Om kursusbeskrivelser

Kursusbeskrivelser skal rumme følgende oplysninger:

 • Undervisningssprog
 • ECTS-point (arbejdsbelastning)
 • Kursustype (diplomingeniør, bachelor, kandidat, ph.d., deltidsdiplom eller deltidsmaster)
 • Skemaplacering samt varighed af kurset
 • Overordnede kursus- og læringsmål
 • Undervisnings- og arbejdsformer
 • Eventuelle krav til deltagelse i undervisning, f.eks. laboratorieøvelser
 • Eventuelle obligatoriske eller anbefalede faglige forudsætninger for deltagelse
 • Bedømmelsesform (anvendelse af intern bedømmelse eller censur og af 7-trinsskala eller Bestået/Ikke bestået)
 • Evalueringsform
 • Eventuelle krav om aflevering af obligatoriske opgavebesvarelser mv. som forudsætning for at gå til eksamen
 • Vægtning af delprøver, når disse evalueres ved brug af delkarakterer
 • Eventuelle kurser, som kurset har pointspærring til
 • Eksamensplacering
 • Eventuelle begrænsninger i forhold til udbud af reeksamen, jf. DTU Inside under ’Struktur og regler’ / ’Eksamen’ / 'Afholdelse af reeksamen'.
 • Eventuelle deltagerbegrænsninger.

Rettelser til kursusbeskrivelser
Væsentlige ændringer til kursusbeskrivelserne skal senest foreligge følgende datoer:

 • 25. juni for 13-ugers perioden i efteråret
 • 15. november for 3-ugers perioden i januar
 • 25. november for 13-ugers perioden i foråret
 • 15. april for 3-ugers perioden i juni, juli og august

Undtagelsesvis kan der foretages væsentlige ændringer i løbet af undervisningsperioden. Det skal godkendes af underviseren, institutstudienævnet og de studerende.

Følgende procedure gælder ved væsentlige ændringer i kursusbeskrivelsen:

 1. Ændringsforslag skal formuleres skriftligt og sendes til godkendelse hos institutstudienævnet.
 2. Hvis forslaget godkendes, bliver det sendt udvia DTU Inside til alle tilmeldte studerende som en meddelelse. Meddelelsen skal gøre klart, at der er tale om et forslag, som kun gennemføres, hvis der ikke kommer indvendinger fra en eller flere studerende. De studerende skal have en frist på mindst 14 dage til at komme med indvendinger mod ændringen.
 3. Hvis der ikke er indvendinger mod ændringsforslaget, udsender underviseren en ny meddelelse. Meddelelsen offentliggør, at der ikke har været indvendinger mod ændringen. Ændringen er herefter vedtaget.

Godkendte ændringer ajourføres i kursusbeskrivelserne på www.kurser.dtu.dk

https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/om-kursusbeskrivelser
22 NOVEMBER 2019