Klager over eksamen

Klagefrist
Hvis en studerende ønsker at klage over, hvordan eksamen er forløbet eller selve bedømmelsen, er der mulighed for at indgive en eksamensklage. Fristen for at klage over en eksamen er to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort på DTU Inside. For mundtlige eksamener er det to uger efter eksamen er afholdt og den studerende har fået sin karakter eller anden bedømmelse.

Forudgående drøftelse med eksaminator
Det anbefales, men er ikke et krav, at den studerende drøfter sin eksamensbesvarelse-/præstation med den kursusansvarlige/eksaminator, inden den studerende indgiver en klage. Den studerende skal være særligt opmærksom på, at kontakt eller forsøg på at få kontakt til underviser ikke har opsættende virkning mht klagefristen, dvs. at det ikke forlænger klagefristen på de to uger, som altså fortsat skal overholdes.

En samtale med den kursusansvarlige/eksaminator om eksamensbesvarelsen/-præstationen vil ikke påvirke Afdelingen for Uddannelse og Studerendes vurdering af klagen; formålet er alene, at den studerende får en forståelse for og en forklaring på den givne bedømmelse, hvilket kan gøre, at den studerende ikke længere ønsker at klage eller ønsker at trække en allerede indgivet klage tilbage.

Indgivelse af klage
Klager over delprøver kan alene indgives som led i en klage over den endelige karakter eller anden bedømmelse i kurset.

Der kan klages over:

 1. retlige spørgsmål (f.eks. manglende overholdelse af regler og lovgivning)
 2. eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
 3. prøveforløbet (f.eks. ved en mundtlig eksamen eller tekniske problemer ved en skriftlig eksamen)
 4. bedømmelsen

Klagen skal være skriftlig. Det skal fremgå af klagen, hvad der klages over, og hvad der ønskes opnået med klagen. Da Afdelingen for Uddannelse og Studerende træffer afgørelse på grundlag af klagen, en bedømmerudtalelse og klagers eventuelle supplerende kommentarer, bør den studerende i sin begrundelse for klagen sammenholde sin eksamenspræstation med kursets læringsmål, uddybe prøveforløbet eller lignende. En ubegrundet klage vil blive sendt tilbage til den studerende med anmodning om en begrundelse. Hvis den studerende ikke uddyber sin klage, vil Afdelingen for Uddannelse og Studerende gå videre med klagen på det foreliggende grundlag.

Klagen skal indeholde klagers navn, adresse, studienummer samt kursusnummer for det berørte kursus eller titel for specialkursus eller afsluttende projekt. Klagen indgives via studentermail til studenterklager@dtu.dk.  

Klagen skal kunne sendes til bedømmer, som den fremstår. Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan i sin afgørelse ikke lægge vægt på oplysninger, som den studerende ikke ønsker at videregive til bedømmer. Klage over undervisning/underviser skal indgives til studienævnet på det institut, hvor kurset udbydes, eller hvor underviser er ansat. Læs mere på DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Klager over undervisning og vejledning'. Klager over krænkende adfærd følger disse retningslinjer.

Den samlede sagsbehandlingstid for eksamensklager er ca. 6 måneder, fra klagen er modtaget, til der er truffet afgørelse i sagen. Den studerende kan fortsætte uddannelsen efter gældende regler under behandlingen af en klagesag.

Klager over eksamen i kurser på DTU Adgangskursus skal indgives til DTU Adgangskursus. Kontaktinformation kan findes på DTU's hjemmeside her.

Behandling af klagen
Afdelingen for Uddannelse og Studerende forelægger den studerendes klage for bedømmeren/bedømmerne, herunder en eventuel censor, der skal lave en faglig udtalelse på baggrund af klagen. Udtalelsen skal indeholde en redegørelse for bedømmelsen samt svare på alle den studerendes klagepunkter.

Bedømmernes udtalelse bliver herefter sendt til den studerende til dennes eventuelle yderligere kommentarer, inden der træffes afgørelse. Dette kaldes en partshøring. Den studerende har to uger til at kommentere udtalelsen.

Afdelingen kan vælge at høre bedømmerne igen, hvis den studerendes kommentarer giver anledning til det, ligesom bedømmernes yderligere kommentarer kan sendes i partshøring til den studerende, hvis bedømmerkommentarerne indeholder nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse.  

Når Afdelingen for Uddannelse og Studerende mener, at sagen er tilstrækkelig belyst, træffes der afgørelse på baggrund af klagen, bedømmernes udtalelse(r) og den studerendes eventuelle kommentarer.

Omhandler en eksamensklage ikke faglige spørgsmål, men kun retlige spørgsmål eller tekniske spørgsmål vedrørende afvikling af en skriftlig eksamen, vil sagen ofte blive afgjort uden høring af bedømmer.

Afgørelse
Afgørelsen kan gå ud på følgende: 

 1. Den studerende bliver tilbudt en ny bedømmelse (ombedømmelse) af en skriftlig opgave ved nye bedømmere
 2. Den studerende bliver tilbudt en ny eksamen (omeksamen), eventuelt ved nye bedømmere
 3. Den studerende bliver tilbudt en kombination af 1. , 2. og 4., hvis eksamen omfatter en skriftlig opgave og mundtlig eksamen, eller
 4. Den studerende får ikke medhold i sin klage.

Afdelingen for Uddannelse og Studerende har ikke mulighed for at træffe afgørelse om at hæve eller sænke den studerendes karakter.

Tilbydes den studerende en ny bedømmelse eller en ny eksamen, har den studerende to uger til at acceptere tilbuddet. Accept af tilbuddet er bindende for den studerende, og den nye bedømmelse vil træde i stedet for den studerendes oprindelige bedømmelse, som annulleres. En ny bedømmelse eller en ny eksamen kan medføre en lavere karakter. Der kan ikke klages over den nye bedømmelse/den nye eksamen, medmindre klagen vedrører retlige spørgsmål.

Klage over afgørelsen
Klage over faglige spørgsmål
Hvis den studerende ikke får medhold i sin eksamensklage, kan faglige spørgsmål i afgørelsen ankes til et ankenævn. Fristen for at anke er to uger, fra afgørelsen er meddelt den studerende via studentermailen. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, indgives via studentermail til studenterklager@dtu.dk.

Afgørelsen træffes af et, til lejligheden nedsat, 4-personers ankenævn, der består af to eksterne censorer fra Ingeniøruddannelsernes censorkorps og fra DTU, en underviser og en studerende inden for fagområdet.

Ankenævnets afgørelse kan gå ud på:

 1. Den studerende bliver tilbudt en ny bedømmelse (ombedømmelse) af en skriftlig opgave ved nye bedømmere. 
 2. Den studerende bliver tilbudt en ny eksamen (omeksamen), som oftest ved nye bedømmere,
 3. Den studerende bliver tilbudt en kombination af 1. og 2, hvis eksamen omfatter en skriftlig opgave og mundtlig eksamen, eller
 4. Den studerende får ikke medhold i sin klage.

Ankenævnet har ikke kompetence til at hæve eller sænke den studerendes karakter. Ankenævnets afgørelse kan ikke påklages til andre instanser for så vidt angår faglige spørgsmål, og nævnets afgørelse er endelig.

Klage over retlige spørgsmål
Klager over retlige spørgsmål kan indgives til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Retlige spørgsmål handler om overholdelse af gældende ret ved behandling af en sag herunder om, hvorvidt de uddannelsesregler, der gælder for uddannelsen, er overholdt, og om anden lovgivning (f.eks. forvaltningsloven) og de almindelige forvaltningsretlige principper er overholdt. Klagen skal indgives til AUS via studenterklager@dtu.dk senest 2 uger efter afgørelsen er meddelt den studerende. Universitetet udarbejder herefter en udtalelse, som klageren får lejlighed til at kommentere. Universitetet sender herefter den samlede sag til behandling i styrelsen.

Fejl og mangler ved eksamen
Bliver Afdelingen for Uddannelse og Studerende eller et ankenævn i forbindelse med behandling af en eksamensklage opmærksom på, at der har været fejl og mangler ved en eksamen, træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerendes afgørelse om, hvordan fejlen eller manglen kan afhjælpes. Dette kan være med eller uden deltagelse af de oprindelige bedømmere. Afdelingens behandling af denne type sag sker ikke efter reglerne om eksamensklager, men efter § 30 i eksamensbekendtgørelsen.

Indeholder den studerendes eksamensklage væsentlige klagepunkter, som ikke vedrører de fejl og mangler, der har været ved eksamen, træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerende tillige afgørelse vedrørende disse klagepunkter.

Ved fejl eller mangler af særlig alvorlig karakter, eller hvor det må anses for den mest korrekte måde at afhjælpe fejlen eller manglen på, kan Afdelingen for Uddannelse og Studerende annullere eksamen og foranstalte en ekstraordinær ny eksamen.

Ved andre væsentlige fejl og mangler kan Afdelingen for Uddannelse og Studerende give tilbud om en ekstraordinær ny eksamen. Tilbuddet skal gives til alle studerende, hvis eksamen lider af den pågældende fejl eller mangel. En studerende kan vælge at beholde den oprindeligt givne bedømmelse, selvom vedkommende har deltaget i den ekstraordinære nye eksamen.