Bedømmelsesformer og karaktergivning

Al bedømmelse skal være individuel. Ved såvel en individuel eksamen som gruppeprøve og ved gruppeprojekter skal der således foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerendes præstation og gives individuelle karakterer. Ved gruppeprojekter skal hver enkelt studerende have sin egen karakter eller anden bedømmelse; der kan således ikke gives én karakter til gruppen samlet.

Karakterer og anden bedømmelse er en fortrolig oplysning, som ikke må oplyses eller videregives til andre end den studerende selv, medmindre den studerende forinden har samtykket til det. Dette gælder også ved gruppeeksamener, medmindre andet aftales mellem eksaminator og de studerende i gruppen.

Censor og eksaminator skal i forbindelse med bedømmelsen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen ’Bestået’/’Ikke bestået’. Find beskrivelse af 7-trinsskalaen i bekendtgørelse nr. 1125 af 04/07/2022 om karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Bedømmelsen ’Bestået’/’Ikke bestået’ må højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Det er DTU’s ansvar, at dette krav er overholdt.

Mindst 1/3 af uddannelsens samlede ECTS-point skal være gennemført med ekstern censur. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Det er DTU’s ansvar, at dette krav er overholdt.

I tilfælde, hvor der ikke kan gives en bedømmelse efter 7-trinsskalaen eller ’Bestået’/’Ikke bestået’, kan følgende registreringer forekomme i det studieadministrative system:

 • SYG -  ’Syg’.
  Registreringen bruges, hvis den studerende har været tilmeldt eksamen, men ikke har kunnet deltage pga. sygdom, eller hvis den studerende har måtte forlade eksamen pga. sygdom uden at aflevere sin besvarelse. Det er et krav at den studerende kan fremvise dokumentation for sygdom. Dokumentationen skal sendes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende på studadm@adm.dtu.dk. Det er kun Afdelingen for Uddannelse og Studerende, som kan lave registreringen 'Syg'.  Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’’Sygdom ved eksamen’
   
 • EM -  ’Ej mødt’.
  Registreringen bruges, når den studerende har været tilmeldt eksamen uden at deltage. Det registreres, at den studerende har brugt et eksamensforsøg.
   
 • IG -  ’Ikke godkendt’.
  Registreringen bruges, når den studerende ikke opfylder eksamensforudsætninger i kurset. Det registreres, at den studerende har brugt et eksamensforsøg, medmindre den studerende selv afmelder sig eksamen i kurset. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler'/'Undervisning'/'Obligatorisk deltagelse i undervisning og eksamensforudsætninger.
   
 • AB - ’Afventer afgørelse Bestået'
  Registreringen bruges, når den studerende er indberettet for formodet eksamenssnyd, og der ikke er truffet en afgørelse endnu. Registreringen er ligestillet med en bestået-karakter/bedømmelse i det studieadministrative system, dog uden at den reelle bedømmelse fremgår. Den studerende vil i sit karakterudskrift se registreringen 'AFV B'. Det registreres, at den studerende har brugt et eksamensforsøg. Når der er truffet afgørelse i snydsagen, vil registreringen bliver ændret til enten ’SN’ eller den karakter/bedømmelse, den studerende har fået. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Snyd ved eksamen og anden bedømmelse’.
   
 • AI – ’Afventer afgørelse Ikke bestået’
  Registreringen bruges, når den studerende er indberettet for formodet eksamenssnyd, og der ikke er truffet en afgørelse endnu. Registreringen er ligestillet med en ikke-bestået-karakter/bedømmelse i det studieadministrative system, dog uden at den reelle bedømmelse fremgår. Den studerende vil i sit karakterudskrift se registreringen 'AFV IB'. Det registreres, at den studerende har brugt et eksamensforsøg. Når der er truffet afgørelse i snydsagen, vil registreringen bliver ændret til enten ’SN’ eller den karakter/bedømmelse, den studerende har fået. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Snyd ved eksamen og anden bedømmelse
   
 • SN -  ’Snyd’.
  Registreringen bruges, hvis den studerende har fået en eksamensaflevering/eller et eksamensresultat for et kursus annulleret på baggrund af overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd). Det registreres, at den studerende har brugt et eksamensforsøg.