Bedømmelsesformer og karaktergivning

Al bedømmelse skal være individuel. Ved såvel en individuel eksamen som en gruppeprøver og ved gruppeprojekter skal der således foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerendes præstation og gives individuelle karakterer. Ved gruppeprojekter skal hver enkelt studerende have sin egen karakter eller anden bedømmelse; der kan således ikke gives én karakter til gruppen samlet.

Censor og eksaminator skal i forbindelse med bedømmelsen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen ’Bestået’ / ’Ikke bestået’. Bedømmelsen ’Bestået’/’Ikke bestået’ kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver.

Mindst 1/3 af uddannelsens samlede ECTS-point skal være gennemført med ekstern censur. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver.

I tilfælde, hvor der ikke kan gives en bedømmelse efter 7-trinsskalaen eller ’Bestået’ / ’Ikke bestået’, kan følgende registrering forekomme:

  • ’Syg’ (SYG). Registreringen bruges, hvis den studerende har været tilmeldt eksamen, men ikke har kunne deltage pga. sygdom, eller hvis den studerende har måtte forlade eksamen pga. sygdom. Det er et krav at den studerende kan fremvise dokumentation for sygdom (se ’Sygdom ved eksamen’.) Forsøget registreres som ’Syg’, og den studerende får automatisk tildelt et ekstra eksamensforsøg. Kurset er stadig bindende for den studerende.
  • ’Ej mødt’ (EM). Registreringen bruges, når den studerende har været tilmeldt eksamen uden at deltage. Det registreres, at den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  • ’Ikke godkendt’ (IG). Registreringen bruges, når den studerende ikke opfylder krav om aflevering af obligatoriske opgaver som forudsætning for at gå til eksamen (se ’Obligatorisk deltagelse i undervisning og obligatoriske opgaver’ under ’Undervisning’). Det registreres, at den studerende har brugt et eksamensforsøg, medmindre den studerende selv afmelder sig eksamen i kurset.
  • ’Snyd’ (SNYD). Registreringen bruges, hvis den studerende har fået en eksamensaflevering/eller et eksamensresultat for et kursus annulleret på baggrund af overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd). Det registreres, at den studerende har brugt et eksamensforsøg.
https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/bedoemmelsesformer-og-karaktergivning
22 NOVEMBER 2019