vedkommende søge om optagelse eller studieskift.

Hvis ansøger selv har udmeldt sig af uddannelsen, eller DTU har udmeldt ansøger, kan ansøger tidligst blive genoptaget (forstået som datoen for studiestart) på samme uddannelsesretning inden for den samme uddannelsestype (bachelor- eller diplomingeniøruddannelse) 5 måneder efter, at indskrivningen på DTU er blevet lukket. Eksempelvis betyder det i relation til sommeroptaget, at en ansøger skal være udmeldt pr. 1. april, for at kunne genoptages til studiestart 1. september. 

Hvis ansøger søger om genoptagelse og allerede har en afsluttet kandidatuddannelse, vil ansøger være omfattet af kandidatreglen.

Ansøgere der er i konflikt med DTU’s studieregler
Hvis ansøger er blevet udmeldt fra sin uddannelse af DTU pga. konflikt med DTU's studieregler (førsteårsprøven, opbrugte eksamensforsøg, maksimal studietid mv.) eller på tidspunktet for ansøgning om genoptagelse er i konflikt med sådanne regler, skal ansøger søge om dispensation. Dispensationen skal først søges, når DTU giver besked om det.
Der skal søges om dispensation, uanset om ansøger søger ind på en anden uddannelsesretning end den, vedkommende tidligere var indskrevet på.

I forbindelse med dispensationsansøgningen vurderer DTU, om ansøgers muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, siden pågældende sidst var indskrevet på DTU. Denne vurdering kan bl.a. omfatte faglige og helbredsmæssige forhold. Ansøger skal således ikke søge om dispensation for den regel, vedkommende var/er i konflikt med, men i stedet fokusere på, hvorfor mulighederne for at gennemføre uddannelsen er blevet forbedrede.

Hvis DTU imødekommer dispensationsansøgningen, vil det blive vurderet, om ansøger kan genoptages. Hvis DTU ikke imødekommer dispensationsansøgningen, vil ansøger få afslag på sin ansøgning om genoptagelse.

Læs mere om dispensation fra DTU’s regler på DTU Inside under ’Studieregler’/’Dispensation’.

Forældelsesfrist for tidligere beståede kurser
Kurser/uddannelseselementer, der er bestået mere end fem år før optagelsen på DTU, kan som udgangspunkt ikke overføres til den studerendes nye indskrivning. Den relevante studieleder kan dog dispensere fra denne regel på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvorvidt der kan gives dispensation, vurderes af studieleder i forbindelse med den øvrige sagsbehandling af ansøgningen om genoptagelse. Kurser, der er faldet for forældelsesfristen på fem år, vil kun blive overført til den studerendes nye indskrivning, hvis den studerende ønsker dette.

Ansøgning og ansøgningsfrister
Genoptagelse med studiestart 1. september
Ansøgere om genoptagelse skal være opmærksomme på, hvilke ansøgningsfrister de skal følge. Ansøgningsfristerne  findes på DTU.dk under ’Ansøgning og optagelse’/’Tidsfrister og datoer’.

Bemærk at ansøgere, som tidligere har bestået mellem 0-59 ECTS-point på en videregående uddannelse, skal søge om genoptagelse senest 15. marts kl. 12.

Bemærk at ansøgere, som tidligere har bestået 60 ECTS-point eller mere på en videregående uddannelse, skal søge om genoptagelse senest 1. maj.

Hvis ansøgers adgangsgivende eksamen kun er adgangsgivende i kvote 2, eller hvis ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00.

Man skal søge om genoptagelse via www.optagelse.dk.

Genoptagelse med studiestart 1. februar
Ansøgere om genoptagelse skal være opmærksomme på, hvilke ansøgningsfrister de skal følge. Ansøgningsfristerne findes på DTU.dk under ’Ansøgning og optagelse’ / ’Tidsfrister og datoer’.

Bemærk at ansøgere, som tidligere har bestået mellem 0-59 ECTS-point på en videregående uddannelse, skal søge om genoptagelse senest 15. oktober.

Bemærk at ansøgere, som tidligere har bestået 60 ECTS-point eller mere på en videregående uddannelse, skal søge om genoptagelse senest 1. november.

Hvis ansøgers adgangsgivende eksamen kun er adgangsgivende i kvote 2, eller hvis ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, er ansøgningsfristen den 15. oktober kl. 12.00.

Der søges om genoptagelse via en ansøgningsblanket, som i ansøgningsperioden ligger på DTU’s hjemmeside under ’Vinteroptag.

Behandling af ansøgningen
En ansøger kan genoptages enten uden om den ordinære optagelse eller gennem den ordinære optagelse.

En ansøger vil blive genoptaget uden om den ordinære optagelse (kvote 1 og 2), hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Ansøger opfylder de gældende adgangskrav til uddannelsesretningen.
 • Ansøger får imødekommet en evt. ansøgning om dispensation.
 • Ansøger har bestået, hvad der svarer til første studieår af den uddannelsesretning, ansøger søger om genoptagelse på.
  Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på uddannelsesretningen er bestået.
  Første studieår på bacheloruddannelsen er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper (Optag før september 2023: Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag og Projekter og almene fag // Optag efter september 2023: Polytekniske grundlag, Retningsspecifikke kurser og Projekter) er bestået.
 • Der er ledige studiepladser på netop det studietrin og på den uddannelsesretning, ansøger søger ind på. Sker det, at flere studerende søger om genoptagelse, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

En ansøger vil blive genoptaget gennem den ordinære optagelse (kvote 1 og 2), hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Ansøger opfylder adgangskravene til uddannelsesretningen.
 • Ansøger får imødekommet en evt. ansøgning om dispensation.
 • Ansøger har ikke bestået, hvad der svarer til første studieår af den uddannelsesretning, ansøger søger om genoptagelse på.
  Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på  uddannelsesretningen er bestået.
  Første studieår på bacheloruddannelsen er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper (Optag før september 2023: Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag og Projekter og almene fag // Optag efter september 2023: Polytekniske grundlag, Retningsspecifikke kurser og Projekter) er bestået.
 • Ansøgers kvotient er høj nok til at blive optaget gennem kvote 1, eller ansøger bliver prioriteret højt nok til at blive optaget gennem kvote 2.

Tidsfrister, kurser og eksamensforsøg

Tidsfrister
Maksimal studietid for studerende, der bliver genoptaget, er normeret studietid + et år fra genindskrivningsdatoen. Den maksimale studietid bliver dog nedskrevet med et semester for hver 30 ECTS-point, den studerende allerede har bestået.

Kurser
Bliver den studerende genoptaget på samme diplomingeniør- eller bachelorretning, vil alle kurser, både obligatoriske og valgfrie som den studerende tidligere har bestået eller ikke bestået på denne retning, automatisk blive overført til den nye indskrivning og vil derfor stadig være en del af den studerendes nye studieplan.

Eksamensforsøg 

 • Genoptagelse på samme uddannelsesretning:
  Den studerende tildeles ét nyt eksamensforsøg i kurser, hvor alle eksamensforsøg er opbrugt, hvis kurset indgår i uddannelsesretningen.
 • Genoptagelse på ny uddannelsesretning gennem den ordinære optagelse (kvote 1 og 2): 
  Den studerende får nulstillet antallet af brugte eksamensforsøg i ikke-beståede kurser, som den studerende tidligere har fulgt på DTU. Den studerende får tildelt tre nye eksamensforsøg i de pågældende kurser, hvis kurserne kan indgå i den uddannelse, den studerende bliver genoptaget på.
 • Genoptagelse på ny uddannelsesretning uden om den ordinære optagelse (kvote 1 og 2)
  Den studerende tildeles ét nyt eksamensforsøg i kurser, hvor alle eksamensforsøg er opbrugt, hvis kurset indgår i uddannelsesretningen. 

Genoptagelse på kandidatuddannelsen

Hvis en tidligere indskrevet studerende ønsker at studere på DTU igen, kan vedkommende søge om genoptagelse.

Hvis ansøger selv har udmeldt sig af uddannelsen, eller DTU har udmeldt ansøger, kan ansøger tidligst blive genoptaget (forstået som datoen for studiestart) på samme uddannelsesretning på kandidatuddannelsen 5 måneder efter, at indskrivningen på DTU er blevet lukket. Eksempelvis betyder det i relation til sommeroptaget, at en ansøger skal være udmeldt pr. 1. april, for at kunne genoptages til semesterstart 1. september. 

Ansøgere der er i konflikt med DTU’s studieregler
Hvis ansøger er blevet udmeldt fra sin uddannelse af DTU pga. konflikt med DTU's studieregler (førsteårsprøven, opbrugte eksamensforsøg, maksimal studietid mv.) eller på tidspunktet for ansøgning om genoptagelse er i konflikt med sådanne regler, skal ansøger søge om dispensation. Dispensationen skal først søges, når DTU giver besked om det.
Der skal søges om dispensation, uanset om ansøger søger ind på en anden uddannelsesretning end den, vedkommende tidligere var indskrevet på.

I forbindelse med dispensationsansøgningen vurderer DTU, om ansøgers muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, siden pågældende sidst var indskrevet på DTU. Denne vurdering kan bl.a. omfatte faglige og helbredsmæssige forhold. Ansøger skal således ikke søge om dispensation for den regel, vedkommende var/er i konflikt med, men i stedet fokusere på, hvorfor mulighederne for at gennemføre uddannelsen er blevet forbedrede.

Hvis DTU imødekommer dispensationsansøgningen, vil det blive vurderet, om ansøger kan genoptages. Hvis DTU ikke imødekommer dispensationsansøgningen, vil ansøger få afslag på sin ansøgning om genoptagelse.

Læs mere om dispensation fra DTU’s regler på DTU Inside under ’Studieregler’/'Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation'.

Forældelsesfrist for tidligere beståede kurser
Kurser/uddannelseselementer, der er bestået mere end fem år før optagelsen på DTU, kan i udgangspunktet ikke overføres til den studerendes nye indskrivning. Den relevante studieleder kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvorvidt der kan gives dispensation, vurderes af studieleder i forbindelse med den øvrige sagsbehandling af ansøgningen om genoptagelse. Kurser, der er faldet for forældelsesfristen på fem år, vil kun blive overført til den studerendes nye indskrivning, hvis den studerende ønsker dette.

Ansøgning og ansøgningsfrister
Ansøgning om genoptagelse på kandidatuddannelsen sker gennem DTU’s ordinære optagelse til kandidatuddannelsen efter de gældende frister og adgangskrav.

Se mere på DTU’s hjemmeside under ’Kandidat'/'Ansøgning og optagelse’.

Behandling af ansøgningen
En ansøger vil blive genoptaget, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Ansøger har søgt inden for tidsfristen for genoptagelse
 • Ansøger opfylder adgangskravene til uddannelsesretningen på optagelsestidspunktet.
 • Ansøger får imødekommet en eventuel ansøgning om dispensation, jf. ovenfor under 'Ansøgere der er i konflikt med DTU's studieregler'.

Tidsfrister, kurser og eksamensforsøg
Maksimal studietid for studerende, der bliver genoptaget, er normeret studietid + et år fra genindskrivningsdatoen. Den maksimale studietid bliver nedskrevet med et semester for hver 30 ECTS-point, den studerende allerede har bestået. På erhvervskandidatuddannelsen vil den maksimale studietid blive nedskrevet med et semester for hver 15 ECTS-point, den studerende allerede har bestået. 

Bliver den studerende genoptaget på samme kandidatretning, vil alle kurser, både obligatoriske og valgfrie som den studerende tidligere har bestået eller ikke bestået på denne retning, automatisk blive overført til den nye indskrivning og vil derfor stadig være en del af den studerendes nye studieplan. 

Den studerende tildeles ét nyt eksamensforsøg i kurser, hvor alle eksamensforsøg er opbrugt, hvis kurset indgår i uddannelsesretningen.