Faglige forudsætninger for deltagelse i kurser

 

Forudsætninger og regler for at deltage i et kursus fremgår af kursusbeskrivelsen.

Undervisere er ansvarlige for, at øvelser og andre laboratorie- og værkstedsaktiviteter foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. De skal derfor give omhyggelig instruktion. Hvis en studerende udviser manglende forståelse for de sikkerhedsmæssige anvisninger og/eller ikke følger instruktioner fra en underviser, kan underviser bortvise den studerende fra undervisningen. Læs mere om disciplinære foranstaltninger over for studerende på DTU Inside under Studieregler'/'Disciplinære foranstaltninger over for studerende’.

Obligatoriske forudsætninger
Obligatoriske forudsætningskurser benyttes kun, hvis et kursus af sikkerhedsmæssige eller lignende vægtige grunde skal være bestået inden deltagelse i et efterfølgende kursus. Studerende kan kun tilmelde sig kurset og deltage i evt. lodtrækning, såfremt den studerende har bestået eller er tilmeldt eksamen i forudsætningskurset.

Anbefalede faglige forudsætninger
De anbefalede faglige forudsætningskurser er udgangspunkt for undervisningen, og de studerende forventes at besidde denne baggrundsviden. Hvis den studerende ikke har de nødvendige forudsætninger, har pågældende ikke krav på særlig faglig vejledning og kan bortvises fra undervisningen, hvis pågældende er til gene for undervisningen.