Om kursusbeskrivelser

 

Kursusbeskrivelser skal rumme følgende oplysninger: 

 • Undervisningssprog
 • ECTS-point (arbejdsbelastning)
 • Kursustype (diplomingeniør, bachelor, kandidat, ph.d., deltidsdiplom eller deltidsmaster)
 • Skemaplacering samt varighed af kurset
 • Overordnede kursus- og læringsmål
 • Undervisnings- og arbejdsformer
 • Eventuelle krav til deltagelse i undervisning, f.eks. laboratorieøvelser, fremlæggelser eller opponering ved medstuderendes projekter
 • Eventuelle obligatoriske eller anbefalede faglige forudsætninger for deltagelse
 • Bedømmelsesform (angivelse af intern bedømmelse/ekstern censur og af 7-trinsskala/Bestået eller Ikke bestået)
 • Evalueringsform
 • Eventuelle eksamensforudsætninger fx krav om aflevering af obligatoriske opgavebesvarelser for at kunne deltage i eksamen
 • Vægtning af delprøver, når disse evalueres ved brug af delkarakterer eller oplysning om, at delprøver bedømmes ud fra en helhedsvurdering
 • Eventuelle kurser, som kurset har pointspærring* til
 • Eksamensplacering
 • Eventuelle begrænsninger i forhold til udbud af reeksamen, jf. DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Afholdelse af reeksamen'.
 • Eventuelle deltagerbegrænsninger.

*Pointspærring betyder, at to kurser har et så stort fagligt overlap, at de pointmæssigt vil spærre for hinanden. Det betyder, at en studerende ikke kan få lov til at tilmelde sig kurser, der har pointspærring med kurser, som den studerende allerede har bestået eller er bundet af. Pointspærring betyder ikke pr. definition, at kurserne er identiske.

Hvis den studerende ikke kan finde ovenstående oplysninger i kursusbeskrivelsen, kan der rettes henvendelse til kursusansvarlig og/eller den relevante institutstudienævnsformand. En oversigt over institutstudienævnsformænd på de enkelte institutter kan findes på DTU Inside under ’Faglige tilbud og vejledning’/’Institutstudienævnsformænd’.

Rettelser til kursusbeskrivelser
Væsentlige ændringer til kursusbeskrivelserne skal senest foreligge følgende datoer:

 • 25. juni for 13-ugersperioden i efteråret
 • 1. november for 3-ugersperioden i januar
 • 25. november for 13-ugersperioden i foråret
 • 15. april for 3-ugersperioden i juni, juli og august

Undtagelsesvis kan der foretages væsentlige ændringer efter ovenstående frister i løbet af undervisningsperioden. Det skal godkendes af den kursusansvarlige, institutstudienævnet og de studerende.

Følgende procedure gælder ved væsentlige ændringer i kursusbeskrivelsen efter ovenstående frister:

 1. Ændringsforslag skal formuleres skriftligt og sendes til godkendelse hos institutstudienævnet.
 2. Hvis forslaget godkendes, bliver det sendt ud via DTU Learn til alle tilmeldte studerende som en meddelelse. Meddelelsen skal gøre det klart, at der er tale om et forslag, som kun gennemføres, hvis der ikke kommer indvendinger fra en eller flere studerende. De studerende skal have en frist på mindst 14 dage til at komme med indvendinger mod ændringen.
 3. Hvis der ikke er indvendinger mod ændringsforslaget, udsender den kursusansvarlige en ny meddelelse. Meddelelsen offentliggør, at der ikke har været indvendinger mod ændringen, og at ændringen herefter er vedtaget.

Godkendte ændringer ajourføres i kursusbeskrivelserne af den kursusansvarlige/institutstudienævnet på www.kurser.dtu.dk