Tilmelding og afmelding

Alle aktiviteter, der skal indgå i uddannelsen, skal bedømmes. For at få en bedømmelse skal den studerende være tilmeldt eksamen for aktiviteten. Den studerende kan ikke deltage i en eksamen eller få bedømt f.eks. en afløsningsopgave, hvis pågældende ikke er tilmeldt eksamen i kurset.

Man kan ikke tilmelde sig eksamen i kurser, som er bestået (bedømmelsen 02 eller derover eller Bestået).

Hvordan til- og afmelder man sig eksamen?
Alle kursustilmeldinger bliver automatisk overført til eksamenstilmeldinger. Dette sker før perioden for tilmelding til eksamen starter. Al anden eksamenstilmelding er den studerendes ansvar.

Det er den studerendes ansvar at sikre, at alle eksamenstilmeldingerne er korrekte, om de er automatisk overført eller ej.

Den studerende skal være opmærksom på, at til- og afmelding til eksamen foregår via www.tilmelding.dtu.dk. Kursustilmelding foregår via Studieplanlæggeren. Den studerendes tjek af, om eksamenstilmeldingerne er korrekte, sker således på www.tilmelding.dtu.dk. Det er også her, den studerende kan afmelde og tilmelde eksamen i andre/flere kurser end dem, der er overført fra kursustilmeldingerne, f.eks. reeksamen.

Til- og afmeldingsfristerne for eksamen mv. findes på DTU Inside under ’Til- og afmeldingsfrister’.

Tilmelding til eksamen efter fristens udløb
Eftertilmelding til eksamen/reeksamen kan som udgangspunkt kun ske for studerende, der pga. særlige forhold ikke har kunnet tilmelde sig eksamen i den ordinære tilmeldingsperiode. Særlige forhold kan være:

  • Den studerende har afventet en afgørelse fra dispensationsudvalget vedr. et ekstra eksamensforsøg eller en afgørelse vedr. en eksamenssnydsag
  • Egen sygdom eller sygdom/dødsfald i nærmeste familie
  • Særlige tilladelser fra en kursusansvarlig fx i forbindelse med eksamensforudsætninger godkendt efter tilmeldingsfristens udløb
  • Hvis eftertilmeldingen medfører, at den studerende derved vil kunne afslutte sin uddannelse umiddelbart efter eksamensperioden.

En elektronisk ansøgningsblanket kan efter eksamenstilmeldingsfristens udløb findes på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/Til- og afmeldingsfrister’. Ansøgning skal vedlægges dokumentation vedr. de særlige forhold.

Hvornår bliver et kursus bindende for den studerende?
Efter fristen for eksamensafmelding er en tilmelding til eksamen bindende, og der er brugt et eksamensforsøg, også selvom den studerende ikke deltager i eksamen. Læs om sygdom ved eksamen på DTU Inside under ’Studieregler/'Eksamen’/’Sygdom ved eksamen’

Hvis en studerende ikke afmelder sig sit første eksamensforsøg i et kursus inden for fristen, er kurset bindende, og kurset er en del af den studerendes studieordning. Den studerende skal således bestå kurset for at gennemføre uddannelsen. Se DTU Inside under ’Studieregler’/’Undervisning’/’Bindende kurser’.

En studerende kan søge om at få annulleret en eksamenstilmelding i et kursus, men ansøgningen vil kun kunne imødekommes, hvis vedkommende ikke planlægger at deltage i eksamen eller, hvis eksamen er afholdt, ikke har deltaget i eksamen. Læs mere om denne dispensationsmulighed på DTU Inside under 'Studieregler'/'Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation'.

Til- og afmelding af 2. og 3. eksamensforsøg
Den studerende skal selv til- og afmelde sig et eventuelt 2. og 3. eksamensforsøg inden for fristerne. Se nedenfor under afsnittet 'Eksamensforsøg'. Det samme gælder også for en studerende, der har afmeldt sig sit 1. eksamensforsøg i et kursus. Den studerende skal således selv tilmelde sig en eventuel ny eksamen i kurset, medmindre vedkommende tilmelder sig hele kurset igen.

Overlap af eksamener i tid
Efter offentliggørelse af tidspunkterne for de skriftlige (re)eksamener kan det ske, at en studerende er tilmeldt to eksamener, som overlapper hinanden i tid. Her har den studerende ret til at få afmeldt den ene skriftlige eksamen og i stedet tage den pågældende eksamen i førstkommende (re)eksamenstermin for kurset. Det samme gælder også for mundtlige eksamener, hvis det ikke er muligt for den studerende at aftale et andet eksamenstidspunkt for den mundtlige eksamen med eksaminator. Den studerende skal kontakte Studieadministrationen via studentermail til studadm@adm.dtu.dk inden eksamensafholdelsen.

Eksamen i afsluttende projekter, specialkurser og praktik
Diplomingeniørprojekter, bachelorprojekter og kandidatspecialer afsluttes ligeledes med en eksamen (et mundtligt forsvar), men tilmeldingen foretages af hovedvejleder for det afsluttende projekt via Projektindberetningssystemet. Det samme gælder for specialkurser og diplomingeniørpraktik.

For gæstestuderende og studerende på deltidsuddannelse gælder særlige regler for eksamenstilmelding. Reglerne findes på DTU's hjemmeside.

Eksamensforsøg
Den studerende har tre eksamensforsøg i hvert kursus eller projekt.

Selvom et kursus findes i flere udgaver med forskellige kursusnumre, har den studerende kun tre eksamensforsøg samlet. Det gælder også, hvis et eller flere af eksamensforsøgene tages efterfølgende som enkeltfag. At et kursus findes i forskellige udgaver dækker både over kurser, der har skiftet kursusnummer/-titel, og kurser med pointspærring.

Det tæller som et eksamensforsøg, hvis en studerende udebliver fra en eksamen og får bedømmelsen EM (Ej mødt). Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Bedømmelsesformer og karaktergivning’. Den eneste undtagelse er, hvor den studerende kan fremlægge dokumentation for sygdom. Læs mere om reglerne på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/Sygdom ved eksamen’.

Det tæller også som et eksamensforsøg, hvis den studerende ikke opfylder eventuelle eksamensforudsætninger f.eks. obligatoriske opgavebesvarelser, og fristen for at afmelde sig eksamen er overskredet. Den studerende vil da få registreringen IG (Ikke godkendt). Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Bedømmelsesformer og karaktergivning’.

Kurser med delprøver
Uanset om en studerende har gennemført en eller flere delprøver i et kursus, har den studerende ikke brugt et eksamensforsøg i kurset, hvis vedkommende afmelder sig eksamen inden for fristen. Ved førstkommende (re)eksamen vil allerede godkendte eksamensforudsætninger og/eller beståede delprøver fortsat være gyldige. Herudover gælder de almindelige regler om,

  • at en studerende kun kan deltage i en udbudt reeksamen uden at have deltaget i den forudgående ordinære eksamen i et kursus, hvis pågældende opfylder forudsætningerne for deltagelse i den ordinære eksamen, og
  • at i et kursus med delprøver er reeksamen alene en gentagelse af den afsluttende delprøve i kurset.

Ønsker den studerende at tilmelde sig undervisningen i kurset igen, kan eksamensforudsætninger/delprøver tages om. Se reglerne for reeksamen på DTU Inside under ’Studieregler'/'Eksamen'/'Afholdelse af reeksamen.

Opbrugte eksamensforsøg
Hvis den studerende ikke består et kursus/projekt ved sit 3. eksamensforsøg, skal der søges om dispensation for et ekstra eksamensforsøg.  Dispensationsansøgningen skal sendes umiddelbart efter, at bedømmelsen for det 3. eksamensforsøg er offentliggjort. I modsat fald vil den studerende ikke længere være berettiget til at være indskrevet på uddannelsen og kan blive udmeldt i forbindelse med et af de halvårlige regel-tjek, som Afdelingen for Uddannelse og Studerende laver. Se reglerne for dispensation på DTU Inside under 'Studieregler'/'Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation'.