Tilmelding til kurser

Tilmelding til og afmelding af kurser kan kun foretages af den studerende via Studieplanlæggeren. En underviser kan ikke tilmelde en studerende til et kursus.

Den studerende skal være tilmeldt kurset for at kunne følge undervisning, herunder laboratorieøvelser, gruppearbejde og for at få informationer om kurset via DTU Inside samt få materiale til undervisningen (noter mv.).

Kursustilmelding på første semester
Diplomingeniør- og bachelorstuderende bliver automatisk tilmeldt kurser i den første undervisningsperiode (13-ugers perioden) på første semester af deres uddannelse. De studerende skal selv tilmelde sig alle andre kurser og projekter via Studieplanlæggeren.

Kandidatstuderende og gæstestuderende skal selv tilmelde sig kurser via Studieplanlæggeren.
Nyoptagne kandidatstuderende og gæstestuderende skal acceptere DTU’s æreskodeks for at kunne tilmelde sig kurser via Studieplanlæggeren. Se også på DTU Inside under ’ Struktur og regler’/ ’DTU’s æreskodeks’.

Kursustilmelding på øvrige semestre
Det er den studerendes ansvar at sikre, at pågældendes kursustilmeldinger er registreret rigtigt i den studerendes studieplan, og at kurserne er tilmeldt inden for de gældende til- og afmeldingsfrister.

Studerende kan se til- og afmeldingsfrister for kurser på DTU Inside under ’Struktur og regler’ / ’Til- og afmeldingsfrister’.

I eftertilmeldingsperioden kan der sættes deltagerbegrænsning på et kursus på baggrund af lokalekapacitet eller faglige forhold. Se DTU Inside under ’Deltagelse i kurser med deltagerbegrænsning’ under ’Undervisning’. Studerende skal således være opmærksomme på, at man ikke kan være sikker på at få en plads på et kursus, hvis man først tilmelder sig kurset i eftertilmeldingsperioden.

Regler for kursusvalg
Den studerende må ikke tilmelde sig et kursus, som allerede er bestået. Et kursus er bestået, hvis den studerende har fået karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen 'bestået'. En tilmelding til et bestået kursus vil derfor blive afvist.

Den studerende kan tilmelde sig kurser, der indgår i den studerendes studieordning. Andre kurser skal forinden tilmelding forhåndsgodkendes af studieleder, som skal sende godkendelsen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via e-mail: studadm@adm.dtu.dk. Civilbachelor- og kandidatstuderende må ikke tage diplomingeniørkurser.

Enkelte kurser er kun for studerende på udvalgte retninger. Dette fremgår af kursusbeskrivelsen. Studerende, der ikke går på de udvalgte retninger, kan ikke få adgang til kurset.

Den studerende må ikke tilmelde sig kurser ud over det normerede pointtal for uddannelsen. I tilfælde af skæve pointtal kan en studerende tilmelde sig et afsluttende kursus på op til 5 ECTS-point - også selvom den studerende herved kommer til at overskride det normerede pointtal for uddannelsen (se DTU Inside under Struktur og regler’ / Merit’ / ’Merit under uddannelsen’).

Aflysning af kurser
Et ikke-obligatorisk kursus kan aflyses, hvis der mindre end ti studerende tilmeldt. Andre regler for minimumsdeltagelse kan fremfå af kursusbeskrivelsen. Obligatoriske kurser og kurser fra de obligatoriske grupper kan ikke aflyses.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/tilmelding-til-kurser
22 NOVEMBER 2019