Klage over undervisning og vejledning

Hvis den studerende er utilfreds med undervisningen i et kursus eller med vejledningen i forbindelse med et projekt, skal den studerende straks henvende sig til underviser/vejleder for at forsøge at finde en acceptabel løsning. Hvis henvendelsen ikke løser problemerne, er der fastlagt følgende regler for studerendes klager over undervisning/vejledning:

 • Klagen bør indgives hurtigst muligt efter eventuelt forudgående dialog med underviser/vejleder og som udgangspunkt inden kurset udbydes igen.
   
 • Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives til institutstudienævnet på det institut, hvor kurset/projektet udbydes. En oversigt over institutstudienævnsformænd på de enkelte institutter kan findes på DTU Inside under ’Faglige tilbud og vejledning’/’Institutstudienævnsformænd’.
   
 • Institutstudienævnet inddrager institutdirektøren i klagen, hvis klagen drejer sig om eller indeholder personalemæssige forhold. Hele eller dele af klagen overgår til behandling hos institutdirektøren/nærmeste leder, som træffer beslutning om eventuelle tjenstlige foranstaltninger i forhold til underviser/vejleder, hvis klagen giver anledning til det. Den studerende har ikke krav på at få andet at vide, end at sagen/dele af sagen er overdraget til institutdirektøren.
   
 • Institutstudienævnet beder underviser/vejleder kommentere på klagen, f.eks. ved en personlig samtale med underviser/vejleder. Er underviser ikke kursusansvarlig, skal den ansvarlige for kurset altid inddrages i sagen. Studienævnet opfordres til at anonymisere klagers identitet, hvis det ikke vigtigt for sagens behandling, hvem der har klaget. Ved sager af mere personlig karakter, kan den studerende ikke forblive anonym over for underviser/vejleder.
   
 • Snarest muligt efter høringen af underviser/vejleder sender institutstudienævnet en afgørelse til den studerende, evt. med kopi til institutdirektøren, hvis dette vurderes relevant. Afgørelsen skal indeholde en begrundelse samt henvisning til klagevejledning (se nedenfor), hvis studienævnet ikke fuldt ud giver den studerende medhold. Studienævnet har altid mulighed for at gå i dialog med Afdelingen for Uddannelse og Studerende (via studenterklager@dtu.dk) om forskellige reaktionsmuligheder.
   
 • Den studerende kan klage over institutstudienævnets afgørelse til dekanen for den pågældende uddannelse inden for to uger efter, at afgørelsen er meddelt den studerende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den studerende skal sende klagen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende på studenterklager@dtu.dk via studentermailen. Klagen skal være vedlagt de dokumenter, som indgik i den oprindelige klage til institutstudienævnet, inkl. studienævnets afgørelse. Til brug for dekanens afgørelse vil klagen kunne blive sendt i høring hos den underviser/vejleder, institutstudienævnet samt institutdirektøren med henblik på deres evt. kommentarer.
   
 • Dekanens afgørelse kan ikke påklages, medmindre der er begået retlige fejl. Hvis den studerende mener, at der er retlige mangler ved dekanens afgørelse, kan den studerende klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Klagefristen er to uger fra dekanens afgørelse er meddelt. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den studerende skal sende klagen via sin studentermail til Afdelingen for Uddannelse og Studerende (studenterklager@dtu.dk), der sender klagen videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.