Brug af hjælpemidler ved skriftlig eksamen

Ved udformning af eksamensopgaver skal vægten lægges, så den studerende prøves i sin faglige viden på eksamenstidspunktet.

Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen fremgår af kursusbeskrivelsen. Mulighederne falder i tre niveauer:

  1. Ingen hjælpemidler tilladt (undtagen ordbøger og lommeregner).
  2. Skriftlige hjælpemidler tilladt, dvs. bøger, noter, gamle hjemmeopgaver mv., men ikke tekniske hjælpemidler som f.eks. en bærbar computer.
  3. Alle hjælpemidler tilladt, dvs. udover skriftlige hjælpemidler også en almindelig bærbar computer, tablet og lignende. Der er som udgangspunkt ikke adgang til internettet. Adgang til internettet er kun tilladt, hvis den kursusansvarlige har  indberettet dette via eksamensindberetningen til eksamenskontoret og oplyst de studerende om dette skriftligt inden eksamen.  

Pc’er, tablets, lommeregnere og andre elektroniske hjælpemidler må ikke være indstillet på en måde, der tillader kommunikation med andre i eller uden for eksamenslokalet. 

Den studerende må altid medbringe almindelige ordbøger, dvs. retskrivningsordbogen, nu-dansk ordbog og sprogordbøger svarende til Gyldendals røde ordbøger, men ikke f.eks. tekniske eller kliniske ordbøger. Undtaget er sprogeksamener, hvor ordbøger ikke må medbringes.

Den studerende må altid medbringe en lommeregner, medmindre instituttet ikke tillader det eller stiller andre lommeregnere til rådighed. Instituttet kan stille computer til rådighed for en eksamen, og i dette tilfælde må den studerende ikke medbringe sin egen computer.

Den studerende må gerne bruge ikke-elektroniske ørepropper under eksamen, men hvis vedkommende har brug for yderligere støjdæmpende midler som f.eks. høreværn, skal der søges dispensation via specialexamconditions@adm.dtu.dk.

Den studerende må ikke medbringe en printer til eksamen. Der må ikke høres musik under eksamen.

Læs om eksamensformen 'skriftlig eksamen/skriftlig stedprøve' på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Eksamensformer'.

Læs FAQ om skriftlige eksamener på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'FAQ om skriftlige eksamener'.

Skriftlig eksamen med alle hjælpemidler tilladt afvikles digitalt
Til en skriftlig eksamen på campus med alle hjælpemidler tilladt skal der medbringes en PC eller lignende, da eksamensopgaven vil blive stillet digitalt, og eksamensbesvarelsen skal afleveres digitalt. Hvis eksamen ikke egner sig til digital aflevering, vil det blive oplyst af den kursusansvarlige inden eksamen. I disse tilfælde er det dog fortsat obligatorisk at medbringe en PC, da eksamensopgaven oftest vil blive stillet digitalt.

Ved digital aflevering er det vigtigt at kunne indlægge tegninger og formler på de rette steder i besvarelsen. Der er en del muligheder for at gøre dette: en lille scanner, en digital pen/tegneplade, et selvstændigt kamera eller PC'ens kamera. Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon under eksamen.  

En skriftlig eksamen kan aldrig afvikles som en online hjemmeeksamen, da denne eksamensform er afskaffet. Se også DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Eksamensformer’.

Overtrædelse af reglerne om brug af hjælpemidler
Overtrædelse af reglerne om brug af hjælpemidler til skriftlig eksamen vil føre til disciplinærsanktioner over for den studerende efter reglerne om eksamenssnyd. Læs mere på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Snyd ved eksamen og anden bedømmelse'.

Den studerende må ikke skaffe sig uberettiget adgang til informationer under eksamen, herunder ved at gå på internettet, hvor dette ikke er tilladt, eller ved kommunikation med andre. Det, der afleveres som opgavebesvarelse, skal være udarbejdet under prøven af den studerende selv. Hvis der anvendes eller kopieres fra materiale udarbejdet af andre eller i fællesskab med andre, skal der refereres hertil.

Ansvar for medbragte hjælpemidler
Den studerende er selv ansvarlig for medbragte hjælpemidler, og det gælder generelt, at DTU ikke stiller nogen form for faciliteter til rådighed for brug af hjælpemidler. Der vil ikke blive givet ekstra tid til eksamen, hvis de medbragte hjælpemidler har fejlfunktion, mangler strøm eller lignende.

Særlige vilkår til skriftlig eksamen
Det er muligt at søge om særlige vilkår til skriftlig eksamen og få lov til at anvende kompenserende hjælpemidler (f.eks. ordblindehjælpeprogrammer), hvor hjælpermidler ellers ikke er tilladte. Se DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/’Særlige vilkår til eksamen’.