Tidsfrister for karaktergivning

Eksamen 13-ugerskurser og specialkurser
Senest 20 arbejdsdage efter dagen for prøvens afholdelse.

3-ugerskurser
Senest 20 arbejdsdage efter sidste dag i 3-ugersperioden.

Ingeniørpraktik
Senest 20 arbejdsdage efter afleveringsdatoen for praktikrapporten.

Diplomingeniørprojekt/bachelorprojekt/kandidatspeciale
Karakteren gives i forbindelse med den mundtlige eksamen/det mundtlige forsvar. Den mundtlige eksamination skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter afleveringen af den skriftlige rapport. Hvis der foreligger helt særlige omstændigheder, kan institutdirektøren godkende en senere eksamensdato for den mundtlige eksamination. Er projektperioden blevet forlænget efter projektstart som følge af studienævnets eller dispensationsudvalgets afgørelse, skal 10-dages fristen så vidt det er muligt fortsat overholdes. En senere eksamensdato pga. de ændrede forhold, f.eks. pga. vejleders tre ugers hovedferie i juni, juli eller august, kan dog fastsættes uden institutdirektørens godkendelse.

Det fremgår af studieordningernes regler for afsluttende projekter, at der inden projektstart ved fastsættelse af projektperiodens starttidspunkt skal tages hensyn til vejleders tre ugers sammenhængende sommerferie i juni, juli eller august for at undgå at komme i konflikt med 10-dages fristen for afholdelse af det mundtlige forsvar. Projektplanen bør også indeholde en stillingtagen til dette.