Sygdom ved eksamen

Sygdom inden eksamen (udeblivelse fra eksamen)
Hvis den studerende pga. sygdom ikke kan deltage i en eksamen, skal vedkommende sende dokumentation for sygdom til Afdelingen for Uddannelse og Studerende på studadm@adm.dtu.dk fra sin studentermail. Det skal ske senest to uger efter eksamensdatoen. Gør den studerende det, vil den studerende automatisk få tildelt et ekstra eksamensforsøg og den ikke-gennemførte eksamen i sygdomsperioden vil få registreringen 'Syg' (SYG). Kurset er fortsat bindende for den studerende. Se DTU Inside under ’Studieregler'/'Undervisning’/’Bindende kurser’. Den studerende skal selv betale udgift til lægeerklæring.

Sygdom under eksamen
Hvis den studerende bliver syg under selve eksamen, skal den studerende underrette en eksamensvagt eller eksaminator, inden han/hun forlader eksamen. Den studerende skal senest kontakte lægen på eksamensdagen eller førstkommende hverdag. Processen er herefter den samme som beskrevet ovenfor under ’Sygdom inden eksamen’.

Hvis den studerende trods sygdom vælger at gennemføre sin eksamen, dvs. afleverer sin eksamensbesvarelse, tæller det som et eksamensforsøg, og forsøget kan ikke annulleres.

Den studerende skal selv tilmelde sig eksamen i kurset igen i en senere eksamenstermin.

Sygdom i nærmeste familie
Er den studerende forhindret i at deltage i eksamen på grund af alvorlig sygdom i sin nærmeste kreds, eller indtræffer der op til eksamen alvorlige begivenheder, der kan påvirke pågældendes eksamenspræstation, kan den studerende søge om at få eksamenstilmeldingen (eksamensforsøget) ændret til registreringen ’SYG’ ved at indsende relevant dokumentation til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via studentermail til studadm@adm.dtu.dk Det skal ske senest to uger efter eksamensdatoen. Hvis den studerende først har gennemført eksamenen, tæller det som et eksamensforsøg, og forsøget kan ikke annulleres.

Sygdom i projektperioden i forbindelse med det afsluttende projekt
Hvis en studerende bliver syg i forbindelse med sit afsluttende projekt, er det reglerne i den studerendes studieordning, der gælder. Se reglerne på DTU Inside under ’Studieregler'/'Afsluttende projekter’.