Regler for undervisning

Uddannelserne på DTU er opbygget af kurser, som inkluderer forelæsninger, holdundervisning, praktiske øvelser, projekter mv. Kurserne kan strække sig over flere undervisningsperioder.

Undervisningssprog
Bachelor- og diplomingeniørkurser udbydes som hovedregel på dansk. Et mindre antal kurser kan dog være udbudt på engelsk. Bacheloruddannelsen i General Engineering er engelsksproget og udbyder derfor kun kurser på engelsk.

På kandidatuddannelsen udbydes alle kurser på engelsk.

Undervisningsåret
Undervisningsåret er inddelt i seks undervisningsperioder:

  • To 13-ugers perioder (efterårs- og forårssemesteret)
  • To eksamensperiode på godt to uger (maj og december)
  • Fire 3-ugers undervisningsperioder med eksamen i henholdsvis januar, juni, juli og august.

Placeringen af obligatoriske kurser, fagligt indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt eventuelle forudsætningsmæssige bindinger i forløbet fremgår af studieordningen for hver uddannelsesretning samt af de enkelte kursusbeskrivelser. Som udgangspunkt kan obligatoriske studieelementer ikke udelukkende udbydes i juli/august.

Forelæsninger på DTU er som udgangspunkt offentlige. En underviser kan dog lukke for offentligheden af plads- eller ordensmæssige grunde og kan således afvise tilhørere, som ikke er tilmeldt kurset. Kun tilmeldte studerende må deltage aktivt i undervisningen.

Hvis  studerende vil lave lyd-eller videooptagelser af undervisningen på DTU, skal underviser skriftligt godkende det først. Optagelser er kun til privat brug, medmindre underviser har givet tilladelse til, at optagelserne bliver offentliggjort.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/regler-for-undervisning
22 NOVEMBER 2019