Reeksamen

En studerende kan deltage i en udbudt reeksamen uden at have deltaget i den forudgående ordinære eksamen i et kursus, såfremt pågældende opfylder forudsætningerne for deltagelse i den ordinære eksamen. Se nedenfor under ’Kurser med obligatoriske opgaver som forudsætning for at deltage i eksamen'.

Den studerende skal i kurser med delprøver være opmærksom på, at reeksamen alene er en gentagelse af den afsluttende delprøve i kurset. Se nedenfor under ’Kurser med delprøver’.

Studerende, der ikke har bestået et kursus ved 1. eksamensforsøg, skal selv tilmelde sig det efterfølgende eksamensforsøg i kurset via www.tilmelding.dtu.dk, medmindre den studerende vælger at følge undervisning i kurset igen, hvor tilmelding til kurset skal ske via Studieplanlæggeren.

Alle kurser udbydes til reeksamen. Hvornår reeksamen ligger afhænger af, hvornår kurset udbydes:

  • For kurser udbudt i efterårets 13-ugers periode med ordinær eksamen i december, er der reeksamensperiode i maj
  • For kurser udbudt i forårets 13-ugers periode med ordinær eksamen i maj, er der reeksamensperiode i august
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioden januar med ordinær eksamen i januar, er der reeksamensperiode i maj
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioderne juni og juli med ordinær eksamen i juni og juli, er der reeksamensperiode i august
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioden august med ordinær eksamen i august, er der reeksamensperiode i december

Kurser, der udbydes i flere af ovenstående undervisningsperioder, har tilsvarende flere reeksamensperioder.

Hvis et kursus ophører, skal der udbydes yderligere to gange reeksamen i kurset. Placering af reeksamen følger reglerne ovenfor.

Hvis et kursus undtagelsesvist, ud fra en sikkerhedsmæssig eller faglig vurdering, ikke egner sig til at blive udbudt til reeksamen, skal studerende, der ikke har bestået kurset, følge undervisningen i kurset igen. Det er ikke tilstrækkeligt kun at tilmelde sig eksamen i kurset. Det relevante institutstudienævn skal godkende, at kurset ikke egner sig til at blive udbudt til reeksamen. Dette skal fremgå af kursusbeskrivelsen under ’Evalueringsform’.

En oversigt over eksamensdatoer kan findes på DTU Inside (se ’Eksamensdatoer’ under ’Eksamen’).

Til- og afmelding til reeksamen skal ske inden for gældende frister (se ’Til- og afmeldingsfrister’ under ’Eksamen’).

Den kursusansvarlige kan beslutte, at evalueringsform ved reeksamen kan være en anden end ved den ordinære eksamen. Evalueringsform ved reeksamen i december, maj og august skal være meddelt de studerende af den kursusansvarlige senest en uge efter til- og afmeldingsfristen for den pågældende eksamensperiode. Hvis den studerende på baggrund af ændring af evalueringsform oplyst efter afmeldingsfristen ønsker at blive afmeldt eksamen, skal dette meddeles Studieadministrationen via studadm@adm.dtu.dk senest 14 dage efter orientering fra den kursusansvarlige.

Den kursusansvarlige kan i samråd med institutstudienævnet beslutte, at der ikke skal være ekstern censur ved en reeksamen. Dette kræver dog, at der alene er tale om reeksamen for ganske få studerende, og/eller at eksamen ligger uden for eksamensperioden med ganske få eksaminander

For regler om reeksamen i specialkurser, se ’Studieregler'/Undervisning'/'Specialkurser'.

Kurser med eksamensforudsætninger
En studerende, der ikke opfylder eventuelle eksamensforudsætninger i et kursus i forbindelse med den ordinære eksamen, kan heller ikke deltage i reeksamen i kurset, medmindre den kursusansvarlige inden da har givet den studerende en ny mulighed for at opfylde forudsætningerne. Det er den studerendes ansvar at kontakte den kursusansvarlige og afklare dette spørgsmål inden tilmelding til eksamen. Studerende, der af den kursusansvarlige ikke får mulighed for at opfylde eksamensforudsætningerne, skal følge kurset igen.

Studerende, der opfylder eksamensforudsætningerne i et kursus, men som ikke bestod eksamen, kan gå til reeksamen i kurset i den førstkommende reeksamenstermin uden at skulle opfylde eksamensforudsætningerne igen.

Vælger den studerende at vente med sin reeksamen, eller består den studerende ikke sin reeksamen jf. ovenfor, har den studerende ikke krav på at kunne gå til (endnu en) reeksamen på baggrund af tidligere opfyldte eksamensforudsætninger. Den studerende skal således opfylde eksamensforudsætningerne igen. Dette gælder også, hvis den studerende ikke deltager i reeksamen på grund af dokumenteret sygdom. Den kursusansvarlige kan dog ud fra en faglig vurdering godkende, at den studerende tilmelder sig reeksamen uden at skulle opfylde eksamensforudsætningerne igen.

Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler'/'Undervisning'/'Obligatorisk deltagelse i undervisning og eksamensforudsætninger’.

Kurser med delprøver
I et kursus med delprøver er reeksamen alene en gentagelse af den afsluttende delprøve i kurset. Delprøver, der ligger i undervisningsperioden, vil således ikke blive udbudt til reeksamen og blive bedømt i perioden mellem den ordinære eksamen og reeksamen i kurset. Den kursusansvarlige kan dog fravige dette.

Som hovedregel indgår allerede gennemførte delprøver kun i den førstkommende reeksamenstermin. Ved reeksamen har studerende ikke krav på at tage en gennemført delprøve om. Der kan foreligge særlige omstændigheder som gør, at den studerende i forbindelse med reeksamen skal tage en gennemført delprøve om. Det er den kursusansvarlige, der træffer beslutningen baseret på en faglig vurdering. Institutstudienævnet træffer afgørelse, hvis der opstår uenighed mellem en studerende og en kursusansvarlig med hensyn til, om en delprøve skal tages om eller ej i forbindelse med reeksamen.

Den kursusansvarlige kan godkende, at beståede/godkendte delprøver indgår i senere (re)eksamener, men dette skal være efter opfordring fra den studerende.

Enkelte kurser kan have generelle regler for, om delprøverne tæller med ved en fremtidig reeksamen i kurset. Se her kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus.

Læs mere om delprøver på DTU Inside under ’Studieregler'/'Eksamen'/'Beståkrav og delprøver’.

Særlige forhold ved eksamen i kurser, der afslutter uddannelsen
Hvis en studerende har været syg ved (re)eksamen i den eksamenstermin, hvor uddannelsen skulle have været afsluttet, har den studerende ret til reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Dette gælder også en studerende, der ikke består (-3, 00 eller Ikke bestået) hverken eksamen eller reeksamen i et enkelt kursus i den eksamenstermin, hvor uddannelsen skulle have været afsluttet. Studerende, der er udeblevet fra eksamen (bedømmelsen Ej Mødt), eller som har fået bedømmelsen 'SN' (Snyd), har ikke krav på hurtig reeksamen. 

Studerende, der skal aflevere deres afsluttende projekt umiddelbart efter den eksamenstermin, hvor den studerende ikke har bestået sit sidste kursus, er også omfattet af ovenstående regler.

Hvis den studerende ønsker hurtig reeksamen efter ovenstående regler, skal den studerende kontakte Studieadministrationen via sin studentermail (studadm@adm.dtu.dk) senest 14 dage efter offentliggørelse af karakteren. Studieadministrationen informerer underviser og den studerende om, hvorvidt den studerende opfylder kravet om hurtig reeksamen. Afholdelse af eksamen aftales mellem underviser og den studerende.

Ovenstående regler gælder ikke i forbindelse med afsluttende projekter.