Obligatorisk deltagelse i undervisning og obligatoriske opgaver

Obligatorisk deltagelse i undervisning 
Der er generelt ikke mødepligt til undervisningen. I en del kurser (øvelseskurser, laboratoriekurser etc.) er aktiv deltagelse dog en forudsætning for at bestå kurset. Ved projekter kan fremlæggelse og opponering på andres fremlæggelse være obligatorisk. Er der krav om deltagelse i undervisningen, skal det fremgå af kursusbeskrivelsen.

Obligatoriske opgaver m.v.
En kursusansvarlig kan beslutte, at aflevering og godkendelse af skriftlige opgavebesvarelser, mundtlige fremlæggelser mv. i løbet af kurset er en forudsætning for, at den studerende kan gå til eksamen i kurset. Det skal i så fald fremgå af kursusbeskrivelsen.

Opgaverne skal i form og indhold være i overensstemmelse med kursets læringsmål, og det forventes, at den kursusansvarlige giver de studerende feedback på opgaverne. Den kursusansvarlige har ansvaret for at beslutte og kommunikere kriterier for godkendelse af de obligatoriske opgavebesvarelser ud til de studerende. Obligatoriske opgaver indgår ikke i bedømmelsen men er at betragte som et undervisningselement.

Obligatoriske opgaver i relation til reeksamen er yderligere beskrevet på DTU Inside under ’Obligatoriske opgavebesvarelser mv. som forudsætning for at deltage i eksamen’ under ’Afholdelse af reeksamen’.

Sygdom eller andet lovligt fravær ved obligatoriske aktiviteter
Hvis en studerende ikke kan deltage i obligatoriske undervisningselementer som f.eks. laboratorie- eller værkstedsaktiviteter pga. sygdom eller andet lovligt fravær, skal den studerende give besked til den ansvarlige underviser hurtigst muligt. Den studerende skal kunne dokumentere årsagen til sit fravær efter anmodning fra underviser.

Den studerende kan aftale med underviser at få den obligatoriske aktivitet gentaget eller afløst af en tilsvarende aktivitet. Hvis det ikke er muligt, har den studerende krav på at tage aktiviteten om, næste gang kurset gennemføres.

Hvis den studerende ikke kan gennemføre eksamen i kurset pga. lovligt fravær fra obligatoriske aktiviteter, skal den studerende indsende dokumentation for årsagen til fraværet. Gør den studerende ikke det, vil eksamen tælle som et eksamensforsøg (se DTU Inside under  / ’Eksamen’ / ’Sygdom ved eksamen’).

https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/obligatorisk-deltagelse-og-obligatoriske-opgaver
22 NOVEMBER 2019