Snyd ved eksamen og anden bedømmelse

DTU har tilsluttet sig det danske kodeks for god videnskabelig praksis og har på baggrund af denne udarbejdet DTU’s eget kodeks for god videnskabelig og etisk praksis/adfærd (DTU kodeks for integritet i forskningen). Dette kodeks, som omfatter alle på DTU, indebærer, at studerende, herunder ph.d.-studerende, via deres projekter og adfærd under kurser skal vise, at de har forstået principperne for god videnskabelig praksis. DTU's principper for god videnskabelig praksis findes på DTU Inside under ’Forskning, Innovation og rådgivning’.

Fra studieåret 2017/2018 har DTU indført et æreskodeks (Honour Code) for studerende på diplomingeniør-, bachelor- og kandidatuddannelsen. Studerende skal i begyndelsen af deres studie acceptere kodekset for at kunne fortsætte studierne på DTU. Accept af æreskodeks er en del af studiestartsprøven for nyoptagne diplomingeniør- og bachelorstuderende. Kandidatstuderende skal afgive deres accept i forbindelse med tilmelding til kurser på 1. semester. Der kan findes yderligere information om DTU's æreskodeks på DTU Inside under 'Struktur og regler'.

DTU forudsætter, at studerende på DTU udviser selvstændighed i deres arbejde, herunder at eksamen altid afspejler den studerendes eget arbejde.

Eksamenssnyd og plagiering
DTU betragter det bl.a. som eksamenssnyd, hvis en studerende:

  • afleverer arbejde, der ikke er pågældendes egen selvstændige præstation til den pågældende eksamen,
  • anvender ikke tilladte hjælpemidler ved en eksamen,
  • skaffer sig uberettiget adgang til informationer under eksamen f.eks. via medstuderende eller internettet
  • udviser videnskabelig uredelighed, f.eks. ved at manipulere med eller forfalske data.

DTU betragter det også som eksamenssnyd, hvis en studerende hjælper en anden studerende med at overtræde reglerne for eksamen.

Et skriftligt arbejde kan kun danne grundlag for bedømmelse én gang. Et skriftligt arbejde, der tidligere er bedømt på DTU eller en anden uddannelsesinstitution, kan ikke indgå i fornyet bedømmelse uanset den opnåede karakter og uanset, at det er den studerendes eget tidligere skriftlige arbejde.

På DTU Inside under ’DTU’s æreskodeks’ under ’Struktur og regler’ findes eksempler på overtrædelse af reglerne for eksamen samt vejledning om de grundlæggende regler for citat og kildehenvisning i skriftlige opgavebesvarelser.

Procedure ved eksamenssnyd
I henhold til eksamensbekendtgørelsens § 9 har DTU fastsat regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen. (se ’ DTU Inside under ’Struktur og Regler’/ ’Disciplinære foranstaltninger’. Overtrædelse af reglerne vil medføre disciplinære sanktioner over for den studerende.

Hvis der er  formodning om overtrædelse af reglerne for eksamen, skal underviser indberette dette til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via eksamenssnyd@adm.dtu.dk.

Så længe en sag vedrørende eksamenssnyd verserer, har den/de indberettede studerende ret til at deltage i undervisning og, alt efter omfanget af den formodede plagiat/eksamenssnyd, også i eksamen.

En indberetning om eksamenssnyd skal indeholde følgende informationer:

Baggrundsinformation: En kort beskrivelse af, hvordan den/de studerendes adfærd ved eksamen eller opgavebesvarelse afviger fra det forventede eller den korrekte besvarelse. Det skal endvidere tydeligt fremgå, hvad der vurderes ikke at være den studerendes egen præstation. I forbindelse med plagiat skal det fremgå, hvordan den studerende kunne have citeret korrekt.  

Markering af eksamenssnyd: I den studerendes skriftlige besvarelse eller i et selvstændigt dokument udfærdiget af underviser skal det tydeligt markeres, hvilke dele af opgavebesvarelsen, som er plagieret: tekst, opstilling, resultater (grafer, ligninger m.v.) osv. De plagierede dele skal være tydeligt markeret, f.eks. med overstregning. Urkundrapport skal altid medsendes, når systemet finder plagiat af tekst.

Evalueringsform: Hvilken evalueringsform har kurset, og hvor meget vægter den del, der indeholder formodet plagiat/eksamenssnyd.

Underviser skal være opmærksom på, at indberetningen videregives i uændret form til den/de studerende.  

Efter partshøring af den/de indberettede studerende træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerende afgørelse i sagen i henhold til DTU's disciplinærregler over for studerende.

Den studerende kan klage over afgørelsen til dekanen for den pågældende uddannelse inden for to uger fra afgørelsen er meddelt den studerende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives via eksamenssnyd@adm.dtu.dk.

Afdelingen for Uddannelse og Studerende kan annullere en eksamen og indkalde en studerende til en ny eksamen. Det sker kun, hvis der er velbegrundet mistanke om, at der i forbindelse med den studerendes eksamensbesvarelse er foregået uregelmæssigheder, der betyder, at eksamen ikke kan bruges til at bedømme den studerendes opfyldelse af læringsmålene. Eksamensformen ved den nye eksamen kan være en anden end den ved den ordinære eksamen. En eksamen, som bliver annulleret på grund af mistanke om uregelmæssigheder, tæller ikke som et eksamensforsøg. 

Hvis den nye eksamen bestyrker mistanken om eksamenssnyd, træffes der afgørelse i henhold til DTU’s disciplinære foranstaltninger.

Hvis den nye eksamen ikke bestyrker mistanken om eksamenssnyd, træffes der afgørelse om, at den studerende ikke har overtrådt reglerne for eksamen. Den studerendes bedømmelse ved  den nye eksamen er gældende.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/snyd-ved-eksamen-og-anden-bedoemmelse
22 NOVEMBER 2019