Obligatorisk deltagelse i undervisning og obligatoriske opgaver

 

Obligatorisk deltagelse i undervisning 
Der er generelt ikke mødepligt til undervisningen. I nogle kurser (f.eks. øvelseskurser og laboratoriekurser) er aktiv deltagelse dog en forudsætning for at bestå kurset. I kurser med projekter kan fremlæggelse og opponering på andres fremlæggelse være obligatorisk. Er der krav om deltagelse i undervisningen, skal det fremgå af kursusbeskrivelsen. 

Obligatoriske eksamensforudsætningsopgaver m.v.
En kursusansvarlig kan beslutte, at aflevering og godkendelse af skriftlige opgavebesvarelser, mundtlige fremlæggelser mv. i løbet af kurset er en forudsætning for, at den studerende kan gå til eksamen i kurset. Denne form for opgaver mv. kaldes eksamensforudsætninger. Det skal fremgå af kursusbeskrivelsen, hvis der er eksamensforudsætninger i et kursus.

Eksamensforudsætninger skal i form og indhold være i overensstemmelse med kursets læringsmål, og det forventes, at den kursusansvarlige giver de studerende en form for feedback. Den kursusansvarlige har ansvaret for at beslutte og kommunikere kriterier for godkendelse af eksamensforudsætninger ud til de studerende. Eksamensforudsætninger indgår ikke i bedømmelsen af kurset. 

Det tæller som et eksamensforsøg, hvis den studerende ikke opfylder eventuelle eksamensforudsætninger i et kursus, og fristen for at afmelde sig eksamen er overskredet. Den studerende vil da få registreringen IG (Ikke godkendt). Læs mere om IG på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Bedømmelsesformer og karaktergivning’.

Eksamensforudsætninger i relation til reeksamen er beskrevet på DTU Inside under ’Studieregler'/'Eksamen'/'Afholdelse af reeksamen’.

Sygdom eller andet lovligt fravær ved obligatoriske aktiviteter
Hvis en studerende ikke kan deltage i obligatoriske undervisningselementer som f.eks. laboratorie- eller værkstedsaktiviteter pga. sygdom eller andet lovligt fravær, skal den studerende give besked til den ansvarlige underviser hurtigst muligt.

Den studerende kan aftale med underviser at få den obligatoriske aktivitet gentaget eller afløst af en tilsvarende aktivitet. Den studerende skal i så fald kunne dokumentere årsagen til sit fravær efter anmodning fra underviser.

Hvis det ikke er muligt at gentage aktiviteten i indeværende semester, har den studerende krav på at tage aktiviteten om, næste gang kurset gennemføres. Hvis sygdom kan dokumenteres, har den studerende ret til, næste gang undervisning i kurset udbydes, kun at gentage de manglende aktiviteter. 

Hvis den studerende ikke kan gennemføre eksamen i kurset pga. lovligt fravær fra obligatoriske aktiviteter, skal den studerende indsende dokumentation for årsagen til fraværet. Gør den studerende ikke det, vil eksamen tælle som et eksamensforsøg. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler'/'Eksamen'/'Sygdom ved eksamen’).