Regler for undervisning

 

Uddannelserne på DTU er opbygget af kurser, som inkluderer forelæsninger, holdundervisning, praktiske øvelser, projekter mv. Kurserne kan strække sig over flere undervisningsperioder.

Det er tilladt at anvende onlineelementer i undervisningen, hvor det understøtter kvaliteten. Rene onlinekurser er ikke tilladt, medmindre det sker som led i et internationalt samarbejde om udbud af onlinekurser, eller kurserne er en del af Digital Twin University (D.T.U.).            

Undervisningssprog
Bachelor- og diplomingeniørkurser udbydes som hovedregel på dansk. Et mindre antal kurser kan dog være udbudt på engelsk. Bacheloruddannelsen i General Engineering er engelsksproget, og alle kurser udbydes derfor på engelsk.

På kandidatuddannelsen udbydes alle kurser på engelsk.

Undervisningsåret
Undervisningsåret er inddelt i seks undervisningsperioder:

  • To 13-ugersperioder (efterårs- og forårssemesteret)
  • Fire 3-ugers undervisningsperioder med eksamen i henholdsvis januar, juni, juli og august

Dertil kommer

  • Tre eksamensperioder, hver på godt to uger (maj, august og december)

Placeringen af obligatoriske kurser, fagligt indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt eventuelle forudsætningsmæssige bindinger i forløbet fremgår af studieordningen for hver uddannelsesretning samt af de enkelte kursusbeskrivelser. Som udgangspunkt kan obligatoriske studieelementer ikke udelukkende udbydes i juli/august.

Offentlige forelæsninger
Forelæsninger på DTU er som udgangspunkt offentlige. En underviser kan dog lukke for offentligheden af plads- eller ordensmæssige grunde og kan således afvise tilhørere, som ikke er tilmeldt kurset. Kun tilmeldte studerende må deltage aktivt i undervisningen.

Optagelse af undervisning
Hvis studerende vil lave lyd-eller videooptagelser af undervisningen på DTU, skal underviser skriftligt godkende det først. Optagelser er kun til privat brug, medmindre underviser har givet tilladelse til, at optagelserne bliver offentliggjort. Det er kun selve undervisningen, der må optages og ikke medstuderendes kommentarer i løbet af undervisningen, medmindre disse også har givet samtykke til optagelsen.

For så vidt angår undervisers mulighed for at streame/optage undervisningen, henvises til DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/Undervisningsperioder'/FAQ om streaming i auditorier' og her.