Særlige vilkår til eksamen

SÆRLIGE VILKÅR TIL EKSAMEN BEVILGET AF AUS

Særlige vilkår til skriftlig eksamen
Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) kan bevilge særlige vilkår til skriftlig eksamen på baggrund af følgende forhold:

 1. Studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (f.eks. fysisk handicap, psykisk funktionsnedsættelse, ordblindhed m.m.). Funktionsnedsættelsen skal have væsentlig betydning for den studerendes mulige præstation til eksamen.
 2. Studerende med andet modersmål og anden adgangsgivende eksamen end dansk, kan - forudsat at prøven kun er på dansk - bevilges ekstra tid til skriftlig eksamen på deres to første semestre i Danmark. En grønlandsk og færøsk adgangsgivende eksamen kan i denne sammenhæng sidestilles med en udenlandsk eksamen.
 3. Studerende med tilsvarende vanskeligheder, f.eks. studerende der er i sidste måned af deres graviditet eller ammer et spædbarn.

Forholdet, der ligger til grund for bevillingen af særlige vilkår, skal kunne dokumenteres. Læs mere om gyldig dokumentation på DTU Inside under Studieregler’/’Eksamen'/'Særlige vilkår til eksamen'/'Jeg skal søge særlige vilkår til eksamen/'Skriftlige og mundtlige eksamener'. Eksamensangst er eksempelvis ikke en gyldig årsag til særlige vilkår til eksamen.

Bevillingen af særlige vilkår forudsætter, at AUS vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille den studerende med andre i samme eksamenssituation. Det er en forudsætning, at der med bevillingen af særlige vilkår ikke sker en sænkning af prøvens faglige niveau.

Afhængig af den studerendes ansøgning, situation, diagnose, dokumentation, mm. kan AUS tildele den studerende særlige vilkår, der er gældende fra alt mellem et semester og til resten af studietiden. Det vil fremgå af afgørelsesbrevet, hvor længe den studerende er blevet tildelt særlige vilkår, og næste frist for ny ansøgning vil fremgå, hvis den studerende evt. skulle ønske at søge igen.

Følgende særlige vilkår kan tildeles til skriftlige eksamener.

 • Ekstra tid: Normalt tildeles der 25% ekstra tid.
 • Brug af egen medbragt computer, evt. med støtteprogrammer: Også til eksamen, hvor hjælpemidler ellers ikke er tilladte. En tro- og loveerklæring skal underskrives. Ansøges typisk af ordblinde, svagtseende samt fysisk udfordrede.
 • Særlige fysiske rammer: Typisk hvis den studerende er fysisk udfordret og har behov for et hæve-sænkebord, eller hvis den studerende er meget lydsensitiv eller lider af social angst.
 • Andet: F.eks. støjdæmpende høretelefoner, bordlampe med særligt lys, mm.

Afgørelsen om særlige vilkår til skriftlig eksamen er gældende til følgende skriftlige eksamener og tildeles på baggrund af følgende praksis:

 • Skriftlig eksamen afholdt i den ordinære eksamensperiode. Den studerende modtager som regel ekstra tid ved en automatisk tildeling.
 • Mindre skriftlig eksamen afviklet på campus (stedprøve), der enten er en eksamensforudsætning, eller som indgår med minimum 20% eller mere i den endelige bedømmelse. Eksamen afholdes typisk i undervisningsperioden og varetages af underviser og ikke af Afdelingen for Uddannelse og Studerende. Den studerende skal selv gøre underviser opmærksom på sin bevilling fra AUS om særlige vilkår til skriftlig eksamen. Den studerende skal kontakte underviser pr. mail og vedhæfte afgørelsesbrevet som dokumentation for sine særlige vilkår. SPS-enheden kan via specialexamconditions@adm.dtu.dk kontaktes af underviser, hvis denne har spørgsmål. 

Ansøgningsfrister og indgivelse af ansøgning

 • 1. november - for eksamener i december og januar
 • 15. april - for eksamener i maj, juni, juli og august 
 • 1. juli - for eksamener i august

Bevilling af særlige vilkår til skriftlig eksamen vil ofte blive givet for flere semestre eller for resten af studietiden.

Ansøgning om særlige vilkår til skriftlig eksamen sendes af den studerende fra studentermailen til specialexamconditions@adm.dtu.dk. Ansøgningsblanket kan findes på DTU Inside under 'Eksamen'/'Særlige vilkår til eksamen'. Her kan også læses mere om udfyldelse af ansøgningsskemaet. Ved ansøgning om SPS i SPS-henvendelsesportalen er det muligt at markere ønske om ”Ekstra tid til skriftlig eksamen” og ”Brug af egen medbragt computer etc. (ordblinde og svagtseende). Ved behov for ”Særlige fysiske rammer” eller ”Andet” skal ansøgningsblanketten benyttes til uddybning af begrundelse. Ved akut opståede forhold (f.eks. en brækket arm) kan den studerende ansøge efter tidsfristen ved at kontakte Studieadministrationen via deres kontaktformular eller for eksterne interessenter via studadm@adm.dtu.dk.

Ansøgningen bliver behandlet i AUS. Sagsbehandlerne har tavshedspligt, og personlige oplysninger samt udfaldet af ansøgningen behandles derfor fortroligt. AUS træffer afgørelse på baggrund af ansøgningen og den medsendte dokumentation. Afgørelsesbrevet sendes til ansøgers studentermail 2-3 uger efter ansøgningsfristen. Samtidig sendes også et fysisk brev med PostNord. Det er derfor vigtigt, at den studerendes postadresse er opdateret i Folkeregisteret.

Eksamensopgave udleveret på USB-stik til skriftlig eksamen
Studerende, der har fået lov til at anvende egen medbragt computer, kan til ikke-digitale eksamener bestille, at eksamensopgaven bliver udleveret på et USB-stik. Blanketten til det formål kan findes her. Hvis den studerende ønsker at aflevere eksamen på USB-stik, skal vedkommende på forhånd informere underviser om dette. 

Fristerne for at få eksamensopgaven udleveret på USB-stik er som følger:

 • Ordinær vintereksamen efter efterårets 13-ugers periode: 1. november
 • Eksamen efter 3-ugers periode i januar: sidste dag i eftertilmeldingsperioden
 • Ordinær sommereksamen efter forårets 13-ugers periode: 15. april
 • Eksamen efter 3-ugers periode i juni: sidste dag i eftertilmeldingsperioden
 • Eksamen efter 3-ugers periode i juli: sidste dag i eftertilmeldingsperioden
 • Reeksamen og eksamen efter 3-ugers periode i august: sidste dag i eftertilmeldingsperioden.


Særlige vilkår til afsluttende projekter
Såfremt den studerendes bevillingsperiode for særlige vilkår til skriftlig eksamen også omfatter perioden for et afsluttende skriftligt projekt (diplomingeniørprojekt, bachelorprojekt eller et kandidatspeciale), kan den studerende forud for projektets start modtage op til 3 ugers ekstra tid til udarbejdelsen af projektet. Det er op til den studerende, om vedkommende ønsker en, to eller tre uger. Skal den studerende udarbejde sit projekt i samarbejde med studerende, som ikke har ekstra tid, tildeles den ekstra tid til hele projektgruppen.

Afgørelsesbrevet skal fremvises som dokumentation for projektvejleder. Forlængelsen af projektperioden skal registreres af vejleder i Projektindberetningssystemet inden projektets startdato. Ved eventuelle spørgsmål kan SPS-enheden kontaktes på specialexamconditions@adm.dtu.dk.

Den studerende skal være opmærksom på, at DTU's regler og SU-reglerne ikke er sammenfaldende på dette punkt.

Ved ønske om at søge om forlængelse af projektperioden undervejs i projektet, henvises til mulighederne for at søge om forlængelse af afleveringsfristen via det relevante institutstudienævn eller via dispensationsudvalget. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Afsluttende projekter’.


SÆRLIGE VILKÅR TIL EKSAMEN BEVILGET AF INSTITUTTET

Følgende er en beskrivelse af de særlige vilkår, som underviser kan give i andre eksamenssituationer. Der er i disse tilfælde ikke tale om, at den studerende har et krav på særlige vilkår, men eksaminator/underviser skal tage hensyn til den studerendes særlige udfordring, hvis det er relevant og muligt. SPS-enheden kan bistå underviser med vejledning, hvis dette ønskes, via specialexamconditions@adm.dtu.dk.

Bevillingen af særlige vilkår forudsætter, at den kursusansvarlige vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille den studerende med de andre studerende. Det er endvidere en forudsætning, at der med bevillingen af særlige vilkår ikke sker en sænkning af prøvens faglige niveau.

Den studerende skal selv kontakte den kursusansvarlige/eksaminator, hvis han/hun ønsker at anmode om særlige vilkår, ligesom der skal fremlægges dokumentation for det forhold, som ligger til grund for anmodningen. Hvis årsagen er taleudfordringer hos den studerende, antages forholdet dog at kunne vurderes af kursusansvarlige under en almindelig samtale.

Særlige vilkår til mundtlig eksamen
Der kan tildeles ekstra tid (typisk 25%) til eventuel forberedelsestid inden den mundtlige eksamen, til selve eksaminationen (f.eks. ved taleudfordringer) eller til begge dele. Bevilling af særlige vilkår forudsætter, at underviser vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille den studerende med de andre studerende. SPS-enheden (specialexamconditions@adm.dtu.dk) kan bistå underviser i denne vurdering efter behov. Eksamensangst er ikke en gyldig årsag til særlige vilkår. 
Den studerende skal kontakte den kursusansvarlige senest en måned inden den mundtlige eksamen. Læs mere på DTU Inside under Studieregler'/Eksamen'/'Særlige vilkår til eksamen'/'Jeg skal søge særlige vilkår til eksamen'
Skal den studerende indgå i en mundtlig gruppeeksamination, men indgår i en gruppe, hvor de andre ikke har ekstra tid, har underviser/eksaminator mulighed for at tildele hele gruppen ekstra tid.
Den tildelte ekstra tid gælder kun til den enkelte eksamen og vurderes individuelt hver gang. Vurderingen danner ikkepræcedens for mundtlige eksamener i andre kurser.

Særlige vilkår for projekter i kurser
Ved længerevarende projekter/opgaver i kurser kan den studerende anmode underviser om forlængelse af projektperioden. Det er undervisers afgørelse ud fra en praktisk vurdering, herunder f.eks. med hensyn til bedømmelse af og feedback til de øvrige studerende på kurset, og vurdering af risiko for eksamenssnyd, om det er muligt at tildele ekstra tid. I sidstnævnte tilfælde vil typen af projekt/opgave have væsentlig betydning. 
Skal den studerende indgå i et gruppearbejde, men indgår i en gruppe, hvor de andre ikke har ekstra tid, har underviser mulighed for at tildele hele gruppen ekstra tid.


EKSAMENER PÅ ANDRE UNIVERSITETER END DTU

Bevilling af særlige vilkår til eksamen er kun gældende på DTU. Hvis en studerende tager kurser på andre universiteter, skal den studerende selv orientere sig om det pågældende universitets regler og procedurer for ansøgning om særlige vilkår til eksamen. Dette gælder også for studerende på samarbejdsuddannelser i Danmark eller i udlandet, eller hvis den studerende skal/er på et udvekslingsophold.