Klage over undervisning og vejledning

Hvis den studerende er utilfreds med undervisningen i et kursus eller med vejledningen i forbindelse med et projekt, skal den studerende straks henvende sig til underviser/vejleder for at forsøge at finde en acceptabel løsning. Hvis henvendelsen ikke løser problemerne, er der fastlagt følgende regler for studerendes klager over undervisning/vejledning:

 • Klagen bør indgives hurtigst muligt efter eventuelt forudgående dialog med underviser/vejleder og som udgangspunkt, inden kurset udbydes igen.
   
 • Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives til institutstudienævnet på det institut, hvor kurset/projektet udbydes. En oversigt over institutstudienævnsforpersoner på de enkelte institutter kan findes på DTU Inside under ’Faglige tilbud og vejledning’/’Institutstudienævnsformænd’.
   
 • Institutstudienævnet inddrager institutdirektøren/nærmeste personaleleder i klagen, hvis klagen vedrører personalemæssige forhold. Hele eller dele af klagen overgår til behandling hos institutdirektøren/nærmeste leder, som træffer beslutning om eventuelle tjenstlige foranstaltninger i forhold til underviser/vejleder, hvis klagen giver anledning til det. Den studerende må ikke orienteres om andet, end at sagen/dele af sagen er overdraget til institutdirektøren.
   
 • Hvis klagen ikke vedrører personalemæssige forhold, inddrager institutstudienævnet underviser/vejleder i sagen. Er underviser ikke kursusansvarlig, skal den ansvarlige for kurset altid inddrages i sagen. Studienævnet kan anonymisere klagers identitet, hvis det ikke er vigtigt for sagens behandling og underviser/vejleder, hvem der har klaget. Ved sager af mere personlig karakter, kan den studerende ikke forblive anonym over for underviser/vejleder.
   
 • Når institutstudienævnet har behandlet klagen, skal der sendes et svar til den/de studerende om, hvordan studienævnet har håndteret klagen. Hvis klagen har haft et konkret udfald i relation til kurset mv. skal dette også oplyses, medmindre der er tale om personalemæssige forhold, jf. ovenfor. Institutstudienævnet sender kopi af svaret til institutdirektøren, hvis dette vurderes relevant. 
   
 • Svar på en undervisnings-/vejledningsklage er ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand og kan derfor ikke påklages.