Evalueringsformer

Eksamen i et kursus kan være skriftlig, praktisk eller mundtlig eller en kombination af disse, f.eks. som forskellige delprøver i kursusforløbet.

Når institutstudienævnet godkender kursusbeskrivelsen beslutter de også, hvilken eksamensform, der skal benyttes i kurset, herunder hvilke delprøver der skal benyttes.

Forskellige regler for de væsentligste eksamensformer er beskrevet nedenfor. Andre eksamensformer kan godkendes af det relevante institutstudienævn.

Ændring af eksamensform pga. særlige omstændigheder
Studerende kan kontakte Studieadministrationen via studentermail til studadm@adm.dtu.dk for at søge om at få ændret eksamensformen i et kursus (f.eks. fra skriftlig til mundtlig) på baggrund af særlige omstændigheder, f.eks. særlige forhold ved en dokumenteret varig funktionsnedsættelse. Hvis den studerende angiver funktionsnedsættelse som årsag, vil SPS-teamet i Afdelingen for Uddannelse og Studerende altid blive inddraget. Studieadministrationen tager derefter kontakt til den kursusansvarlige, som vurderer, om det ud fra kursets læringsmål er fagligt forsvarligt, og om det er praktisk muligt med en ændret eksamensform. SPS-medarbejderne (aus-sps@adm.dtu.dk) i Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan bistå i denne vurdering efter behov.

Det er en forudsætning, at der med ændringen af eksamensform ikke sker en sænkning af prøvens faglige niveau. Læs mere på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Særlige vilkår til eksamen'.

Praktisk prøve udført som en del af undervisningen eller som en afsluttende prøve
Kurser bestående af øvelser (laboratoriekurser, værkstedskurser mv.) kan løbende bedømmes, eller der kan udføres en praktisk prøve i slutningen af kurset. De studerende skal kende godkendelseskriterierne fra undervisningens start, hvis prøverne skal bedømmes løbende. De enkelte studerendes indsats skal klart fremgå af arbejdet, så de kan bedømmes individuelt.

Mundtlig eksamen
Den studerende skal medbringe sit studiekort som legitimation ved mundtlig eksamen.

Som udgangspunkt er alle mundtlige eksamener offentlige. En eksamen kan lukkes for offentligheden på baggrund af særlige omstændigheder, herunder hvis hensynet til den studerende taler for det. Projekter, der helt eller delvist gennemføres i private virksomheder, kan også lukkes for offentligheden af hensyn til oplysninger om virksomhedshemmeligheder, knowhow og lign.

Mundtlige eksamener kan afholdes over flere dage. Det aftales med de studerende, hvilke dage der benyttes ud over den fastsatte eksamensdag. Studerende, der er forhindret i at deltage i eksamen på disse ekstra dage, har krav på at deltage i eksamen på eksamensdatoen i henhold til skemaplaceringen eller en anden dag efter aftale med underviser.

Mundtlige eksamener skal være afholdt inden eksamensperiodens udløb, medmindre andet aftales mellem den kursusansvarlige og de studerende.

Der skal, af retssikkerhedsmæssige grunde, altid deltage to bedømmere til en mundtlig eksamen, eller hvor evalueringsformen indeholder et mundtligt element. Ud over eksaminator skal der således deltage en ekstern censor eller en intern medbedømmer fra DTU.

Mundtlig onlineeksamen
Mundtlige eksamener, herunder mundtligt forsvar ved afsluttende projekt, kan som udgangspunkt ikke afholdes som onlineeksamener, og såvel bedømmere som studerende skal deltage i eksamen ved fysisk fremmøde. Undtaget herfra er rene onlinekurser og kurser udbudt under digitale uddannelser (D.T.U.).

En mundtlig eksamen kan dog undtagelsesvist afholdes som en delvis onlineeksamen pga. særlige omstændigheder. Som eksempel kan nævnes akut opstået forhindring i fremmøde for en af bedømmerne, således at den ene bedømmer, fx en censor, deltager via en onlineforbindelse. Det kan også være relevant med individuelle onlineeksamener for gæstestuderende, der skal deltage i en reeksamen efter at være rejst tilbage til deres hjemuniversitet. Beslutning om afvikling af mundtlig onlineeksamen for enkelte studerende eller bedømmere træffes af den kursusansvarlige/vejleder.

Beslutning om afvikling af mundtlig onlineeksamen for et helt  kursus for alle tilstedeværende skal godkendes af institutstudienævnet på baggrund af ekstraordinære omstændigheder.

Der er udarbejdet en vejledning til afholdelse af mundtlig onlineeksamen til studerende på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Vejledninger til eksamen' og til undervisere på DTU Inside under 'Undervisningsadministration'/'Vejledninger'/'Vejledninger til eksamen'

Mundtlig gruppeeksamen
En mundtlig eksamen kan tilrettelægges som en gruppeeksamen. Denne eksamensform benyttes typisk i forbindelse med en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende (gruppeprojekt).

Ved en mundtlig gruppeeksamen skal den enkelte studerende eksamineres, så det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerendes præstation og at der gives individuelle karakterer/anden bedømmelse; der kan således ikke gives én samlet karakter til gruppen.

Ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeeksamen skal den kursusansvarlige sikre, at den tid, der er afsat til eksamenen, tilpasses antallet af studerende, der deltager i eksamenen. Hele projektgruppen er til stede under hele eksaminationsforløbet.

Det er vigtigt, at bedømmerne sørger for at notere den enkelte studerendes niveau af deltagelse, og hvad kvaliteten af deltagelsen er. Bedømmerne skal samtidigt sikre, at alle studerende deltager i eksamen, således at bedømmerne kan give individuelle bedømmelser.

Den studerende skal have sin karakter oplyst i enrum, medmindre andet aftales mellem eksaminator og de studerende i gruppen.

Hvis der afholdes en individuel mundtlig eksamen som opfølgning på et gruppeprojekt og som opfølgning på en eventuel mundtlig gruppeeksamen, må andre gruppemedlemmer ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eller har været eksamineret i den individuelle mundtlige eksamen.

Hvis den studerende har dokumenterede specialpædagogiske behov, kan det være muligt at få en individuel eksamen i stedet for en gruppeeksamen. Se ovenfor under 'Ændring af evalueringsform'.

Der gælder særlige regler om afholdelse af mundtlig gruppeeksamen for de afsluttende projekter. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler'/'Afsluttende projekter’ eller i studieordningen for uddannelsen.

Skriftlige afleveringer
Aflevering af opgavebesvarelser, rapporter, posters mv. kan være

Skriftlige afleveringer kan udarbejdes individuelt eller som gruppeopgaver/-projekter. Hvis det afleveres som gruppeopgave, skal den kursusansvarlige oplyse om, hvorvidt opgaven skal individualiseres eller ikke. Skal gruppeopgaven ikke individualiseres, skal der holdes en efterfølgende mundtlig eksamen, enten som en gruppeeksamen eller som en individuel enkeltmandseksamen. Se mere ovenfor under ’Mundtlig gruppeeksamen’ og nedenfor under ’Gruppeprojekter’.

Den studerende kan kun forvente at få rettet/bedømt hjemmeopgaver, rapporter mv., der er afleveret til tiden.

Opgaven skal foreligge på undervisningssproget. Den studerendes opgavebesvarelse skal være på undervisningssproget. Ved prøver på dansk kan studerende også svare på svensk og norsk. Bedømmerne kan tillade, at besvarelser afleveres på andre sprog end undervisningssproget. Der gælder særlige regler om sprog for afsluttende projekter. Se regler herfor på DTU Inside under ’Studieregler’/’Afsluttende projekter’.

Gruppeprojekter
Antallet af studerende på gruppeprojekter bør ikke overstige seks personer. Den kursusansvarlige kan beslutte et lavere eller højere maksimumantal end seks, hvis kursets læringsmål taler for det.

Der gælder særlige regler om gruppestørrelse ved diplomingeniørprojekt, bachelorprojekt og kandidatspeciale (se DTU Inside under ’Studieregler'/'Afsluttende projekter’ under ’Studieregler’).

Ved en gruppeopgave/et gruppeprojekt kan der kun gives en selvstændig karakter, hvis den enkelte studerendes bidrag til projektet kan konstateres (individualisering). Det har derfor stor betydning for eksamensformen, om projektet er individualiseret eller ej, jf. nedenfor.

Ved gruppeprojekter skal hver enkelt studerende have sin egen karakter eller anden bedømmelse; der kan således ikke gives én karakter til gruppen samlet.

Inden påbegyndelse af et gruppeprojekt skal den kursusansvarlige oplyse de studerende om, hvorvidt de skal individualisere deres gruppeprojekt eller ej. Hvis et gruppeprojekt ikke opfylder krav om individualisering eller andre formkrav, kan opgavebesvarelsen afvises af den kursusansvarlige, og projektet vil ikke blive bedømt.

Hvis den studerende har dokumenterede specialpædagogiske behov, kan det være muligt at få en individuel eksamen i stedet for en gruppeeksamen. Se ovenfor under 'Ændring af evalueringsform pga. særlige omstændigheder'.

Gruppeprojekter uden individualisering
Et gruppeprojekt, hvor de studerendes individuelle bidrag ikke fremgår, skal ifølge eksamensbekendtgørelsen altid efterfølges af en mundtlig eksamen, da det ikke er muligt at foretage en individuel bedømmelse på baggrund af gruppeprojektet alene. Der gives én samlet karakter eller anden bedømmelse baseret på projektet og den efterfølgende mundtlige eksamen til sammen. Den mundtlige eksamen kan enten være en individuel eksamen (dvs. én studerende ad gangen) eller en gruppeeksamen, jf. ovenfor.

Gruppeprojekter med individualisering
Ved gruppeopgaver/gruppeprojekter, hvor der er stillet krav om individualisering, skal det tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for de forskellige kapitler/afsnit i opgaven. Ved større gruppeprojekter kan generelle, beskrivende afsnit som indledning, problemformulering, afgrænsning konklusion og lignende udarbejdes i fællesskab af gruppen og behøver ikke være individualiseret. Flere studerende kan godt være (hoved-)ansvarlige for det samme kapitel/afsnit.

En gruppeaflevering anses ikke for at være individualiseret, hvis det af afleveringen blot fremgår, at de studerende har deltaget ligeligt i arbejdet eller lignende.

Ved individualiserede gruppeopgaver/gruppeprojekter er der ikke krav om en efterfølgende mundtlig eksamen, og opgaven/projektet kan bedømmes selvstændigt.

Skriftlig eksamen (skriftlig stedprøve)
En skriftlig eksamen/stedprøve er altid individuel. Varigheden af eksamen angives i kursusbeskrivelsen. 

Hvis der til en skriftlig eksamen tilmelder sig færre end 10 studerende, har underviseren ret til at ændre evalueringsformen til mundtlig eksamen frem til en uge efter eksamenstilmeldingsfristen. Denne tilrettelægges under passende hensyntagen til, at de studerende har forventet en skriftlig eksamen. Ved en eventuel ændring af evalueringsformen skal underviseren underrette de studerende. Hvis underviseren og alle de tilmeldte studerende er enige, kan der vælges en anden godkendt evalueringsform end mundtlig eksamen. Hvis den studerende på baggrund af ændring af evalueringsformen oplyst efter eksamensafmeldingsfristen ønsker at blive afmeldt eksamen, skal dette meddeles Studieadministrationen via studadm@adm.dtu.dk senest 14 dage efter orientering fra den kursusansvarlige og før eksamensdagen. 

For så vidt angår hvilket sprog eksamensopgaven skal foreligge, i henvises til afsnittet 'Skriftlige afleveringer' ovenfor.

Selve eksamensafholdelsen
Den studerende bør møde til en skriftlig eksamen 15 minutter før eksamenen begynder for at være klar til eksamensstart. Hvis den studerende møder op, efter eksamen er startet, vil vedkommende ikke få adgang til at deltage i eksamen. Den studerende vil få bedømmelsen ’Ej Mødt’ (EM).

Musikafspillere, høreværn, herunder elektroniske ørepropper, eller lignende må ikke medbringes til eksamen. Brug af almindelige ørepropper er tilladt men sker på eget ansvar for så vidt angår eventuelle fællesmeddelelser under eksamen.

Medbragte mobiltelefoner og smartwatches skal slukkes og lægges med forsiden opad på hjørnet af den studerendes bord. Den studerende skal være opmærksom på, at det kan føre til mistanke om eksamenssnyd, hvis telefon/smartwatch ikke er slukket eller ikke ligger på hjørnet af bordet med forsiden opad.  

Læs mere om tilladte hjælpemidler ved skriftlig eksamen på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Brug af hjælpemidler ved skriftlig eksamen' under 'Eksamen'.

Digital eksamen
Skriftlige eksamener, hvor alle hjælpemidler er tilladt (og derfor også computer tilladt), er principielt digitale, dvs. opgaven stilles og afleveres digitalt, og det er ikke muligt at aflevere på papir. Der er som udgangspunkt ikke adgang til internettet. Adgang til internettet er kun tilladt, hvis den kursusansvarlige har indberettet dette via eksamensindberetningen til eksamenskontoret og har oplyst de studerende om det skriftligt inden eksamen. Læs mere om tilladte hjælpemidler ved skriftlig eksamen på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Brug af hjælpemidler ved skriftlig eksamen' under 'Eksamen'.

Det er en grundlæggende betingelse for at kunne få bedømt en eksamensbesvarelse, at denne er uploadet korrekt og i det korrekte format og er tilgængelig for underviser i den eksamensplatform (Digital Eksamen), der er valgt for den konkrete eksamen. 

Find mere information om skriftlig eksamen på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'FAQ om skriftlig eksaminer'.

Læs om særlige vilkår til skriftlig eksamen på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Særlige vilkår til eksamen’.

Skriftlig online hjemmeeksamen
Det er ikke tilladt at afholde en skriftlig eksamen som en online hjemmeeksamen. Dette var kun midlertidig tilladt under COVID-19-pandemien.

Eksamen i udlandet
Der kan afholdes eksamener i udlandet ved fysisk fremmøde, hvis den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan blive eksamineret i Danmark. DTU godkender eksamenssted og personer, som skal forestå den praktiske afvikling af eksaminationen.

DTU afholder de særlige udgifter, der er forbundet med eksaminationer i udlandet. DTU kan dog kræve, at den studerende afholder de udgifter, der er forbundet med afholdelse af eksamen. Det er da en betingelse, at DTU på forhånd har modtaget den studerendes skriftlige accept. DTU kan kræve, at beløbet forudbetales.

Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten finder anvendelse ved afholdelse af eksamener på danske repræsentationer i udlandet.

Erstatningseksamen for en aflyst skriftlig eksamen 
Der er i hver eksamensperiode indlagt særlige dage til afholdelse af eventuelle erstatningseksamener. Erstatningseksamen bliver kun anvendt som en absolut undtagelse, hvis en skriftlig eksamen (stedprøve) på et kursus helt undtagelsesvist ikke kan gennemføres som planlagt, efter at alle muligheder for at afholde eksamen som planlagt er udtømt.

Erstatningseksamen er et tilbud til de studerende, som de mister, hvis de ikke benytter sig af det. Hvis de studerende ikke benytter sig af tilbuddet om erstatningseksamen, har de ikke brugt et eksamensforsøg. De studerende kan tidligst deltage i en ny eksamen, næste gang der udbydes en (re)eksamen i kurset.

På DTU Inside under Studieregler'/Eksamen'/Eksamensdatoer’ findes en oversigt over placering af erstatningseksamener.