Deltagelse i kurser med deltagerbegrænsning

 

Enkelte kurser på DTU har deltagerbegrænsning på grund af laboratorie- eller værkstedsøvelser eller lign. Hvis der er deltagerbegrænsning i et kursus, fremgår det af kursusbeskrivelsen. Der kan i eftertilmeldingsperioden sættes deltagerbegrænsning på et kursus på baggrund af lokalekapacitet eller faglige forhold. 

Retningslinjer ved overtegnede kurser
Hvis et kursus er overtegnet, vil Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) trække lod blandt de tilmeldte studerende for at afgøre, hvem der kan få plads på kurset. Senest en måned før undervisningsperioden begynder, udsender AUS en studiemeddelelse med oplysninger om proceduren for lodtrækning.

Alle studerende, der har tilmeldt sig et kursus, hvor der foretages lodtrækning, vil efter lodtrækningen modtage en meddelelse på DTU Inside under ’Mine kurser og grupper’ om status for lodtrækningen. Der er tre status-typer:

  • Tildelt plads
  • På venteliste
  • Tabt lodtrækning

Man kan miste sin plads på et kursus med lodtrækning
Hvis en studerende har fået tildelt en plads på et overtegnet kursus, men ikke møder op til første undervisningsgang og ikke forinden har kontaktet underviser og fået lov at møde senere, kan den studerende ikke beholde sin plads på kurset efter nedenstående tidspunkter:

13-ugersperioden: Efter undervisningens afslutning på kursets første undervisningsdag.
3-ugersperioden: Fire timer efter kursets start.

Den studerendes plads vil overgå til den af de tilstedeværende studerende som står øverst på ventelisten.

Fortrinsret ved lodtrækning
Det kan stå i kursusbeskrivelsen, at studerende fra bestemte uddannelser/uddannelsesretninger har fortrinsret ved lodtrækning. Studerende, som har tilmeldt sig kurset rettidigt vil derfor blive tildelt pladser eller deltage i lodtrækning i overensstemmelse med dette. Står der ikke noget i kursusbeskrivelsen, deltager alle rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende på lige fod i lodtrækningen.

  • Rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende og studerende på den fleksible masteruddannelse (deltidsuddannelse) har fortrinsret frem for gæstestuderende og studerende på efteruddannelser.
  • Studerende, for hvem kurset er obligatorisk i studieordningen eller for hvem kurset er et blandt flere i de obligatoriske grupper, har fortrinsret frem for studerende, der ikke har det. Hvis en studerende, der har kurset som en obligatorisk del af uddannelsen eller som en del af de obligatoriske grupper, taber en lodtrækning, vil den studerende være garanteret en plads på kurset, hvis vedkommende tilmelder sig kurset igen ved næste kursusudbud.
  • Gæstestuderende, der studerer på DTU via en af DTU's internationale fællesuddannelser, og som har kurset som et obligatorisk uddannelseselement, har fortrinsret frem for fuldtidsstuderende, for hvem kurset ikke er obligatorisk og frem for øvrige gæste- eller deltidsstuderende.
  • Studerende på deltidsuddannelse, der har kurset som en obligatorisk del af deres uddannelse, har fortrinsret frem for studerende på deltidsuddannelse, der ikke har kurset som en obligatorisk del. 
  • Rettidigt tilmeldte gæstestuderende og studerende på deltidsuddannelse har fortrinsret frem for fuldtidsstuderende, der tilmelder sig efter tilmeldingsfristen.

Ikke fortrinsret ved lodtrækning
Følgende situation giver ikke fortrinsret i forbindelse med lodtrækning:

  • Studerende, der er bundet af et valgfrit kursus, jf. reglerne om bindende kurser, har ikke fortrinsret i forbindelse med lodtrækning. Dette gælder også, selvom den studerende er ved at overskride sin maksimale studietid.