Snyd ved eksamen og anden bedømmelse

I henhold til universitetslovens § 14, stk. 9, jf. eksamensbekendtgørelsens § 20a (BEK 849 af 16/06/2023) har DTU fastsat regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen og prøver. For diplomstuderende er reglerne dog fastsat med hjemmel i § 34 i eksamensbekendtgørelsen for erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK 863 af 14/06/2022). 

Overtrædelse af reglerne vil medføre disciplinære sanktioner over for den studerende. Se DTU Inside under ’Studieregler’/ ’Disciplinære foranstaltninger over for studerende’. Læs mere om, hvilket disciplinære sanktioner, der anvendes ved overtrædelse af reglerne for eksamen, nedenfor under afsnittet ’Sanktioner’.

DTU har tilsluttet sig det danske kodeks for god videnskabelig praksis og har på baggrund af dette udarbejdet DTU’s eget kodeks for god videnskabelig og etisk praksis/adfærd (DTU kodeks for integritet i forskningen). Dette kodeks, som omfatter alle på DTU, indebærer, at studerende, herunder ph.d.-studerende, via deres projekter, adfærd under kurser og ved deltagelse i ekstracurriculære aktiviteter og studenterkonkurrencer skal vise, at de har forstået principperne for god videnskabelig praksis. Overtrædelse af kodeks vil blive behandlet efter DTU’s regler om snyd ved eksamen og anden bedømmelse. DTU's principper for god videnskabelig praksis findes på DTU Inside under ’Forskning, Innovation og rådgivning’.

DTU har indført et æreskodeks (Honour Code) for studerende på diplomingeniør-, bachelor- og kandidatuddannelsen. Studerende skal i begyndelsen af deres studie acceptere kodekset for at kunne fortsætte studierne på DTU. Med den studerendes accept af æreskodekset forventer DTU, at den studerende udviser selvstændighed og redelighed i sit arbejde og sine eksamener, og at vedkommende herunder ikke overtræder reglerne om eksamenssnyd. Accept af æreskodeks er en del af studiestartsprøven for nyoptagne diplomingeniør- og bachelorstuderende. Kandidatstuderende og udenlandske gæstestuderende skal afgive deres accept i forbindelse med tilmelding til kurser på 1. semester. Der kan findes yderligere information om DTU's æreskodeks på DTU Inside under 'Studieregler'.

Hvad er eksamenssnyd?
DTU forudsætter, at studerende på DTU udviser selvstændighed i deres arbejde, og at eksamen altid afspejler den studerendes egen selvstændige præstation. Dette er vigtigt, da al bedømmelse er individuel, og underviseren skal kunne bedømme, hvad det er, den enkelte studerende har lært og kan.

Nedenstående regler omfatter også eksamenssnyd i forbindelse med eksamensforudsætninger mv. Læs mere om disse på DTU Inside under ’Studieregler’/’Undervisning’/’Obligatoriske deltagelse i undervisning og eksamensforudsætninger’.

Eksamenssnyd foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

 1. Plagiering.
  At plagiere vil sige at anvende en andens tekst, resultater, idéer, billeder, figurer, slides (også fra undervisning), noter, data mv. som sine egne uden at angive den præcise kilde. Anvendelse af AI, som f.eks. ChatGPT og tilsvarende former for kunstig intelligens, hvor det ikke er én selv, men programmet/robotten, der skriver, løser en opgave mv., er også plagiat, hvis man ikke laver kildehenvisning. Forfining af en opgaves indhold ved hjælp af grammatik- eller stavekontrol er bredt accepteret og behøver ingen kildehenvisning. Det skal fremgå tydeligt af en opgavebesvarelse mv., hvilke dele der er et resultat af ens egne tanker, og hvilke der bygger på direkte kopi eller bearbejdning af andres viden, herunder fra et program/en robot. Ved benyttelse af tekster, billeder, grafer mv., som ikke er ens egne, hvad enten det er som citat, parafrase, referat, oversættelse eller vurdering, skal der laves en henvisning til kilden og en reference. En parafrase er en omformulering af en tekst. Læs mere om plagiering og korrekt kildehenvisning og reference på stopplagiat.nu, som er en webtutorial for studerende om plagiering.

  Anvender man i en individuel opgavebesvarelse kopi af noter, formelsamlinger, opgavebesvarelser mv., som er udarbejdet af andre eller i samarbejde med andre, er dette også plagiering, medmindre man tydeligt refererer til dette og angiver kilden. Dette skyldes, at de fælles noter mv. ikke er ens egen selvstændige præstation til eksamen. Man fortier eller vildleder dermed om ens egen indsats eller resultater.

  Køb af en færdig opgavebesvarelse fra en opgavebank e.lign. på internettet er også plagiat/eksamenssnyd.
   
 2. Selvplagiering.
  Det vil sige genbrug af egen tekst, som tidligere har været bedømt, uden at der er lavet citationstegn, kildehenvisning og reference. Et skriftligt arbejde kan kun danne grundlag for bedømmelse én gang. Et skriftligt arbejde, der tidligere er bedømt på DTU eller en anden uddannelsesinstitution, kan ikke indgå i fornyet bedømmelse uanset den opnåede karakter og uanset, at det er den studerendes eget tidligere skriftlige arbejde.
   
 3. Videnskabelig uredelighed ved f.eks. at manipulere eller forfalske data.
   
 4. Fortielse eller vildledning om egen indsats eller resultater.
   
 5. Indgår i ikke-tilladt samarbejde, f.eks. i forbindelse med en individuel hjemmeopgave, eller skaffer sig uberettiget adgang til informationer under en individuel eksamen via medstuderende eller digitalt ved at modtage eller forsøge at modtage hjælp.
   
 6. Benyttelse af ikke-tilladte hjælpemidler til en skriftlig eksamen (læs mere på DTU Inside her).
   
 7. Uretmæssig opnåelse af forudgående kendskab til eksamensopgaven.
   
 8. Afgivelse af urigtige fremmødeoplysninger, hvor der er mødepligt til undervisning.
   
 9. Bevidst hjælper en anden studerende med at overtræde reglerne for eksamen.
   
 10. Deltagelse online i en skriftlig eksamen, som finder sted på campus (stedprøve), hvor man sidder et andet sted end i eksamenslokalet.

På DTU Inside under ’Studieregler’/’DTU’s æreskodeks’ under 'Do's and don'ts' er beskrevet eksempler på hverdagssituationer fra studiet, hvor man ufrivilligt kan komme i konflikt med reglerne for eksamenssnyd. Her findes også link til en webtutorial for studerende, som beskriver hvad plagiering er, og hvordan man undgår at gøre sig skyldig i plagiering ved at kende de grundlæggende regler for citat og kildehenvisning i skriftlige opgavebesvarelser.

Indberetning af eksamenssnyd
Hvis der er begrundet formodning om overtrædelse af reglerne for eksamen, skal underviser indberette dette til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via Eksamenssnydsystemet eksamenssnyd.dtu.dk   

Indberetning kan ske i løbet af en undervisningsperiode, f.eks. i forbindelse med en eksamensforudsætningsopgave eller anden skriftlig aflevering, eller efter den afsluttende eksamen.

Underviser kan finde yderligere vejledning om indberetning af studerende for eksamenssnyd og andre emner relateret til eksamenssnyd på DTU Inside under ’Undervisningsadministration’/’Vejledninger’/’Eksamenssnyd’.

Hvad skal en indberetning indeholde?
En indberetning om eksamenssnyd skal indeholde følgende informationer:

Baggrundsinformation: 
En kort beskrivelse af, hvordan den studerendes adfærd ved eksamen eller i opgavebesvarelsen afviger fra den forventede adfærd og giver anledning til mistanke om snyd. Det skal endvidere fremgå, hvad der vurderes ikke at være den studerendes egen præstation. I forbindelse med plagiat skal det fremgå, hvordan den studerende kunne have citeret korrekt.  

Markering af eksamenssnyd
I den studerendes skriftlige besvarelse eller i et selvstændigt dokument udfærdiget af underviser skal det tydeligt markeres, hvilke dele af opgavebesvarelsen, som er plagieret: tekst, opstilling, resultater (grafer, ligninger m.v.) osv. De plagierede dele skal være tydeligt markeret, f.eks. med gul overstregning. Rapport fra antiplagiatprogram skal altid medsendes, når systemet finder plagiat af tekst, sammen med den originale tekst, som der er plagieret fra, hvis muligt. 

Evalueringsform: 
Hvilken evalueringsform har kurset, og hvor meget vægter den del, der indeholder formodet plagiat/eksamenssnyd.

Underviser skal være opmærksom på, at indberetningen videregives i uændret form til den studerende i forbindelse med partshøring af pågældende. 

Hvilken bedømmelse skal underviser give studerende, der indberettes
Når underviser indberetter karakterer eller Bestået/Ikke bestået for hele kurset, skal dette også gøres for den/de studerende, som underviser har indberettet eller vil indberette for formodning om eksamenssnyd.

Underviser skal foretage sin bedømmelse af den/de indberettede studerende uden at inddrage, at der er mistanke om eksamenssnyd. Alt efter om den studerende har bestået eller ikke bestået kurset samlet set, skal underviser i Karakterindberetningssystemet taste følgende for de berørte studerende: 

AI = Afventer afgørelse Ikke bestået
AB = Afventer afgørelse Bestået

AB fremstår som bestået og AI som ikke-bestået i det studieadministrative system. Læs mere om disse registreringer på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Bedømmelsesformer og karaktergivning'.

Underviser skal herefter orientere den/de studerende om, at de vil blive eller er blevet indberettet for formodning om eksamenssnyd. Læs nedenfor under 'Information fra underviser til indberettede studerende'.

Efter endt sagsbehandling vil registreringen AB eller AI blive ændret til SN (Snyd), hvis den studerende findes skyldig i eksamenssnyd.

Findes den studerende ikke skyldig i eksamenssnyd, eller får den studerende kun en påtale eller advarsel, vil Afdelingen for Uddannelse og Studerende skrive i afgørelsen samt bede underviser om at frigive karakteren/bedømmelsen for den/de studerende. Dette gør underviser ved at sende en mail med bedømmelsen til studadm@adm.dtu.dk, hvorefter AB eller AI vil blive ændret til bedømmelsen. 

Information fra underviser til den indberettede studerende
Underviser skal i forbindelse med indberetning af en studerende orientere den studerende om, at vedkommende er blevet indberettet. Det skal blot være en orienteringsmail; den studerende vil i forbindelse med den partshøring, Afdelingen for Uddannelse og Studerende foretager, få adgang til alt materiale i sagen, inkl. indberetningen fra underviser. På DTU Inside under ’Undervisningsadministration’/’Vejledninger’/’Eksamenssnyd’ kan underviser finde skabelon til en orienteringsmail.

Hvordan er den studerende stillet under en snydsag
Så længe en sag vedrørende eksamenssnyd er under behandling, har den indberettede studerende ret til at deltage i undervisning og eksamen i kurset. Der kan dog være undtagelser alt efter omfanget af den formodede overtrædelse, f.eks. ved eksamenssnyd i forbindelse med det afsluttende projekt.

Planlægger den studerende at deltage i reeksamen i det kursus, pågældende er indberettet i, og er der endnu ikke truffet afgørelse vedrørende snydsagen, gælder følgende:

 • Hvis der bliver truffet afgørelse om, at den studerende ikke har snydt, vil resultatet af en eventuel reeksamen blive annulleret, og det vil være den oprindelige bedømmelse fra den første eksamen, der er gældende. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende ikke bestod kurset/projektet ved den oprindelige bedømmelse, men har bestået kurset/projektet ved en efterfølgende reeksamen. I dette tilfælde vil det være den beståede bedømmelse fra reeksamen, der er gældende.
 • Hvis der bliver truffet afgørelse om, at den studerende har snydt, vil resultatet af denne eksamen blive annulleret, der er brugt et eksamensforsøg, og eksamensresultat fra reeksamen vil træde i stedet for.
 • Hvis AUS når at træffe afgørelse i sagen inden afholdelse af reeksamen i kurset, men efter til- og afmeldingsfristen for eksamen, skal den studerende kontakte Afdelingen for Uddannelse og Studerende, hvis vedkommende ønsker at blive til- eller afmeldt reeksamen. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Eksamen’/’Tilmelding og afmelding til eksamen’.

Sanktioner
Efter partshøring af den/de indberettede studerende træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerende afgørelse i sagen i henhold til DTU’s regler om snyd ved eksamen og anden bedømmelse (disse regler) og DTU's disciplinærregler over for studerende.

DTU har følgende reaktions- og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af eksamensregler, jf. DTU's disciplinærregler over for studerende:

 1. Skriftlig påtale
 2. Skriftlig advarsel mod gentagen overtrædelse af reglerne
 3. Bortvisning fra eksamen, dvs. manglende bedømmelse eller annullering af bedømmelse af eksamenspræstation. Denne sanktion indebærer, at der er brugt et eksamensforsøg, og at den studerende skal tilmelde sig eksamen igen. 
 4. Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent. Midlertidig bortvisning kan være for et antal måneder, et semester eller flere semestre. Ved midlertidig bortvisning i en projektperiode for et afsluttende projekt vil projektperioden blive afbrudt, der er brugt et eksamensforsøg, og den studerende skal starte en ny projektperiode efter bortvisningsperioden.        

Bliver formodningen om eksamenssnyd bekræftet, vil sanktionen i mildere sager som oftest være en skriftlig advarsel i kombination med en annullering af eksamensresultatet, og i grovere tilfælde eller ved gentagen overtrædelse af reglerne om eksamenssnyd vil den studerende også blive bortvist midlertidigt eller permanent.

For yderligere beskrivelse af ovenstående sanktionsformer henvises til DTU's disciplinærregler over for studerende.

Sagsbehandlingstiden for sager om eksamenssnyd varierer og ligger for tiden på ca. 3-4 måneder. Juli måned indgår ikke i beregningen.

Klageadgang
Den studerende kan klage over afgørelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan f.eks. være manglende overholdelse af de uddannelsesregler, der gælder for uddannelsen, og om anden lovgivning (f.eks. forvaltningsloven) og de almindelige forvaltningsretlige principper er overholdt. Styrelsen behandler således ikke faglige spørgsmål, da universiteterne har fagligt selvstyre. Klagefristen er to uger fra afgørelsen er meddelt den studerende. Klagen indgives via studentermailen til DTU, Afdelingen for Uddannelse og Studerende via Eksamenssnydsystemet eksamenssnyd.dtu.dk

Når DTU modtager en klage over en afgørelse, foretages en revurdering af afgørelsen på baggrund af de oplysninger, den studerende er kommet med i sin klage. DTU kan i den forbindelse beslutte at genoptage sagen, hvis der i klagen foreligger oplysninger, som har væsentlig betydning for sagen, eller hvis der i den oprindelige behandling af sagen er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl. 

Hvis DTU vælger at fastholde den oprindelige afgørelse, vil DTU udarbejde en udtalelse om afgørelsen og klagen. Udtalelsen vil blive sendt til den studerende, der får lejlighed til at kommentere den. Afslutningsvist vil den samlede sag blive sendt til behandling i styrelsen. Sagsbehandlingstiden i styrelsen er i øjeblikket ca. seks måneder fra det tidspunkt, DTU sender klagen til styrelsen. 

En klage til styrelsen har normalt ikke opsættende virkning mht. den sanktion, den studerende har fået. En annullering af eksamen og en eventuel bortvisning vil derfor fortsat være gældende.  

Underviser kan give mundtlig påtale ved mindre forseelser
Hvis underviser vurderer, at den studerendes overtrædelse af reglerne for eksamen må betragtes som en mindre forseelse, der ligger under bagatelgrænsen (fx manglende overholdelse af reglerne for korrekt kildehenvisning i en delprøve, der indgår med meget lille vægt (ca. 5%) i den samlede bedømmelse af kurset), har underviser mulighed for at give den studerende en mundtlig påtale i stedet for at lave en indberetning til Afdelingen for Uddannelse og Studerende. Underviser kan altid kontakte Afdelingen for Uddannelse og Studerende for en drøftelse af sagen.

Påtalen er ikke at betragte som en sanktion, men har karakter af en pædagogisk tilrettevisning med oplysning om, på hvilken måde den studerende har overtrådt reglerne for eksamen, og hvordan den studerende undgår at komme til at overtræde reglerne fremadrettet. Påtalen tænkes primært anvendt over for nyere studerende, der har brug for en præcisering af, hvordan man citerer/refererer sine kilder korrekt, hvordan man samarbejder med andre studerende uden at overtræde eksamensreglerne eller en samarbejdspolitik i kurset, eller hvordan man anvender fællesnoter i en individuel, skriftlig besvarelse.

Delprøven/delopgaven, der er genstand for overtrædelse af reglerne for eksamen, eller dele heraf, skal udgå af bedømmelsesgrundlaget.

Afdelingen for Uddannelse og Studerende skal ikke underrettes om, at der er givet en mundtlig påtale, medmindre underviser oplever, at den studerende fortsætter med at overtræde eksamensreglerne. I disse tilfælde skal der foretages en indberetning (se ovenfor), og underviser bør oplyse om, at der tidligere er givet en påtale.

Læs om sanktionsformen påtale på DTU Inside under 'Studieregler'/'Disciplinære foranstaltninger over for studerende'.