Beståkrav og delprøver

 

En eksamen er bestået, når den studerende har fået karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen ’Bestået’. Hvis et kursus er bestået, kan ingen delprøver tages om.

Alle delprøver for et kursus skal udbydes i samme kursusforløb, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. Læs mere om delprøver i forbindelse med reeksamen og efterfølgende eksamener på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Afholdelse af reeksamen’.

Uanset om en studerende har gennemført en eller flere delprøver i et kursus, har den studerende ret til at afmelde sig kurset og eksamen inden for de gældende frister og har i så fald ikke brugt et eksamensforsøg i hverken delprøver eller den afsluttende eksamen.

I et kursus med delprøver er reeksamen alene en gentagelse af den afsluttende delprøve i kurset. Delprøver, der ligger i undervisningsperioden, vil således ikke blive udbudt til reeksamen eller blive bedømt i perioden mellem den ordinære eksamen og reeksamen i kurset. Læs mere på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/’Afholdelse af reeksamen’.

Et kursus med flere delprøver kan bedømmes

  • enten ved anvendelse af delkarakterer ved bedømmelse af delprøverne.
  • eller ved en samlet vurdering af de forskellige delprøver (helhedsvurdering)

Det skal af kursusbeskrivelsen under 'Evalueringsform' med fritekst fremgå, om delprøver bedømmes ved brug af delkarakterer eller ud fra en helhedsvurdering.

Delprøver der bedømmes med delkarakterer
Anvendes der i et kursus officielle delkarakterer for de enkelte delprøver, oplyses de studerende om disse løbende, og den samlede og afsluttende karakter er det vægtede gennemsnit af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter efter 7-trinsskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.

Dog gælder der på DTU et særligt beståkrav ved kurser med delprøver, hvor der anvendes delkarakterer. Beståkravet er:

1) at gennemsnittet af delprøverne skal være mindst 02 uden oprunding, og at
2) ingen delkarakter må være mindre end 00.

For nogle kurser kan det være relevant at fravige ovenstående regel eller opstille yderligere krav til delkarakterer. Sådanne fravigelser skal godkendes af institutstudienævn og dekan. Fravigelserne skal fremgå af kursusbeskrivelsen.

Hvis den studerende ikke deltager i en delprøve med delkarakter, kan kurset ikke bestås, og den studerende skal da have bedømmelse ’Ikke-bestået’, uanset at kurset bedømmes efter 7-trinsskalaen. Dette for at signalere, at der ikke er sket en faglig bedømmelse. Dette gælder også, selvom andre delprøver er bestået.

En studerende, der ikke har deltaget i nogen af delprøverne i kurset, skal bedømmes med ’Ej Mødt’. 

Delprøver der bedømmes ud fra en helhedsvurdering
Ved anvendelse af helhedsvurdering gives der ikke delkarakterer, og en eventuel angivelse af vægtning af de enkelte delprøver har alene vejledende karakter. De studerende må kun oplyses om og modtage én afsluttende karakter for kurset.

Den kursusansvarlige kan beslutte, at en eller flere delprøver skal gennemføres/godkendes som betingelse for, at der kan gives en karakter eller anden bedømmelse samlet for kurset baseret på en helhedsvurdering, dvs. delprøven bliver hermed obligatorisk og en forudsætning for at kunne bestå kurset. Dette skal i så fald fremgå af kursusbeskrivelsen. Hvis det ikke fremgår af kursusbeskrivelsen, at en eller flere delprøver skal gennemføres/godkendes for at kunne bestå kurset, skal der foretages en helhedsbedømmelse af de resterende delprøver, som den studerende har gennemført. Den studerende kan således godt bestå kurset på baggrund af de resterende delprøver. Ikke-gennemførte/godkendte delprøver indgår dog i den samlede helhedsvurdering.

En studerende, som ikke deltager i/afleverer nogen af delprøverne i et kursus, og som ikke har afmeldt sig eksamen, skal have bedømmelsen ’Ej mødt’.