Tilmelding og afmelding

Alle kursustilmeldinger bliver automatisk overført til eksamenstilmeldinger. Det sker, når perioden for tilmelding til eksamen er udløbet. Al anden eksamenstilmelding er den studerendes ansvar.

Det er den studerendes ansvar at sikre, at eksamenstilmeldingerne er korrekte.

Til- og afmeldingsfristerne for eksamen mv. findes på DTU Inside under ’Til- og afmeldingsfrister’.

Den studerende kan se sine eksamenstilmeldinger på DTU Inside under ’Eksamenstilmelding’/ ’Værktøjskasse’. Det er også her, den studerende kan afmelde sig eksamen og tilmelde sig eksamen, hvis vedkommende vil deltage i eksamen i andre/flere kurser end dem, der er overført fra kursustilmeldingerne. Det kan f.eks. være, at den studerende vil tilmelde sig  reeksamen.

Efter fristen for eksamensafmelding er tilmeldingen til eksamen bindende, og der er brugt et eksamensforsøg, også selvom den studerende ikke deltager i eksamen. Hvis en studerende ikke afmelder sig sit første eksamensforsøg i et kursus inden for fristen, er kurset bindende, og kurset er en del af den studerendes studieordning. Den studerende skal bestå kurset, for at gennemføre uddannelsen. Læs mere på DTU Inside under ’Struktur og regler’/’Undervisning’/’Bindende kurser’.

Uanset om en studerende har gennemført en eller flere delprøver i et kursus, har den studerende ikke brugt et eksamensforsøg i kurset, hvis vedkommende afmelder sig eksamen inden for fristen. Den studerende skal dog være opmærksom på reglerne om godkendte obligatoriske opgaver og godkendte/beståede delprøver i forbindelse med reeksamen. Reglerne fremgår af DTU Inside under ’Afholdelse af reeksamen.

Den studerende skal selv tilmelde og afmelde sig et eventuelt 2. og 3. eksamensforsøg inden for fristerne. Det samme gælder også for studerende, der har afmeldt sig deres 1. eksamensforsøg i et kursus. De skal selv tilmelde sig  en evt. ny eksamen i kurset, medmindre de tilmelder sig hele kurset igen.

Man kan ikke tilmelde sig eksamen i kurser, som er bestået (bedømmelsen 02 eller derover eller Bestået).

Efter offentliggørelse af tidspunkterne for de skriftlige (re)eksamener kan det ske, at en studerende er tilmeldt to eksamener, som overlapper hinanden i tid. Her har den studerende ret til at få afmeldt den ene skriftlige eksamen og i stedet tage den pågældende eksamen i førstkommende (re)eksamenstermin. Det samme  gælder også for mundtlige eksamener, hvis det ikke er muligt for den studerende at aftale et andet eksamenstidspunkt for den mundtlige eksamen med eksaminator. Den studerende skal kontakte Studieadministrationen via studadm@adm.dtu.dk inden eksamensafholdelsen.

Alle aktiviteter, der skal indgå i uddannelsen, skal bedømmes. For at få en bedømmelse skal den studerende være tilmeldt eksamen for aktiviteten. Den studerende kan ikke deltage i en eksamen eller få bedømt f.eks. en afløsningsopgave, hvis pågældende ikke er tilmeldt eksamen i kurset.

For gæstestuderende og studerende på deltidsuddannelse gælder særlige regler for eksamenstilmelding. Reglerne findes på DTU's hjemmeside.

Diplomingeniørprojekter, bachelorprojekter og kandidatspecialer afsluttes ligeledes med en eksamen, men tilmeldingen foretages af den studerendes institut (vejleder) via Projektindberetningssystemet.

Eksamensforsøg
Den studerende har tre eksamensforsøg i hvert kursus eller projekt.

Selvom et kursus findes i flere udgaver med forskellige kursusnumre, har den studerende kun tre eksamensforsøg samlet. Det gælder også, hvis et eller flere af eksamensforsøgene tages som enkeltfag. At et kursus findes i forskellige udgaver dækker både over kurser, der har skiftet kursusnummer/-titel, og kurser med pointspærring.

Hvis den studerende ikke består et kursus/projekt ved sit 3. eksamensforsøg, skal der søges om dispensation for et ekstra eksamensforsøg. Dispensationsansøgningen skal sendes umiddelbart efter, at bedømmelsen for det 3. eksamensforsøg er offentliggjort. I modsat fald vil den studerende ikke længere være berettiget til at være indskrevet på uddannelsen og kan blive udmeldt. Et 4. eksamensforsøg eller derover skal som udgangspunkt bruges ved førstkommende (re)eksamen for kurset. Se reglerne for dispensation på DTU Inside/Dispensation.

Det tæller som et eksamensforsøg, hvis en studerende udebliver fra en eksamen. Den eneste undtagelse er, hvor den studerende kan fremlægge dokumentation for sygdom. Den studerende skal sende dokumentationen til Studieadministrationen senest 14 dage efter eksamen. Læs mere om reglerne på DTU Inside under ’Eksamen’ / ’Sygdom ved eksamen’. Det samme gælder, hvis den studerende ikke opfylder evt. betingelser om obligatoriske opgavebesvarelser som forudsætning for deltagelse i eksamen.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/tilmelding-og-afmelding
22 NOVEMBER 2019