Deltagelse i kurser med deltagerbegrænsning

Enkelte kurser på DTU har deltagerbegrænsning på grund af laboratorieøvelser eller lign. Hvis der er deltagerbegrænsning i et kursus, fremgår det af kursusbeskrivelsen. Der kan i eftertilmeldingsperioden sættes deltagerbegrænsning på et kursus på baggrund af lokalekapacitet eller faglige forhold.

Retningslinjer ved overtegnede kurser
Hvis et kursus er overtegnet, vil Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) trække lod blandt de tilmeldte studerende for at afgøre, hvem der kan få plads på kurset. Senest en måned før undervisningsperioden begynder, udsender AUS en studiemeddelelse med oplysninger om proceduren for lodtrækning.

Alle studerende, der har tilmeldt sig et kursus, hvor der vil blive foretaget lodtrækning, vil efter lodtrækningen modtage en meddelelse på DTU Inside under ’Mine kurser og grupper’ om status for lodtrækningen. Der er tre status-typer:

  • Tildelt plads
  • På venteliste
  • Tabt lodtrækning

Hvis en studerende har fået tildelt en plads på et overtegnet kursus, men ikke møder op til første undervisningsgang og ikke forinden har kontaktet underviser og fået lov at møde senere, kan den studerende ikke beholde sin plads på et  kurset efter nedenstående tidspunkter:

13-ugers perioden: Efter undervisningens afslutning på kursets første undervisningsdag.
3-ugers perioden: Fire timer efter kursets start.

Den studerendes plads vil overgå til den af de tilstedeværende studerende som står øverts på ventelisten.

Fortrinsret ved lodtrækning
Det kan stå i kursusbeskrivelsen, at studerende fra bestemte uddannelser/uddannelsesretninger har fortrinsret ved lodtrækning. Studerende, som har tilmeldt sig kurset rettidigt vil derfor blive tildelt pladser eller deltage i lodtrækning i overensstemmelse med det. Står der ikke noget i kursusbeskrivelsen, deltager alle rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende på lige fod i lodtrækningen.

  • Rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende og studerende på den fleksible masteruddannelse (deltidsuddannelse) har fortrinsret frem for gæstestuderende og studerende på de øvrige deltidsuddannelser.
  • Studerende, for hvem  kurset er obligatorisk eller for hvem kurset er en del af de obligatoriske grupper, har fortrinsret frem for studerende, der ikke har det. Hvis en studerende, der har kurset som en obligatorisk del af uddannelsen eller som en del af de obligatoriske grupper, taber en lodtrækning, vil den studerende være garanteret en plads på kurset ved næste kursusudbud.
  • Gæstestuderende, der læser på DTU via en udvekslingsaftale indgået med et udenlandsk partneruniversitet, og som har kurset som et obligatorisk uddannelseselement, har fortrinsret frem for fuldtidsstuderende, for hvem kurset ikke er obligatorisk og frem for øvrige gæste- eller deltidsstuderende.
  • Studerende på deltidsuddannelse, der har kurset som en obligatorisk del af deres uddannelse, har fortrinsret frem for studerende på deltidsuddannelse, der ikke har kurset som  en obligatorisk del. 
  • Rettidigt tilmeldte gæstestuderende og studerende på deltidsuddannelse har fortrinsret frem for fuldtidsstuderende, der tilmelder sig efter tilmeldingsfristen.
https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/deltagelse-i-kurser-med-deltagerbegraensning
22 NOVEMBER 2019