Særlige vilkår til eksamen

Særlige vilkår til skriftlig eksamen
Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan bevilge særlige vilkår til skriftlig eksamen inden for de ordinære eksamensperioder til:

  1. studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (f.eks. bevægelseshandicap, ordblindhed m.m.). Funktionsnedsættelsen skal have væsentlig betydning for den studerendes mulige præstation til eksamen.

  2. studerende på deres første studieår i Danmark med andet modersmål og anden adgangsgivende eksamen end dansk, forudsat at prøven kun er på dansk.

  3. studerende med tilsvarende vanskeligheder, f.eks. studerende der er i sidste måned af deres graviditet eller ammer et spædbarn.

Forholdet, der ligger til grund for bevillingen af særlige vilkår, skal kunne dokumenteres. Eksamensangst er ikke en gyldig årsag til særlige vilkår.

Følgende betragtes som gyldig dokumentation: a) ordblindetest, b) udtalelse fra egen læge eller speciallæge, der beskriver ansøgers studie-/eksamensrelaterede udfordringer, c) dokumentation for ikke-dansk adgangsgivende eksamen (i tilfælde af ansøgning på baggrund af første studieår i Danmark) og d) vandrejournal (i tilfælde af ansøgning på baggrund af graviditet/fødsel).

Bevillingen af særlige vilkår forudsætter, at Afdelingen for Uddannelse og Studerende vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille den studerende med andre i samme eksamenssituation. Det er en forudsætning, at der med bevillingen af særlige vilkår ikke sker en sænkning af prøvens faglige niveau.

Ansøgning om særlige vilkår indgives til aus-sps@adm.dtu.dk senest 1. november til vintereksamen, senest 15. april til sommereksamen og senest 1. juli til reeksamensperioden i august. Ansøgningsblanket kan findes på DTU Inside. Ved akut opståede forhold (f.eks. en brækket arm) kan den studerende ansøge efter tidsfristen ved at skrive til studadm@adm.dtu.dk.

Studerende, der har fået lov til at anvende egen medbragt computer, kan til ikke-digitale eksamener bestille eksamensopgaven udleveret på USB-stik. Blanketten til det formål kan findes her. Hvis den studerende ønsker at aflevere eksamen på USB-stik, skal vedkommende på forhånd informere underviser om dette. Fristerne for at bestille eksamensopgaven udleveret på USB-stik er som følger:

  • Ordinær vintereksamen efter efterårets 13-ugers periode: 1. november
  • Eksamen efter 3-ugers periode i januar: sidste dag i eftertilmeldingsperioden
  • Ordinær sommereksamen efter forårets 13-ugers periode: 15. april
  • Eksamen efter 3-ugers periode i juni: sidste dag i eftertilmeldingsperioden
  • Eksamen efter 3-ugers periode i juli: sidste dag i eftertilmeldingsperioden
  • Reeksamen og eksamen efter 3-ugers periode i august: sidste dag i eftertilmeldingsperioden

Ønsker den studerende at ansøge om særlige vilkår til skriftlig eksamen uden for de ordinære eksamensperioder, er proceduren som ved mundtlig eksamen, da disse eksamener administrativt varetages af de kursusansvarlige på institutterne.

Særlige vilkår til mundtlig eksamen
De kursusansvarlige kan bevilge særlige vilkår til mundtlig eksamen.

Forholdet, der ligger til grund for bevillingen af særlige vilkår, skal kunne dokumenteres. Eksamensangst er ikke en gyldig årsag til særlige vilkår.

Følgende betragtes som gyldig dokumentation: a) ordblindetest, b) udtalelse fra egen læge eller speciallæge, der beskriver ansøgers studie-/eksamensrelaterede udfordringer, c) dokumentation for ikke-dansk adgangsgivende eksamen (i tilfælde af ansøgning på baggrund af første studieår i Danmark) og d) vandrejournal (i tilfælde af ansøgning på baggrund af graviditet/fødsel).

Bevillingen af særlige vilkår forudsætter, at den kursusansvarlige vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille den studerende med andre i samme eksamenssituation. SPS-medarbejderne (aus-sps@adm.dtu.dk) i Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan bistå de kursusansvarlige i denne vurdering efter behov. Det er en forudsætning, at der med bevillingen af særlige vilkår ikke sker en sænkning af prøvens faglige niveau.

Ansøgning foregår ved, at den studerende kontakter den kursusansvarlige senest en måned  inden den mundtlige eksamen for at få en aftale i stand.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/saerlige-vilkaar-til-eksamen
22 NOVEMBER 2019