Tilmelding til kurser

 

Liste over lukkede, overtegnede og aflyste kurser for 13-ugers perioden efterår 2022.

Til- og afmelding af kurser skal foretages af den studerende via Studieplanlæggeren. En underviser kan ikke tilmelde en studerende til et kursus.

Den studerende skal være tilmeldt kurset for at kunne følge undervisning, herunder laboratorieøvelser, gruppearbejde og for at få informationer om kurset via DTU Learn/DTU Inside samt få materiale til undervisningen (noter mv.). Studerende, der ikke er tilmeldt kurset, kan kontakte underviser for at få adgang til kursusgruppen, men adgang til denne gruppe giver ikke den studerende krav på at aflevere opgaver eller deltage i eksamen.  

Kursustilmelding på første semester
Diplomingeniør- og bachelorstuderende bliver automatisk tilmeldt kurser i den første undervisningsperiode (13-ugersperioden) på første semester af deres uddannelse. De studerende skal selv tilmelde sig alle andre kurser via Studieplanlæggeren.

Kandidatstuderende og gæstestuderende skal selv tilmelde sig kurser via Studieplanlæggeren.
Nyoptagne kandidatstuderende og gæstestuderende skal acceptere DTU’s æreskodeks for at kunne tilmelde sig kurser via Studieplanlæggeren. Se også på DTU Inside under ’Studieregler’/’DTU’s æreskodeks’.

Kursustilmelding på øvrige semestre
Det er den studerendes ansvar at sikre, at pågældendes kursustilmeldinger er registreret rigtigt i den studerendes studieplan, og at kurserne er tilmeldt inden for de gældende til- og afmeldingsfrister.

Til- og afmeldingsfrister for kurser findes på DTU Inside under ’Studieregler’ / ’Til- og afmeldingsfrister’.

I eftertilmeldingsperioden kan der sættes deltagerbegrænsning på et kursus på baggrund af lokalekapacitet eller faglige forhold. Se DTU Inside under ’Studieregler'/'Undervisning'/'Deltagelse i kurser med deltagerbegrænsning’. Studerende skal således være opmærksomme på, at man ikke kan være sikker på at få en plads på et kursus, hvis man først tilmelder sig kurset i eftertilmeldingsperioden, selvom en deltagerbegrænsning ikke er skrevet ind i kursusbeskrivelsen.

Tilmelding til afsluttende projekter, praktik og specialkurser
Studerende kan ikke selv tilmelde sig afsluttende projekter, praktik og specialkurser. Tilmelding til disse foregår via Projektindberetningssystemet, og det er vejleder på de afsluttende projekter og specialkurser samt praktikvejleder på praktikken, der kan tilmelde studerende via dette system. Når vejleder har oprettet aktiviteten i projektindberetningssystemet, vil den studerende modtage en mail i sin studiemail, når aktiviteten er godkendt.

Tilmelding til kurser på overgangsordning til kandidatuddannelsen
Information om tilmelding til kurser på overgangsordningen kan findes på DTU Inside under Studieregler’/’Overgang til kandidatuddannelsen’.

Regler for kursusvalg
Den studerende må ikke tilmelde sig et kursus, som allerede er bestået. Et kursus er bestået, hvis den studerende har fået karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen 'bestået'. En tilmelding til et bestået kursus vil derfor blive afvist.

Den studerende kan tilmelde sig kurser, der indgår i den studerendes studieordning. Andre kurser skal forinden tilmelding forhåndsgodkendes af studieleder, som skal sende godkendelsen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via e-mail: studadm@adm.dtu.dk.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kandidatstuderende må have op til 10 ECTS-point på civilbachelorniveau.
Kandidatstuderende må ikke tage kurser på diplomingeniørniveau. Hverken studieleder eller dispensationsudvalg kan dispensere fra dette.

Enkelte kurser er kun for studerende på udvalgte retninger. Dette fremgår af kursusbeskrivelsen. Studerende, der ikke går på disse udvalgte retninger, kan ikke få adgang til kurset.

Den studerende må ikke tilmelde sig kurser ud over det antal ECTS-point, uddannelsen er normeret til. I tilfælde af skæve pointtal, fx pga. kurser på 7,5 ECTS-point, kan en studerende dog tilmelde sig et afsluttende kursus på 2,5 eller 5 ECTS-point. Den studerende skal dog altid forsøge at planlægge efter det normerede antal ECTS-point for uddannelsen. Se også DTU Inside under ’Studieregler’/Merit’/’Merit under uddannelsen’.

Valgfrie kurser
På diplomingeniøruddannelsen er der i de enkelte studieordninger lavet lister over allerede forhåndsgodkendte kurser. Ønsker den studerende at tage et kursus, der ikke er på listen, skal det forhåndsgodkendes af studieleder. Dokumentation for studieleders godkendelse skal sendes til Studieadministrationen via deres kontaktformular, som findes her.

På bacheloruddannelsen er alle kurser på DTU på bachelor- og kandidatniveau forhåndsgodkendte. Alle diplomingeniørkurser vil også være forhåndsgodkendte, men må maksimalt udgøre 10 ECTS-point.

På kandidatuddannelsen er alle kurser på kandidat og ph.d.-niveau på DTU forhåndsgodkendte. Alle kurser på bachelorniveau vil også være forhåndsgodkendte, men må maksimalt udgøre 10 ECTS-point. Kandidatstuderende kan ikke tage kurser på diplomingeniørniveau.

Kurser uden for DTU: Regler for dette er specificeret på DTU Inside under ’Studieregler’/’Merit’/’Merit under uddannelsen’.

Hvis man har taget kandidatkurser på sin diplomingeniør- eller bacheloruddannelse
Kandidatstuderende, der på den adgangsgivende diplomingeniør- eller bacheloruddannelse har bestået et kursus svarende til kurser i enten gruppen af generelle retningskompetencer eller teknologisk specialisering på kandidatuddannelsen, skal tage et andet kursus, som bidrager til retningens samlede læringsmål. Det gælder også, hvor den studerende på anden vis har opnået tilsvarende faglig viden eller kompetencer.

DTU-kurser
Hvis kurset ligger i gruppen af generelle retningskompetencer, skal den studerende vælge et andet kursus i gruppen af generelle retningskompetencer (GR) eller i gruppen af teknologisk specialisering (TS). I sidstnævnte tilfælde skal den studerende kontakte Studieadministrationen via deres kontaktformular, som findes her. Der skal vedlægges en godkendelse fra studieleder, hvorefter den studerende kan tage et TS-kursus i stedet for GR-kurset, som den studerende har bestået på sin bachelor-/diplomingeniøruddannelse.

Hvis kurset ligger i gruppen af teknologisk specialisering, skal den studerende vælge et andet kursus i gruppen af teknologisk specialisering. 

Kurser fra andre uddannelsesinstitutioner
Hvis der ikke er tale om et DTU-kursus, eller hvis det ikke er muligt at vælge et andet kursus efter ovenstående regler, skal studieleder godkende at den studerende tager et andet kursus, som understøtter retningens faglige profil. Studieleder skal kontakte Studieadministrationen. Ved tvivl om uddannelsesniveau eller konvertering af udenlandske point til ECTS-point kan studieleder eller den studerende kontakte merit@adm.dtu.dk

Aflysning af kurser
Et ikke-obligatorisk kursus kan aflyses, hvis der er mindre end ti studerende tilmeldt. Andre regler for minimumsdeltagelse kan fremgå af kursusbeskrivelsen.

Obligatoriske kurser og kurser fra de obligatoriske grupper kan ikke aflyses. Ved ganske få tilmeldte kan den kursusansvarlige med institutstudienævnets godkendelse dog beslutte, at kurset afvikles på en alternativ måde, f.eks. som en studiegruppe. Spørgsmål om dette skal rettes til den kursusansvarlige.