Klage over undervisning og vejledning

Hvis den studerende er utilfreds med undervisningen på et kursus eller med vejledningen i forbindelse med et projekt, skal den studerende straks henvende sig til underviser/vejleder for at finde en acceptabel løsning for begge parter. Hvis henvendelsen ikke løser problemerne, er der fastlagt følgende regler for klager over undervisning/vejledning:

 • Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives til studienævnet på det institut, hvor kurset/projektet udbydes senest to uger efter den studerendes karakter eller anden bedømmelse er offentliggjort på DTU Inside. For mundtlige eksamener er det to uger efter eksamen er afholdt.
   
 • Institutstudienævnet informerer institutdirektøren om klagen, hvis klagen drejer sig om eller indeholder personalemæssige forholdInstitutstudienævnet og sørger også for, at underviser/vejleder parthøres over klagen, f.eks. ved en personlig samtale med underviser.
   
 • Snarest muligt efter partshøringen af underviser/vejleder sender institutstudienævnet en afgørelse til den studerende med kopi til institutdirektøren.
   
 • Hvis den studerende får medhold i sin klage, træffer institutdirektøren beslutning om eventuelle tjenstlige foranstaltninger i forhold til underviser/vejleder. Det sker på baggrund af institutstudienævnets afgørelse.
   
 • Hvis den studerende ikke får medhold i sin klage, skal afgørelsen indeholde en begrundelse herfor samt en klagevejledning, jf. nedenfor.
   
 • Kan den studerende ikke acceptere institutstudienævnets afgørelse, hvor der ikke er blevet givet medhold, kan den studerende  klage til dekanen for den pågældende uddannelse inden for to uger efter, at afgørelsen er meddelt den studerende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den studerende skal sende klagen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende på adressen studenterklager@dtu.dk via studentermailen. Klagen skal være vedlagt de dokumenter, som indgik i den oprindelige klage til institutstudienævnet.
   
 • Dekanens afgørelse kan ikke påklages, medmindre der er begået retlige fejl. Hvis den studerende mener, at der er retlige mangler ved dekanens afgørelse, kan den studerendeklage til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagefristen er to uger fra dekanens afgørelse er meddelt. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den studerende skal sende klagen via sin studentermail til Afdelingen for Uddannelse og Studerende (studenterklager@dtu.dk), der sender klagen videre til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/klage-over-undervisning-og-vejledning
22 NOVEMBER 2019