Klager over eksamen

Klagen
Der kan klages over:

 1. retlige spørgsmål
 2. eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
 3. prøveforløbet
 4. bedømmelsen

Klagen skal være skriftlig og begrundet. Utilfredshed med karakteren uden yderligere begrundelse er ikke tilstrækkeligt til at opfylde kravet om en begrundet klage. Klager uden tilstrækkelig begrundelse vil blive afvist administrativt uden at blive behandlet.

Klagen skal indeholde klagers navn, adresse, studienummer samt kursusnummer for det berørte kursus.

Klagen indgives via studentermail til studenterklager@dtu.dk.  

Klagefrist
Fristen for at klage over en eksamen er to uger efter bedømmelsen er offentliggjort på DTU Inside. For mundtlige eksamener er det to uger efter eksamen er afholdt og den studerende har fået sin karakter eller anden bedømmelse.

Det anbefales, at den studerende drøfter sin eksamensbesvarelse-/præstation med den kursusansvarlige/eksaminator, inden den studerende indgiver en eksamensklage. Klagefristen på to uger gælder fortsat.

Den studerende kan først klage over en delprøve/delkarakter, når den samlede karakter for kurset er oplyst.

Behandling af klagen
Afdelingen for Uddannelse og Studerende forelægger klagen for eksaminator og en eventuel censor, der skal lave en udtalelse. Udtalelsen skal indeholde en redegørelse for bedømmelsen samt svare på alle den studerendes klagepunkter.

Bedømmernes udtalelse bliver herefter sendt til den studerende til evt. yderligere kommentarer, inden der træffes afgørelse. Den studerende har en uge til at kommentere udtalelsen.

Herefter træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerende afgørelse vedr. eksamensklagen på baggrund af bedømmernes udtalelse og den studerendes eventuelle kommentarer.

Afgørelse
Afgørelsen kan gå ud på følgende: 

 1. Den studerende får medhold og bliver tilbudt en ombedømmelse (ny bedømmelse) ved nye bedømmere. Denne type afgørelse kan dog ikke anvendes ved mundtlige prøver.
 2. Den studerende får medhold og bliver tilbud en  omprøve (ny prøve) ved nye bedømmere, eller
 3. Den studerende får ikke medhold.

Hvis Afdelingen for Uddannelse og Studerende opdager, at der har været fejl i eksamen, vil afgørelsen primært gå ud på at rette fejlen. Dette kan være med deltagelse af de oprindelige bedømmere.

Tilbydes den studerende en omprøve eller ombedømmelse, har den studerende to uger til at acceptere tilbuddet. Omprøve og ombedømmelse kan medføre en lavere karakter. Der kan ikke klages over bedømmelsen modtaget i forbindelse med en omprøve eller en ombedømmelse, medmindre klagen vedrører retlige spørgsmål.

Anke
Hvis den studerende ikke får medhold i sin eksamensklage, kan den studerende anke afgørelsen. Fristen for at anke er to uger, fra afgørelsen er meddelt via studentermailen. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, indgives via studentermail til studenterklager@dtu.dk. Afgørelsen træffes af et, til lejligheden nedsat, 4-personers ankenævn, der består af to eksterne censorer, en underviser og en studerende inden for fagområdet. Ankenævnets afgørelse kan gå ud på:

 1. Den studerende får medhold og bliver tilbudt en  ombedømmelse ved nye bedømmere (dog ikke ved mundtlige prøver)
 2. Den studerende får medhold og bliver tilbudt en  omprøve ved nye bedømmere
 3. Den studerende  får ikke medhold i sin klage.
 4. Hvis ankenævnet opdager, at der har været fejl i eksamen, vil afgørelsen gå ud på at rette fejlen. Dette kan være med deltagelse af de oprindelige bedømmere.

Ankenævnet har ikke kompetence til at hæve eller sænke den studerendes karakter. Ankenævnets afgørelse kan ikke påklages yderligere for så vidt angår faglige spørgsmål.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/klager-over-eksamen
22 NOVEMBER 2019