Sygdom ved eksamen

Udeblivelse fra eksamen
Hvis den studerende pga. sygdom ikke kan deltage i en eksamen, skal vedkommende sende dokumentation for sygdom til Afdelingen for Uddannelse og Studerende på studadm@adm.dtu.dk fra sin studentermail. Det skal ske senest to uger efter eksamensdatoen. Gør den studerende det, vil den studerende automatisk få tildelt et ekstra eksamensforsøg og den ikke-gennemførte eksamen i sygdomsperioden vil få registreringen 'Syg' (SYG). Kurset er fortsat bindende for den studerende, jf. DTU Inside under ’Undervisning’/’Bindende kurser’. Den studerende skal selv betale udgiften til lægeerklæringen.

Sygdom under eksamen
Hvis den studerende bliver syg under selve eksamen, skal den studerende underrette en eksamensvagt eller eksaminator, inden han/hun forlader eksamen. Den studerende skal senest kontakte lægen på eksamensdagen eller førstkommende hverdag.

Hvis den studerende trods sygdom vælger at gennemføre en eksamen, tæller det som et eksamensforsøg.

Den studerende skal selv tilmelde sig eksamen i kurset igen i en senere eksamenstermin.

Sygdom i nærmeste familie
Er den studerende forhindret i at deltage i eksamen på grund af alvorlig sygdom i sin nærmeste kreds, eller indtræffer der op til eksamen alvorlige begivenheder, der kan påvirke pågældendes eksamenspræstation, kan den studerende søge om at få eksamenstilmeldingen (eksamensforsøget) ændret til registreringen ’SYG’ ved at indsende relevant dokumentation til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via studentermail til studadm@adm.dtu.dk. Hvis den studerende først har gennemført eksamenen, tæller det som et eksamensforsøg, og forsøget kan ikke annulleres.

Sygdom og dispensation
Hvis den studerende ikke kan overholde en af de fastsatte tidsfrister for studiet på grund af dokumenteret sygdom, bliver fristen forlænget uden ansøgning, indtil der igen afholdes (re)eksamen i kurset. Den studerende skal ikke søge dispensation for at få tidsfristen forlænget. Er den studerende også syg til den følgende (re)eksamen i kurset, skal vedkommende indsende en dispensationsansøgning om at få tidsfristen forlænget endnu en gang.

Reglen  gælder ikke, hvis den studerende har fået en tidsfrist forlænget ved en dispensation, herunder hvis den studerende har fået et ekstra eksamensforsøg, som skal bruges inden en fastsat frist. I de  tilfælde skal den studerende med det samme søge dispensation om en ny forlængelse af tidsfristen.

Sygdom og afsluttende projekter
Hvis en studerende bliver syg i forbindelse med sit afsluttende projekt, er det reglerne i den studerendes studieordning, der gælder. Se reglerne på DTU Inside under ’Afsluttende projekter’, herunder reglerne om forlængelse af projektperioden under afsnittet 'Efter projektstart'.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/sygdom-ved-eksamen
22 NOVEMBER 2019