Klager over eksamen

Klagefrist
Hvis en studerende ønsker at klage over, hvordan eksamen er forløbet eller selve bedømmelsen, er der mulighed for at indgive en eksamensklage. Fristen for at klage over en eksamen er to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort på DTU Inside. For mundtlige eksamener er det to uger efter eksamen er afholdt. I beregningen af klagefristen indgår dog ikke dagene fra 24. december til og med den 1. januar.

Forudgående drøftelse med bedømmer
Det anbefales, at den studerende henvender sig til bedømmer, inden den studerende indgiver en klage. Den studerende skal være opmærksom på, at kontakt eller forsøg på kontakt til underviser dog ikke har opsættende virkning mht. klagefristen, dvs. at det ikke forlænger klagefristen på to uger, som altså fortsat skal overholdes. Den studerende kan i sin klage f.eks. oplyse, at man sender en uddybet klage eller frafalder klagen, når man har haft lejlighed til at få feedback på sin eksamensbesvarelse/-præstation fra underviser. 

En eventuel samtale med bedømmer om eksamensbesvarelsen/-præstationen vil ikke påvirke Afdelingen for Uddannelse og Studerendes vurdering af klagen; formålet er alene, at den studerende får en forståelse for og en forklaring på den givne bedømmelse, hvilket kan gøre, at den studerende ikke længere ønsker at klage, ønsker at trække en allerede indgivet klage tilbage eller kan skrive en bedre begrundelse for sin klage.

En eventuel samtale med bedømmer om en eksamensbesvarelse/-præstation kan ikke lede til en ændret bedømmelse, medmindre der opdages en fejl i bedømmelsen. 

Indgivelse af klage
En eksamensklage skal indgives via Eksamensklagesystemet eksamensklager.dtu.dk Når klagen er indgivet, modtager den studerende en kvitterings- og informationsmail via sin studentermail.

En klage over en delprøve kan kun indgives som led i en klage over den endelige karakter eller anden bedømmelse i kurset.

En klage kan indgives på egne vegne, men der er også mulighed for at tilføje medklagere, hvis flere ønsker at klage sammen, fx over bedømmelsen af et gruppeprojekt. Medklagere modtager kopi af mails sendt til den, som er afsender af klagen og har kun kiggeadgang i systemet. Det er vigtigt, at man sørger for at have fået samtykke fra eventuelle medklagere, inden disse tilføjes klagen i systemet.

Der kan klages over:

 1. retlige spørgsmål (f.eks. manglende overholdelse af regler og lovgivning)
 2. eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
 3. prøveforløbet 
 4. bedømmelsen

Det skal fremgå af klagen, hvad der klages over, og hvad der ønskes opnået med klagen. Da Afdelingen for Uddannelse og Studerende træffer afgørelse på grundlag af klagen, en bedømmerudtalelse og klagers eventuelle supplerende kommentarer, bør den studerende i sin begrundelse for klagen sammenholde sin eksamenspræstation med kursets læringsmål, uddybe prøveforløbet eller lignende. En ubegrundet klage vil blive sendt tilbage til den studerende med anmodning om en uddybning af klagen. Hvis den studerende ikke uddyber sin klage, vil Afdelingen for Uddannelse og Studerende gå videre med klagen på det foreliggende grundlag.

Klagen skal kunne sendes til bedømmer, som den fremstår. Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan i sin afgørelse ikke inddrage oplysninger, som den studerende ikke ønsker at videregive til bedømmer. Klage over undervisning/underviser/vejleder skal indgives til studienævnet på det institut, hvor kurset udbydes, eller hvor underviser er ansat. Læs mere på DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Klager over undervisning og vejledning'.

Hvis klagen ikke handler om utilfredshed med eksamen men derimod om krænkende adfærd, og den studerende ønsker at få hjælp og vejledning til dette eller ønsker at indberette underviser/vejleder eller andre for krænkende adfærd, skal vedkommende ikke sende en eksamensklage som beskrevet ovenfor. I stedet henvises til disse retningslinjer for krænkende adfærd. 

Den samlede sagsbehandlingstid for eksamensklager er ca. 3-4 måneder, fra klagen er modtaget, til der er truffet afgørelse i sagen. Den studerende kan fortsætte uddannelsen efter gældende regler under behandlingen af en klagesag.

Klager over eksamen i kurser på DTU Adgangskursus skal indgives til DTU Adgangskursus. Kontaktinformation kan findes på DTU's hjemmeside her.

Hvordan er den studerende stillet under klagesagen
Hvis den studerende planlægger at deltage i reeksamen i det kursus, som den studerendes eksamensklage omhandler, og der endnu ikke er truffet afgørelse vedrørende klagen, gælder følgende:

 • Hvis den studerende bliver tilbudt en ny bedømmelse (ombedømmelse) eller ny eksamen (omeksamen) og tager imod dette tilbud, vil resultatet af en eventuel reeksamen blive annulleret, og det vil være resultatet af den nye bedømmelse/nye eksamen, der er gældende. Den nye bedømmelse/eksamen tæller ikke som et eksamensforsøg.
 • Hvis den studerende ikke får medhold i sin eksamensklage, vil resultatet af en eventuel reeksamen fortsat være gældende, og der er brugt et eksamensforsøg.

Hvis AUS når at træffe afgørelse i sagen inden afholdelse af reeksamen i kurset, men efter udløb af til- og afmeldingsfristen for eksamen, skal den studerende kontakte Studieadministrationen, hvis vedkommende ønsker at blive til- eller afmeldt reeksamen. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Tilmelding og afmelding til eksamen’.

Behandling af klagen
Bedømmeren/-erne tilgår den studerendes klage i Eksamensklagesystemet.

Bedømmerne, herunder en eventuel censor, skal lave en faglig udtalelse på baggrund af klagen. Udtalelsen skal indeholde en udtalelse om bedømmelsen samt svare på alle den studerendes faglige klagepunkter.

Når bedømmerne har afgivet deres udtalelse, vil Afdelingen for Uddannelse og Studerende gøre udtalelsen tilgængelig for den studerende i Eksamensklagesystemet. Den studerende har herefter mulighed for at komme med eventuelle yderligere kommentarer, inden der træffes afgørelse. Dette kaldes en partshøring. Den studerende har to uger til at kommentere bedømmerudtalelsen.

Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan vælge at høre bedømmerne igen, hvis den studerendes kommentarer giver anledning til det, ligesom bedømmernes yderligere kommentarer kan sendes i partshøring til den studerende, hvis bedømmerkommentarerne indeholder nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse.  

Når Afdelingen for Uddannelse og Studerende mener, at sagen er tilstrækkelig belyst, træffes der afgørelse på baggrund af klagen, bedømmernes udtalelse(r) og den studerendes eventuelle supplerende kommentarer. Den studerende modtager en mail via sin studentermail, når der er truffet en afgørelse.

Omhandler en eksamensklage ikke faglige spørgsmål, men kun retlige spørgsmål eller tekniske spørgsmål vedrørende f.eks. afvikling af en skriftlig eksamen, vil sagen ofte blive afgjort uden høring af bedømmer.

Afgørelse
Afgørelse af en eksamensklage kan gå ud på følgende: 

 1. Den studerende bliver tilbudt en ny bedømmelse (ombedømmelse) af en skriftlig opgave ved nye bedømmere.
 2. Den studerende bliver tilbudt en ny eksamen (omeksamen), eventuelt ved nye bedømmere.
 3. Den studerende får ikke medhold i sin klage.
 4. Den studerende bliver tilbudt en kombination af 1., 2. og 3., hvis eksamen omfatter en skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

Hverken bedømmer eller Afdelingen for Uddannelse og Studerende har mulighed for at træffe afgørelse om at hæve eller sænke den studerendes karakter.

Tilbydes den studerende en ny bedømmelse eller en ny eksamen, har den studerende to uger til at acceptere tilbuddet via Eksamensklagesystemet. Accept af tilbuddet er bindende for den studerende, og den nye bedømmelse vil træde i stedet for den studerendes oprindelige bedømmelse, som herefter annulleres. En ny bedømmelse eller en ny eksamen kan medføre en lavere karakter. Der kan ikke klages over den nye bedømmelse/den nye eksamen, medmindre klagen vedrører retlige spørgsmål.

Klage over afgørelsen
Klage over faglige spørgsmål
Hvis den studerende ikke får medhold i sin eksamensklage, kan faglige spørgsmål i afgørelsen ankes til et ankenævn. Fristen for at anke er to uger, fra afgørelsen er meddelt den studerende via Eksamensklagesystemet. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, indgives via studentermail til mailen studenterklager@dtu.dk; ikke via Eksamensklagesystemet. I anken skal sagsnummeret fra eksamensklagen i Eksamensklagesystemet fremgå.

Afgørelsen træffes af et, til lejligheden nedsat, 4-personers ankenævn, der består af to eksterne censorer fra Ingeniøruddannelsernes censorkorps og fra DTU, en underviser og en studerende inden for fagområdet.

Ankenævnets afgørelse kan gå ud på:

 1. Den studerende bliver tilbudt en ny bedømmelse (ombedømmelse) af en skriftlig opgave ved nye bedømmere. 
 2. Den studerende bliver tilbudt en ny eksamen (omeksamen), som oftest ved nye bedømmere,
 3. Den studerende bliver tilbudt en kombination af 1. og 2, hvis eksamen omfatter en skriftlig opgave og mundtlig eksamen, eller
 4. Den studerende får ikke medhold i sin klage.

Ankenævnet har ikke kompetence til at hæve eller sænke den studerendes karakter. Ankenævnets afgørelse kan ikke påklages til andre instanser for så vidt angår faglige spørgsmål, og nævnets afgørelse er endelig.

Klage over retlige spørgsmål
Klager over retlige spørgsmål kan indgives til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Retlige spørgsmål kan f.eks. være manglende overholdelse af de uddannelsesregler, der gælder for uddannelsen, og om anden lovgivning (f.eks. forvaltningsloven) og de almindelige forvaltningsretlige principper er overholdt. Klagen skal indgives til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via mail til studenterklager@dtu.dk senest 2 uger efter afgørelsen er meddelt den studerende via Eksamensklagesystemet. I klagen skal sagsnummeret fra eksamensklagen i Eksamensklagesystemet fremgå.

Når DTU modtager en klage over en afgørelse, foretages en revurdering af afgørelsen på baggrund af de oplysninger, den studerende er kommet med i sin klage. DTU kan i den forbindelse beslutte at genoptage sagen, hvis der i klagen foreligger oplysninger, som har væsentlig betydning for sagen, eller hvis der i den oprindelige behandling af sagen er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl. 

Hvis DTU vælger at fastholde den oprindelige afgørelse, vil DTU udarbejde en udtalelse om afgørelsen og klagen. Udtalelsen vil blive sendt til den studerende, der får lejlighed til at kommentere den. Afslutningsvist vil den samlede sag blive sendt til behandling i styrelsen. Sagsbehandlingstiden i styrelsen er i øjeblikket ca. seks måneder. 

Fejl og mangler ved eksamen
Bliver Afdelingen for Uddannelse og Studerende eller et ankenævn i forbindelse med behandling af en eksamensklage opmærksom på, at der har været fejl og mangler ved en eksamen, træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerendes afgørelse om, hvordan fejlen eller manglen kan afhjælpes. Dette kan være med eller uden deltagelse af de oprindelige bedømmere. Afdelingens behandling af denne type sag sker ikke efter reglerne om eksamensklager, men efter § 30 i eksamensbekendtgørelsen.

Indeholder den studerendes eksamensklage væsentlige klagepunkter, som ikke vedrører de fejl og mangler, der har været ved eksamen, træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerende tillige afgørelse vedrørende disse klagepunkter.

Ved fejl eller mangler af særlig alvorlig karakter, eller hvor det må anses for den mest korrekte måde at afhjælpe fejlen eller manglen på, kan Afdelingen for Uddannelse og Studerende annullere eksamen og foranstalte en ekstraordinær ny eksamen.

Ved andre væsentlige fejl og mangler kan Afdelingen for Uddannelse og Studerende give tilbud om en ekstraordinær ny eksamen. Tilbuddet skal gives til alle studerende, hvis eksamen lider af den pågældende fejl eller mangel. En studerende kan vælge at beholde den oprindeligt givne bedømmelse, selvom vedkommende har deltaget i den ekstraordinære nye eksamen.